John 14

Jisas ne kanɨb

Pen Jisas agak, “Nɨbi gos mɨker nɨŋɨl ma pɨrɨknɨmɨb. Bapi nop nɨŋ dɨpɨm rek, yɨp ak rek nep nɨŋ dɨnɨmɨb. Bapi yad karɨp ne ak ñɨlɨk mɨgan koŋai nep mɨdeb. Yad amɨl kau nɨbep gɨ jɨn gɨnɨgain. Mer ak, nɨb ma apnep. Yad am kau nɨbep gɨ jɨn gɨl, apɨl nɨbep poŋɨd dɨ dam, yad mɨdenɨgain sɨŋak nɨbi eip kabsek mɨdonɨgabɨn. Yad amnɨg gebin kanɨb ak nɨbi nɨpɨm,” agak.

Jisas nɨb agek, Tomas agak, “Bɨ Kɨb! Nak akal amnɨgan ak cɨn ma nɨpɨn. Nɨb ak, cɨn titi gɨl kanɨb ameb nɨŋɨn?” agak.

Agek, Jisas agak, “Yad nep kanɨb; yad nep mɨnɨm nɨŋɨd; yad nep komɨŋ mɨdep wagɨn ak. Bin bɨ yɨp onɨgal okok nep, Bapi onɨgal. Bin bɨ yɨp ma onɨgal okok, Bapi ma onɨgal. Yɨp nɨŋ tep gɨpkep, Bapi yad ak rek nep nɨŋ tep gɨpkep. Pen mɨñi nɨbi Bapi bɨr nɨpɨm; udɨn magɨl nɨbi ke Bapi bɨr nɨpɨm.

Nɨb agek, Pilip agak, “Bɨ Kɨb! Nak Bapi cɨnop yomek, nɨŋɨl, kɨsen tap alap nep ma ag nɨŋnɨgabɨn,” agak.

Agek, Jisas agak, “Pilip. Yad nɨbep eip mɨlek padek mɨdenek ak, yɨp ma nɨŋɨl nɨb ageban ar? Bin bɨ yɨp udɨn nɨpal okok, Bapi abe bɨr udɨn nɨpal. Nɨb ak, nak tari gɨnɨg ageban, ‘Bapi cɨnop yomek nɨŋɨn,’ ageban? 10 Yad Bapi nab ne adaŋ mɨdebin, Bapi nab yad adaŋ mɨdeb mɨnɨm ak ma nɨŋ dɨpan ar? Mɨnɨm nɨbep agebin ak mɨnɨm yad ke mer. Pen Bapi ne nab yad adaŋ mɨdɨl gek, cɨr apɨl mal wög ne nep gobɨr me ak. 11 Nɨb ak, yad Bapi nab ne adaŋ mɨdebin, Bapi nab yad adaŋ mɨdeb mɨnɨm ak, mɨnɨm nɨŋɨd, agɨl, nɨŋ dɨpkep. Pen mɨnɨm agebin ak ma nɨŋ dɨnɨgabɨm ak, Bapi gek cɨr apɨl mal tap ma gep okok gobɨr ak gos nɨŋɨl, ‘Ñɨ ak Bapi nab ne adaŋ mɨdeb, Bapi Ñɨ ne nab adaŋ mɨdeb ak me, nɨg gebir,’ agɨl, nɨŋ dɨnɨmɨb.

12 “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, yad tap ma gep gɨpin okok, kɨri abe ak rek nep gɨnɨgal. Pen yad Bapi ker amnɨgain rek, kɨri aknɨb rek nep ma gɨnɨgal; kɨri ke yɨb gɨnɨgal. 13 Pen nɨbi bɨ yad mɨdebɨm rek, yɨb yad ak agɨl, tap tari tari ag nɨŋnɨgabɨm ak, Bapi melɨk tep ke sek mɨdeb ak nɨŋel, agɨl, agnɨgabɨm rek gɨnɨgain. 14 Nɨb ak me, tap tari tari yɨb yad ak agɨl ag nɨŋnɨgabɨm ak, agnɨgabɨm rek gɨnɨgain,” agak.

