Acts 7

Stipen Juda Kansol Kɨb bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñak

Kɨri mɨnɨm esek nɨbak agel, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak Stipen nop agak, “Mɨnɨm nep agebal nɨbak nɨŋɨd agebal aka esek agebal?” agak.

Agek, Stipen agak, “Bapi mam sɨkop, nɨŋɨm! Based acɨk cɨn Ebraham bɨrarɨk nep taun kɨb Haran ma amnak ñɨn ak, karɨp lɨm Mesopotemia mɨdek won ak, God melɨk tep ke sek mɨdeb ak nop agak, ‘Karɨp lɨm nak aul kɨrɨg gɨl, bin bɨ nak okok kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ke yad nep yomnɨgain ak amnɨmɨn,’ agak.

“Agek, Ebraham karɨp lɨm kɨb Kaldia mɨdolɨgɨp ak kɨrɨg gɨl, taun kɨb Haran am mɨdolɨgɨp. Kɨsen Ebraham nap kɨmek, God agek, apɨl karɨp lɨm nɨbi mɨdebɨm nab sɨŋaul mɨdolɨgɨp. Ñɨn nɨbak God Ebraham nop lɨm dai mɨgan alap ma agak. Apɨl yokop nep mɨdolɨgɨp. Ñɨn nɨbak Ebraham ñɨ pai alap ma tɨkak; yokop nep mɨdolɨgɨp. Pen God Ebraham nop agak, ‘Kɨsen lɨm dai nɨbaul, nak dɨnɨgan. Ñɨ pai nak tɨk donɨgan tɨk dapel amnɨgab okok, lɨm dai nɨbaul ak rek nep dɨl mɨdenɨgal,’ agak. Pen God mɨnɨm alap agɨl agak, ‘Ñɨ pai nak tɨk donɨgan tɨk dapel amnɨgab okok, amɨl bin bɨ ognap karɨp lɨm okok mɨdel, kɨrop magɨlsek mɨñ lɨl, gɨ tɨmel yɨb gɨl, mɨñ wög rek ag lel, gel nɨŋlɨg gɨ, mɨ aknɨb po hadred (400) yɨnnɨgab. Pen bin bɨ kɨrop nɨg genɨgal okok, yad pen kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨgain. Bin bɨ nak okok, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, ap yɨp sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal karɨp lɨm aul,’ agak. Pen God Ebraham nop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd alap ag lɨl agak, ‘Ñɨ pai nak tɨk donɨgan tɨk dapel amnɨgab okok, nɨbep kod mɨdenɨgain ak me, ñɨŋaŋ lakañ sek waŋ wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb,’ agak. Agek, kɨsen Ebraham ñɨ ne Aisak nop tɨk dapɨl, ñɨn aknɨb ar oŋɨd mɨdɨl, ñɨn jɨl oŋɨd ak ñɨ ak nop waŋ wak tɨb gɨ rɨkak. Aisak pen Jekop nop tɨk dowak. Jekop ne pen ñɨ aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop tɨk dapek me, cɨn Isrel bin bɨ wagɨn ke ke mɨdobɨn.

“Based acɨk cɨn nɨb okok, nɨmam ned sɨkop okok nɨmam kɨsen Josep nop gos tɨmel nɨŋɨl, mɨlɨk yapek, bɨ ognap ñel, nop tau dad karɨp lɨm Ijip dad amnɨlak. Dad amel, mɨd tep ma gak ak pen God nop saköl ma gak. 10 Tap mɨker Josep nop apek ak, God ne nɨŋɨl Josep nop kod mɨd tep golɨgɨp. God ne Josep nop gos tep ñɨl gek, Ijip Kiŋ Pero, bɨ Josep aul gos nɨŋ tep yɨb geb, agɨl, nop agek, lɨm dai Ijip abe, karɨp tap ne okok magɨlsek abe, kod mɨdolɨgɨp.

