John 12

Maria Jisas nop wel ki tep owep lɨ ñak

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

Pasopa tap ñɨŋnɨg gɨlak ak, ñɨn aknɨb kagol oŋɨd ak nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Jisas Lasaras kɨmak nop gek warɨkak karɨp ne ak amnak. Karɨp tɨrɨg tɨroŋ nɨbak yɨb Betani. Betani amɨl, tap ñɨŋɨn, agɨl, Jisas ak, Lasaras ak, bin bɨ ognap abe, bɨsɨg mɨdelak nɨŋlɨg gɨ, Mata tap magɨl okok nonɨm lak. Nɨnai Maria pen, agnoŋ ki tep mani kɨb yɨb taupal barol alap dapɨl, Jisas tob ar ak soŋ gɨ ñɨl, kɨmkas ne ak dɨl tob nop lɨlɨg gak. Nɨg gek, agnoŋ ki tep nɨbak, karɨp mɨgan mɨdelak nɨbak magɨlsek ki tep yɨb pak ñek amnak. Nɨg gek, Judas Iskariot, Jisas bɨ ne sɨŋok nop kɨsen mɨmɨg nɨŋak bɨ nɨbak, ki tep nɨbak nɨŋɨl agak, “Mani kɨb yɨb taupal agnoŋ nɨbaul rek yokɨl, mani dɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñɨbkop ak tep. Bɨ agnoŋ nɨb rek taunɨg geb ak, ne takɨn aknɨb wajrem alaŋ wög gɨl mani dɨl amɨl agnoŋ nɨbaul taunɨgab,” agak. Ne nɨb agak ak, bin bɨ tap ma mɨdeb okok yɨmɨg nɨŋɨl ma agak; ne mani wad ak dɨ ajɨl, ognap kapkap si dolɨgɨp ak me nɨb agak.

Pen Jisas agak, “Nop ma ag gɨnɨmɨn. Yɨp tɨgel gɨnɨgal ñɨn ak lɨ ñɨnɨg dap lɨp ak, mɨñi dap lɨ ñeb. Bin bɨ mani ma mɨdeb okok eip per mɨdenɨgabɨm; pen yad eip per ma mɨdenɨgabɨm,” agak.

Lasaras nop kapkap ñag pak lɨn, aglak

Jisas Betani ap mɨdeb aglak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Juda bin bɨ koŋai nep okok nop nɨŋnɨg amnɨlak. Pen Jisas nop nep nɨŋnɨg ma amnɨlak; Lasaras bɨ kɨmak Jisas gek warɨkak bɨ nɨbak nop abe nɨŋnɨg amnɨlak. 10 Pen Lasaras kɨmak Jisas nop gek warɨkak rek, Juda bin bɨ koŋai nep mɨñ ar kɨri gɨ mɨdelɨgɨpal ak kɨrɨg gɨl, Jisas nop nɨŋ dɨlak. Nɨg gelak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, Lasaras nop abe ñag pak lɨnɨgabɨn, agɨl gos ak nɨŋlak.

Jisas kiŋ rek Jerusalem amnak

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Mɨnek, bin bɨ koŋai yɨb Pasopa tap ñɨŋnɨg olak okok, Jisas Jerusalem apeb aglak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, 13 nop am nɨŋɨn, agɨl, albad kas ognap tɨk dap pɨpal paklɨg gɨ, sɨk kɨb aglɨg gɨ aglak,

“Bɨ Kɨb yɨb ne ak agon ar amnaŋ!”
“Bɨ Kɨb ne Bɨ ne nɨbaul ag yokek owɨp me aul!”
“Ne Bɨ tep. Yɨb ne agon ar amnaŋ!”
“Ne Isrel Kiŋ apeb me aul! Yɨb ne agon ar amnaŋ!”
14 Jisas kaj donki marɨp alap dɨl, ar nɨbak bɨsɨg gɨl amek. Nɨg gak ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gak. God Mɨnɨm dai nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

15 “Saion pai, nak ma pɨrɨknɨmɨn.
Kiŋ nak ak kaj donki marɨp ar ak bɨsɨg gɨl apeb,” aglak.
16 Gak ñɨn nɨbak, Jisas bɨ ne okok, God ne nɨg gɨnɨgab agak rek nep geb ak, agɨl, ma nɨŋlak; pen kɨsen Jisas kɨmɨl warɨkɨl, God ker karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak bɨr amnak ñɨn nɨbak nep, Jisas bɨ ne okok gos nɨŋ tep gɨl nɨŋlak, Jisas Jerusalem amek ñɨn nɨbak tap tari tari nop gɨlak okok, ned God mɨnɨm agep bɨ okok God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gɨlak.

17 Jisas Lasaras kɨmak nop gek warɨkak ak, bin bɨ nɨŋlɨg gɨ mɨdelak okok mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨ mɨdelak. 18 Nɨb ak, bin bɨ koŋai nep tap ma gep gak nɨbak nɨŋɨl, Jerusalem kɨrɨg gɨl, nop kanɨb nab sɨŋak nɨŋnɨg amnɨlak. 19 Kɨri nɨg gɨlak rek, bɨ Perisi okok nɨŋɨl, kɨri ke nep mɨnɨm agɨl aglak, “Nɨŋɨm! Cɨn tap alap gɨjɨn rek ma lɨp. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul magɨlsek bɨ nɨbak nop sain gebal,” aglak.

