Galatians 3

Tap kɨl tep gɨpal rek mer; Jisas nop cɨg gɨl me, God eip jɨm ñɨl mɨdonɨgabɨn

Galesia bin bɨ, nɨbi gos tep ma mɨdeb. Bɨ an gek nɨbep saköl sek lɨp. Cɨn Jisas Krais nop mab kros bak alaŋ ñag tɨbɨk lɨlak mɨnɨm tep ak ag ñɨ tep gon nɨpek. Pen yad nɨbep mɨnɨm nokɨm alap ag nɨŋebin. Nɨbi ned tari tari gem, God ne Kaun ne ak nɨbep ñak? Nɨbi lo mɨnɨm ageb rek gem, God ne Kaun ne ak nɨbep ñak aka nɨbi mɨnɨm tep ag ñɨnok ak nɨŋ dem, God ne Kaun ne ak nɨbep ñak? God Kaun ak nop dɨl me, nɨbi bin bɨ komɨŋ tep ne mɨdebɨm ak pen mɨñi saköl ñagek, kɨlɨs cɨn ke gɨl mɨd tep gɨnɨgabɨn, agɨl, nɨpɨm ar? Ned Krais nop nɨŋ dem, nɨbep gɨ tɨmel yɨb gelak ñɨn ak, nop ma kɨrɨg gɨpek. Pen mɨñi tari gɨnɨg, lo mɨnɨm alap agel, mɨnɨm kɨri nɨbak dɨl, Krais nop kɨrɨg gɨnɨg gebɨm? Yɨp agem nɨŋin. Nɨbi lo mɨnɨm ageb rek gem, God ne Kaun ne ak nɨbep ñɨl tap ma gep rek nab nɨbi okok gɨp aka nɨbi Krais mɨnɨm tep nɨŋɨl nɨŋ dem, God ne Kaun ne ak nɨbep ñɨl tap ma gep rek nab nɨbi okok gɨp?

Pen Ebraham nop gos nɨŋnɨmɨb. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Ebraham God mɨnɨm agak ak nɨŋ dak ak nɨŋɨl God nop, bɨ komɨŋ tep yad, agak,” aglak.

Nɨb ak, nɨbi nɨŋɨm. Bin bɨ God Mɨnɨm ageb ak nɨŋɨl, “Nɨŋɨd ageb,” agɨl nɨŋ dɨpal okok, Ebraham tɨdɨg ne mɨdebal. God Mɨnɨm bɨrarɨk okok agak, Juda bin bɨ mer okok, God mɨnɨm ageb ak nɨŋ del, God kɨrop bin bɨ komɨŋ tep yad agnɨgab, agak. Ar nɨbak nep, God Mɨnɨm bɨrarɨk nep Krais mɨnɨm tep ak Ebraham nop agak, “Nak mɨdeban ak me, God ne bin bɨ okok magɨlsek tap tep ñɨnɨgab,” agak. Ebraham God mɨnɨm agak ak nɨŋ dek, God nop dɨ tep gak rek, bin bɨ God Mɨnɨm ageb ak nɨŋɨl, nɨŋɨd ageb agɨl nɨŋ dɨpal okok, kɨrop ak rek nep dɨ tep gɨnɨgab.

10 Pen bin bɨ lo mɨnɨm ar ak nep nɨŋɨl gon, God cɨnop dɨnɨgab, apal bin bɨ okok, yur kɨb yɨb dɨnɨgal. Tari gɨnɨg: God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ an, God lo mɨnɨm ñu kɨl tɨklak tɨklak rek magɨlsek kɨsen ma gɨnɨgab ak, yur kɨb dɨnɨgab,” aglak.

11 Pen mɨnɨm alap God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨpal okok nep me, bin bɨ komɨŋ tep yad mɨdɨl komɨŋ mɨdenɨgal,” aglak. Nɨb ak nɨpɨn, bin bɨ lo mɨnɨm ar ak nep nɨŋɨl gel amnɨgab okok, God bin bɨ komɨŋ tep yad, agɨl, kɨrop ma dɨnɨgab. 12 Pen lo mɨnɨm ageb rek gep ak ke, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dep ak ke. Bin bɨ lo mɨnɨm ageb rek kɨlɨs cɨn ke gɨnɨgabɨn agnɨgal ak, sɨdol gɨnɨgal. God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bɨ lo mɨnɨm ke ke magɨlsek kɨsen gɨnɨgab bɨ nɨbak me komɨŋ amnɨgab,” aglak. 13 Cɨn God lo mɨnɨm ar ak gɨ mer nɨŋɨl, yur kɨb dɨnɨg gɨnok ak pen Krais yur kɨb nɨbak dɨl cɨnop tau adɨk dak. God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmnɨgal bɨ okok, God ne ke pen ñek, yur dɨnɨgal,” aglak. 14 Pen Krais cɨnop tau adɨk dak ak, God Ebraham nop mɨnɨm tep agak ak, Krais Jisas gek Juda bin bɨ mer okok tap tep nɨbak dɨnɨmel agɨl, nɨg gak. Juda bin bɨ mer okok mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ del, God ne Kaun ne cɨnop Krais bin bɨ ne ñɨnɨgain agɨl, nɨg gak.