11 “Kɨsen ñɨn alap yuan kɨb yɨb ak, karɨp lɨm Ijip abe, karɨp lɨm cɨn Kenan aul abe apek, based cɨn karɨp lɨm Kenan aul mɨdelak okok tap magɨl pɨyo nɨŋɨl, tap ñɨŋeb alap ma mɨdek, gos par yɨb lɨlak. 12 Pen nap kɨri Jekop mɨnɨm alap nɨŋak, tap magɨl koŋai nep karɨp lɨm Ijip mɨdek. Nɨb ak nɨŋɨl ñɨ ne okok kɨrop agek, tap magɨl taunɨg Ijip amnɨlak. 13 Am tau dapɨl, ñɨb sakɨl, kauyaŋ pen taunɨg amnɨlak. Amel, nɨmam Josep kɨrop agak, ‘Mam sɨkop, nɨbi yɨp bɨ an, agɨl nɨpɨm? Yad namam nɨbi Josep nep,’ agak. Agek, Ijip Kiŋ Pero mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl agak, ‘Ak Josep nɨmam sɨkop ne okok e!’ agak. 14 Josep pen, bapi yad Jekop, bin bɨ ne okok eip kasek onɨmel, agɨl, mɨnɨm ag yokek, nap Jekop bin bɨ ñɨnjuɨl omal nokɨm adɨk gɨ dam ajɨp pɨs kɨd adaŋ (75) rek dɨl, eip amnɨlak. 15 Nap Jekop nɨg gɨl, karɨp lɨm Ijip am mɨdɨl, kɨmak. Mɨd damɨl, based sɨkop nɨb okok magɨlsek kɨm saklak. 16 Pen kɨsen ñɨ kɨri okok nap tɨŋɨl damɨl, taun kɨb Sekem tɨgel gɨlak. Cɨp tɨgel nɨbak, based acɨk Ebraham, Hemor ñɨ ne okok kɨrop mani alap ñɨl tauak.

17 “Pen God Ebraham nop ned gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm ag lak rek gɨnɨg gɨl gak ak me, bin bɨ cɨn Isrel karɨp lɨm Ijip mɨdelak okok, ñɨ pai tɨk damɨl tɨk dam dapɨl gɨl, koŋai yɨb nep mɨdelak. 18 Bin bɨ cɨn Isrel koŋai nep mɨdelak ñɨn nɨbak, karɨp lɨm Ijip ak kiŋ kɨsen nɨb mɨseŋ lak. Kiŋ kɨsen nɨb nɨbak based Josep nop ma nɨŋak ak me, 19 bin bɨ cɨn okok gɨ tɨmel yɨb gɨl, mɨnɨm kɨlɨs agek, ñɨ pai kɨri okok tɨk dapɨl, söŋ ken okok yokel, ke mɨdɨl kɨmelɨgɨpal. 20 Nɨg gɨlak ak pen, ñɨn nab nɨb sɨŋak, ber mal ñɨ wak tep yɨb alap tɨk dapɨl, yɨb ne Mosɨs agrek. Ñɨ nɨbak nop takɨn omal nokɨm karɨp ñɨlɨk mɨgan okok nep we ger mɨdolɨgɨp. 21 Kɨsen ñɨŋaŋ nɨbak nop dam söŋ sɨŋ eyaŋ lɨrek, Pero pai ne ak apɨl, nop nɨŋɨl, dam ñɨ yad, agɨl, yɨmag lolɨgɨp. 22 Ne nɨg gɨl yɨmag lek, kɨb gek, Ijip bin bɨ kɨri tari tari gölɨgɨpal ak, nop ag ñɨ tep gɨlak. Ne bɨ mɨnɨm kɨlɨs gɨ agɨl, wög kɨlɨs gɨl golɨgɨp.

23 “Pen Mosɨs mɨ ne aknɨb ñɨnjuɨl omal (40) yɨnek, bin bɨ yad Isrel kɨrop am nɨŋɨl owin agak. 24 Pen amɨl nɨŋak, Ijip bɨ alap Isrel bɨ alap nop tapɨn magɨl pakek. Mosɨs nɨŋɨl, bɨ Isrel nop dɨ komɨŋ yokɨl, Ijip bɨ ak nop pɨs nep ñag pak lek kɨmak. 25 Pen Mosɨs gos ne nɨŋak ak, ‘Bin bɨ yad Isrel agnɨgal, “God Mosɨs nop gos ñek, apɨl cɨnop tɨg asɨk yokek, mɨd tep gɨnɨgabɨn,” agnɨgal,’ ag nɨŋak ak pen kɨri gos nɨbak ma nɨŋlak. 26 Pen mɨnek Mosɨs amɨl nɨŋak, Isrel bɨ omal pen pen gerek. Nɨg gerek nɨŋɨl agak, ‘Bɨ aul, nɨri mamɨl mal mɨdebir; pen pen gebir ak kɨrɨg gir!’ agak.

