Galatians 5

Mɨñ mɨdonok, Krais cɨnop tau adɨk dak ak me, Juda lo mɨnɨm okok lo cɨn mer

Krais cɨnop pɨs nep tau adɨk dak ak, kɨsen Juda lo mɨnɨm alap cɨnop mɨnɨm kɨb ma agnɨmɨŋ, agɨl, cɨnop tau adɨk dak. Krais nɨg gak ak gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb; ned Juda lo mɨnɨm ak bɨ kɨb nɨbi rek lek, nop bin bɨ mɨñ wög gep rek mɨdelɨgɨpɨm ak kauyaŋ ma adɨk gɨ amnɨmɨb. Yad Pol nɨbep mɨnɨm agebin aul nɨŋ tep gɨnɨmɨb! Juda kai mɨnɨm cɨn dɨnɨmɨb apal okok kɨrop yau agem, wak nɨbep tɨb gɨ rɨk genɨgal ak, kɨsen Krais nɨbep gɨ ñɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab. Yad nɨbep kauyaŋ ag tep gɨnɨgain! Bɨ okok mɨnɨm cɨn dɨnɨmɨb apal okok kɨrop yau agem, wak nɨbep tɨb gɨ rɨk genɨgal ak, kɨsen nɨbi Juda lo mɨnɨm ak magɨlsek dɨl kɨsen gɨnɨmɨb. Nɨbi, “Juda lo mɨnɨm kɨsen gon amek, God cɨnop nɨŋɨl, ‘Bin bɨ komɨŋ tep yad,’ agnɨgab,” ag gos nɨpɨm bin bɨ okok, Krais nop kɨrɨg gɨpɨm; bin bɨ ne ma mɨdebɨm. Nɨbi nɨg gɨl nɨpɨm rek, Krais nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Pen God Kaun cɨnop nab adaŋ mɨdeb bin bɨ okok, God cɨnop nɨŋɨl, “Bin bɨ komɨŋ tep yad,” agnɨgab ñɨn ak kod mɨdɨl tep gek nɨŋlɨg gɨ, gos sek mɨdobɨn. Bin bɨ Krais Jisas nop cɨg mɨdebal okok, wak tɨb gɨ rɨk gɨpal aka tɨb gɨ rɨk ma gɨpal ak tap yokop. Tap kɨb nokɨm nep mɨdeb: Krais nop nɨŋ dɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨn.

Nɨbi ned tag tep gölɨgɨpɨm ak pen mɨñi bɨ an nɨbep kanɨb bɨnem tɨkɨp nɨŋɨl mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg gɨpɨm? God nɨbep kanɨb bɨnem tɨkɨp nɨŋɨl mɨnɨm nɨŋɨd ak ma kɨrɨg gɨpɨm. Ne nep me nɨbep sɨk ageb. Bin bɨ okok tap yɨs apal ak mɨnɨm alap agɨl apal, “Yɨs sɨkol eñap plaua tin kɨb eyaŋ sek lel, yɨs nɨbak ke amek amek plaua nɨbak kɨb yɨb tannɨgab,” apal. 10 Krais eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, yad nɨpin mɨnɨm yad agesin nɨbaul nɨbi ke nɨb aknɨb rek nep nɨŋnɨgabɨm. Pen bɨ an ne apɨl mɨnɨm esek agek, nɨbi gos alap alap nɨpɨm ak, bɨ nɨbak mɨnɨm kɨb nɨŋɨl pen yur dɨnɨgab.

11 Pen ai mam sɨkop nɨŋɨm! Krais bin bɨ nɨŋ dɨpal okok kɨrop wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb apnep, bɨ okok yɨp gɨ tɨmel ma gɨplap. Yad wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb apnep, Krais ne bin bɨ okok nen agɨl mab kros bak alaŋ kɨmak mɨnɨm tep nɨbak nɨŋel mɨlɨk ma yopkop. 12 Pen gos yad, bɨ mɨnɨm esek agel sɨdol gɨpɨm bɨ nɨb okok kɨrop ke pɨs nep tɨb gɨ rɨk gɨnɨgal ak tep!

