James 4

God nop cɨg tep gɨnɨmɨb

Per per mɨlɨk yapek pen pen gɨpɨm ak, gos tɨmel nab nɨbi adaŋ pen pen gɨl, mɨb goŋ nɨbi dɨ lɨp gɨnɨg geb ak me, nɨg gɨpɨm. Tap tep dɨnɨg nɨpɨm okok ma dɨl, kal yɨb juɨl, bin bɨ ñag pak lɨn, agɨl, gɨpɨm. Tap tep okok ma dɨnɨmɨb rek lek, pen pen agɨl, pen pen gɨn agɨl nɨpɨm. God nop ag nɨpkep, dɨpkep. Pen nop ma ag nɨpɨm. Pen God nop ag nɨpɨm ñɨn ak, gos nɨŋ tep gɨl ma ag nɨpɨm. Cɨnop ke tep gaŋ, agɨl, mɨb goŋ cɨn ke tep gaŋ, agɨl, ag nɨpɨm ak me, ag nɨpɨm rek ma gɨp.

Nɨbi bɨ si dep bin rek mɨdebɨm! Nɨŋɨm! Bin bɨ gos kɨri tap lɨm dai ar wagɨn aul pɨs ken nep amɨb okok, God nop mɨlɨk yapek, tap nɨb okok nep gos nɨpal. Nɨb ak, nɨbi tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb tap okok mɨdmagɨl lɨnɨgabɨm ak, nɨbi God kaual maual ne mɨdenɨgabɨm. Ar nɨbak God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “God Kaun cɨnop nab adaŋ lɨ ñɨb ak, cɨn tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb tap okok mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn, agɨl, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdeb,” aglak. Pen God Mɨnɨm dai nɨbak nɨpek, tap yokop rek lɨp ar? Pen ne cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep yɨb gɨp. Ar nɨbak nep, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ ke nep mɨdɨl, mɨd tep gɨpɨn, apal okok,
God kɨrop mɨnɨm kɨlɨs rek agɨp;
pen bin bɨ yɨb kɨri ke agel ar ma amnɨgab okok,
ne yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep gɨp,” aglak.
Nɨb ak, God nop pɨs ken mɨdɨl, ne ageb rek nep gɨnɨmɨb. Seten nop mer agem, ne nɨbep kɨrɨg gɨl sɨskol dɨl amnɨgab. God nop cɨg tep gem, ne nɨbep cɨg tep gɨnɨgab. Nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm bin bɨ okok, bin bɨ tep mɨdon, agɨl, ñɨnmagɨl nɨbi gac gɨp ak ñɨg lɨ yok tep gɨnɨmɨb. Pen nɨbi God nop kɨsen gɨpɨn, agɨl, esek apɨm okok, gos omal nɨpɨm ak kɨrɨg gɨl, gos tep nokɨm nep nɨŋɨl, God nop nep cɨg tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Sɨk kɨrkɨr apɨm ak kɨrɨg gɨl, cɨb gek nɨŋlɨg gɨ sɨl aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 10 Bɨ Kɨb nɨŋ mɨdeb rek, cɨn bin bɨ yɨb ma mɨdeb, agɨl, nop sobok genɨgabɨm ak me, ne yɨb nɨbep gek ar alaŋ amnɨgab.

11 Ai mam sɨkop. Ai mam ognap, kɨri tari gɨnɨg nɨg gɨpal, agɨl, kɨrop ag dam ma yoknɨmɨb. Bin bɨ ai mam ag dam yokpal okok, God lo mɨnɨm ne ak abe ag dam yokpal. Nɨg genɨgabɨm ak, bin bɨ God lo mɨnɨm sain gɨpal rek ma mɨdenɨgabɨm; bin bɨ God lo mɨnɨm tep mɨdeb aka tari rek mɨdeb, ag gos nɨŋɨl nonɨm lɨ tɨg bɨlok nɨpal bin bɨ okok rek mɨdenɨgabɨm. 12 Pen God ne nep lo mɨnɨm ag lak. Ne nep lo mɨnɨm nɨŋɨl, bin bɨ mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgab. Ne nep cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab aka ñag pak lɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbi tari gɨnɨg, “Bin bɨ okok bin bɨ tep, bin bɨ okok bin bɨ tɨmel,” agɨl agebɨm? Nɨbi nɨg ma gɨnɨmɨb.

Yɨb nɨbi ke agem ar ma amnɨmɨŋ

13 Pen nɨŋɨm! Nɨbi ognap apɨm, mɨñi aka tol rek, taun kɨb alap amɨl, nɨb okok mɨ nokɨm alap wög bisnis gɨl, mani kɨb dɨl, adɨk gɨ owɨn, apɨm. Pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 14 Kɨsen tari tari gɨnɨgab ak nɨŋɨl ma apɨm. Mɨñi komɨŋ mɨdobɨn ak pen komɨŋ mɨdobɨn nɨbak, seb dɨ yɨpɨl yokɨp rek nep gɨp. Won ak mɨdɨl, won ak kapkap kɨr kɨr gek amɨb. 15 Gɨp nɨbak rek, mɨnɨm apɨm nɨbak kɨrɨg gɨl agnɨmɨb, “Bɨ Kɨb nop tep genɨgab ak, cɨn komɨŋ mɨdɨl nɨb nɨb gɨnɨgabɨn,” agnɨmɨb. 16 Pen bin gep bɨ gep mɨdobɨn, agɨl, yɨb nɨbi ke gem ar ameb ak, tɨmel yɨb gɨp.

17 Ar aknɨb rek gep ak tep, ag gos nɨpɨn ak pen nɨg ma gɨnɨgabɨn ak, tap si tap tɨmel gɨnɨgabɨn.

Copyright information for `KMHM