James 2

Bin bɨ okok bin bɨ tep, bin bɨ okok bin bɨ tɨmel, agɨl ma agnɨmɨb

Ai mam sɨkop. Nɨbi Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais, Bɨ tep yɨb aknɨb ke nop nɨŋ dɨpɨm rek, bin bɨ okok nɨŋɨl, nonɨm ke ke lɨl, bɨ ak bɨ kɨb, bɨ ak bɨ tam okok, agɨl ma agnɨmɨb. Nɨbi God nop sobok gɨnɨg ap mogɨm gɨnɨgabɨm. Pen bɨ tap koŋai mɨdeb bɨ alap, walɨj tep tep lɨl, riŋ gol ñɨn gol ne lɨl apenɨgab ak, nɨbi bɨ nɨbak nɨŋɨl agnɨgabɨm, “Nak am mab bog ar tep tep okok bɨsɨgan,” agnɨgabɨm. Pen bɨ yɨm gep rek alap, walɨj tɨmel lɨl apenɨgab ak, nɨbi bɨ nɨbak nɨŋɨl agnɨgabɨm, “Nak gol okok warɨk mɨdei,” aka “Nak lɨm tob wagɨn yad sɨŋaul bɨsɨg mɨdei,” agnɨgabɨm. Pen nɨg genɨgabɨm ak, yɨpɨd gɨl ma gɨnɨgab. Nɨbi ke gos tɨmel nɨŋɨl, ne bɨ kɨb, ne bɨ tam okok, agɨl, nɨg gɨnɨgabɨm.

Pen ai mam tep yad okok nɨŋɨm! Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn ar aul, bin bɨ yɨm gep rek ognap nɨŋɨl, bin bɨ sɨŋak kɨri bin bɨ tam okok, agölɨgɨpal. Pen God ne bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop nɨg ma gɨp. God ne kɨrop dɨ tep gɨl, gos tep ñek, kɨri God nop nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl, kaun kɨri nab adaŋ bin bɨ gep yɨb ne okok mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne per per nep Kiŋ kɨri mɨdenɨgab. Ne mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agɨl, bin bɨ yɨp mɨdmagɨl lɨpal okok kɨrop nɨg gɨnɨgain, agak. Kɨri pen bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop agnɨgabɨm, “Nak gol okok warɨk mɨdei,” aka “Nak lɨm tob wagɨn yad sɨŋaul bɨsɨg mɨdei,” agenɨgabɨm ak, ne nabɨŋ gek nɨŋlɨg gɨ bɨsɨgnɨgab. Bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok nep, Bɨ Kɨb tep nɨbep dɨp ak nop ag juɨl, nɨbep ag sɨkol gɨl, dam mɨnɨm kɨb apal.

Pen God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn,” aglak. God lo mɨnɨm kɨb yɨb agak ak rek genɨgabɨm ak, nɨbi gɨ rep yɨb gɨnɨgabɨm. Pen walɨj tap okok tol gɨpal rek nɨŋɨl, bin bɨ nonɨm lɨnɨgabɨm ak, God lo mɨnɨm nɨbak tɨb juɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨgabɨm.

10 Tari gɨnɨg: God lo mɨnɨm ne okok magɨlsek nɨŋ damɨl, pen lo mɨnɨm nokɨm alap nep tɨb juenɨgabɨm ak, God lo mɨnɨm magɨlsek tɨb junɨgabɨm rek lɨnɨgab. 11 God ne lo mɨnɨm agɨl, “Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb,” agɨl, “Cɨp ma ñag paknɨmɨb,” agɨl, agak. Nɨb ak, nɨbi bin si bɨ si ma gɨnɨgabɨm pen cɨp ñag paknɨgabɨm ak, nɨbi God lo mɨnɨm ak tɨb junɨgabɨm.

12 Nɨb ak, mɨnɨm agnɨg aka tari tari gɨnɨg, gos ar alap nɨŋɨl agnɨmɨb, “God Mɨnɨm bin bɨ dɨ komɨŋ yokɨp mɨnɨm tep nɨbak nep nɨŋɨl, cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab,” agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. 13 Bin bɨ, bin bɨ ognap okok yɨmɨg ma nɨŋnɨgal okok, God kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, kɨrop ak rek nep yɨmɨg ma nɨŋnɨgab. Pen bin bɨ, bin bɨ okok yɨmɨg nɨŋnɨgal okok, God kɨrop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb ma agnɨgab.

Mɨnɨm nep ma agnɨmɨb; God mɨnɨm ageb rek gɨnɨmɨb

14 Ai mam sɨkop. Bin bɨ ognap, God nop nɨŋ dɨpɨn, apal ak pen God ageb rek ma gɨpal. Mɨnɨm nep agɨl, God ageb rek ma gɨnɨgal ak, God kɨrop pen dɨ komɨŋ ma yoknɨgab.

