Acts 5

Ananaias ber tom agrek

Pen bɨ ber alap mɨderek. Nɨgmɨl yɨb ne ak Ananaias, bin ne yɨb ne ak Sapaira. Ber mal kɨri lɨm dai kɨri alap ager taulak. Tauel, Ananaias ne mani nɨbak pɨs kɨd kɨri ke nonɨm lɨl, pɨs kɨd dam Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok kɨrop ñak. Bine abe nɨŋak.

Pen Ananaias mani nɨbak nɨg gɨl dap ñek, Pita agak, “Ananaias, Seten nep gos ñek, nak tom agɨl agesan, ‘Lɨm taupal mani magɨlsek dapebin aul,’ agesan. Mɨnɨm esek agesan nɨbak, Kaun Sɨŋ nop ak rek nep esek agesan. Mani lɨm dai taupal nɨbak pɨs kɨd we gɨl opan. Lɨm dai nɨbak, lɨm dai nak. Sɨkim gɨnɨg, sɨkim gɨpnap; kɨrɨg gɨnɨg, kɨrɨg gɨpnap. Pen lɨm sɨkim gek, mani taulak nɨbak, magɨlsek donɨg, magɨlsek dopnap; ognap nep donɨg, ognap nep dopnap; magɨlsek karɨp nak sɨŋak kɨrɨg onɨg, kɨrɨg opnap. Mɨnɨm ma mɨdobkop. Pen nak mɨnɨm wai ñesan ak, cɨnop bɨ nep mɨnɨm wai ma ñesan; God nop ak rek nep mɨnɨm wai ñesan. Nak ti gɨnɨg nɨg gesan?” agak.

Pita nɨb agek, Ananaias nɨŋɨl, won nɨbak nep ap yap lɨm eyaŋ pakɨl pɨs nep kɨmak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok gak nɨbak nɨŋɨl, jel gek pɨrɨklak. Pen bɨ praj okok apɨl, cɨp se par ak walɨj kom kam gɨl, dam tɨgel gɨlak.

Pen bine, nɨgmɨl ne kɨmek dam tɨgel gɨlak ak ma nɨŋak. Ne yokop ulep won alap mɨdɨl apjakek, Pita nop agak, “Lɨm dai nɨri ber ak sɨkim gɨrek, mani nɨg aknɨb rek nep taulak aka?” agak.

Agek, bine agak, “Taulak ak dowɨp me ak,” agak.

Agek, Pita nop agak, “Nɨri ber tari gɨnɨg mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl nɨg gɨpir? Bɨ Kɨb Kaun ne mɨnɨm esek nɨbak ma nɨŋnɨgab, agɨl, nɨg gɨpir? Nɨŋan! Nagɨmɨl kɨmosɨp, dam tɨgel gɨpal bɨ okok mɨdebal kɨjoŋ wagɨn sɨŋaul. Nep ak rek nep dad amnɨg gebal,” agak.

10 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep, Pita tob wagɨn sɨŋak ap yap lɨm eyaŋ pakɨl kɨmak. Bɨ praj ñon nɨgmɨl nop dam tɨgel gɨlak nɨbak apɨl, bine ak rek nep bɨr pɨs nep kɨmak ak nɨŋɨl, nop dam nɨgmɨl nop tɨgel gɨlak pɨs kɨd tɨgel gɨlak. 11 Krais nop nɨŋ dɨlak bin bɨ okok abe, bin bɨ ognap okok abe, tap gak nɨbak nɨŋɨl, magɨlsek jel gek pɨrɨklak.

Tap ma gep rek ognap ke ke gɨlak

12 Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb aknɨb umɨgan alaŋ tap ma gep rek koŋai nep bin bɨ mɨdelak nab sɨŋak gɨ mɨdelak. Pen bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋ dɨl Krais nop nɨŋ dɨlak okok, magɨlsek ap mogɨm gölɨgɨpal God sobok gep karɨp söŋ ar “Solomon Karɨp Badak” apal ak. 13 Bin bɨ ognap okok, Krais nop nɨŋ dɨlak bin bɨ okok kɨrop nɨŋel, tep gak ak pen, Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, cɨn titi gɨl am kɨrop eip mogɨm gɨn, ag gos nɨŋɨl, pɨrɨklak. 14 Pen per per bin bɨ kɨsen nɨb koŋai yɨb nep, Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨl, bin bɨ ned nɨb okok eip ap jɨm ñɨl mogɨm gölɨgɨpal. 15 Jerusalem bin bɨ, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok gɨlak rek nɨŋɨl, bin bɨ mɨñak gak okok dap kanɨb kɨb gol sɨŋak lɨl, mɨj par mɨgan mɨgan lɨl aglak, “Pita padɨkek, pɨb mɨmɫaŋ ne ak kɨrop pak ñek, kɨrop komɨŋ lɨnɨgab,” aglak. 16 Bin bɨ maŋ karɨp lɨm Jerusalem ulep sɨŋak mɨdelak okok, ak rek nep bin bɨ tap gak okok dɨl, bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk sek mɨdelak okok dɨl, dolak. Dapelak, kɨrop gel, magɨlsek komɨŋ lak.

Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok kɨrop gɨ tɨmel gɨl mɨñ lɨlak

17 Nɨg gelak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak abe, bɨ nɨŋeb ne bɨ Sadyusi okok abe, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨri tap ma gep rek nɨg gel yɨb cɨnop ap yonɨgab, agɨl, bɨ okok kɨrop nɨŋel mɨlɨk yowak. 18 Kɨrop mɨlɨk yapek, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨrop tɨg cɨcɨ lɨl, dam gapman kai kɨrop ñel, mɨñ lɨlak. 19 Mɨñ lɨlak ak, pen ñɨn nɨbak nep kɨslɨm eyaŋ, Bɨ Kɨb agek, ejol alap apɨl, kɨjoŋ ak yɨkɨl, kɨrop poŋ dad söŋ amnɨlak. 20 Söŋ amel, ejol agak, “Nɨbi God sobok gep karɨp ak amɨl, bin bɨ okok kɨrop, God gek per per komɨŋ mɨdenɨgal mɨnɨm tep ak magɨlsek ag ñɨ tep gɨnɨmɨb,” agak.

21 Agek, mɨñab tɨkak nɨŋlɨg gɨ, God sobok gep karɨp ak amɨl, ejol ak agak rek, bin bɨ okok kɨrop wagɨn gɨl mɨnɨm ag ñɨlak. Nɨg gɨl ag ñel nɨŋlɨg gɨ, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak abe, bɨ nɨŋeb ne okok abe apjakɨl, bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep okok kɨrop magɨlsek sɨk agel, ap Kansol kɨb ak mogɨm gel, bɨ God sobok gep karɨp kod mɨdep bɨ okok ag yokɨl aglak, “Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok mɨñ lɨpɨn ak mɨñi am ulɨk gɨ dowɨm,” aglak. 22 Agelak, bɨ God sobok gep karɨp kod mɨdelak bɨ okok mɨñ lep karɨp ak amɨl nɨŋlak, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok ma mɨdelak. Kɨri adɨk gɨ apɨl aglak, 23 “Cɨn am nɨpɨn, kɨjoŋ ak gɨñlak rek mɨdosɨp, bɨ kod mɨdep bɨ okok ak rek nep kɨjoŋ wagɨn ak nɨŋ mɨdesal ak pen cɨn kɨjoŋ yɨkɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl nɨpɨn, bɨ alap ma mɨdosɨp yɨb,” aglak. 24 Nɨb agelak, bɨ God sobok gep karɨp kod mɨdelak bɨ kɨb kɨri ak abe, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nɨg gɨp tari gɨnɨgab, agɨl, gos par yɨb nɨŋlak.

25 Nɨg gɨl gos par nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap apɨl kɨrop agak, “Bɨ mɨñ lɨpek okok, kɨri am God sobok gep karɨp ak mɨdlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñebal,” agak. 26 Nɨb agek, bɨ God sobok gep karɨp kod mɨdelak bɨ kɨb kɨri ak, bɨ ne ognap kɨrop ulɨk gɨl, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb nɨb okok kɨrop dɨnɨg amnɨlak. Amɨl, Jerusalem bin bɨ sɨŋ aul cɨnop kab ju paknɨgal, agɨl, kɨrop ma ag gɨlak; kapkap ulɨk gɨ dolak.

27 Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok kɨrop kapkap ulɨk gɨ Kansol ap mogɨm gɨ mɨdelak nab sɨŋak dapel, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak kɨrop agak, 28 “Cɨn nɨbep, Jisas mɨnɨm ak ma agnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm kɨlɨs gɨ agɨl apɨn ak pen ag mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨn. Nɨbi pen amɨl Jerusalem bin bɨ kɨrop magɨlsek Jisas mɨnɨm ak ag ñɨlɨg gɨ, cɨnop ag juɨl agebɨm, ‘Kɨri nep Jisas nop ñag pak lɨlak,’ agebɨm,” agak.

