Acts 8

Stipen nop kab ju pak lɨlak ñɨn ak, Sol maŋ sɨŋak mɨdɨl, paj agɨl wobi yal yal agak.

Jisas bin bɨ ne kɨrop yɨk gɨ yokel, ke ke amnɨlak

Ñɨn nɨbak nep, Jerusalem kai wagɨn gɨl, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨ mɨdelak okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gelak. Nɨg gelak, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨ mɨdelak okok kɨri magɨlsek pɨrɨk gɨl, karɨp lɨm Judia okok abe, karɨp lɨm Sameria okok abe, ke ke amnɨlak. Pen bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨri nep Jerusalem sɨŋak mɨdelak.
Pen God Mɨnɨm ageb rek nep gölɨgɨpal bɨ ognap, Stipen nop mapɨn yɨb gek nɨŋɨl sɨl kɨb yɨb aglɨg gɨ, cɨp dam tɨgel gɨlak. Sol pen, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨpal okok gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgain, agɨl, karɨp karɨp gɨlɨg gɨ, bin bɨ nɨb okok kɨrop abramek lɨp gɨ dam mɨñ lolɨgɨp.

Pilip karɨp lɨm Sameria amɨl God mɨnɨm ag ñak

Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨ mɨdelak okok pɨrɨk gɨ am karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ mɨdelak. Pen nɨb okok am mɨdɨl, Jisas mɨnɨm tep ak dam bin bɨ nɨb okok kɨrop ag ñölɨgɨpal. Bɨ nak Pilip ak rek nep amɨl taun kɨb alap karɨp lɨm Sameria sɨŋak mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop, Mesaia owak mɨnɨm tep ak ag ñak. Pilip mɨnɨm agak ak abe, tap ma gep rek gak ak abe nɨŋɨl, mɨnɨm ne tari tari agak ak, tɨmɨd lɨ nɨŋ tep yɨb gɨlak. Pilip ne bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk sek mɨdelak okok koŋai nep gek, tap nɨb okok wal agɨl mɨs amnɨlak. Ne bin bɨ ñɨnmagɨl tob pɨnok gek kalau gak okok koŋai nep abe, bin bɨ tob gɨ go geb mo geb gak okok koŋai nep abe kɨrop gek, komɨŋ lak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ taun nɨbak kɨn mɨdelak okok nɨŋɨl magɨlsek mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.

Pen taun kɨb nɨbak bɨ alap kɨn mɨdolɨgɨp, yɨb ne ak Saimon. Ne kɨj gɨl, tap ma gep rek ognap gek, Sameria bin bɨ okok magɨlsek gos par yɨb nɨŋölɨgɨpal. Yad bɨ pobɨŋ yɨb mɨdebin, agolɨgɨp. 10 Saimon ne nɨg gek, bin bɨ yɨb mɨdek okok abe, bin bɨ yɨb ma mɨdek okok abe, Saimon mɨnɨm agak rek nep nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbaul ne god ‘Kɨlɨs Kɨb’ apɨn ak nep,” aglak. 11 Tap ma gep rek okok per golɨgɨp nɨŋɨl bin bɨ okok gos par nɨŋɨl, mɨnɨm agolɨgɨp rek nep nɨŋölɨgɨpal. 12 Pen kɨsen Pilip apɨl, God bin bɨ dɨl karɨp ne seb kab alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak abe, Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak abe ag ñek, bin bɨ okok kɨri mɨnɨm nop nɨŋ dɨl, ñɨg paklak. 13 Saimon ne ke ak rek nep, Jisas nop nɨŋ dɨl ñɨg pakak. Pilip amek, Saimon nop sain gek nɨŋlɨg gɨ, Pilip tap ma gep aknɨb ke rek gek ak nɨŋɨl, Saimon ne wal yɨb agak.

