James 5

Bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok

Nɨbi bin bɨ gep yɨb okok, mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋɨm! Mɨker kɨb dɨnɨg gebɨm rek, cɨb gek sɨl aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Agon kɨlnok kɨbap mani tap tep nɨbi koŋai mɨdolɨgɨp okok bɨr ajɨl gɨ ki gɨ yowɨp. Walɨj tep koŋai nep nɨbi mɨdolɨgɨp okok, kɨsoi sɨkol sɨkol ñɨb ñɨb mɨgan mɨgan juɨp. Gol silpa nɨbi ki gɨ yowɨp ak, nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Mɨb goŋ nɨbi abe mab mɨlaŋ rek yɨnɨl sɨb rɨk yonɨgab. Ñɨn kɨsen ak ulep apeb won aul, nɨbi agon kɨlnok kɨbap mani tap okok koŋai nep dɨ okok we gɨpɨm. Nɨŋɨm! Bin bɨ wög dai kɨri gɨpal okok, kɨrop pe ma ñɨbek, kɨri koslam mɨdɨl sɨl agel, Bɨ Kɨb kɨlɨs ke yɨb ak nɨŋɨp. Nɨbi lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, wög wari ma gɨl yokop mɨdɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨ ajpɨm. Nɨb ak, kaj okok mɨk tep gɨl, aneŋ gek pak ñɨbal rek mɨdebɨm ak, won par ma mɨdenɨgabɨm. Bin bɨ tep, nɨbep tap tɨmel alap ma gɨpal okok, kɨrop esek agɨl ñag pak lɨpɨm.

Mɨker ap onɨmɨŋ, cɨn yɨrɨk marɨk gɨl yo ma nɨŋɨl, Bɨ Kɨb onɨgab, agɨl, nop kod mɨdon

Nɨb ak, ai mam sɨkop. Mɨker alap aponɨmɨŋ, cɨn yɨrɨk marɨk gɨl yo ma nɨŋɨn; Bɨ Kɨb onɨgab, agɨl, nop kod mɨdon. Bin bɨ tap wög gɨ yɨmɨl kod mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨñab pakek, yɨŋ marɨp ap ranɨl magɨl tep pɨlnɨgab. Nɨbi ak rek nep Bɨ Kɨb nop kod mɨdenɨmɨb. Bɨ Kɨb onɨgab ñɨn ak yokop ulep mɨdeb, agɨl, gos sek kod mɨdenɨmɨb.

Pen ai mam sɨkop. Ai mam ognap kɨrop ma ag junɨmɨb. Nɨbi ai mam ag juenɨgabɨm ak, Bɨ Kɨb nɨbep pen mɨnɨm kɨb agnɨgab. Bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab ak ulep sɨŋak mɨdeb; ulep won ak nep onɨgab. 10 Ai mam sɨkop. Bɨ God mɨnɨm agep bɨrarɨk nep mɨdelɨgɨpal okok, Bɨ Kɨb mɨnɨm ne agel, kɨrop gɨ tɨmel gel nɨŋlɨg gɨ, koslam yɨb mɨdelɨgɨpal ak pen kɨri yɨrɨk marɨk gɨl yo ma nɨŋlak. Kɨri kapkap mɨd tep gɨlak. Nɨbi ak rek nep ar nɨbak nep gɨnɨmɨb. 11 Nɨbi nɨpɨm, bin bɨ gɨ tep gɨl, yɨrɨk marɨk gɨl yo ma nɨŋlak okok, kɨri mɨñi mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨd tep gɨpal, apɨn. Bɨ nak Job bɨrarɨk nep mɨdolɨgɨp, kesɨm ak nɨpɨm. Nop mɨker kɨb apek, koslam mɨdek ñɨn ak, Bɨ Kɨb nop gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl mɨd dam amek nɨŋlɨg gɨ, Bɨ Kɨb Job nop gɨ tep gek, kɨsen mɨd tep gak. Tari gɨnɨg: Bɨ Kɨb ne per per bin bɨ yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gɨp.

12 Pen ai mam sɨkop. Tap kɨb yɨb ak, God yɨb ne ak yokop ma agnɨmɨb. “God nɨŋ mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,” agɨl, ma agnɨmɨb. “Seb kab ar alaŋ mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,” agɨl, ma agnɨmɨb. “Lɨm wagɨn aul mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,” agɨl, ma agnɨmɨb. “Tap okok tap ognap mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,” agɨl, ma agnɨmɨb. Yau, agnɨgabɨm ak, “Yau” nep, agnɨmɨb. Mer, agnɨgabɨm ak, “Mer” nep agnɨmɨb. Mer ak, mɨnɨm kɨb dɨnɨgabɨm.

Sobok gɨnɨmɨb

13 Nɨbep bin bɨ ognap mɨker gonɨmɨŋ, nɨbi Bɨ Kɨb nop sobok gɨnɨmɨb. Nɨbi bin bɨ ognap mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb ak, kɨmep ognap agɨl, Bɨ Kɨb yɨb ne agem ar amnaŋ. 14 Nɨbep bin bɨ ognap tap gonɨmɨŋ, Krais bin bɨ ne okok kod mɨdebal bɨ kɨb okok agem apɨl, sobok gɨl, Bɨ Kɨb yɨb agɨl, wel ognap lɨ ñɨnɨmel. 15 Pen Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨl sobok genɨgal ak, Bɨ Kɨb ne gek, tap gɨnɨgab nɨbak komɨŋ lɨnɨgab; tap si tap tɨmel gɨpal ak, Bɨ Kɨb ne nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab.

16 Nɨb ak, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, pen pen ag yɨkɨl, nak ke abe, ai mam okok abe, Bɨ Kɨb nop sobok gem, ne gek nɨbep komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Bin bɨ Bɨ Kɨb ageb rek gɨpal okok, nop sobok gel, Bɨ Kɨb ne kɨlɨs ne gɨl, ke yɨb gɨnɨgab. 17 Bɨ God mɨnɨm agep Ilaija, bɨ yokop cɨn rek ak pen mɨñab ma paknɨmɨŋ, agɨl, God nop kɨlɨs gɨl ag nɨŋek, mɨ omal nokɨm takɨn aknɨb kagol oŋɨd mɨñab ma pakak. 18 Kɨsen pen ne kauyaŋ God nop ag nɨŋek, seb kab ar alaŋ nɨb mɨñab pakek, lɨm dai ar wagɨn aul tap okok tan ap ranɨl, tap magɨl pɨlak.

19 Ai mam sɨkop. Bin bɨ nɨbi ognap Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg genɨmel, kɨrop ag ñɨ tep gem, kauyaŋ Krais nop nɨŋ denɨgal ak tep. Nɨg gem me, tap si tap tɨmel tari tari gɨpal okok, God nɨŋɨl kɨrɨg gek, kɨsen kɨmɨl pɨs nep ma kɨmnɨgal.

Copyright information for `KMHM