Grik bin bɨ ognap Jisas nop nɨŋnɨg amnɨlak

20 Pen Pasopa ñɨn ak apeb, agɨl, God nop sobok gɨnɨg Jerusalem amnɨlak ñɨn nɨbak, Grik bin bɨ ognap eip amnɨlak. 21 Grik bin bɨ nɨb okok apɨl, Pilip karɨp lɨm Galili sɨŋak Betsaida taun nɨb bɨ ak nop aglak, “Bɨ kɨb yɨb, cɨn Jisas nop nɨŋɨn,” aglak.

22 Nɨb agelak, Pilip am Edru nop ag ñɨl, Edru eip omalgɨl amɨl Jisas nop ag ñɨrek. 23 Ag ñerek, Jisas agak, “Mɨñi God gek, Bɨ Ñɨ ne Bɨ melɨk tep ke sek mɨdeb ak nɨŋnɨgal ñɨn ak bɨr owɨp. 24 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, wid magɨl alap lɨm eyaŋ yapɨl ma kɨmnɨgab ak, yokop wid magɨl nokɨm alap nep mɨdenɨgab. Pen wid magɨl nɨbak lɨm eyaŋ yapɨl kɨmenɨgab ak, kɨsen tanɨl magɨl koŋai nep pɨlnɨgab. 25 Bin bɨ an, ‘Lɨm dai ar wagɨn aul komɨŋ mɨdep won yad ke nep gos nɨŋɨl mɨd tep gɨnɨm,’ agɨl gek amnɨgab ak, ne kɨmɨl pɨs nep kɨmnɨgab; pen bin bɨ an, ‘Lɨm dai ar wagɨn aul komɨŋ mɨdep won yad ke gos par ma nɨŋnɨm; mɨd tep gɨnɨgain aka mɨd tep ma gɨnɨgain ak tap kɨb mer,’ agɨl gek amnɨgab ak, komɨŋ mɨdep won ne ak per nep per nep mɨdenɨgab. 26 Pen bin bɨ an yɨp wög gɨnɨg gɨnɨgain, agnɨgab ak, ne yɨp sain gɨnɨmɨŋ; yad akal mɨdenɨgain ak, bin bɨ wög gɨ ñeb yad eip mɨdenɨgab. Bin bɨ an wög yɨp gɨ ñɨnɨgab, Bapi yad bin bɨ nɨbak yɨb nop ak dap rannɨgab.

Jisas, “Kɨmnɨgain,” agak

27 “Mɨñi yɨp mɨker geb ak tari agnɨm? ‘Bapi yɨp talak tauek, yɨp tap tari gɨnɨg geb ak ma gɨnɨmɨŋ,’ agɨl agnɨm aka? Mer! Mɨker nɨbak dɨnɨg onek. 28 Pen Bapi, nak gek bin bɨ okok nɨŋnɨgal, nak Bɨ melɨk tep ke sek mɨdeban,” agak.

Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ nɨb apɨl agak, “Yad gen, bin bɨ okok bɨr nɨpal yad Bɨ melɨk tep ke sek mɨdebin. Pen yad kauyaŋ gen, bin bɨ okok aknɨb rek me kauyaŋ nɨŋnɨgal,” agak.

29 Pen bin bɨ mɨdelak okok, God mɨnɨm agak nɨbak nɨŋɨl, ognap aglak, “Tɨmɨk agosɨp,” aglak; ognap pen aglak, “Ejol alap Jisas nop mɨnɨm ognap agosɨp,” aglak.

30 Nɨb aglak ak pen Jisas kɨrop agak, “Mɨnɨm agosɨp nɨbak yɨp nen agɨl ma agosɨp; nɨbep nen agɨl agosɨp. 31 Pen tari: mɨñi bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok, kɨri tari tari gɨpal ak, God ne ke nɨŋɨl, pen ñɨl, kɨrop dɨ bɨlok ke ke lɨnɨgab. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yɨp ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop kiŋ rek kod mɨdeb bɨ tɨmel nɨbak, God nop yɨk gɨ yoknɨgab. 32 Yɨp dɨ ar sɨŋ alaŋ lenɨgal ak, yad bin bɨ karɨp lɨm ke okok nɨb okok nɨb magɨlsek lɨp gɨ dam dɨnɨgain,” agak. 33 Jisas mɨnɨm agak nɨbak, yɨp titi gɨl gel kɨmnɨgain, agɨl, agak.

34 Pen bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak nɨb okok Jisas nop pen aglak, “Lo mɨnɨm cɨn ak agɨp, ‘Krais ak per per nep komɨŋ mɨdenɨgab,’ agɨp ak pen nak ti gɨnɨg gɨl ageban, ‘Bɨ Ñɨ ne nop dɨ ar sɨŋ alaŋ lɨnɨgal,’ ageban? Pen Bɨ Ñɨ ne agɨl ageban ak, bɨ an nop ageban?” aglak.