Lo mɨnɨm ak ke; God gɨnɨgain agɨl ag lak mɨnɨm ak ke

15 Ai mam sɨkop. Yad nɨbep mɨnɨm alap agnɨm. Bɨ ognap mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, agnɨgal rek nep gɨnɨgal. Bɨ alap apɨl mɨnɨm tɨb rɨkɨl abramek ma gɨnɨgab. 16 God ne Ebraham eip ñɨ ne eip mɨnɨm nɨŋɨd ag lep agɨl agak ak, God Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl, “Ñɨ okok eip,” ñu kɨl ma tɨklak; “Ñɨ nak ak eip,” ñu kɨl tɨklak. Ñɨ nokɨm aglak nɨbak, Krais nop nep aglak. 17 Pen yad agebin ak, God Ebraham nop gɨnɨgain agɨl ag lak mɨnɨm ak, mɨ koŋai nep (430) mɨd damɨl, kɨsen God lo mɨnɨm ak ñak. Lo mɨnɨm kɨsen ñak nɨbak, titi gɨl mɨnɨm nɨŋɨd ag lep ned agak ak tap yokop rek lɨg gɨ yok ke okok yoknɨgab? Nɨg ma gɨnɨgab. 18 Pen bin bɨ lo mɨnɨm kɨsen gel God tap tep ñɨbkop ak, God ned nɨg gɨnɨgain ag lak mɨnɨm ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl tap tep ma ñɨbkop. Pen God ne Ebraham nop ned ag lak mɨnɨm nɨbak nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl, ne ke Ebraham nop ag lak rek nep gak.

19 Pen nɨbi agnɨgabɨm, “God Ebraham nop tap tep ag lak ak yokop ñɨb ak rek, God ne tari gɨnɨg lo mɨnɨm ñak?” agnɨgabɨm. Pen God ned yɨb Ebraham nop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ak ag lak; kɨsen yɨb Ñɨ agak nɨbak owak. Pen ñɨn nab sɨŋak bin bɨ tap si tap tɨmel ke ke gölɨgɨpal rek, kɨri tɨmel gölɨgɨpal ak nɨŋnɨmel, agɨl, God kɨrop lo mɨnɨm ak ñak. Pen lo mɨnɨm ak, God ejol okok nep dap bɨ alap nop ñelak, ne pen dam bin bɨ okok kɨrop ag ñak. 20 Pen Ebraham Ñɨ ne gɨnɨgab mɨnɨm agak nɨbak mɨnɨm kɨb yɨb ak me, God ne ke apɨl Ebraham nop ag ñak.

Lo mɨnɨm ak cɨnop gos tɨmɨd ukɨp

21 Nɨbi gos alap nɨŋɨl agnɨgabɨm, “God cɨnop mɨnɨm omal agak. Pen lo mɨnɨm agak mɨnɨm nɨbak eip, yad gɨnɨgain agɨl mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lak mɨnɨm nɨbak eip, adɨp adɨp ma mɨdeb,” agnɨgabɨm. “Mɨnɨm nɨb omal ke ke mɨdeb,” agnɨgabɨm. Pen mɨnɨm ke ke mer. God bin bɨ komɨŋ mɨdep lo mɨnɨm alap agobkop, cɨn lo ar nɨbak nep nɨŋɨl gon, God ne nɨŋɨl cɨnop bin bɨ komɨŋ tep yad apkop. Pen lo nɨbak rek ar alap ma agak. 22 God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak rek nep mɨdeb. Bin bɨ karɨp lɨm okok magɨlsek tap si tap tɨmel ar ak gel gel, gac nɨbak kɨrop kom kam gek, ke komɨŋ amnɨmel rek ma lɨp. Pen bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨnɨgal okok, God gɨnɨgain agɨl ag lak rek, tap tep agak nɨbak kɨrop ñɨnɨgab.

23 Pen Krais ma owak ñɨn ak, nop ma nɨŋ dɨnok ak me, lo mɨnɨm cɨnop bɨ nagɨman wari mɨgan nab eyaŋ mɨdebal rek ak, gɨ kɨs kɨs gak. 24 Cɨnop kɨs kɨs gɨl, gos tɨmɨd uk damɨl, gos ñek nɨŋlɨg gɨ mɨdon, Krais apek, mɨnɨm tep ne ak nɨŋ don, God cɨnop bin bɨ komɨŋ tep yad agɨp. 25 Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpɨn ak me, mɨñi lo mɨnɨm cɨnop gos tɨmɨd uk dam ma gɨp.

Nɨbi God ñɨ pai ne mɨdebɨm

26 Nɨbi Krais Jisas nop nɨŋ dɨpɨm ak me, nɨbi magɨlsek God ñɨ pai ne mɨdebɨm. 27 Nɨbi ñɨg pakɨl Krais nop cɨg gɨpɨm ak me, ke kɨsen nɨb Krais ne ke rek ulek lɨpɨm. 28 Nɨb ak, Juda wagɨn ak ke, Grik wagɨn ak ke ma mɨdebɨm; bin bɨ mɨñ wög gɨpɨm okok ke, bin bɨ gos nɨbi ke nɨŋɨl gɨpɨm okok ke ma mɨdebɨm; bin wagɨn ak ke, bɨ wagɨn ak ke ma mɨdebɨm; nɨbi Krais Jisas bin bɨ ne mɨdebɨm rek, wagɨn nokɨm yɨb mɨdebɨm.

29 Nɨbi bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebɨm okok, nɨbi Ebraham bin bɨ wagɨn ne mɨdebɨm, nɨŋɨl God Ebraham nop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lɨl gɨnɨgain agak ak, nɨbep ak rek nep gɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM