Acts 6

Tap bɨlok ñeb bɨ aknɨb ar oŋɨd ag lɨlak

Pen mɨd damɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok koŋai yɨb mɨdelak. Pen Juda bin bɨ Grik mɨnɨm nep nɨŋlak okok, Juda bin bɨ kɨri Juda mɨnɨm yɨpɨd gɨl nɨŋlak okok kɨrop ag gɨl aglak, “Bin kaŋɨl kɨri okok kɨrop mani tap magɨl tap okok nonɨm lɨ ñɨ tep gɨpal pen bin kaŋɨl cɨn okok kɨrop nonɨm lɨ tep ma gɨpal,” aglak. Nɨb agelak, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb aknɨb umɨgan alaŋ okok nɨŋɨl, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok magɨlsek sɨk agel apelak aglak, “Ai mam sɨkop. Cɨn God Mɨnɨm ag ñobɨn ak kɨrɨg gɨl, bin bɨ okok kɨrop tap nonɨm lɨ ñɨnɨgabɨn ak, yɨpɨd gɨl ma gɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbi bɨ aknɨb ar oŋɨd nɨŋɨl ag lem, kɨrop wög nɨbak ag lon, wög nɨbak gɨnɨgal. Pen God Kaun kɨrop ap ran jakɨl gos tep ñɨb bɨ okok nep nɨŋɨl ag lɨnɨmɨb. Cɨn pen God nop sobok gɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ak ag ñɨlɨg gɨ, gɨ mɨdonɨgabɨn,” aglak.

Mɨnɨm agelak nɨbak nɨŋel, kɨrop magɨlsek tep gek, bɨ aknɨb ar oŋɨd ag lɨlak. Bɨ nɨb okok alap me Stipen ak. Stipen ne God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb golɨgɨp. Kaun Sɨŋ nop ap ran jakɨl mɨdolɨgɨp. Alap Pilip ak, alap Prokoras ak, alap Naikena ak, alap Timon ak, alap Pamenas ak, alap Nikolas ak. Nikolas ne taun kɨb Adiok nɨb. Ne ned bɨ Juda mer ak pen kɨsen Juda bin bɨ gos nɨŋlak rek nɨŋ dak. Pen kɨsen ne Jisas nop nɨŋ dak. Bɨ aknɨb ar oŋɨd nɨb okok ag lɨl, kɨrop dam bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok mɨdelak sɨŋak dapel, kɨri God nop sobok gɨl, ñɨnmagɨl nabɨc kɨrop ar alaŋ lɨlak.

Pen kɨri God Mɨnɨm ag ñel, amek nɨŋlɨg gɨ, Jerusalem bin bɨ koŋai yɨb nep Jisas nop nɨŋ dɨlak. Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok koŋai yɨb nep Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋɨl nɨŋ dɨlak.

Stipen nop mɨnɨm kɨb aglak

God ne Stipen nop dɨ tep yɨb gɨl, kɨlɨs ne nop ñek, Stipen ne tap ma gep rek okok, tap nɨŋep ma nɨŋep okok, koŋai nep bin bɨ mɨdelak nab sɨŋak golɨgɨp. Pen Juda bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nɨb ognap apɨl, Juda mogɨm gep karɨp alap apɨl, God nop sobok gölɨgɨpal; Juda mogɨm gep karɨp nɨbak, “Mɨñi Mɨñ Ma Mɨdobɨn Karɨp” agölɨgɨpal. Bɨ Juda nɨb okok, ognap Sairini taun nɨb, ognap taun kɨb Aleksadria nɨb, ognap Silisia Propins nɨb, ognap Esia Propins nɨb. Kɨri Stipen gak rek nɨŋɨl, kɨlɨs yɨb gɨl nop mɨnɨm pen pen aglak ak pen, 10 God Kaun ne Stipen nop gos tep yɨb ñek nɨŋlɨg gɨ, bɨ Juda okok nop mɨnɨm tari aglak ak, gos nɨŋ tep gɨl pen ak rek nep mɨnɨm tep yɨb agek, nop pen agnɨmel rek ma lak.

11 Pen kɨri Stipen nop ag mer nɨŋɨl, am bɨ mɨnɨm tom agep ognap kɨrop kamger ag rep gel, kɨri apɨl aglak, “Cɨn nɨpɨn, bɨ aul ne Mosɨs mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak ag juɨl, God nop ag juɨl gɨp,” aglak.

12 Kɨri mɨnɨm tom nɨbak agelak, bin bɨ yokop okok lɨl, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok lɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok lɨl, cɨbur kɨrop ak tɨmel gek, Stipen nop mɨnɨm kɨb agnɨg dam Juda Kansol kɨb mɨdelak okok dad amnɨlak. 13 Damɨl, bɨ mɨnɨm tom agep ognap sek dapel, kɨri aglak, “Cɨn nɨpɨn, bɨ nɨbaul per nep God sobok gep karɨp sɨŋ aul ag juɨl, Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak ag juɨl gɨp. 14 Pen ne mɨnɨm alap agosɨp nɨpɨn ak, agɨp, ‘Jisas bɨ Nasaret nɨb ak, kɨsen God sobok gep karɨp aul gɨ tɨmel gɨl genɨgab, Mosɨs mɨnɨm cɨnop ag ñak gɨpɨn ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm kɨsen nɨb dɨl sain gɨnɨgabɨn,’ agɨp,” aglak.

15 Pen Juda Kansol kɨb mɨdelak bɨ okok, Stipen nop nɨŋ i sek lɨl nɨŋlak, mɨlɨk jo mɨlɨk ne ak ejol mɨlɨk jo mɨlɨk rek lak.

Copyright information for `KMHM