Galatians 2

Pol Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ ognap eip mogɨm gɨl, mɨnɨm ag jɨm ñɨlak

Pen mɨd damɨl, mɨ yɨn aknɨb wajrem pɨs adaŋ (14) yapek, mam Banabas cɨr mal, Taitas nop poŋ dɨl Jerusalem amnɨnok. God yɨp mɨseŋ agek Jerusalem amnɨnok. Amɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak bɨ kɨb rek mɨdelɨgɨpal okok eip am mɨgan alap bɨsɨg gɨl, kɨri tari rek agnɨmel, agɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm tep tari rek ag ñölɨgɨpin mɨnɨm nɨbak kɨrop ag yomnek. Wög ned gɨnek ak abe wög kɨsen gɨnɨgain ak abe ma yap paknɨmɨŋ, agɨl, mɨnɨm nɨbak kɨrop ag ñɨ tep gɨnek.

Bɨ yad Taitas ne Grik nɨb ak pen nop wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨgab agɨl ma aglak. Pen bɨ ognap esek agɨl, Krais Jisas bɨ ne rek lɨl, kapkap apɨl cɨn eip ulɨk gɨl mɨdelak. Pen cɨn Krais Jisas nop cɨg mɨdɨl, Juda lo mɨnɨm ke ke ar ak ma gɨl, mɨd tep golɨgɨpɨn rek, kɨri nɨŋel, cɨbur kɨri tɨmel gak. Juda lo mɨnɨm ke ke ar ak gɨlaŋ, agɨl, apɨl mɨnɨm esek nɨbak aglak. Pen Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm nɨŋɨd nep mɨdenɨmɨŋ, nɨŋɨl nɨbi mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak nep nɨŋ dɨnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm esek aglak nɨbak ma dɨnok.

Pen bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak bɨ kɨb rek mɨdelɨgɨpal okok kɨri yɨp mɨnɨm ognap ma aglak. Bɨ kɨb rek agebin pen kɨri bɨ kɨb aka bɨ sɨkol ak yɨp tap yokop rek lɨp. God ne bɨ kɨb dɨ tep gɨnɨm bɨ sɨkol dɨ tep ma gɨnɨm agɨl gos nɨbak rek ma nɨŋɨp. Pen kɨri nɨŋlak, God ne Pita abe yɨp abe mɨnɨm tep ne ag ñɨ ajep wög nɨbak ag lak. God Pita nop ag lek, wak tɨb gɨ rɨk gɨpal bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ ajolɨgɨp rek ak, yɨp ak rek nep ag lek, wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ ajölɨgɨpin. Nɨb ak nɨŋɨl me aglak, “God Pita nop kɨlɨs ne ñɨl kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ne am wak tɨb gɨ rɨk gɨpal bin bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ mɨdeb rek, Pol nop ak rek nep kɨlɨs ne ñɨl kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ne am wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal bin bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ mɨdeb,” aglak. Jems, Pita, Jon kɨrop bɨ kɨb apal bɨ okok, God yɨp wög nɨbak ñak nɨŋlak ak me, wög cɨn ar nokɨm gɨpɨn, agɨl, Banabas cɨrop mal ñɨnmagɨl paklak. Nɨg gɨl cɨn mɨnɨm ag ar nokɨm lɨnok nɨŋɨl kɨri aglak, “Banabas Pol bɨ omal amɨl Juda bin bɨ mer okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñir; pen cɨn am wak tɨb gɨ rɨk gɨpal bin bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨn,” aglak. 10 Pen kɨri mɨnɨm nokɨm alap agɨl aglak, “Amɨl karɨp lɨm nɨb okok ajɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop agnɨmir, bin bɨ yɨm gep rek Jerusalem aul mɨdebal okok kɨrop saköl ma gɨnɨmel; kɨrop mani ognap yoknɨmel,” aglak. Mɨnɨm aglak nɨbak, yɨp tep gak ar ak nep aglak.

Pol Pita nop ag gak

11 Pen kɨsen Pita taun kɨb Adiok apɨl, ar aknɨb ke gek, gɨ tep ma gɨpan, agɨl, nop mɨseŋ ag gɨnek. 12 Tari gɨnɨg: ne ned Juda bin bɨ mer nab okok am mɨdɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok eip tap jɨm ñɨl ñɨbolɨgɨp. Pen kɨsen Jems bɨ ne ognap Jerusalem nɨb olak. Jems bɨ okok yɨp agnɨgal, “Bɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok eip tari gɨnɨg tap ñɨbeban,” agnɨgal, agɨl, pɨrɨkɨl, kɨsen Juda bin bɨ mer okok eip tap ma ñɨŋak. 13 Nɨg gek, Juda bin bɨ ned ju amɨl karɨp lɨm nɨb okok mɨdelak okok, Pita mɨnɨm esek agak nɨbak nɨŋɨl, ak rek nep gɨlak. Pen mam Banabas ak rek nep nɨŋɨl, kɨri gelak ar nɨbak kɨsen gak.

