John 13

Jisas bɨ ne okok tob kɨrop ñɨg lɨg gɨ yokak

Ñɨn kɨb Pasopa ñɨŋeb ñɨn ak tol, agɨl, Jisas nɨŋak, Nap nop lɨm dai ar wagɨn aul ag lak ñɨn ak padɨk amnak nɨŋɨl ne adɨk gɨ Nap ameb ñɨn ak maŋ owak. Pen bin bɨ ne ke lɨm dai ar wagɨn aul mɨdmagɨl lɨ mɨdɨl, mɨd damɨl, nop ñag pak lel, ne kɨmɨl Nap ne ker adɨk amnak. Kɨjeki pen Saimon Iskariot ñɨ ne Judas nop gos ñek, Jisas nop titi gɨl damɨl bɨ kɨb okok kɨrop ñɨnɨm, agɨl, gos ak ned nep nɨŋ we gɨ lɨl, kɨsen cɨn Jisas bɨ ne okok Jisas eip Pasopa tap ñɨŋnɨg bɨsɨg gɨnok. Jisas ne nɨŋɨp, God ne tap okok magɨlsek dɨ ñɨnmagɨl ar ne lak. Jisas nɨŋɨp, ne Nap God eip mɨdɨl lɨm dai wagɨn aul apɨl, mɨd damɨl, kɨsen kɨmɨl, adɨk gɨ Nap mɨdeb amnɨg gek. Nɨb ak, Jisas warɨkɨl, walɨj par kɨb ne ak tɨg juɨl, tauel alap nab sɨŋak adaŋ paŋɨl, ñɨg ognap dɨ cög mɨgan alap soŋ gɨl, cɨnop bɨ ne okok tob cɨn ak ñɨg lɨlɨg gɨ, tauel pagak nɨbak dɨ lɨg gɨ yoklɨg gɨ mɨdek.

Jisas nɨg gɨ dam dam, Saimon Pita tob ne ñɨg lɨnɨm, agek, Pita nop agak, “Bɨ Kɨb. Nak ke tob yɨp ak ñɨg lɨg gɨ yoknɨg geban?” agak.

Agek, Jisas agak, “Mɨñi gebin aul, nak mɨñi ma nɨpan, pen kɨsen mɨdɨl nɨŋnɨgaban,” agak.

Jisas nɨb agek, Pita agak, “Mɨñi aka kɨsen okok, tob yɨp ak ñɨg lɨg gɨ ma yoknɨgan, mer yɨb!” agak.

Agek, Jisas pen agak, “Tob nep ñɨg lɨg gɨ ma yokenɨgain ak, bɨ yad alap ma mɨdenɨgan,” agak.

Jisas nɨb agek, Saimon Pita agak, “Bɨ Kɨb! Nɨb ageban ak, tob yɨp ak nep ñɨg lɨg gɨ ma yoknɨmɨn; ñɨn kɨd, kɨmɨg cög yad abe ñɨg lɨg gɨ yokan!” agak.

10 Nɨb agek, Jisas pen agak, “Bin bɨ an ñɨg bɨr pakɨp, bɨ nɨbak mɨb goŋ ne magɨlsek tɨd tep mɨdeb. Kauyaŋ ñɨg ma paknɨgab; tob kɨd ak nep ñɨg lɨg gɨ yoknɨgab. Nɨbi tɨd tep mɨdebɨm; pen nɨbi nokɨm alap nep tɨd tep ma mɨdeb,” agak. 11 Jisas agak ak, nop mɨmɨg nɨŋnɨg gek bɨ nɨbak nop bɨr nɨŋak ak me, ne agak, “Nɨbi nokɨm alap nep tɨd tep ma mɨdeb,” agak.

