Acts 4

Pita eip Jon eip kɨrop mɨnɨm kɨb aglak

Pita eip, Jon eip bin bɨ kɨrop mɨnɨm ag ñerek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok abe, God sobok gep karɨp polisman bɨ nabɨc kɨri ak abe, bɨ Sadyusi okok abe, amɨl mɨnɨm agelak nɨbak peyɨg nɨŋlak. Jisas kɨmɨl warɨkak rek, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨnɨgal okok ak rek nep kɨmɨl warɨknɨgal mɨnɨm ak, tari gɨnɨg nɨb ag ñebir, agel, mɨlɨk yowak. Nɨb ak, kɨri Pita eip Jon eip dɨ cɨcɨ lɨl, mɨñi dɨgep magɨl aul mer, tol mɨnɨm kɨb agnɨgabɨn, agɨl, kɨrop mal dam mɨñ lɨlak. Pen Pita Jon bɨ omal mɨnɨm tep nɨbak ag ñerek, bin bɨ nɨŋɨl, koŋai yɨb nɨŋ dɨlak. Nɨb ak, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok aknɨb paip tausan (5000) rek amnak.

Pen mɨnek, Juda bɨ kɨb karɨp lɨm nɨbak kod mɨdelɨgɨpal okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, Jerusalem sɨŋak ap mogɨm gɨlak. God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb Anas eip, Kaiapas eip, yakam kɨri bɨ Jon ak, Aleksada ak, bɨ yakam kɨri ognap sek apɨl, nab nɨb sɨŋak mɨdelak. Kɨri mogɨm gɨl agel, Pita Jon kɨrop mal poŋ dɨl dap nab sɨŋak lel, kɨrop mal ag nɨŋɨl aglak, “Bɨ tob tɨmel gak ak titi gɨ gesir komɨŋ lɨp? Kɨlɨs akal nɨb dɨl, yɨb tari agɨl, nɨg gɨpir?” aglak. Agelak, Kaun Sɨŋ ne am Pita nab adaŋ ap ran jakek nɨŋlɨg gɨ, Pita agak, “Nɨbi Juda bɨ kɨb abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep abe, mɨnɨm agebin aul nɨŋɨm. Bɨ yɨm gep tob tɨmel gak ak cɨr gor komɨŋ lak ak nɨŋɨl, ‘Nɨri titi gɨ gesir komɨŋ lɨp?’ agɨl, cɨrop mɨnɨm kɨb agebɨm ar? 10 Nɨb ak, nɨbi mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Isrel bin bɨ okok magɨlsek ak rek nep nɨŋ tep gɨnɨmel. Jisas Krais bɨ Nasaret nɨb, cɨr yɨb ne ak nep nɨŋ dɨl, yɨb ne agor, ne gek, bɨ nɨbaul nop pɨs nep komɨŋ lek, tag tep geb nɨŋebɨm. Nɨbi Jisas Krais nop mab bak alaŋ ñag pak lɨpek ak pen God gek kauyaŋ warɨkak. 11 Bɨ Jisas nɨbak nop gos nɨŋlɨg gɨ me, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Nɨbi bɨ karɨp gep okok, kab par alap, ak kab tɨmel, agɨl, kɨrɨg gɨpek ak,
mɨñi karɨp sap nab eyaŋ pɨŋɨl ñɨl mɨdeb,’ aglak.
12 God ne Jisas yɨb ne nep cɨnop agak nɨŋɨl Jisas ne nep cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ rek lɨp. Lɨm dai ar wagɨn aul bɨ ke nɨb alap cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp, mer yɨb,” agak.

13 Pita Jon kɨri bɨ omal warɨkɨl, ma pɨrɨkɨl, abramek yɨpɨd gɨl nep agrek ak, bɨ kɨb nɨb okok nɨŋɨl, wal yɨb agɨl aglak, “Bɨ omal aul kɨri skul ma agrek ak pen kɨri Jisas eip mɨdɨl nɨg gɨl gebir,” aglak. 14 Bɨ tob tɨmel gak komɨŋ lak ak nab kɨri sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kɨrop mal mɨnɨm ag gɨnɨmel rek ma lak. 15 Nɨb ak me, kɨri aglak, “Kansol karɨp aul söŋ eyaŋ am mɨdenɨmir,” aglak. Söŋ eyaŋ am mɨder nɨŋlɨg gɨ, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, 16 “Bɨ omal aul cɨn tari gɨn? Kɨri tap ma gep rek ak ger, Jerusalem bin bɨ magɨlsek bɨr nɨpal. Nɨb ak, kɨri mal tap ma gep rek alap ma gɨpir agjɨn rek ma lɨp. 17 Pen kɨri amɨl, mɨnɨm nɨbak bin bɨ tɨgoŋ ognap ager, kɨri ak rek nep nɨŋnɨmel rek lɨp. Nɨg gɨp ak, cɨn kɨrop mal mɨnɨm kɨlɨs agɨl agɨn, ‘Jisas yɨb ne ak kɨsen bin bɨ ognap ma agnɨmir, mer yɨb,’ agɨn,” aglak.

18 Nɨb agɨl, kɨrop mal agel aperek aglak, “Jisas yɨb ak kɨsen ma agnɨmir; bin bɨ ognap Jisas mɨnɨm ak ma ag ñɨnɨmir, mer yɨb,” aglak. 19 Nɨb agelak, Pita Jon kɨri pen pe agrek, “Cɨr God mɨnɨm nop ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm nɨbep ak dor, God nop tep gɨnɨgab aka mer? Nɨbi ke nɨŋɨm. 20 Pen Jisas tari tari gak, mɨnɨm tari tari agak ak, cɨr bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ kɨrɨg gɨjɨr rek ma lɨp,” agrek.

