John 11

Lasaras kɨmak

Karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani nɨb bɨ alap tap gak; yɨb ne ak Lasaras. Bɨ nɨbak, nɨnai ne omal mɨdölɨgɨpir; alap Maria, alap Mata. Maria me, Jisas nop tob kɨd ne ak wel soŋ gɨ ñɨl, kɨmkas ne dɨ lɨg gɨ yokak bin nɨbak. Nɨmam ne Lasaras tap gak. Lasaras nɨnai mal Jisas nop mɨnɨm pɨŋɨl yokɨl agrek, “Bɨ Kɨb! Bɨ mɨdmagɨl nak ak tap gɨp,” agrek.

Pen Jisas mɨnɨm ag yokrek nɨbak nɨŋɨl agak, “Ne tap gɨp pen pɨs nep ma kɨmnɨgab. Pen God ne ke nɨŋɨp rek, ne kɨlɨs ke ne gek, bin bɨ okok God yɨb ne ak abe, God Ñɨ yɨb ne ak abe agel ar amnɨgab, agɨl, gak,” agak.

Jisas ne Mata, nɨnai ne Maria, nɨmam nɨri Lasaras kɨrop yakam mɨdmagɨl lolɨgɨp. Pen Lasaras tap gak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Jisas nop nɨŋnɨg kasek ma amnak; karɨp lɨm mɨdek sɨŋak ñɨn omal sek mɨdek. Ñɨn omal yapek, bɨ ne okok kɨrop agak, “Karɨp lɨm Judia adɨk gɨ amnɨn,” agak. Nɨb agek, bɨ ne okok aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Tol won ak nep, bɨ Juda okok nep kab ju paknɨg gelak ak pen nak kauyaŋ karɨp lɨm nɨbak adɨk gɨ amnɨg geban aka?” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Nɨbi nɨpɨm, ñɨn nokɨm alap, aua aknɨb umɨgan alaŋ nep mɨdeb. Bin bɨ melɨk sek ajenɨgal okok, lɨm dai melɨk nɨbak melɨk ñek, tap ognap kɨrop lɨ dɨl amek ma ap yap paknɨgal. 10 Pen bin bɨ kɨslɨm eyaŋ ajenɨgal okok, melɨk kɨri ma mɨdek, tap ognap kɨrop lɨ dɨl amek ap yap paknɨgal,” agak.

11 Jisas nɨb agɨl, mɨnɨm alap sek kɨrop agɨl agak, “Bɨ nɨŋeb cɨn Lasaras wɨsɨn kɨneb; pen yad amɨl nop agen warɨk onɨgab,” agak.

12 Agek, bɨ ne okok pen aglak, “Bɨ Kɨb. Ne wɨsɨn kɨneb, apan rek, komɨŋ lɨnɨgab,” aglak. 13 Jisas ne Lasaras bɨr kɨmɨb ak nɨŋɨl, “Lasaras wɨsɨn kɨneb,” agak. Pen bɨ ne okok Jisas mɨnɨm ne nɨŋɨl, Lasaras yokop wɨsɨn kɨneb, agɨl gos nɨŋlak. 14 Bɨ ne okok ma nɨŋep ar mɨdelak nɨŋɨl Jisas kɨrop mɨseŋ agɨl agak, “Lasaras bɨr kɨmɨb. 15 Pen yad Lasaras eip ma mɨdenek kɨmɨb ak, nɨbep nen agɨl mɨñ mɨñ gɨpin. Nɨb gɨp ak me, nɨbi mɨnɨm yad nɨŋ dɨnɨmɨb rek lɨp. Pen Lasaras mɨdeb sɨŋak amnɨn,” agak.

16 Agek, Tomas Didimas ne Jisas bɨ ne ognap okok kɨrop agak, “Cɨn magɨlsek mɨnɨm ag ñeb bɨ cɨn eip karɨp lɨm Judia amon, nop ñag pak lɨl, cɨnop abe ñag pak lɨnɨmel,” agak.

Jisas Mata Maria air mal kɨrop mɨnɨm agak

17 Pen kɨri karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani amjakelak, bin bɨ okok Jisas nop aglak, “Lasaras kɨmak tɨgel gɨnok, ñɨn omal omal padɨkɨp,” aglak. 18 Pen karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani nɨbak, Jerusalem maŋ sɨŋak, kilomita aknɨb omal nokɨm rek nep mɨdolɨgɨp rek me, 19 Lasaras kɨmek, Juda bin bɨ koŋai nep apɨl, Mata Maria air mal yɨmɨg nɨŋɨl sɨl magɨl ag mɨdelak. 20 Pen Jisas apeb, agel, Mata nɨŋɨl, nɨnai Maria nop karɨp ak kɨrɨg gɨl, am Jisas nop nɨŋnɨg amnak. 21 Mata ne am Jisas nop nɨŋɨl agak, “Bɨ Kɨb. Nak aul mɨdebnap, mam yad Lasaras ma kɨmbkop. 22 Pen yad nɨpin, mɨñi nak God nop tap tari ag nɨŋenɨgan ak, agnɨgan rek gɨnɨgab,” agak.