13 Pen ai mam sɨkop. Krais cɨnop pɨs nep tau adɨk dak ak, kɨsen Juda lo mɨnɨm alap cɨnop mɨnɨm kɨb ma agnɨmɨŋ, agɨl, cɨnop tau adɨk dak. Pen gos nɨbak nɨŋɨl, gos nɨbi ke nɨŋɨl, abramek ma gɨnɨmɨb; bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨnɨmɨb. 14 God lo mɨnɨm ak magɨlsek dɨ jɨm ñɨl, mɨnɨm ar nokɨm alap nep mɨdeb: “Nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn.” 15 Nɨb ak, nɨbi ke nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Kaj kain okok gɨpal rek mɨlɨk yapek, pen pen gɨnɨgabɨm ak, magɨlsek ap yap paknɨgabɨm.

Gos ke nɨpɨm ar ak kɨrɨg gɨl, God Kaun gos ñeb ar ak nep gɨnɨmɨb

16 Nɨb ak, nɨbep agebin, God Kaun gos ñeb ar ak nep gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm me, gos nɨbi ke nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm ar ak kɨrɨg gɨnɨgabɨm. 17 Gos nɨb omal, alap pɨs kɨd lɨp gɨ damek, alap pɨs kɨd lɨp gɨ damek ak me, tap gɨn agnɨgabɨm ar ak gɨnɨmɨb rek ma lɨnɨgab. 18 Pen God Kaun nɨbep gos ñek nɨŋlɨg gɨ gem amek, Juda lo mɨnɨm okok lo nɨbi mer. 19 Pen bin bɨ gos kɨri ke nɨŋɨl gɨpal ar ak, bin si bɨ si gɨl, abramek gɨ ajɨl, gɨ tɨmel yɨb gɨl; 20 tap yokop god esek okok sobok gɨl, kɨj gɨl, kɨyob pakɨl; bin bɨ okok kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl, pen pen gɨl, tap kɨri okok yad rek ma mɨdeb agɨl, cɨbur tɨmel gek, yad ke bɨ kɨb mɨdenɨm agɨl, pen pen agɨl, am ke ke asɨk lɨl, 21 tap kɨri okok yad rek mɨdobkop, agɨl; ñɨg kɨlɨs ñɨbɨl saköl ñagɨl, tap magɨl koŋai nep ñɨbɨl, tap tɨmel nɨŋep ma nɨŋep gɨl, gɨ tɨmel yɨb gɨpal. Yad nɨbep ned agnek mɨnɨm ak mɨñi kauyaŋ agebin: bin bɨ nɨbak rek gɨpal okok, God kɨrop dɨl ma kod mɨdenɨgab.

22 Pen bin bɨ God Kaun kɨrop gos ñek nɨŋlɨg gɨ gel ameb okok, bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨl, mɨñ mɨñ gɨl, cɨbur sain sain mɨdɨl, bin bɨ ognap okok yɨmɨg nɨŋɨl, gɨ tep gɨl, mɨnɨm kɨri ke agnɨgal ak ar nɨbak rek nep gɨl, 23 bin bɨ ognap eip mɨnɨm sɨsain agɨl dɨ tep gɨl, bin bɨ ognap kɨrop gɨ tɨmel gel, pen kal ma junɨgal. Nɨg genɨgal ak, lo mɨnɨm alap kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab.

24 Krais Jisas bin bɨ ne okok, gos ke nɨŋɨl abramek golɨgɨpɨn nag ar nɨbak kɨrɨg gɨpɨn. Nag ar golɨgɨpɨn nɨbak, mab kros bak alaŋ Krais Jisas eip kɨmak. 25 Nɨb ak, God Kaun ak nep cɨnop komɨŋ kɨsen nɨb ñek, komɨŋ mɨdobɨn ak me, God Kaun tap tari cɨnop agnɨmɨŋ ak, nɨb aknɨb rek nep gɨn. 26 Pen cɨn ke yɨb kɨb mɨdeŋ, agɨl, pen pen agɨl, tap kɨri okok tap yad rek mɨdobkop, agɨl, gos ma nɨŋɨn.

Copyright information for `KMHM