Acts 9

Sol Jisas nop nɨŋ dak

Pen Sol ne Bɨ Kɨb mɨnɨm tep nɨŋ dɨl kɨsen gölɨgɨpal bin bɨ okok kɨrop ñag pak lin, agɨl, per kɨlɨs yɨb golɨgɨp. Mɨnek alap ne am God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop agak, “Yɨp mɨj ognap ñu kɨl tɨk ñenɨmɨn, yad dam Juda mogɨm gep karɨp ke ke mɨdeb taun kɨb Damaskas amɨl, kɨrop ñɨnɨgain. Mɨj nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn, ‘Taun kɨb Damaskas sɨŋak, nɨbi bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpal ognap Juda mogɨm gep karɨp okok mɨdenɨmel ak, Sol nop agem, kɨrop mɨñ lɨl Jerusalem donɨmɨŋ,’ agɨl, ñu kɨl tɨknɨmɨn,” agak. Sol mɨj nɨbak dɨl, Damaskas ulep ulep gek nɨŋlɨg gɨ, dai melɨk seb kab ar alaŋ nɨb ap yapɨl nop nɨŋak. Sol kaj hos ar alaŋ nɨb ap yap lɨm eyaŋ pakek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap nop agak, “Sol, Sol, yɨp tari gɨnɨg gɨ per gɨ tɨmel gɨpan?” agak. Agek, Sol agak, “Bɨ Kɨb, nak bɨ an?” agak.

Agek, agak, “Yad Jisas, yɨp per gɨ tɨmel gɨpan ak nep agebin.
Pen nak warɨkɨl, Damaskas amɨl, bɨ alap apɨl nep mɨnɨm agenɨmɨŋ rek nɨŋɨl gɨnɨmɨn,” agak.

Pen bɨ Sol eip olak okok mɨnɨm magɨl ak nep nɨŋɨl, bɨ nonɨm ak ma nɨŋɨl, gos par yɨb nɨŋɨl mɨnɨm ognap ma aglak. Sol pen warɨkɨl udɨn ñɨlɨl nɨŋak, udɨn ne ak pɨs nep kwoi gak. Nɨg gek, bɨ ne eip olak okok ñɨnmagɨl kɨd ne ak dɨl, poŋ dɨl Damaskas amnɨlak. Nop nɨg gɨl udɨn kwoi gek, ñɨg, tap magɨl tap okok ma ñɨbɨl, ñɨn omal nokɨm yokop nep mɨdek.

10 Pen Jisas nop nɨŋ dak bɨ alap Damaskas mɨdek, yɨb ne ak Ananaias. Bɨ nɨbak ne nɨgrɨkep nɨŋak, Jisas nop agak, “Ananaias!” agak.

Agek agak, “Bɨ Kɨb, yad mɨdebin,” agak.
11 Agek, Jisas agak, “Sol bɨ taun kɨb Tasas nɨb ak, God nop sobok gɨlɨg gɨ, nɨgrɨkep nɨŋɨp, bɨ Ananaias apal ak, nop am dɨ nɨŋosɨp, udɨn ne kwoi gak ak ñɨlɨl nɨŋɨp. Ne mɨñi yɨp sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb Judas karɨp ak. Nɨb ak, nak kanɨb ‘Yɨpɨd’ apal ak amɨl, Judas karɨp ak amjakɨl kɨrop agnɨmɨn, ‘Sol nop nɨŋnɨg apebin,’ agnɨmɨn,” agak.

13 Jisas ne nɨb agek, Ananaias agak, “Bɨ Kɨb. Yad nɨpin bin bɨ koŋai yɨb nep apal, ‘Bɨ Sol nɨbak bin bɨ nep pɨs ken mɨdebal Jerusalem okok kɨrop per gɨ tɨmel yɨb gɨp,’ apal. 14 Ne mɨñi Damaskas aul owɨp ak, bɨ God tap sobok gep bɨ kɨb okok mɨj ognap nop ñel, bin bɨ an an yɨb nak agel ar amnɨgab okok, kɨrop mɨñ lin, agɨl, owɨp,” agak.

15 Ananaias nɨb agek, Bɨ Kɨb nop agak, “Amnoŋ! Bɨ nɨbak wög ognap yad ke nop ag lɨpin. Ne mɨnɨm tep yad ak Isrel bin bɨ kɨrop ag ñɨl, Isrel bin bɨ mer okok kɨrop ag ñɨl, kiŋ okok kɨrop ag ñɨl gɨnɨgab. 16 Pen ne yur mab dɨl mɨker kɨb dɨlɨg gɨ wög yad nɨbak gɨnɨgab. Nɨg gɨnɨgab ak yad ke nop ag ñɨ tep gɨnɨgain,” agak.