23 Agek, Jisas agak, “Namam kauyaŋ warɨknɨgab,” agak. 24 Agek, Mata agak, “Yad nɨpin mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak warɨknɨgab,” agak. 25 Agek, Jisas agak, “Yad ke gen bin bɨ warɨknɨgal; yad ke gen bin bɨ komɨŋ mɨdenɨgal. Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl kɨmnɨgal okok, komɨŋ mɨdenɨgal. 26 Bin bɨ komɨŋ mɨdɨl yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, ma kɨmnɨgal; per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Mɨnɨm agebin nɨbaul nɨŋ dɨpan aka mer?” agak.

27 Jisas nɨb agek, Mata agak, “Bɨ Kɨb. Yaue, yad nɨŋ dɨpin, nak me Krais ak, God Ñɨ ne lɨm wagɨn aul onɨgab, agölɨgɨpal ak nep,” agak.

28 Mata mɨnɨm nɨbak agɨl, karɨp adɨk gɨ amɨl, nɨnai ne Maria nop tɨmɨd wagɨn okok mɨmɨg tɨkɨl agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ bɨr owɨp; nep akal agɨl ag nɨŋeb,” agak. 29 Maria mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl kasek warɨkɨl, Jisas nop nɨŋnɨg amnak. 30 Pen Jisas karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani bɨr ma owak; Mata nop nɨŋak mɨgan nɨb sɨŋak nep mɨdek. 31 Maria ne nɨg kasek amek, Juda bin bɨ nop eip karɨp mɨgan mɨdelak okok ag nɨŋlak e, cɨp tɨgel adaŋ sɨl agnɨg ameb, agɨl, amek nɨŋlɨg gɨ sain amnɨlak.

32 Maria am Jisas nop nɨŋɨl, mɨdek tob wagɨn sɨŋak mapɨk yɨmɨl agak, “Bɨ Kɨb, nak sɨŋaul mɨdebnap, mam yad ma kɨmbkop!” agak.

33 Pen Maria abe, Juda bin bɨ ne eip olak okok abe sɨl agelak ak nɨŋɨl, Jisas gos cɨbur mɨdmagɨl ne mapɨn kɨb yɨb gak. 34 Nɨb gek, Jisas agak, “Nop tɨgel gɨpɨm akal?” agak.

Agek aglak, “Apek am nɨŋɨn,” aglak.

35 Jisas udɨn ñɨg yowak. 36 Jisas udɨn ñɨg yapek ak nɨŋɨl, Juda bin bɨ okok nɨŋɨl aglak, “Nɨŋɨm! Lasaras nop mɨdmagɨl yɨb lɨp!” aglak.

37 Ognap pen aglak, “Ne bɨ udɨn kwoi gak ak nop gek udɨn ñɨl nɨŋak rek, tari gɨnɨg tap bɨ nɨbaul nop gak ak gek komɨŋ ma lak?” aglak.

Jisas Lasaras nop gek, warɨkak

38 Pen Jisas kauyaŋ gos cɨbur mɨdmagɨl ne mapɨn kɨb yɨb nɨŋɨl, Lasaras nop tɨgel gɨlak mɨgan ak amjakak. Cɨp tɨgel gɨlak nɨbak, kab mɨgan alap tɨgel gɨlak; pen kab kɨb alap dɨ kɨjoŋ pɨlɨŋ gel mɨdek. 39 Pen Jisas bɨ okok agak, “Kab ak dɨ yokɨm,” agak.

Jisas nɨb agek, bɨ Lasaras kɨmak nɨbak nɨnai ne Mata agak, “Bɨ Kɨb, cɨp ak kɨmek tɨgel gɨnok, ñɨn omal omal padɨkɨp ak, ki tɨmel yɨb onɨgab,” agak.

40 Agek, Jisas pen agak, “Nep tari agesin? Nep apin, ‘Yɨp nɨŋ dɨ mɨdɨl me, God kɨlɨs ne ke nɨŋnɨgan,’ apin,” agak.

41 Nɨb agek, kab ak dɨ yokel, Jisas kɨlan gɨ nɨŋɨl agak, “Bapi, yad nep ag nɨŋen yɨp nɨpan ak, nep tep agebin. 42 Yad nep ag nɨŋen yɨp per nɨpan ak bɨr nɨpin ak pen mɨnɨm agebin nɨbaul, bin bɨ sɨŋaul warɨk mɨdebal okok, nak nep yɨp ag yokek onek ak kɨri nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, agebin,” agak.