12 Pen Jisas tob cɨnop ñɨg lɨg gɨ yok sakɨl, walɨj tɨg ju lak ak dɨ tol gɨl, am kau ne sɨŋak bɨsɨg gɨl agak, “Nɨbep tob ñɨg lɨg gɨ yokpin mɨnɨm wagɨn ak nɨpɨm aka?” agak. 13 Nɨb agɨl Jisas agak, “Yɨp Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ aka Bɨ Kɨb apɨm ak, nɨŋɨd apɨm. Yad Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ nɨbi abe Bɨ Kɨb nɨbi abe mɨdebin. 14 Nɨb ak, yad Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ nɨbi, Bɨ Kɨb nɨbi, tob nɨbep ñɨg lɨg gɨ yokpin rek, nɨbi ak rek nep pen pen tob ñɨg lɨg gɨ yokɨl, tob ñɨg lɨg gɨ yokɨl, gɨnɨmɨb. 15 Yad nɨbep gɨpin rek ak nɨŋɨl, nɨbi pen am bin bɨ ognap kɨrop nɨg aknɨb rek nep gɨnɨmɨb, agɨl, nɨbep kanɨb tep nɨbaul yobin. 16 Nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bɨ wög gɨ ñeb bɨ ak bɨ kɨb, bɨ nop kodeb bɨ ak bɨ sɨkol, ma mɨdeb; ak rek nep bɨ mɨnɨm dad ameb bɨ ak bɨ kɨb, bɨ nop ag yokak ak bɨ sɨkol, ma mɨdeb. 17 Nag tep agesin nɨpɨm ar nɨbak gem amek, nɨbi mɨñ mɨñ gɨnɨgabɨm.

18 “‘Nɨbi nokɨm alap nep tɨd tep ma mɨdeb,’ agesin ak, nɨbep magɨlsek, agɨl ma apin. Pen yad nɨbep bɨ yad dɨpin okok nɨŋ tep gɨpin. Bɨ alap yɨp mɨmɨg gɨnɨg gɨnɨgab ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gɨnɨgab. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Bɨ yad eip tap jɨm ñɨl ñɨborok bɨ nɨbak kaual maual rek lɨl yɨp gɨ tɨmel gak,’ aglak. 19 Nɨbep ned, nɨb gɨl nɨb gɨl gɨnɨgab, agɨl agebin rek, kɨsen nɨg aknɨb rek nep genɨgab ak, ‘Yad Mɨdebin Rek Mɨdebin’ apin mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd, agɨl, nɨŋ dɨnɨgabɨm, agɨl, agebin.

20 “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ yad ag yoknɨgain okok, bin bɨ an an kɨrop dɨnɨgal okok, kɨrop nep ma dɨnɨgal; yɨp abe dɨnɨgal. Pen bin bɨ an yɨp dɨnɨgal okok, yɨp nep ma dɨnɨgal; Bɨ yɨp ag yokek onek ak abe dɨnɨgal,” agak.

Jon Jisas nop ag nɨŋak, “Bɨ an nep mɨmɨg gɨnɨgab?” agak

21 Jisas mɨnɨm nɨbak agek, gos cɨbur mɨdmagɨl ne mɨker yɨb gek, agak, “Nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbi bɨ alap yɨp mɨmɨg gɨnɨgab,” agak.

22 Nɨb agek, cɨn bɨ ne okok, bɨ an nop ageb ak, agɨl, gos par lɨl udɨn pen pen nɨŋnok. 23 Pen Jisas bɨ ne mɨdmagɨl yɨb lolɨgɨp bɨ nɨbak, Jisas mɨdek maŋ sɨŋak bɨsɨg mɨdek ak me, 24 Saimon Pita bɨ nɨbak nop udɨn kɨbɨŋ nɨŋ padɨkɨl agak, “Bɨ an nop ageb ak ag nɨŋan,” agak.