15 Ai mam ognap walɨj ma mɨdek, tap magɨl ma mɨdek gɨnɨmɨŋ okok nɨŋɨl, pen walɨj tap magɨl ognap dam ñɨlɨg gɨ mer, yokop, “Amɨl mɨd tep gɨnɨmɨb,” agnɨgabɨm ak, gɨ tep ma gɨnɨgabɨm. 17 Nɨb ak, nɨbi God nop nɨŋ dɨnɨgabɨm pen God Mɨnɨm ageb rek ma gɨnɨgabɨm ak, nɨŋ dep magɨl nɨbi ak tap yokop rek lɨnɨgab.

18 Nɨbi ognap agnɨgabɨm, “Bin bɨ ognap God nop nɨŋ dɨpal; pen bin bɨ ognap God Mɨnɨm ageb rek gɨl, bin bɨ okok gɨ tep gɨpal. Nɨb ak, mɨnɨm ma mɨdeb,” agnɨgabɨm. Pen mɨnɨm agnɨgabɨm nɨbak, nɨbep pen ag nɨŋnɨgain, “Bin bɨ God nop nɨŋɨd nep nɨŋ denɨgal ak, kɨri titi gɨl bin bɨ okok kɨrop gɨ tep ma gɨnɨgal? Yad God nop nɨŋ dɨpin ak me, ne ageb rek nɨŋ tep gɨl, bin bɨ okok kɨrop gɨ ñɨbin,” agnɨgain. 19 Nɨbi God nokɨm nep mɨdeb, agɨl, gos nɨpɨm ak gɨ tep gɨpɨm. Pen kɨjeki okok ak rek nep, gos ar nɨbak nep nɨŋɨl, pɨrɨkɨl jep jep dɨpal. 20 Nɨbi bin bɨ saköl rek! Nɨbi, “God nop nɨŋ dɨpɨn,” apɨm ak pen ne ageb rek ma gɨpɨm. Nɨg gɨpɨm ak, God nop nɨŋ dɨpɨn, apɨm ak tap yokop rek lɨp. Mɨnɨm agebin nɨbaul bɨr nɨpɨm aka yad mɨnɨm ognap sek nɨbep agen nɨŋnɨmɨb?

21 Nɨbi nɨpɨm, based cɨn Ebraham ñɨ ne Aisak nop God nop pak sobok gɨ ñɨnɨg gek, God nɨŋɨl Ebraham ne bɨ tep agak. 22 Nɨb ak, Ebraham God nop nɨŋ dak ak me, God nop bɨ tep ma agak; Ebraham ne God nop nɨŋ dak ak abe, God agak rek nep gak ak abe, God tap nɨb omal nɨŋɨl agak, Ebraham ne bɨ tep, agak. 23 Ñɨn ned nɨbak me, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl kɨri bɨr nɨŋlak, mɨnɨm ñu kɨl tɨklak nɨbak, mɨnɨm nɨŋɨd ñu kɨl tɨklak: “Ebraham God mɨnɨm ne nɨŋ dak ak me, God Ebraham ne bɨ komɨŋ tep yad agak.” Ebraham gak nɨbak, God Ebraham nop, bɨ nɨŋep yad, agak. 24 Nɨb ak nɨbi nɨpɨm, nɨbi God nop nɨŋ dɨnɨgabɨm ak nep, God nɨbep, bin bɨ komɨŋ tep yad, ma agnɨgab. Nɨbi God nop nɨŋ dɨl, ne agɨp rek gɨnɨgabɨm ak me, God nɨbep bin bɨ komɨŋ tep yad, agnɨgab.

25 Nɨb ak rek nep, bin Rehap gak. Ne bɨ si dep bin mɨdolɨgɨp ak pen bɨ Isrel omal karɨp lɨm ne ak kapkap lɨsɨm nɨŋnɨg aperek, Rehap kɨrop mal karɨp ne ak kasɨn gɨ dɨ we gɨl, kɨsen kanɨb ke nɨb par alap ag yokek, kɨri pɨrɨk gɨ amɨl, karɨp kɨri adɨk gɨ amnɨrek. Rehap gak rek nɨŋɨl, God Rehap nop bin komɨŋ tep agak. 26 Pen bin bɨ mɨb goŋ nep mɨdɨl, kaun sek ma mɨdebal ak, kɨri komɨŋ mɨdep won ak ma mɨdeb. Nɨb ak rek, bin bɨ God nop nɨŋ dɨpɨn apal ak pen God Mɨnɨm ageb ar ak ma gɨpal okok, kɨri ak rek nep komɨŋ mɨdep won ak ma mɨdeb.

Copyright information for `KMHM