14 Pen Jisas mɨnɨm tep ak nɨg kɨrɨg gelak ak nɨŋɨl, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, yad Pita nop agnek, “Nak bɨ Juda nɨb ak pen Juda bin bɨ mer okok rek mɨdelɨgɨpan. Pen mɨñi tari gɨnɨg ke asɨk lɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop, cɨn Juda bin bɨ gɨpɨn gɨpɨn rek gɨnɨmɨb, agɨl, ageban?” agnek.

15 Ami bapi cɨnop tɨk dolak ak, Juda bin bɨ tɨk dolak. Cɨnop Juda bin bɨ mer okok rek ma tɨk dolak. 16 Pen cɨn Juda bin bɨ nɨpɨn, bin bɨ lo mɨnɨm ar ak gel amek, God nɨŋɨl, kɨrop bin bɨ komɨŋ tep yad agɨl ma agnɨgab. Bin bɨ okok, Jisas Krais cɨnop nen agɨl kɨmak, agɨl, nop nɨŋ dɨpal bin bɨ okok nep me, God nɨŋɨl, bin bɨ komɨŋ tep yad, agnɨgab. Cɨn ak rek nep lo mɨnɨm ar ak gon amek, God nɨŋek bin bɨ komɨŋ tep ne ma mɨdobɨn. Krais Jisas cɨnop nen agɨl kɨmak, agɨl, nop nɨŋ don nɨŋlɨg gɨ, God nɨŋek bin bɨ komɨŋ tep ne mɨdobɨn.

17 Gos cɨn nɨpɨn ak, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ don, Krais cɨnop dɨ ne ke eip dɨ jɨm ñɨ lɨnɨgab ak me, God ne cɨnop bin bɨ komɨŋ tep yad agnɨgab. Pen Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, cɨn bin bɨ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpɨn ak mɨseŋ nɨpɨn. Cɨn Juda bin bɨ nɨpɨn, Juda bin bɨ mer okok bin bɨ tap si tap tɨmel gep mɨdebal rek, cɨn ke ak rek nep mɨdobɨn. Nɨg gɨp ak, bin bɨ ognap agnɨgal, Krais tap si tap tɨmel gep nag ak gɨ kɨlɨs gɨnɨgab, agnɨgal. Pen mer yɨb. 18 Cɨn mɨñi nɨpɨn, Juda lo mɨnɨm ke ke ageb rek gon, God wök pagɨl cɨnop bin bɨ komɨŋ tep yad mɨdebɨm ma agnɨgab. Cɨn mɨñi nɨpɨn mɨnɨm nɨbak mɨnɨm esek agep. Pen yad mɨnɨm esek mɨnɨm ned nɨb nɨbak kauyaŋ bin bɨ okok mɨnɨm nɨŋɨd rek ag ñɨnɨgain ak, yad tap si tap tɨmel gɨnɨgain. 19 Lo mɨnɨm yɨp ñag pak lak nɨŋɨl mɨñi yad cɨp se rek mɨdɨl lo mɨnɨm ak ma nɨpin. Pen mɨñi yad God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨm. Krais mab kros bak alaŋ ñag pak lɨlak ak, yɨpe Krais eip ñag pak lel kɨmnek. 20 God Ñɨ ne yɨp yɨmɨg nɨŋɨl kɨmak ak, yad nop cɨg gɨl me, ne kɨmak ak, yad eip kɨmnek. Nɨb ak, nop cɨg gɨl, ned mɨdölɨgɨpin rek ma mɨdebin. Krais yad nab adaŋ komɨŋ mɨdeb. Mɨñi komɨŋ yɨb mɨdɨl, nop gos nɨŋlɨg gɨ, yɨp gos ñɨb ar ak nep gɨpin. 21 God ne bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl tau adɨk dak mɨnɨm tep ak ma ag junɨgain. Bin bɨ okok lo mɨnɨm ke ke ar ak gel amek, God nɨŋɨl, kɨrop bin bɨ komɨŋ tep yad, apkop ak, Krais cɨnop nen agɨl kɨmak ak yokop kɨmbkop.

Copyright information for `KMHM