14 Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok Jerusalem mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop mɨnɨm alap aglak, “Sameria bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋ dɨpal,” aglak. Kɨri mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Pita Jon kɨrop mal ag yokel, karɨp lɨm Sameria amnɨrek. 15 Amɨl nɨŋrek, bin bɨ okok Jisas nop nɨŋ del, Bɨ Kɨb Jisas yɨb agɨl kɨrop ñɨg pak ñɨlak ak pen Kaun Sɨŋ ne kɨrop ma owak. Nɨb ak, Pita Jon bɨ omal, Kaun Sɨŋ ne kɨrop owaŋ, agɨl, sobok gɨl, ñɨnmagɨl nabɨc cög kɨrop ar alaŋ lel, Kaun Sɨŋ ne kɨrop nokɨm nokɨm owak.

18 Kɨri mal ñɨnmagɨl nabɨc cög ar alaŋ ler, God ne Kaun Sɨŋ bin bɨ okok kɨrop ñak ak, Saimon nɨŋɨl, yad ak rek nep gin, agɨl, kɨrop mal mani yomɨl agak, 19 “Mani aul dɨl, yɨp kɨlɨs nɨbak ñer, yad bin bɨ an an ñɨnmagɨl yad nabɨc cög ar alaŋ len, kɨri ak rek nep Kaun Sɨŋ dɨnɨgal,” agak.

20 Nɨb agek, Pita agak, “God tap tep ne yokop ñeb nɨbak, tari gɨnɨg mani taunɨg ageban? Mani nɨbak nak ke eip ki gɨ yonɨgab! 21 Wög cɨr gobɨr ak nak eip mer. Cɨbur gos mɨdmagɨl nak nɨŋ dɨ mɨdeban ak, God nɨŋek tep ma gɨp. 22 Tap si tap tɨmel gɨnɨm, agɨl, gos nɨŋeban ar ak kɨrɨg gɨl, God nop sobok genɨgan ak, gos tɨmel yɨb nɨŋeban nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ rek lɨp,” agak. 23 Yad nɨpin, tap tep kɨri sɨŋak tap yad rek mɨdobkop, agɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gek ameb. Nɨb ak, nak tap si tap tɨmel gep magɨl ak, mɨñ wög gep bɨ rek mɨdeban.

24 Agek, Saimon agak, “Nɨr mal Bɨ Kɨb ak nop sobok ger, tap yɨp gɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl agebir nɨbak ma gɨnɨmɨŋ,” agak.

25 Pen Pita eip Jon eip, Jisas kɨrop mal tari tari gak mɨnɨm ak abe, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak abe, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ sakɨl, adɨk gɨ Jerusalem amnɨg, kanɨb nab okok amlɨg gɨ, karɨp lɨm Sameria nab sɨŋak karɨp tɨrɨg tɨroŋ koŋai nep bin bɨ okok kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨlɨg gɨ amnɨrek.

Pilip ne bɨ Itiopia nɨb alap nop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñak

26 Pen Bɨ Kɨb ejol alap apɨl Pilip nop agak, “Jerusalem nɨb taun kɨb Gasa ambal kanɨb par ak amnoŋ,” agak. 27 Agek, Pilip kanɨb agak par nɨbak amɨl nɨŋak, bɨ kɨb alap, kaj hos lɨp gɨ dad ameb tap bad ar alaŋ bɨsɨg gɨl, kanɨb par nɨbak amek. Bɨ nɨbak ne bin kwin Kadaki, karɨp lɨm kɨb Itiopia kod mɨdek bin ak nop wög gɨlɨg gɨ, mani ne ak kod mɨdolɨgɨp. Pen ne Jerusalem God sobok gep karɨp ak amɨl sobok gɨlɨg gɨ mɨd juɨl, 28 adɨk gɨ karɨp lɨm Itiopia amɨl, God Mɨnɨm dai Aisaia ñu kɨl tɨkak ak dɨl, udɨn lɨ nɨŋlɨg gɨ amek. 29 Pen God Kaun Pilip nop agak, “Hos tap bad lɨp gɨ dad ameb adaŋ am ulep bak sɨŋak amɨl, bɨ nɨbak eip amnɨmir,” agak.