25 Agek, ne Jisas mɨdek maŋ sɨŋak lɨlɨg gɨ amɨl agak, “Bɨ Kɨb. Bɨ nɨbak bɨ an agesan,” agak.

26 Agek, Jisas agak, “Yad bred kɨd aul dɨ ñɨg kɨnaŋ eyaŋ tauɨl nop ñɨnɨgain bɨ me ak,” agak. Nɨb agɨl, bred kɨd dɨ mɨdosɨp ak ñɨg acab eyaŋ tauɨl, dɨ Saimon Iskariot ñɨ ne Judas nop ñak. 27 Judas bred kɨd ak dɨp won nɨbak nep Seten ne Judas yɨpɨl nab ne eyaŋ sɨkak. Jisas Judas nop agak, “Tari gɨnɨg geban ak, kasek gan!” agak. 28 Pen cɨn Jisas bɨ ne, tari gɨnɨg Judas nop nɨb ageb, agɨl gos ma nɨŋnok. 29 Judas ne mani wad ak kod mɨdolɨgɨp rek, cɨn Jisas bɨ ne ognap gos nɨŋnok, Jisas ne Judas nop agɨl, “Nak amɨl Pasopa tap ñɨŋnɨgabɨn ognap taunɨmɨn,” agɨl ag yokeb, agɨl gos nɨŋnok; cɨn ognap pen gos nɨŋnok, Jisas ne Judas nop agɨl, “Nak amɨl bin bɨ mani ma mɨdeb okok kɨrop mani ognap ñɨnɨmɨn,” agɨl ag yokeb, agɨl gos nɨŋnok. 30 Pen Judas bred kɨd nɨbak dɨl warɨkɨl mɨs amnak. Karɨp bɨr kɨslɨm gak.

Bɨ Kɨb lo kɨsen nɨb ñak

31 Judas mɨs amnak nɨŋɨl Jisas agak, “Maŋ mɨdeb God ne gek bin bɨ okok nɨŋnɨgal, Bɨ Ñɨ ne melɨk tep ke sek mɨdeb. Pen Bɨ Ñɨ ne melɨk tep ke sek mɨdeb ak nɨŋɨl, God melɨk tep ne abe nɨŋnɨgal. 32 Pen bin bɨ kɨri Bɨ Ñɨ ne nɨŋ denɨgal ak, God melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb ak nɨŋnɨgal. Nɨb ak, dai God gek bin bɨ okok Bɨ Ñɨ ne melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb ak mɨseŋ nɨŋnɨgal.

33 “Ñɨ mɨdmagɨl yad sɨŋ aul! Yad nɨbep eip tapɨn ma mɨdenɨgain. Yad amenɨgain, yɨp amɨb akal, agɨl, yɨp pɨyo mer nɨŋnɨgabɨm. Pen Juda bɨ kɨb okok kɨrop apin rek, mɨñi nɨbep ak rek nep agebin: yad amnɨgain ak, nɨbi amnɨmɨb rek ma lɨp.

34 “Pen mɨñi nɨbep lo kɨsen nɨb alap ag ñebin: nɨbi pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Yad nɨbep mɨdmagɨl lɨpin rek ak, nɨbi ak rek nep pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. 35 Pen pen mɨdmagɨl lenɨgabɨm ak, bin bɨ okok magɨlsek mɨseŋ nɨŋnɨgal, nɨbi bɨ yad mɨdebɨm,” agak.

Jisas Pita nop agak, “‘Jisas nop ma nɨpin,’ agnɨgan,” agak

36 Nɨb agek, Saimon Pita agak, “Bɨ Kɨb. Nak akal amnɨg geban?” agak.

Agek, Jisas agak, “Yad amnɨgain okok nak mɨñi kɨsen gɨnɨmɨn rek ma lɨp; pen kɨsen me, yɨp kɨsen gɨnɨgan,” agak.

37 Agek, Pita agak, “Tari gɨnɨg mɨñi nep kɨsen ma gɨnɨm? Nep kodnɨgain; yɨp ñag pak lenɨgal ak, mɨnɨm ma mɨdeb,” agak.

38 Agek, Jisas pen agak, “Eip kɨmnɨgabɨr ageban mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd ageban aka? Nep nɨŋɨd yɨb agebin, kɨlokɨl kɨsen gaul gɨnɨgab; ned nep yɨj omal nokɨm agnɨgan, ‘Yad Jisas nop ma nɨpin,’ agnɨgan,” agak.

Copyright information for `KMHM