27 “Agek, bɨ alap bɨ alap nop pakek ak, Mosɨs nop dɨ okdaŋ yokɨl agak, ‘Nak bɨ an agek, bɨ kɨb mɨdɨl, cɨrop bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep rek kod mɨdeban? 28 Nak tol Ijip bɨ ak ñag pak lɨnak ak, mɨñi yɨp abe ñag pak lɨnɨg ageban aka?’ agak. 29 Nɨb agek, Mosɨs bɨ ñag pak lɨpin nɨbak nɨpal, agɨl, pɨrɨk gɨ am karɨp lɨm Midian amɨl, bɨ yokop alap rek mɨdolɨgɨp. Ñɨn nab nɨb sɨŋak, ne bin dɨl, ñɨ omal tɨk dowak. 30 Nɨg gɨl yokop nep mɨdek mɨ ñɨnjuɨl omal (40) yɨnak. Kɨsen ñɨn alap mɨñ mab kab nep mɨdeb Sainai Dɨm ulep sɨŋak mɨdɨl nɨŋak, ejol alap apɨl, mab bɨd nokɨm alap mɨlaŋ gek nab sɨŋak mɨseŋ lek nɨŋak. 31 Nɨg gek Mosɨs nɨŋɨl, tap nɨbak tari geb, agɨl, am ulep sɨŋak apɨl nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, Bɨ Kɨb agak, 32 ‘Nased acɨk Ebraham, Aisak, Jekop, God kɨri yad mɨdebin,’ agak. Nɨb agek, Mosɨs, ak Bɨ Kɨb nep ageb, agɨl, pɨrɨkɨl jep jep dɨl, kɨyan gɨl udɨn ma nɨŋak.

33 “Pen Bɨ Kɨb Mosɨs nop agak, ‘Lɨm dai sɨŋ aul ap mɨdeban rek, tob tɨrɨp nak ak tɨg juan. 34 Ijip bin bɨ okok bin bɨ yad Isrel karɨp lɨm Ijip mɨdebal okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gɨpal, yad nɨpin. Kɨri sɨl agebal ak peyɨg nɨŋɨl, apɨl kɨrop tɨg asɨk yoknɨg opin. Nɨb ak, nak adɨk gɨ Ijip amnoŋ,’ agak.

35 “Isrel bin bɨ ned Mosɨs nop aglak, ‘Nak bɨ an agek, bɨ kɨb mɨdɨl, cɨrop bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep rek kod mɨdeban?’ aglak. Pen kɨsen, God ejol ne ag yokek apɨl, mab bɨd mɨlaŋ gek nab sɨŋak Mosɨs nop mɨseŋ lek, God ne ke Mosɨs nop bin bɨ kɨb kɨri mɨdɨl kɨrop tɨg asɨk yokaŋ, agɨl, ag yokak. 36 Pen Mosɨs Ijip amɨl, tap ma gep rek ognap sɨŋak gɨl, bin bɨ ne Isrel kɨrop dɨl ñɨg solwara ‘Lakañ’ apal ak amɨl, tap ma gep rek ognap sɨŋak gɨl, kɨsen Isrel bin bɨ poŋ dɨl dam mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok amɨl, tap ma gep rek ognap sɨŋak gɨlɨg gɨ mɨdolɨgɨp. Nɨg gɨ mɨdek mɨdek, mɨ ñɨnjuɨl omal (40) yɨnak.

