Galatians 4

Krais nep gek God ñɨ pai ne mɨdobɨn

Mɨnɨm yad agebin ak nɨg gɨl mɨdeb: bin bɨ okok kɨmel, ñɨ pai kɨri kɨsen kɨb gɨl tap kɨri okok dɨnɨgal. Pen ñɨ pai sɨkol mɨdɨl ma dɨnɨgal; kɨb gɨl nep me kɨri tap nɨb okok magɨlsek dɨnɨgal. Nɨb ak, ñɨ pai nɨb okok tap koŋai mɨdeb ak pen kɨri ñɨ pai sɨkol mɨdebal rek, kɨri bin bɨ mɨñ wög gɨpal rek nep mɨdebal. Pen bin bɨ ñɨ pai nɨb okok kɨrop kod mɨdebal okok, nɨb nɨb gɨnɨmɨb, agɨl, ag damɨl, mani tap kɨri okok kod mɨdel mɨdel, nap ag lak ñɨn ak nep, tap kɨri nɨb okok dɨpal. Pen nɨb aknɨb rek nep, cɨn ñɨ pai sɨkol rek mɨdɨl gos nɨŋ tep ma gɨl, kɨjeki, cɨp saj, tap tari tari okok mɨnɨm tari aglak ak dɨl, kɨrop bin bɨ mɨñ wög gep rek mɨdolɨgɨpɨn. Pen God ag lak ñɨn ak bɨr owak ak me, God Ñɨ ne ak nop ag yokek, Juda bin alap Ñɨ nɨbak nop tɨk dowak. Tɨk dapek, ne Juda lo mɨnɨm ar ak nɨŋɨl, mɨd damɨl, Juda bin bɨ lo mɨnɨm nɨpal okok kɨrop tau adɨk dak. Kɨrop tau adɨk dak ak, cɨn God ñɨ pai ne yɨb rek mɨdonɨgabɨn agɨl gak. Nɨbi ñɨ pai ne yɨb mɨdebɨm rek, God ne Ñɨ ne Kaun ne ak ag yokek, Kaun ak apɨl cɨnop bak goŋ lɨp ak me, God nop “Aba,
4:6Jisas Arameik mɨnɨm agolɨgɨp. “Aba” agak mɨnɨm magɨl nɨbak wagɨn ak “Bapi.”
Bapi,” apɨn.
Nɨb ak, nɨbi bin bɨ, Seten nop bin bɨ mɨñ wög gep rek mɨdelɨgɨpɨm okok, mɨñi God ñɨ pai ne mɨdebɨm ak me, God ñɨ pai ne kɨrop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lɨl, “Nɨbep tap tep okok ñɨnɨgain,” agak mɨnɨm ak, mɨnɨm nɨbi yɨb.

Pol Galesia bin bɨ, “Nɨbep gos par nɨŋebin,” agak

Pen ned God nop ma nɨŋ dölɨgɨpɨm ñɨn ak, nɨbi bin bɨ mɨñ wög gep rek mɨdɨl, tap esek okok sobok gɨlɨg gɨ, pɨrɨklɨg gɨ, gɨ mɨd damɨl, mɨd tep ma gölɨgɨpɨm. Pen mɨñi God nop nɨŋ dɨpɨm. Pen nɨbi God nop pɨyo nɨŋɨl ma dɨpɨm; ne nep nɨbep nɨŋɨl dɨp. Pen tari gɨnɨg nɨbi adɨk gɨ amɨl, ned gɨ tɨmel gölɨgɨpɨm rek kauyaŋ gɨnɨg gebɨm? Gɨpɨm nɨbak, kauyaŋ bin bɨ mɨñ wög gep okok rek koslam mɨdon, agɨl, gɨpɨm aka? 10 Per ñɨn kɨb apal ak nep nɨŋɨl, takɨn kɨb apal ak nep nɨŋɨl, pɨb kɨb apal ak nep nɨŋɨl, mɨ kɨb apal ak nep nɨŋɨl gɨpɨm. Nɨg gɨl, gɨ tɨmel gɨpɨm. 11 Nɨb ak, yad mɨnɨm tep nɨbep ag ñen nɨpek ak, mɨñi kɨrɨg gɨnɨmɨb rek lɨp, agɨl, nɨbep gos par nɨŋebin.

12 Ai mam sɨkop. Yad nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl agebin! Yad ned Juda lo mɨnɨm nɨŋölɨgɨpin rek kɨrɨg gɨl, nɨbi yokop mɨdelɨgɨpɨm rek mɨdebin ak, nɨbi ak rek nep lo mɨnɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, yad mɨdebin rek mɨdenɨmɨb. Ned nɨbi yɨp gɨ tɨmel ma gɨpek. 13 Nɨbi nɨpɨm, ned yɨp tap gak ak me, yad am karɨp lɨm nɨbi sɨŋak kɨn mɨdɨl, nɨbep mɨnɨm tep ak ag ñɨnek. 14 Yɨp tap gek ak, nɨbi koslam mɨdebek pen yɨp yɨrɨk nɨŋɨl, ma kɨrɨg gɨpek; God ejol alap aka Krais Jisas nop ke dɨ tep gɨpkep rek ak, yɨp aknɨb rek nep dɨ tep gɨpek. 15 Nɨbi ned mɨñ mɨñ yɨb gɨl yɨp dɨ tep gɨl, yɨmɨg nɨŋɨl, udɨn magɨl nɨbi okok tɨg ju yɨp ñeb rek lɨpkop, abramek tɨg ju ñɨbkep. 16 Pen mɨñi yɨp tari gɨnɨg kɨrɨg gɨpɨm? Mɨnɨm nɨŋɨd agen ar ak nɨŋem nɨbep mɨlɨk yapek yɨp yɨrɨk nɨpɨm aka?