43 Jisas nɨb agɨl, meg mɨgan dap ranɨl agak, “Lasaras, nak mɨs aul owan e!” agak. 44 Agek, walɨj ñɨn tob nop kom kam sɨlokɨl, nabɨc meg mɨgan walɨj kom kam gɨl, dam tɨgel gɨlak walɨj okok, nɨg gɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, cɨp se par ak warɨkɨl walɨj sek kom kam gɨl mɨs owak. Apek, Jisas bɨ okok kɨrop agak, “Walɨj nop kom sɨlokpɨm okok wɨsɨb yokem amnaŋ,” agak. Agek, agak rek gɨlak.

Jisas nop ñag pak lɨn, agɨl gos ak nɨŋlak

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Juda bin bɨ Maria nop nɨŋnɨg olak nɨb okok, Jisas Lasaras nop gek warɨkak ak nɨŋɨl, bin bɨ koŋai nep Jisas ne Krais ak, agɨl, nop nɨŋ dɨlak. 46 Pen ognap adɨk gɨ bɨ Perisi mɨdelak sɨŋak amɨl, Jisas gak nɨbak kɨrop ag ñɨlak. 47 Ag ñelak, bɨ Perisi okok abe, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, kɨri Juda Kansol mɨnɨm tɨg asɨk lölɨgɨpal bɨ kɨb okok kɨrop sɨk agel, am mogɨm gelak, kɨrop aglak, “Bɨ nɨbak tap ma gep koŋai nep geb ak, cɨn tari gɨn? 48 Cɨn nɨŋɨl kɨrɨg gon, ne ar nɨbak nep gek amek, bin bɨ magɨlsek nop nɨŋ dɨl, kiŋ kɨb cɨn, agenɨgal ak, Rom bɨ kɨb okok apɨl, God sobok gep karɨp cɨn ak gɨ tɨmel gɨl, cɨnop Juda bin bɨ gɨ tɨmel gɨl, gɨnɨgal,” aglak.

49 Pen mɨ nɨbak nep, bɨ alap nop ag lel, ne bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak mɨdek. Bɨ nɨbak yɨb ne Kaiapas. Ne mogɨm gelak nab ak mɨnɨm agɨl agak, “Nɨbep gos ma lɨp. 50 Yad nɨbep agebin, bɨ nokɨm alap kɨmek cɨn magɨlsek komɨŋ amnɨgabɨn ak tep; cɨn magɨlsek kɨmnɨgabɨn ak tɨmel,” agak.

51 Kaiapas ne mɨnɨm agak nɨbak, ne ke ma agak; ne bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb mɨ nɨbak mɨdek rek, ne tap tari tari kɨsen gɨnɨgab okok gos nɨŋɨl, Jisas ne Juda bin bɨ okok kɨrop nen agɨl kɨmnɨgab, agɨl, mɨnɨm nɨbak agak. 52 Pen Juda kai kɨrop nep mer; bin bɨ God ñɨ pai ne dɨnɨg geb okok magɨlsek dɨ jɨm ñɨl lek, wagɨn ne nokɨm yɨb mɨdenɨgal, agɨl, kɨmnɨgab, agak.

53 Nɨb ak, ñɨn nɨbak wagɨn gɨl, Juda bɨ kɨb nɨb okok Jisas nop titi gɨl ñag pak lɨn, agɨl, per nep mɨnɨm nɨbak nep ag amɨl apɨl gɨ mɨdelak.

54 Juda bɨ kɨb okok Jisas nop ñag pak lɨnɨg gelak ak nɨŋɨl, Jisas ne karɨp lɨm kɨri Judia nab sɨŋak mɨseŋ ma tagolɨgɨp; ne bɨ ne okok eip karɨp lɨm Judia sɨŋak ju am Epraim taun amjakɨl, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp gol sɨŋak mɨdelɨgɨpal.

55 Pen Juda kai Pasopa ñɨn kɨb kɨri ak ulep ulep gek nɨŋɨl, bin bɨ koŋai nep karɨp lɨm kɨri ke okok kɨrɨg gɨl, cɨn God udɨn yɨrɨk bin bɨ tɨd tep mɨdɨl, Pasopa tap ñɨŋɨn, agɨl, wög ar kɨri bɨrarɨk okok gölɨgɨpal rek gɨnɨg Jerusalem amnɨlak. 56 Kɨri Jerusalem apjakɨl, Jisas nop pɨyo nɨŋ mɨdelak. Kɨri amɨl God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak mɨdɨl, Jisas akal, agɨl, pen ag nɨŋ pen ag nɨŋ gɨl aglak, “Nɨbi tari gos nɨpɨm? Ne Pasopa ñɨn aul onɨgab aka mer?” aglak. 57 Pen God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ Perisi okok abe, mɨnɨm alap aglak, “Bin bɨ alap Jisas nop nɨŋonɨmɨŋ ak, ne ap cɨnop agenɨgab, cɨn am nop dɨ cɨcɨ lɨn,” aglak.

Copyright information for `KMHM