37 “Mosɨs ne nep me bin bɨ Isrel kɨrop agak, ‘God ne bɨ mɨnɨm ne agep alap, ñɨ nɨbi ke bɨ yad rek alap, ag yokek nɨbep onɨgab,’ agak. 38 Mosɨs ne mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdek; ne apɨs based cɨn eip mɨdek; Sainai Dɨm sɨŋak ejol alap apɨl Mosɨs nop mɨnɨm ag ñak. Mosɨs mɨnɨm nɨbak dɨl cɨnop Isrel bin bɨ ag ñɨnɨgab, agɨl, God ne mɨnɨm komɨŋ nɨbak Mosɨs nop ñak.

39 “Mosɨs mɨnɨm komɨŋ nɨbak ag ñak ak pen based cɨn okok mɨnɨm nɨbak ma dɨlak. Kɨri Mosɨs nop ag juɨl, adɨk gɨ Ijip amnɨn, agɨl, gos ak nɨŋlak. 40 Kɨri Mosɨs nɨmam Eron nop aglak, ‘Bɨ nak Mosɨs cɨnop Ijip nɨb dowɨp ak, nop tari gɨp ak ma nɨpɨn. Nɨb ak, nak cɨnop tap god rek ognap gek, bɨ cɨn ognap god gɨnɨgan nɨb okok dɨ ned amel, cɨn kɨsen amnɨn,’ aglak. 41 Ñɨn nɨbak nep, god esek kaj kau ñɨlɨk rek alap gɨ lɨl, yakɨr tap okok pak dap sobok gɨ ñɨlak. Kɨri tap ñɨnmagɨl kɨri ke gɨ lɨlak okok nɨŋɨl, ak god cɨn, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ tap kɨb dagɨl ñɨŋlak. 42 Nɨg gelak, God kɨrop kɨrɨg gɨl agak, ‘Nɨg gɨpal ak, pɨb, takɨn, gap okok abramek sobok gɨlaŋ,’ agak. Ñɨn nɨbak kɨri tap nɨb okok nep sobok gölɨgɨpal ak me, bɨ God mɨnɨm agep alap God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Isrel bin bɨ.
Nɨbi ned mɨ ñɨnjuɨl omal mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok ajölɨgɨpɨm ñɨn ak,
kaj kau kaj sipsip tap okok pak yɨp sobok gɨ ma ñölɨgɨpɨm.
43 Nɨbi tap yokop esek omal nɨbi ke gɨ lɨpek ak
nop tap pak sobok gɨ dagɨl ñɨlɨg gɨ, gɨ mɨdelɨgɨpɨm.
Tap nɨbak, alap Molok agölɨgɨpɨm,
alap gap rek gɨ lɨl, Repan agölɨgɨpɨm.
Tap god tom nɨb omal nep,
sel karɨp gɨ dɨ ajlɨg gɨ, sobok gɨlɨg gɨ mɨdelɨgɨpɨm.
Gɨ mɨdelɨgɨpɨm nɨbak, yad nɨbep ag yoken,
am mɨñ mɨdenɨgabɨm taun kɨb Babilon beŋ kɨd okok,’ agak.
44 “Based sɨkop cɨn okok mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdelak ñɨn ak sel karɨp dad ajölɨgɨpal. Sel karɨp nɨbak mɨdek ak nɨŋɨl, God cɨnop eip mɨdeb, agɨl nɨŋölɨgɨpal. Sel karɨp nɨbak, God mɨnɨm agak rek nep gɨ lel mɨdek. 45 Kɨsen pen bɨ nap sɨkop okok, kɨri sel karɨp nɨbak yes kɨri Josua based sɨkop cɨn okok kɨrop ñel, kɨri dɨlak. Kɨsen, kɨri sel karɨp nɨbak dapelak nɨŋlɨg gɨ, God ne bin bɨ karɨp lɨm sɨŋaul mɨdelak okok pɨŋɨl ju yɨk gɨ yokak. Sel karɨp nɨbak mɨdɨl, mɨd damɨl, kɨsen Depid tɨk dolak. 46 Based Depid, bɨ God nɨŋek tep gak bɨ ak, ne God nop ag nɨŋɨl agak, ‘Nak yau agek, yad karɨp nep tep alap gɨ len, nak God Jekop ned sobok golɨgɨp ak, karɨp nɨbak mɨdenɨgan,’ agak. 47 Agek pen God ne yau ma agak. Kɨsen Solomon ne God sobok gep karɨp nɨbak gɨ lak.