30 God Kaun agak rek nep, Pilip pɨg gɨ rɨkɨd ag ulep bak sɨŋak amɨl nɨŋak, bɨ Itiopia nɨb nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia God Mɨnɨm dai ñu kɨl tɨkak ak, udɨn lɨ nɨŋlɨg gɨ amek. Pilip nɨŋɨl agak, “Nak mɨj udɨn lɨ nɨŋlɨg gɨ ameban pɨyak ak, mɨnɨm wagɨn ak nɨb ageb, agɨl nɨpan aka mer?” agak.

31 Agek, ne pen agak, “Bin bɨ ognap rek yɨp ag ñel nɨŋɨl rek agnɨm,” agak. Nɨb agɨl ne Pilip nop agak, “Ap ar sɨŋaul bɨsɨgek cɨr eip amnɨr,” agak. Agek, Pilip am ar nɨbak bɨsɨgak.

32 Bɨ nɨbak God Mɨnɨm dai Aisaia ñu kɨl tɨkak nɨbak udɨn lɨ nɨŋek. Mɨnɨm nɨbak nɨbgɨl mɨdeb:

“Ne kaj sipsip poŋ dɨl dam ñag pak lɨpal rek nep mɨdek.
Kaj sipsip ñɨlɨk kas tɨkel, wal ma agɨp rek,
ne ak rek nep mɨnɨm alap ma agak.
33 Tap tɨmel alap ma gak ak pen nop mɨnɨm esek agɨl, gɨ tɨmel gɨlak.
Nop pɨs nep ñag pak lel kɨmak ak me, kɨsen bɨ an rek mɨdɨl,
‘Nɨb nɨb golɨgɨp,’ agnɨgab?” agak.
34 Bɨ kɨb Itiopia nɨb ak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Pilip nop agak, “Mɨnɨm ageb nɨbaul, God mɨnɨm agep bɨ ak ne ke ageb aka bɨ ke nɨb alap ageb?” agak. 35 Agek, Pilip God Mɨnɨm dai udɨn lɨ nɨŋesir ak nep wagɨn gɨl ag dam dam, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ tep gak.

36 Pen nɨg gɨl mɨnɨm ag damlɨg gɨ nɨŋrek ñɨg alap mɨdek. Bɨ nɨbak Pilip nop agak, “Ñɨg mɨdeb aul yɨp ñɨg pak ñɨnɨgan aka?” agak. 37 Agek, Pilip agak, “Nak Krais nop cɨbur gos mɨdmagɨl yad nɨŋɨd nep nɨŋ dɨpin agenɨgan ak, yad nep ñɨg pak ñɨnɨgain,” agak. Agek, bɨ nɨbak pen agak, “Jisas Krais ne God Ñɨ ne mɨdeb ak, yad nɨŋ dɨpin,” agak. 38 Agek, kaj hos tap lɨp gɨ dad ameb ar bɨsɨg aperek ak, hos ak sek nɨb sɨŋak lɨl, ñɨg eyaŋ amɨl, Pilip bɨ nɨbak nop ñɨg pak ñak. 39 Nɨg gɨl ñɨg pak ñɨl, gol sɨŋak aper nɨŋlɨg gɨ, dai Bɨ Kɨb Kaun ne Pilip nop dɨl, ke mɨgan alap dad amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ pobɨŋ nɨbak nop ma nɨŋak. Ne pen mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ kanɨb ar nɨbak amnak. 40 Pen Bɨ Kɨb Kaun ne Pilip nop dam karɨp lɨm Asotas lek, bin bɨ karɨp lɨm nɨb okok taun ke ke mɨdelak okok kɨrop magɨlsek Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ dam dam, taun kɨb Sisaria amjakak.

Copyright information for `KMHM