17 Bin bɨ nɨbep tɨmɨd ukpal okok, kɨri gos tɨmel nɨŋɨl nɨg gɨpal. Pol bɨ okok kɨrɨg gɨl, mɨnɨm cɨn apɨn ak nep kɨsen gɨnɨmɨb, agɨl, nɨg gɨpal. 18 Bin bɨ kɨlɨs gɨl nɨbep gɨ tep gɨnɨgal ak tep. Pen kɨri per nep nɨg genɨmel. Yad nɨbep eip mɨdenɨgain ñɨn ak abe, par okok mɨdenɨgain ñɨn ak abe nɨbep gos nɨŋɨl gɨ tep gɨnɨgal ak tep. Pen yad par okok mɨdenɨgain ñɨn ak nɨbep tom apal ak, tep ma gɨp.

19 Pen ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. Ned, “Krais mɨnɨm tep ak ag ñen, nɨŋ del, Krais kɨrop nab adaŋ mɨdeŋ,” agɨl, nɨbep ag ñɨ tep gölɨgɨpin ak, bin okok ñɨ pai tɨk donɨg gel, yur kɨb gɨp rek ak, yɨp gak. Pen mɨñi kauyaŋ Krais nɨbep nab adaŋ mɨdeŋ, agɨl, nɨbep ag ñɨ tep gebin ak, bin ñɨ pai tɨk donɨg gel, yur gɨp rek ak, yɨp kauyaŋ geb. 20 Yad nɨbep eip mɨdebnep ak, mɨnɨm akal dɨl agnɨm, agɨl, pɨyo nɨpnep ak, pen par sɨŋ aul mɨdebin ak me, yad nɨbep gos par nɨŋen, gos yad abɨc gek apeb.

21 Pen nɨbi lo mɨnɨm nep nɨŋɨn, apɨm okok, lo mɨnɨm ognap ma nɨŋnɨmɨb rek lɨp. 22 Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Ebraham ñɨ omal tɨk dowak. Ñɨ ne alap, bin praj alap Ebraham bine ak nop mɨñ wög golɨgɨp bin ak nop dɨl tɨk dowak; ñɨ ne alap, bin mɨñ wög ma golɨgɨp bin ak nop yɨpɨd gɨl dɨl tɨk dowak,” aglak. 23 Bine mɨñ wög golɨgɨp ñɨ tɨk dowak ak, ñɨ pai tɨk dopal rek nep tɨk dowak; pen bin mɨñ wög ma golɨgɨp bin yɨpɨd gɨl dak bine ak, ñɨ pai womleb mɨdɨl, God Ebraham nop ñɨ alap tɨk donɨgan agɨl mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lɨl agak rek, ñɨ alap tɨk dowak.

24 Kesɨm ar nɨbak rek, mɨnɨm ognap bak okok mɨdeb. Bin omal, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lep omal. Mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lep alap Sainai Dɨm nɨb apɨl, ñɨ pai tɨk dapek kɨri mɨñ wög gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal; Hega me ak. 25 Bin Hega ne Sainai Dɨm karɨp lɨm Arebia sɨŋak rek me. Ne taun kɨb Jerusalem mɨñi mɨdeb ak rek mɨdeb. Tari gɨnɨg: Jerusalem abe ñɨ pai ne abe mɨñ wög gɨpal. 26 Pen Jerusalem seb kab ar alaŋ mɨdeb sɨŋak, bin bɨ mɨñ wög gɨl ma amnɨgal. Karɨp lɨm nɨbak ami cɨn.

27 Bɨrarɨk nep kɨmep alap God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin ñɨ pai womleb ñɨ pai ma tɨk dowɨp ak,
mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgab.
Bin ñɨ pai tɨknɨg gek ma ñɨŋɨb ak,
tep gek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ gɨnɨgab.
Bin ñɨ pai womleb ak,
wagɨn ne kɨb mɨdenɨgab;
pen bin nɨgmɨl eip ajölɨgɨpir ak,
wagɨn ne kɨb ma mɨdenɨgab,” aglak.
28 Ai mam sɨkop. God ne mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lek, Sera Aisak tɨk dowak. Pen nɨb aknɨb rek nep, God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lek, nɨbi ñɨ pai ne mɨdebɨm. Nɨb ak, nɨbi Aisak rek mɨdebɨm.

29 Ñɨn nɨbak, Ebraham ñɨ ne bin bɨ ñɨ pai tɨk dopal rek nep tɨg dowak ñɨ ak, warɨkɨl, nɨmam adɨk God Kaun gek tɨk dowak ak nop nɨŋek, mɨlɨk yapek, gɨ tɨmel gak. Nɨb ak rek, mɨñi Juda bin bɨ lo mɨnɨm nɨpal okok, cɨnop bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpɨn okok ak rek nep gɨpal.

30 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin wög gɨ ñeb amɨl mal kɨrop ag yokan. Bin mɨñ wög gɨ ñeb ñɨ ne ak, bin yɨpɨd gɨl dɨl ñɨ tɨk donak ak, tap ne ognap ma dɨnɨgab,” aglak.

31 Nɨb ak, ai mam sɨkop nɨŋɨm! Cɨn bin mɨñ wög golɨgɨp ñɨ pai ne rek ma mɨdobɨn; cɨn bin mɨñ wög ma golɨgɨp bin yɨpɨd gɨl dak ak, ñɨ pai ne rek mɨdobɨn.

Copyright information for `KMHM