James 3

Aleb cɨn nɨŋ tep gɨn

Ai mam tep yad. Nɨbi koŋai nep mɨnɨm ag ñeb bɨ mɨdojɨn, agɨl, ma nɨŋnɨmɨb. Tari gɨnɨg: cɨn mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, mɨnɨm kɨb kɨlɨs rek nɨŋnɨgabɨn. Cɨn magɨlsek yɨpɨd gɨl ma gɨp ar ak ke ke koŋai nep gɨpɨn. Pen bin bɨ aleb kɨri kod mɨd tep gɨl, mɨnɨm yɨpɨd gɨl gɨnɨgab ar ak nep agenɨgal okok, mɨb goŋ kɨri magɨlsek nɨŋ tep gɨnɨmel rek lɨnɨgab. Kaj hos ak kaj kɨb yɨb ak pen tap ain sɨkol alap nag ak sek ñon gɨl, dɨ meg mɨgan ak lɨl, amnɨg gebal pɨs ken lɨp gel ambal. Ñɨg magöb kɨb okok ak rek nep, yɨgen apɨl tap kɨb nɨbak dam yokop okok ambkop ak pen bɨ kapten okok stia sɨkol ak dɨl, amnɨg gebal pɨs ken dɨ yɨpɨd gɨl gesal amɨb. Aleb cɨn ak rek nep tap sɨkol yɨb ak pen mɨnɨm agon koŋai nep lɨp. Nɨbi nɨpɨm, be kɨb yɨb nab ak, sɨkol mɨlep bad alap sɨp ñel, yɨn damɨl magɨlsek yɨnnɨmɨŋ rek lɨp. Aleb mab mɨlaŋ rek mɨdeb. Mɨb goŋ dai cɨn ak tɨmel nɨbak rek alap sek ma mɨdeb; aleb ak nep gek, mɨb goŋ cɨn magɨlsek acɨr gɨnɨgab. Aleb ak nep gek, ameb owep cɨnop ak magɨlsek gɨ tɨmel gɨnɨgab. Pen mab mɨlaŋ nɨbak, karɨp lɨm Hel ak nɨb apɨl me, aleb ak nɨg gɨp.

Kɨmɨn yakɨr, soiŋ sarau, tap be okok mɨdeb okok abe, tap ñɨg solwara okok mɨdeb okok abe, damɨl mɨkel, gos nɨŋɨl, nap kɨri agnɨgal rek gɨnɨgal. Kɨri kɨmɨn yakɨr tap okok damɨl mɨkɨl nɨg gɨpal ak pen aleb cɨn ak agon, gos nɨŋ dɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Aleb per per tap si tap tɨmel tari gɨnɨm, agɨl gos nɨŋɨl, ñɨg sɨlek bin bɨ ñag pak lep ak ap ran jakɨl mɨdeb. Aleb cɨn ak, Bɨ Kɨb Bapi cɨn ak yɨb ne agon ar amnɨgab, pen bin bɨ God ne ke rek gɨ lak okok, tap tɨmel apɨl kɨrop paknɨmɨŋ, agnɨgabɨn. 10 Nɨg gɨl, aleb nokɨm nɨbak nep, mɨnɨm tep abe agɨl, mɨnɨm tɨmel abe agɨl, gɨpɨn. Ai mam sɨkop. Tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn? Ak tep ma gɨp. 11 Ñɨg kɨlam nokɨm alap juɨl, ñɨg tep ognap, ñɨg tɨmel ognap ma owɨp. 12 Ai mam sɨkop. Mab ak, nag magɨl ma pɨlnɨgab; nag ak, mab magɨl ma pɨlnɨgab. Pen dek kajoŋ ak, ñɨg komɨŋ tep ma lɨnɨgab.

Mɨlɨk yapek, asɨk ke ke ma lɨnɨmɨb

13 Nɨbi gos nɨŋ tep gɨpɨm aka? Gos nɨŋ tep gɨpin, agnɨgan ak, nak nɨŋ tep gɨl, yɨb nak ke agek ar ma amnɨmɨŋ. God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨmɨn. Nak nɨg genɨgan ak me, gos nɨŋ tep gɨpin, agɨl, agnɨgan. 14 Pen gos nab nak eyaŋ, tap tep kɨri okok yad ke dɨnɨm, ag gos nɨŋnɨgan ak, aka yad nep bɨ kɨb mɨdenɨm, ag gos nɨŋnɨgan ak, yad gos nɨŋ tep gɨpin, agɨl, ma agnɨmɨn. Nɨb agnɨgan ak, mɨnɨm tom agnɨgan; mɨnɨm nɨŋɨd ak karɨknɨgan. 15 Bin bɨ gos nɨŋ tep gɨpɨn apal ak pen tap tɨmel nɨbak rek gɨpal okok, God gos tep ñɨb ar ak ma nɨpal; bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul nɨpal rek nep nɨpal. Gos kɨri ak God Kaun ne ma ñɨb; Seten ne nep ñɨb. 16 Pen bin bɨ, tap tep okok yad ke dɨnɨm, ag gos nɨŋnɨgal okok, aka yad nep bɨ kɨb mɨdenɨm, ag gos nɨŋnɨgal okok, kɨri per per pen pen gɨlɨg gɨ, tap si tap tɨmel ar ak nep gel amnɨgab.

17 Pen bin bɨ God gos tep ñɨb rek nɨpal okok, mɨdmagɨl nab kɨrop adaŋ tap si tap tɨmel acɨr nɨbak rek ma mɨdeb. Bin bɨ kaual maual rek mɨdebal okok eip mɨnɨm agɨl, nɨbi jɨm ñɨl mɨd tep gɨnɨmɨb, apal. Kɨri bin bɨ okok kɨrop ag pasak dɨl, dɨ tep gɨpal. Kɨri bin bɨ okok mɨdmagɨl yɨb lɨl, yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kɨrop tep ar ak nep gɨpal. Kɨri bɨ tep ak eip agnɨgain, bɨ tɨmel ak eip ma agnɨgain, agɨl, gos ar ak nɨb ma nɨpal. Mɨnɨm esek ma apal. 18 Bin bɨ kaual maual rek mɨdebal okok eip mɨnɨm agɨl, nɨbi jɨm ñɨl mɨd tep gɨnɨmɨb, agel, kɨri mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl jɨm ñɨl mɨdenɨgal ak, tap yɨŋ yɨmbal nɨbak tanɨl tap tep pɨlnɨgab.

Copyright information for `KMHM