John 10

Kaj Sipsip Mɨkep Bɨ Tep ak

Jisas mɨnɨm alap sɨd tɨkɨl agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, kaj sipsip mɨdebal wari mɨgan ak amnɨg, kɨjoŋ wagɨn yɨpɨd gɨl mɨgan ak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, yokop tam sɨŋak talak gɨl amnɨgal okok, kɨri tap si dep bin bɨ. Bɨ sipsip mɨkep ak, yokop tam ak talak gɨl ma amnɨgab; kɨjoŋ wagɨn yɨpɨd gɨl mɨgan ak nep amɨl, wari karɨp mɨgan eyaŋ amnɨgab.

“Pen bɨ sipsip mɨkep ak amjakek, bɨ kɨjoŋ wagɨn kod mɨdeb ak nop nɨŋ tep gɨnɨgab rek, kɨjoŋ ak yɨknɨgab. Pen sipsip okok ak rek nep, bɨ nɨbak meg mɨgan nop ak nɨŋnɨgal rek, sipsip ne ke okok yɨb ñɨlɨg gɨ poŋɨd söŋ amnɨgab. Sipsip ne poŋɨd söŋ amɨl, ne ned gek nɨŋlɨg gɨ, kɨri meg mɨgan ne ak nɨŋnɨgal rek, nop kɨsen gɨnɨgal. Pen bɨ poñɨŋ nɨb alap ap agek, nop kɨsen ma gɨnɨgal; meg mɨgan ne ma nɨŋnɨgal rek, pɨrɨk amnɨgal,” agak. Jisas nɨbgɨl mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak pen mɨnɨm ageb ar ak agɨl ma tɨk nɨŋlak.

Jisas ne Sipsip Mɨkep Bɨ Tep ak

Jisas mɨnɨm ma tɨk nɨŋlak rek, ne kauyaŋ agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, yad ke sipsip okok kɨjoŋ tam ameb mɨdebin. Pen, ‘Cɨn kaj sipsip mɨkep bɨ,’ agɨl, ned olak bɨ okok, kɨri magɨlsek tap si dep bɨ mɨdelɨgɨpal. Sipsip okok mɨnɨm kɨrop ak ma nɨŋelɨgɨpal. Pen yad ke sipsip okok kɨjoŋ tam ameb rek mɨdebin. Bin bɨ yɨp apɨl wari karɨp mɨgan amnɨgal okok, komɨŋ nep mɨdenɨgal. Kɨjoŋ tam amɨl apɨl gɨlɨg gɨ, tap kas kas ñɨŋnɨgal. 10 Bɨ si dep okok, tap si dɨnɨg, cɨp ñag pak lɨnɨg, gɨ tɨmel gɨnɨg nep opal. Pen yad opin ak, nɨbep gen, nɨbi komɨŋ per mɨdep won nɨbak dɨl, komɨŋ mɨd tep gep ar ak nep mɨdem amnaŋ, agɨl, opin.

11 “Yad Sipsip Mɨkep Bɨ Tep. Sipsip Mɨkep Bɨ Tep ak kaj sipsip okok nen kɨmnɨgab. 12 Bɨ sɨŋak mani dɨnɨg kaj sipsip kod mɨdenɨgab ak, bɨ kaj sipsip mɨkep yɨpɨd gɨl mer; sipsip okok sipsip ne mer ak me, kain sapeb okok apenɨgal ak nɨŋɨl pɨrɨk gɨ amnɨgab. Nɨb ak me, kain sapeb nɨb okok sipsip okok kɨrop yɨk gɨ dam ke tɨgoŋ tɨgoŋ yoknɨgal. 13 Bɨ nɨbak mani dɨnɨg kaj sipsip kod mɨdɨl, sipsip okok kɨrop gos ma nɨŋnɨgab ak me, pɨrɨk gɨ amnɨgab.

14 “Yad Sipsip Mɨkep Bɨ Tep. Bapi cɨr apɨl pen pen nɨŋ tep gɨpɨr rek, yad sipsip okok eip pen pen nɨŋ tep gɨpɨn. Nɨb ak, yad kɨrop nen agɨl kɨmnɨgain. 16 Sipsip wari karɨp mɨgan aul mɨdebal nep mer, sipsip ognap sek mɨdebal. Sipsip nɨb okok ak rek nep dɨnɨgain. Kɨri ak rek nep mɨnɨm yad ak nɨŋnɨgal. Sipsip karɨp mɨgan nokɨm alap mogɨm gɨ mɨdɨl, bɨ mɨkep kɨri nokɨm alap nep mɨdɨl gɨnɨgab.

17 “Yad nɨbep nen agɨl kɨmɨl warɨknɨgain rek, Bapi yɨp mɨdmagɨl lɨp. 18 Bin bɨ ognap gos kɨri nɨŋɨl gel ma kɨmnɨgain; pen yad gos yad ke nɨŋɨl kɨmnɨgain. Yad ke kɨmnɨm, agɨl, kɨmnɨgain; yad ke warɨknɨm, agɨl, warɨknɨgain. Nɨb ak, Bapi yad, nak aknɨb gɨnɨmɨn, agɨp mɨnɨm ne ak dɨl, agɨp rek nep gɨnɨgain,” agak.

19 Jisas mɨnɨm nɨbak agek, Juda kai kauyaŋ asɨk pɨs ak ke, pɨs ak ke lɨl, 20 ognap aglak, “Ne kɨjeki abaŋ ñagek, mɨnɨm tom ageb ak, tari gɨnɨg mɨnɨm ne ak nɨŋebɨm?” aglak.