21 Nɨb agerek, Kansol bɨ kɨb okok gos kɨri ke nɨŋɨl, ‘Bɨ aul mɨ ñɨnjuɨl omal (40) mɨdɨl, mɨñi komɨŋ lɨp aul, bin bɨ okok nɨŋɨl magɨlsek God nop tep agebal. Cɨn bɨ nɨb omal aul kɨrop tap alap genɨgabɨn ak, bin bɨ sɨŋ aul kal onɨgal,’ agɨl, kɨrop mal yokop mɨnɨm kɨlɨs agɨl, ag söŋ yoklak.

Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok God nop sobok gɨlak

23 Pita Jon kɨrop mal nɨg gɨl ag söŋ yokel, kɨri am Jisas bin bɨ ne okok kɨrop nɨŋɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, mɨnɨm tari tari aglak ak kɨrop ag ñɨrek. 24 Ag ñerek, kɨri nɨŋɨl magɨlsek God nop sobok gɨl aglak, “Nak Bɨ Kɨb nokɨm nep mɨdeban. Nak seb kab ar alaŋ gɨ lɨl, lɨm dai wagɨn aul gɨ lɨl, ñɨg solwara gɨ lɨl, tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek gɨ lɨl, gɨ lɨnak. 25 Bɨrarɨk nep nak gek, Kaun Sɨŋ ne based cɨn Depid nop gos ñek, mɨnɨm nep ak agɨl agak,

‘Juda bin bɨ mer okok kɨri tari gɨnɨg kal jupal?
Bin bɨ okok tari gɨnɨg gos nɨŋ tep gɨl mer,
mɨnɨm ar nokɨm ag lɨl mɨmɨg mɨnɨm apal?
26 Kiŋ karɨp lɨm ke ke kod mɨdebal okok abe,
gapman bɨ kɨb karɨp lɨm ke ke kod mɨdebal okok abe,
mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl apal,
“God Bɨ Kɨb eip, Mesaia ne eip, kɨrop eip pen pen gɨn,” apal,’ agak.
27 Kiŋ Herod abe, gapman bɨ kɨb Podias Pailot abe, Juda bin bɨ mer okok ognap abe, Isrel bin bɨ sɨŋ aul nɨb ognap abe, Jerusalem aul apɨl, Bɨ Wög Gɨ Ñeb sɨŋ nak ak Jisas, Mesaia ag lɨnak ak nep, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨlak. 28 Pen nak Bɨ kɨlɨs, ned gos nak ke nɨŋɨl agnak, Krais nop nɨg nɨg gɨnɨgal agnak ak me, kɨri nɨg gɨnɨmel rek lak; yokop ak kɨlɨs kɨri ma mɨdobkop. 29 Bɨ Kɨb, mɨñi cɨnop mɨnɨm kɨlɨs tɨmel yɨb agebal ak nak gos nɨŋnɨmɨn. Cɨnop bin bɨ wög gɨ ñeb nak kod mɨdɨl, kɨlɨs nak cɨnop ñek, cɨn ma pɨrɨkɨl, kɨlɨs yɨb gɨl mɨnɨm nak bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ag ñɨn. 30 Bin bɨ tap gɨp okok, nak gek, cɨn Bɨ Wög Gɨ Ñeb sɨŋ nak Jisas yɨb ne agon, kɨrop komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Nak gek, cɨn Jisas yɨb ne agon, tap ma gep rek ognap, tap nɨŋep ma nɨŋep rek ognap gɨn,” aglak.

31 Pen kɨri God nop nɨg gɨ sobok gɨlɨg gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, karɨp mɨdelak ak monmon rek dɨl, Kaun Sɨŋ ne apɨl nab kɨrop adaŋ ap ran jakek, ma pɨrɨkɨl, God Mɨnɨm ak kɨlɨs yɨb gɨl ag ñɨlak.

Jisas bin bɨ ne tap nonɨm lɨ ñɨ tep gɨlak

32 Pen bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak nɨb okok, mɨnɨm ar nokɨm agɨl, gos ar nokɨm nɨŋɨl, tap kɨri tap tari mɨdek okok, tap kɨri jɨm ñɨl nep mɨdek, tap cɨn ausek, agɨl ma nɨŋlak. 33 Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs gɨ agɨl agelɨgɨpal, “Jisas nop ñag pak lel, kɨmɨl warɨkak, nop udɨn cɨn ke nɨŋnok,” agölɨgɨpal nɨŋɨl God kɨrop magɨlsek yɨmɨg yɨb nɨŋɨl dɨ tep yɨb golɨgɨp. 34 Kɨrop bɨ ognap tap ulep gɨ ma mɨdek; magɨlsek tap mɨdek. Bin bɨ lɨm dai aka karɨp ognap mɨdek okok, sɨkim gɨ mani dɨl, 35 bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨrop ñölɨgɨpal. Kɨri pen dɨl, bin bɨ tap ma mɨdek okok kɨrop nonɨm lɨ ñölɨgɨpal.

36 Pen bɨ Lipai wagɨn tɨk damɨl tɨklak bɨ alap yɨb ne Josep. Karɨp lɨm ne Saipras nɨb. Bɨ nɨbak ne bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm sain agɨl ag ñɨ rep gek, kɨri nɨŋɨl gos sek mɨdelɨgɨpal rek, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok nop Banabas aglak. 37 Josep lɨm dai ne alap agek, bin bɨ ognap taulak nɨŋɨl mani nɨbak dad apɨl bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨrop ñak.

Copyright information for `KMHM