17 Bɨ Kɨb nɨb agek, Ananaias amɨl, Sol mɨdek karɨp ak apjakɨl, mɨgan eyaŋ amɨl, Sol nop nabɨc cög ar alaŋ ñɨnmagɨl lɨl agak, “Mam Sol. Bɨ Kɨb Jisas nep kanɨb nab sɨŋak ap yapɨl mɨseŋ lek nɨŋnak ak, yɨp ag yokosɨp opin aul. Nak udɨn nak kauyaŋ ñɨl nɨŋɨl, Kaun Sɨŋ ne nep am ap ran jaknɨmɨŋ, agɨl, yɨp ag yokosɨp opin me aul,” agak. 18 Ananaias nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, tap apab sagaɫ bad rek Sol udɨn nop karɨkɨl mɨdek ak, wal gɨ yapek nɨŋlɨg gɨ, dai udɨn ñɨl nɨŋak. Udɨn ñɨl nɨŋɨl, warɨk amɨl, ñɨg pakak. 19 Sol tap ñɨbɨl kɨlɨs dak.

Sol Damaskas bin bɨ okok kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñak

Pen Sol ne ñɨn ognap bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok eip Damaskas kɨn mɨdlɨg gɨ,
20 Juda mogɨm gep karɨp okok gɨ tagɨl, Jisas ne God Ñɨ ne mɨdeb mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñak. 21 Ne nɨg gɨl ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kɨri nɨŋɨl pak ju dɨlɨg gɨ aglak, “Bɨ aul nep me, Jerusalem bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop gɨ tɨmel golɨgɨp! Mɨñi bin bɨ ognap sek nag lɨ dam, bɨ God sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop ñɨnɨm, agɨl, owɨp,” aglak. 22 Pen Sol Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ damɨl, Jisas ne nep Mesaia ak mɨnɨm yɨpɨd gɨl yɨb agek, bɨ Juda Damaskas kɨn mɨdelak okok mɨnɨm alap pen agnɨmel rek ma lak.

23 Pen kɨsen mɨd damɨl, Juda kai ap mogɨm gɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl aglak, “Sol nop ñag pak lɨn,” aglak. 24 Pen mɨnɨm aglak nɨbak, bɨ alap nɨŋɨl Sol ag ñak. Taun kɨb nɨbak, bɨrarɨk nep kab wari gɨ kɨs kɨs gɨlak ak me, kɨjoŋ tam ajölɨgɨpal okok, Sol nop ñag pak lɨn, agɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ ulɨŋɨn lɨ mɨdelak. 25 Nɨg gelak nɨŋɨl Sol bɨ ne okok kɨslɨm nab eyaŋ nop dɨ wad mɨgan pobɨŋ alap yɨgɨl, nag ñon gɨl, lɨp gɨ wari nɨbak mɨgan alap mɨs ken ar alaŋ nɨb lɨm eyaŋ yokel, pɨrɨk gɨ amnak.

Sol Jerusalem am mɨdek

26 Sol Jerusalem amɨl, bin bɨ Jisas pɨs ar mɨdelak okok eip mɨdenɨm, agek pen kɨri nɨŋɨl, bɨ aul Jisas bɨ ne alap mer, cɨnop ñag pak lɨnɨg owɨp, agɨl, jel gek pɨrɨklak. 27 Nɨg gelak, Banabas ne Sol nop dam bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok mɨdelak sɨŋak amɨl, kɨrop agak, “Bɨ nɨbaul nop nɨŋɨl ma pɨrɨknɨmɨb. Mɨnek alap taun kɨb Damaskas amlɨg gɨ, kanɨb nab sɨŋak amɨl, Bɨ Kɨb nop nɨŋek, nop mɨnɨm ognap agak. Kɨsen am Damaskas bin bɨ kɨrop ma pɨrɨkɨl, Jisas mɨnɨm tep ak abramek nep ag ñak,” agak. 28 Banabas nɨb agek, kɨri Sol nop del, ne kɨrop eip Jerusalem kɨn mɨdɨl, taun kɨb nɨbak mɨgan mɨgan okok amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak abramek yɨb nep ag ñolɨgɨp. 29 Pen bɨ Juda Grik mɨnɨm nɨŋlak okok nop eip mɨnɨm pen pen ag amɨl apɨl gɨl, nop ñag pak lɨn, agɨl, gos ak nɨŋlak. 30 Pen bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak ognap mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nop poŋ dɨl dam taun kɨb Sisaria amɨl yokel, taun kɨb Tasas amnak.