21 Nɨb agelak, ognap pen aglak, “Ne kɨjeki abaŋ ñapkop ak, nɨb ag rep ma gɨpkop. Pen kɨjeki abaŋ ñagek, titi gɨl bin bɨ udɨn kwoi gɨ mɨdelak okok gek kauyaŋ udɨn ñɨl nɨplap?” aglak.

22 Pen kɨsen Juda bin bɨ, God sobok gep karɨp sɨŋ tep mɨdeb ak mɨñ mɨñ gep ñɨn kɨb ak mɨñi, agɨl, Jerusalem am mogɨm gɨlak. Pen ñɨn kɨb nɨbak, karɨp yɨgen ñɨn ak me, 23 Jisas ne God sobok gep karɨp söŋ ar “Solomon Karɨp Badak” apal sɨŋak tagek nɨŋlɨg gɨ, 24 Juda bin bɨ okok Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Cɨnop gek per nep ma kod mɨdojɨn; nak Krais ak mɨdenɨmɨn ak, mɨseŋ agek nɨŋɨn,” aglak.

25 Agelak, Jisas pen agak, “Yad nɨbep bɨr ag ñɨbin ak pen mɨnɨm yad ak mɨnɨm nɨŋɨd, agɨl, ma nɨŋ dɨpek. Bapi yad kɨlɨs ne dɨl tap ma gep okok gɨpin ak nɨŋɨl, mɨnɨm yad ak mɨnɨm nɨŋɨd ageb, agɨl, nɨŋ dɨpkep. 26 Pen sipsip yad ma mɨdebɨm rek, mɨnɨm yad ak mɨnɨm nɨŋɨd, agɨl, ma nɨŋ dɨpɨm. 27 Sipsip yad okok mɨnɨm yad agebin ak nɨpal; yad kɨrop nɨpin nɨŋɨl kɨri yɨp kɨsen gɨpal. 28 Sipsip yɨp kɨsen gɨpal okok, kɨrop komɨŋ per mɨdep won ak ñɨbin ak me, kɨri ma kɨmnɨgal. Ñɨnmagɨl ar yad mɨdebal rek, bin bɨ ognap apɨl kɨrop tɨg sak dad amnɨmel rek ma lɨp. 29 Bapi yad kɨrop dɨ yɨp ñɨb ak, ne Bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb mɨdeb ak me. Ñɨnmagɨl ar ne mɨdebal rek, bin bɨ ognap apɨl kɨrop tɨg sak dad amnɨmel rek ma lɨp. 30 Bapi ke, yad ke, mer; cɨr apɨl nokɨm yɨb mɨdobɨr,” agak.

31 Jisas nɨb agek, Juda kai nop kauyaŋ kab ju paknɨg gelak. 32 Nɨg gelak, Jisas kɨrop pen agak, “Bapi yɨp agek, nɨbi mɨdebek nɨŋɨl tap tep ke ke koŋai nep gɨnek. Pen tap tep gɨnek nɨb okok, ar akal gɨ tɨmel gɨnek nɨŋɨl yɨp ñag pak lɨnɨg gebɨm?” agak.

33 Agek aglak, “Tap tep ar nɨb okok nɨŋɨl, nep ñag pak lɨnɨg ma gobɨn; nak bɨ yɨb pen, yad God rek mɨdebin, agɨl, God yɨb ne tau dap yap lɨpan ak me, nep ñag pak lɨnɨg gobɨn,” aglak.

34 Nɨb agelak, Jisas pen agak, “Lo nɨbi ke dai alap ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God ne agak, “Nɨbi ke god rek mɨdebɨm,” agak,’ aglak. 35 God Mɨnɨm ak mɨnɨm alap esek ma agnɨgab; per nep per nep nɨŋɨd nep mɨdenɨgab. God ne bin bɨ yokop okok mɨnɨm agesin nɨbaul ñɨl, ‘Nɨbi god rek mɨdebɨm,’ agak. 36 Pen yad, yad lɨm dai wagɨn aul opin ak, Bapi yɨp wög ne ag lɨl ag yokek opin. Pen yad God Ñɨ ne mɨdebin agnek mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nɨbi tari gɨnɨg, God yɨb ne tau dap yap lɨp, agɨl, yɨp ñag pak lɨnɨg gebɨm? 37 Yad God wög ne genɨgabin ak, mɨnɨm yad nɨŋ dɨnɨmɨb. Mer ak, mer. 38 Pen mɨnɨm yad ma nɨŋ dɨpɨn, agnɨgabɨm ak, yad tap ma gep rek gɨpin okok nɨŋɨl, nɨŋ dɨnɨmɨb. Nɨbi nɨg gɨl nɨŋ dɨl me, yad Bapi eip mɨdebin Bapi yad eip mɨdeb ak nɨŋnɨgabɨm,” agak.

39 Jisas nop kauyaŋ dɨ cɨcɨ lɨn aglak ak pen ne kapkap sɨl gɨ lɨl amnak. 40 Jisas nɨg sɨl gɨ amɨl, kauyaŋ ñɨg Jodan juɨl pɨs kɨdadaŋ amɨl, Jon ned mɨdɨl bin bɨ ñɨg pak ñolɨgɨp karɨp lɨm tɨgoŋ okok am mɨdek. 41 Bin bɨ koŋai nep mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Jon ne tap ma gep rek ognap ma golɨgɨp, pen ne bɨ aul nop agɨl, mɨnɨm tari tari agolɨgɨp ak, magɨlsek mɨnɨm nɨŋɨd nep agolɨgɨp,” aglak. 42 Nɨb agɨl, bin bɨ mɨgan nɨbak mɨdelak okok koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak.

Copyright information for `KMHM