Jisas agak, “Yad nɨbep Kaun Sɨŋ ak ag yoknɨgain,” agak

15 “Nɨbi yɨp mɨdmagɨl lenɨgabɨm ak, nɨbep agebin rek nep gɨnɨgabɨm. 16 Nɨbi nɨg genɨgabɨm ak, yad pen Bapi nop agen, ne nɨbep Bɨ Goŋ Bak Lep ak ag yokek apɨl, nɨbep eip per per nep mɨdɨl, yad nɨbep gɨ ñölɨgɨpin rek, ne nɨbep ak rek nep gɨ ñɨnɨgab. 17 Bɨ Goŋ Bak Lep ak ne Kaun mɨnɨm nɨŋɨd ag ñeb ak. Ne God ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak ag ñeb. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok Bɨ Goŋ Bak Lep nop udɨn ma nɨpal; ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak ma nɨpal. Nɨb ak, nop nɨŋ dɨnɨmel rek ma lɨp. Pen mɨñi Bɨ Goŋ Bak Lep ne nɨbep eip mɨdeb; pen kɨsen nab nɨbep adaŋ mɨdenɨgab. Nɨb ak, nɨbi nop bɨr nɨpɨm. 18 Yad kɨmɨl, nɨbep ñɨ nap ma mɨdeb rek pɨs nep ma kɨrɨg gɨnɨgain; yad nɨbep adɨk gɨ onɨgain. 19 Maŋ mɨdeb, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok yɨp ma nɨŋnɨgal pen nɨbi yɨp nɨŋnɨgabɨm. Yad komɨŋ mɨdenɨgain rek, nɨbi ak rek nep komɨŋ mɨdenɨgabɨm. 20 Ñɨn nɨbak yad Bapi yad nab ne adaŋ mɨdebin mɨnɨm agnek wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. Pen nɨbi yɨp nab adaŋ mɨdebɨm, yad nɨbep nab adaŋ mɨdebin wagɨn ak, ak rek nep nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. 21 Bin bɨ mɨnɨm yad agebin ak nɨŋ dɨl, agebin rek nep kɨsen gebal okok, yɨp mɨdmagɨl lɨl me, nɨg gebal. Pen bin bɨ yɨp mɨdmagɨl lɨpal okok, Bapi yad kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨgab; yad ak rek nep kɨrop mɨdmagɨl lɨl, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin kɨrop yomen, kɨri yɨp nɨŋ tep gɨnɨgal,” agak.

22 Jisas nɨb agek, Judas (Judas nop mɨmɨg nɨŋak ak mer, Judas ke alap) ne Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb. Tari gɨnɨg nak bɨ tigep bɨ rek mɨdeban ak, cɨnop bɨ ñon nep yomnɨgan, pen bin bɨ lɨm dai ke ke okok nep ma nɨŋ dɨpal bin bɨ okok kɨrop ma yomnɨgan?” agak.

23 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ an yɨp mɨdmagɨl lɨnɨgab ak, mɨnɨm agebin ak dɨl agebin rek nep gɨnɨgab. Bapi yad nop mɨdmagɨl lɨl, cɨr apɨl nop apɨl, nop eip mɨdonɨgabɨr. 24 Bin bɨ an yɨp mɨdmagɨl ma lɨnɨgab ak, mɨnɨm agebin ak dɨl agebin rek ma gɨnɨgab. Pen yad mɨnɨm agen nɨŋebɨm ak mɨnɨm yad ke mer; Bapi yɨp ag yokek onek ak, mɨnɨm ne me.

25 “Yad nɨbep eip mɨdebin ñɨn aul me, mɨnɨm nɨbaul ag ñesin. 26 Yad amnɨgain pen Bapi ne Bɨ Goŋ Bak Lep ak, Kaun Sɨŋ ak, ag yokek apɨl wög yad gɨpin rek gɨnɨgab. Kaun Sɨŋ ak ne nɨbep eip mɨdɨl mɨnɨm tep ak magɨlsek ag ñɨ tep gɨl, nɨbep gos tep ñek, nɨbi yad mɨnɨm tari tari apin okok magɨlsek gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm. 27 Yad amnɨgain pen nɨbi kapkap mɨd tep gɨl mɨdenɨmɨb. Mɨnɨm nɨbak bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok yokop apal rek ma agebin. Yad ke apɨl gen, bin bɨ kapkap mɨd tep genɨmel rek lɨp. Nɨb ak nɨŋɨl yad nɨbep agebin, kapkap sain tɨkɨl mɨd tep gɨl mɨdenɨmɨb. Nɨb ak, cɨbur gos mɨdmagɨl mɨker nɨŋɨl ma pɨrɨknɨmɨb.

28 “Yad amɨl adɨk gɨ onɨgain, agesin mɨnɨm ak nɨŋɨl, nɨbi ti gɨnɨg cɨbur gos mɨdmagɨl mɨker nɨŋlɨg gɨ mɨdebɨm? Nɨbi yɨp mɨdmagɨl lɨpkep ak, Jisas amɨl Nap ne eip mɨdenɨgab, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdebkep. Ti gɨnɨg: Bapi ne yad rek mer; Bapi ne Bɨ kɨb yɨb. 29 Nɨb ak, nɨbep kɨrɨg ma ambin magɨl aul, nɨbep ned agebin me ak; kɨsen amenɨgain, gos ognap ma pɨyo nɨŋnɨgabɨm; mɨnɨm agebin ak nɨŋ dɨnɨgabɨm, agɨl agebin. 30 Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yɨp ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop kiŋ rek kod mɨdeb bɨ tɨmel nɨbak apeb ak me, yad nɨbep eip mɨnɨm par kɨb ag mɨdenɨm rek ma lɨp. Pen bɨ tɨmel nɨbak yɨp gɨ tɨmel gɨnɨgain ageb ak, kɨlɨs ne ma mɨdeb. 31 Yad Bapi yad mɨdmagɨl lɨpin ak, bin bɨ okok nɨŋnɨmel, agɨl, Bapi yɨp agɨp rek nep magɨlsek gebin.

“Pen mɨñi apem bɨr amnɨn,” agak.

Copyright information for `KMHM