29 Nɨb agek, Pita bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb ognap eip aglak, “Cɨn bin bɨ mɨnɨm apal ak ma dɨnɨgabɨn; God mɨnɨm ne ak nep dɨnɨgabɨn! 30 Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lem kɨmak ak pen, apɨs based sɨkop sobok gölɨgɨpal God ak nep gek, ne kauyaŋ warɨkak. 31 Warɨkɨl, God ne gek, am karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl, God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken mɨdeb. Nɨb ak cɨn nɨpɨn, ne nep Kiŋ mɨdɨl, cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab. Ne cɨnop Isrel bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gon, ne nɨŋɨl tap tɨmel gɨpɨn okok kɨrɨg gɨl, cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab. 32 God gɨp nɨbak, cɨn udɨn magɨl tɨmɨd mɨgan cɨn ke nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñobɨn. Bin bɨ mɨnɨm ne nɨŋ dɨl ageb rek nep gɨnɨgal okok, God ne Kaun Sɨŋ ak kɨrop ñek, ne kɨrop ak rek nep mɨnɨm tep nɨbak ag ñɨ tep gek nɨŋnɨgal,” aglak.

33 Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok nɨb agelak, bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep ap mogɨm gɨ mɨdelak nɨb okok kal juɨl aglak, “Kɨrop pɨs nep ñag pak lɨn,” aglak. 34 Nɨb aglak ak pen, nab nɨb sɨŋak bɨ alap mɨdek, yɨb ne ak Gameliel. Ne bɨ Perisi, lo mɨnɨm ag ñeb bɨ kɨri alap. Juda bin bɨ magɨlsek nop nɨŋel tep golɨgɨp. Bɨ Gameliel nɨbak warɨkɨl agak, “Bɨ ñon nɨbaul kɨrop agem söŋ amnɨlaŋ. Yad nɨbep mɨnɨm alap ag ñɨn,” agak. Nɨb agek, bɨ nɨb okok ag söŋ yoklak. 35 Bɨ nɨb okok ag söŋ yokel nɨŋlɨg gɨ, Gameliel ne bɨ Kansol okok kɨrop agak, “Isrel bɨ sɨŋ aul, nɨbi bɨ sɨŋ aul kɨrop tari gɨnɨg gebɨm ak, gos nɨŋ tep gɨl gɨnɨmɨb. 36 Nɨbi nɨpɨm, ned bɨ Tudas, yad bɨ kɨb, agɨl agek, mɨnɨm ne agolɨgɨp ak bin bɨ koŋai nep, po hadred rek, nɨŋ dölɨgɨpal. Pen kɨsen bɨ ognap nop ñag pak lel, bin bɨ mɨnɨm nop nɨŋ dölɨgɨpal okok ke ke amel kɨr gak. 37 Pen kɨsen, yɨb cɨnop dɨlak ñɨn ak, ak rek nep bɨ Judas Galili nɨb ak agak, ‘Cɨn gapman okok eip pen pen gɨl, kɨrop yɨk gɨ yoknɨgabɨn,’ agak. Nɨb agek, bin bɨ koŋai nep mɨnɨm nop dɨl, warɨk gapman eip pen pen gɨlak. Pen mɨd damɨl, bɨ nɨbak nop ak rek nep ñag pak lel, bin bɨ mɨnɨm nop nɨŋ dölɨgɨpal okok ke ke amel kɨr gak. 38 Nɨb ak me, yad nɨbep agebin, bɨ mɨnɨm kɨb agobɨn sɨŋ aul kɨrop gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Kɨrop yokop ag yokem amnɨmel. Mɨnɨm kɨri ke nep agenɨgal ak, kɨb gɨnɨmɨŋ ag mer nɨŋɨl ap yonɨgab. 39 Pen God ne ke agek genɨgal ak, nɨbi ke nep tap alap gɨnɨmɨb rek ma lɨnɨgab. Kɨrop gɨ tɨmel gɨn, agenɨgabɨm ak, kɨrop eip pen pen ma gɨnɨgabɨm; God eip pen pen gɨnɨgabɨm,” agak.

40 Gameliel nɨb agek, bɨ okok agak rek nɨŋɨl, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨrop agel apelak, kɨrop nag dɨ tapɨn magɨl pa gɨs pakɨl, “Jisas mɨnɨm ak kɨsen ma agnɨmɨb, mer yɨb,” agɨl, kɨrop ag yokel amnɨlak.

41 Pen bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok, cɨnop tari gɨnɨg nɨg gɨpal, agɨl, ma nɨŋlak. God cɨnop Jisas bɨ ne yɨpɨd gɨl, agɨl gek, cɨnop nɨg gɨpal, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ, Kansol kɨb nɨbak kɨrɨg gɨl amnɨlak. 42 Amɨl, per per God sobok gep karɨp söŋ ar sɨŋak amɨl, bin bɨ karɨp karɨp okok amɨl, Jisas ne Krais ak mɨnɨm tep ak ag ñölɨgɨpal.

Copyright information for `KMHM