48 “Pen God ar i oklaŋ mɨdeb ak, bin bɨ ñɨnmagɨl dɨl gɨ lɨnɨgal karɨp okok ma mɨdenɨgab. Bɨ God mɨnɨm agep alap mɨnɨm nɨbak agɨl agak,

49 ‘Bɨ Kɨb ak ne agɨp,
“Karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak
sea kiŋ yad rek ar sɨŋak bɨsɨg mɨdɨl,
lɨm dai wagɨn aul tob yad tau rɨbɨk lɨlɨg gɨ mɨdebin.
Yɨp tari karɨp gɨ lem, yad kɨn mɨdenɨm?
Yad karɨp sɨŋ akal ake lɨnɨm?
50 Tap okok magɨlsek ñɨnmagɨl yad ke ma gɨ lɨpin aka?” agak,’ agak.
51 “Cɨn ke nɨŋ rep gɨpɨn, agɨl, tap si tap tɨmel nep gɨl, God Mɨnɨm ma nɨpɨm. Nased sɨkop gölɨgɨpal rek nep gɨpɨm. Kaun Sɨŋ ne nɨbep gos tep ñek nɨpkep, pen per mer apɨm. 52 Nased sɨkop okok, bɨ God mɨnɨm agep okok kɨrop magɨlsek gɨ tɨmel gɨlak. Bɨ God mɨnɨm agep bɨrarɨk okok, ‘God Bɨ Wög Gɨ Ñeb tep yɨb ak apeb,’ aglak. Pen nased sɨkop okok kɨri bɨ nɨb okok ak rek nep ñag pak lɨlak. Pen mɨñi God Bɨ Wög Gɨ Ñeb tep yɨb nɨbak apek me, nɨbi nop mɨmɨg nɨŋɨl ñag pak lɨpek. 53 Pen God lo mɨnɨm ne ak, ejol ne okok kɨrop ag yokek dapel dɨpek, pen ageb rek nɨŋɨl ma gɨpɨm,” agak.

Stipen nop kab ju pak lɨlak

54 Stipen mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, kɨrop mɨlɨk kal yɨb yapek, meg magɨl su rɨbɨkɨl kal julak. 55 Pen Kaun Sɨŋ ne Stipen ap ran jakɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ne kɨlan gɨ nɨŋɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨŋak, God melɨk tep aknɨb ke yɨb ne mɨdek nɨŋɨl Jisas ne God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne warɨk mɨdek. 56 Stipen nɨŋɨl agak, “Nɨŋɨm! Yad nɨŋebin, seb kab ar alaŋ sɨŋak kɨjoŋ yɨk mɨdeb. Bɨ Ñɨ ne ak God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne warɨk mɨdeb!” agak.

57 Stipen nɨb agek, tɨmɨd kɨri ak ñɨnmagɨl dɨ pɨlɨŋ gɨl, dai magɨlsek warɨkɨl, mɨnɨm bleble agɨl mɨnɨm kɨb yɨb agɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl ne mɨdek amnɨlak. 58 Nop dɨ cɨcɨ lɨl, dam dam taun kɨb nɨbak söŋ ar eyaŋ dad amnɨlak. Bɨ nop mɨnɨm esek aglak okok kal juɨl, walɨj par kɨri okok tɨg juɨl, bɨ praj Sol mɨdek ulep sɨŋak yokel, ne kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kɨri Stipen nop kab ju paklak. 59 Nop nɨg gɨl pakel nɨŋlɨg gɨ, Stipen Bɨ Kɨb nop sɨk par agɨl agak, “Bɨ Kɨb Jisas, kaun magɨl yad dan,” agak. 60 Nɨb agɨl, kogɨm yɨmɨl, sɨk kɨb par agɨl agak, “Bɨ Kɨb! Yɨp ñag pak lebal aul, tap si tap tɨmel gebal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨn,” agak. Nɨb aglɨg gɨ kɨmak.

Copyright information for `KMHM