35 Agelak, Jisas agak, “Melɨk ak sɨkol eñap sek nɨbep eip mɨdenɨgab. Nɨb ak, melɨk nɨbep eip mɨdeb won aul, kanɨb tag tep gɨnɨmɨb; mer ak, kɨslɨm apɨl nɨbep karɨk yugnɨgab. Bin bɨ an kɨslɨm sɨŋak ajenɨgab, akal amebin, agɨl ma nɨŋnɨgab. 36 Melɨk nɨbep eip mɨdeb won aul, melɨk ak nɨŋ dɨnɨmɨb. Melɨk ak nɨŋ denɨgabɨm ak, melɨk ñɨ pai ne lɨnɨgabɨm,” agak. Jisas nɨb agɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrɨg gɨl ke okok amɨl we gɨl mɨdek.

Bin bɨ okok koŋai nep Jisas nop ma nɨŋ dɨlak

37 Jisas ne tap ma gep koŋai nep bin bɨ okok udɨn yɨrɨk ar kɨri gek nɨŋlak pen nop ma nɨŋ dɨlak. 38 Bin bɨ Jisas nop ma nɨŋ dɨlak ak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia bɨrarɨk nep God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak rek nep gɨlak. Ne mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ Kɨb, mɨnɨm tep nak kɨrop ag ñɨbɨn
pen kɨri mɨnɨm nɨbak mɨnɨm tep agɨl ma dɨpal;
nak kɨlɨs ke yɨb nak ke gɨl genak ak nɨpal ak
pen nep Bɨ Kɨb agɨl ma nɨŋ dɨpal,” agak.
39 Nɨb ak, kɨri Jisas nop ma nɨŋ dɨlak. Nɨg gɨlak ak, Aisaia God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak rek nep gɨlak. Ne mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

“God ne bin bɨ okok kɨrop gek
kɨri udɨn kwoi rek mɨdebal;
God ne gek kɨri gos tɨmɨd tep ma mɨdeb.
God ne kɨrop gak nɨbak,
kɨri udɨn magɨl nɨŋ tep gɨl,
gos tɨmɨd nɨŋ tep gɨl, yɨp oplap,
yad gen kɨrop komɨŋ lɨpkop, agɨl, gak,” agak.
Ar nɨbak nep kɨri Jisas nop nɨŋ dɨnɨmel rek ma lak.
41 Aisaia bɨrarɨk nep mɨnɨm agak nɨbak, ne Jisas melɨk tep ne ak nɨŋɨl nɨb agak.

42 Pen Juda bɨ kɨb okok kɨri magɨlsek Jisas nop ma kɨrɨg gɨlak; bɨ kɨb koŋai yɨb nep nop nɨŋ dɨlak. Pen, bɨ Perisi cɨnop ag yokel cɨn Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak kauyaŋ ameb rek ma lɨnɨgab, agɨl me, Jisas nɨŋ dɨlak ak mɨseŋ ma aglak. 43 Jisas nɨŋ dɨlak ak mɨseŋ ma aglak ak, bin bɨ okok yɨb cɨn agel ar amnaŋ, agɨl gos nɨŋɨl, nɨg gɨlak. Pen tap tari gon God nɨŋek, nop tep gɨnɨgab, agɨl, gos ar nɨbak ma nɨŋlak.

Jisas mɨnɨm tep ne ak nep bin bɨ kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab

44 Pen Jisas meg mɨgan dap ranɨl agak, “Bin bɨ an yɨp nɨŋ dɨnɨgab ak, yɨp nep mer, bɨ yɨp ag yokek onek nop abe nɨŋ dɨnɨgab. 45 Bin bɨ an yɨp udɨn nɨŋnɨgab ak, yɨp nep mer, bɨ yɨp ag yokek onek nop abe udɨn nɨŋnɨgab. 46 Yad lɨm dai wagɨn aul apɨl bin bɨ okok kɨrop melɨk ñebin. Nɨb ak, bin bɨ yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨslɨm nab okok ma mɨdenɨgal.

47 “Bin bɨ mɨnɨm yad ak nɨŋɨl agebin rek ma gɨnɨgal okok, kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨgain. Pen tari: yad bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨg ma onek; kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨg onek. 48 Pen bin bɨ yɨp ma dɨl, mɨnɨm yad ma dɨnɨgal okok, mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, mɨnɨm yad apin ak nep kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab. 49 Tari gɨnɨg: mɨnɨm yad apin ak, ke nɨŋɨl ma apin; Bapi yɨp ag yokak ak, nɨb nɨb agnɨmɨn, agɨp rek nep apin. 50 Yad nɨpin, mɨnɨm ne ak nɨŋ denɨgal ak, kɨrop komɨŋ per mɨdep magɨl ak ñɨnɨgab. Nɨb ak, mɨnɨm yad agebin ak, Bapi mɨnɨm nɨb nɨb rek agnɨmɨn, agɨp rek nep agebin,” agak.

Copyright information for `KMHM