31 Ñɨn nab nɨb sɨŋak, karɨp lɨm Judia, Galili, Sameria okok, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok mɨd tep gölɨgɨpal. Kaun Sɨŋ ne kɨrop kod mɨd tep gɨl, kɨlɨs ñek nɨŋlɨg gɨ, kɨri kɨlɨs gɨl, Bɨ Kɨb nop gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl, bin bɨ ognap sek Jisas mɨnɨm tep ak ag ñel, kɨri ak rek nep Jisas nop nɨŋ dɨlak.

Pita Inias nop gek warɨk amnak

32 Pita karɨp lɨm ke ke okok gɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop am nɨŋ ajolɨgɨp. Nɨg gɨl kɨrop nɨŋ ajɨl, mɨnek alap, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop nɨŋin, agɨl, karɨp tɨrɨg tɨroŋ Lida amnak. 33 Karɨp lɨm nɨbak bɨ alap mɨdek, yɨb ne ak Inias. Pen ñɨnmagɨl tob ne okok kalau gek, kau ar ne ak nep kɨn mɨdolɨgɨp mɨ aknɨb jɨl oŋɨd yɨnak. 34 Pita bɨ nɨbak nop agak, “Inias. Tap nep gɨp ak Jisas gek komɨŋ lɨnɨgab. Warɨkɨl, kau nak ak yad tep gan,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep Inias nop komɨŋ lek warɨkak. 35 Inias warɨkɨl gɨ tagek nɨŋlɨg gɨ, karɨp tɨrɨg tɨroŋ Lida bin bɨ okok abe, karɨp lɨm Seron bin bɨ okok abe nop nɨŋɨl, Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlak.

Tabita kɨmak, Pita gek, warɨkak

36 Pen Pita karɨp tɨrɨg tɨroŋ Lida nɨbak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin Jisas nop nɨŋ dak alap kɨmak yep taun kɨb Jopa sɨŋak. Bin nɨbak yɨb ne Tabita. Pen Grik mɨnɨm agɨl nop Dokas agölɨgɨpal. Ne bin bɨ okok kɨrop kod mɨd tep gɨl, bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop wög gɨ ñolɨgɨp. 37 Bin nɨbak nop tap gek bɨr kɨmek, nop ñɨg pak ñɨl cɨp se dam karɨp ñɨlɨk mɨgan ar alaŋ lɨlak. 38 Jisas bin bɨ ne Jopa mɨdelak okok mɨnɨm alap nɨŋlak, Pita ap mɨdek karɨp tɨrɨg tɨroŋ Lida sɨŋak. Lida taun kɨb Jopa ulep sɨŋak mɨdeb nɨŋɨl kɨri bɨ omal kɨrop ag yokel, Pita mɨdek sɨŋak amɨl mɨnɨm kɨlɨs agɨl agrek, “Nak cɨr eip kasek apek amnɨn,” agrek. 39 Agerek, Pita kɨrop mal eip Jopa amɨl amjakel nɨŋlɨg gɨ, nop poŋ dɨ dam Tabita kɨmak dam lɨlak karɨp mɨgan ar alaŋ amnɨlak. Pita nop poŋ dɨ dad amel nɨŋlɨg gɨ, bin kaŋɨl ap mɨdelak okok, bin kɨmak nɨbak ned komɨŋ mɨdolɨgɨp ak, walɨj par walɨj ognap kɨrop yokop ñolɨgɨp okok, Pita nop yomlɨg gɨ, sɨl aglɨg gɨ mɨdelak.

40 Pita pen bin bɨ ap mɨdelak nɨb okok kɨrop ag söŋ eyaŋ yokɨl, kogɨm yɨmɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ, adɨk gɨl, cɨp se nɨŋlɨg gɨ agak, “Tabita, warɨkan!” agak. Agek, Tabita udɨn ñɨl Pita nop nɨŋɨl, warɨk bɨsɨgak. 41 Pita pen ñɨnmagɨl kɨd ne ak dɨl, tɨg warɨk ñɨl, bin kaŋɨl okok abe, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok abe, kɨrop magɨlsek sɨk agek apelak agak, “Tabita aul,” agak. 42 Pen Pita nɨg gek, mɨnɨm nɨbak Jopa bin bɨ magɨlsek nɨŋɨl, bin bɨ koŋai nep Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlak. 43 Pen Pita ne taun kɨb Jopa nɨbak, bɨ kaj kau wak wög golɨgɨp bɨ alap eip ñɨn ognap tapɨn kɨn mɨdölɨgɨpir. Bɨ nɨbak yɨb ne Saimon.

Copyright information for `KMHM