John 15

Jisas ne ke nag wain rek, bin bɨ ne okok nag lek lek okok rek

Jisas mɨnɨm agɨl agak, “Yad me nag wain ak; Bapi yad me bɨ wög dai nap nɨb ak. Lek kɨd yad alap magɨl ma pɨlnɨgab ak, Bapi ne lek kɨd nɨbak tɨb yoknɨgab. Pen lek kɨd pɨlnɨgab ak, kɨsen magɨl koŋai nep pɨlnɨgab, agɨl, ne tɨb gɨ rɨk dɨ tep gɨnɨgab.

“Yad nɨbep mɨnɨm tep ag ñen nɨpɨm rek, nɨbi bɨr sɨŋ tep rek mɨdebɨm. Yɨp nab adaŋ mɨdenɨmɨb; yad nɨbep nab adaŋ mɨdenɨgain. Lek kɨd okok, wagɨn sek jɨm ñɨl mɨdɨl nep, magɨl pɨlnɨgab; ke nep mɨdɨl magɨl ma pɨlnɨgab. Nɨb aknɨb rek nep, nɨbi yɨp jɨm ñɨl ma mɨdenɨgabɨm ak, magɨl ognap ma pɨlnɨgab.

“Yad me nag wain ak, nɨbi me mɨbɨl lek okok. Bin bɨ an an yad eip jɨm ñɨl mɨdenɨgal okok, magɨl koŋai nep pɨlnɨgal; pen nɨbi ke ausek nep mɨdenɨgabɨm ak, tap alap ma gɨnɨgabɨm. Nɨb ak, bin bɨ an yɨp nab adaŋ ma mɨdenɨgab ak, nag lek tɨb gɨ rɨk gel wagɨn eyaŋ yapɨl mɨlep gɨnɨgab rek ak mɨdenɨgab; nag lek nɨb okok dɨl dam mab dagɨlel yɨnnɨgab. Pen nɨbi yɨp nab adaŋ mɨdɨl, mɨnɨm magɨl yad nab nɨbep adaŋ nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak, tap tari tari ag nɨŋnɨgabɨm ak, Bapi agnɨgabɨm rek gɨnɨgab. Nɨbi tap magɨl koŋai yɨb nep pɨlnɨgab ak, bin bɨ yad nɨŋɨd yɨb mɨdenɨgabɨm. Nɨb ak, bin bɨ okok kɨri nɨŋɨl, Bapi yad Bɨ melɨk tep ke sek mɨdeb ak nɨŋnɨgal.

“Bapi yɨp mɨdmagɨl yɨb lɨp rek, yad nɨbep ak rek nep mɨdmagɨl yɨb lɨpin. Nɨb ak, nɨbi yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb, nɨŋɨl yad nɨbep mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨgain. 10 Yad Bapi mɨnɨm ne ak kɨsen gen, yɨp mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdeb. Nɨb aknɨb rek nep, nɨbi mɨnɨm yad ak kɨsen genɨgabɨm ak, yad nɨbep mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgain.

11 “Mɨnɨm nɨbep agebin nɨbaul, yad ti gɨnɨg gɨl agebin? Yad mɨñ mɨñ yɨb gebin rek, nɨbi ak rek nep mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm nɨbaul agebin. 12 Yad pen nɨbep mɨnɨm kɨlɨs alap agnɨgain: yad nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpin rek ak, nɨbi abe ak rek nep pen pen mɨdmagɨl yɨb lɨnɨmɨb. 13 Bɨ alap ne bɨ nɨŋeb ne okok gos nɨŋɨl kɨrop nen agɨl kɨmnɨgab ak, bɨ nɨbak bɨ nɨŋeb ne mɨdmagɨl yɨb lɨl me, nɨg gɨnɨgab. 14 Yad agnɨgain rek gɨnɨgabɨm ak, nɨbi bɨ nɨŋeb yad mɨdenɨgabɨm. 15 Pen mɨñi yad nɨbep bɨ wög gɨ ñeb yad ma agebin; nɨbep bɨ nɨŋeb yad agebin. Bɨ wög gɨ ñeb okok, bɨ kod mɨdep kɨri, tap kɨri ar ak ma nɨpal. Pen yad Bapi mɨnɨm tari tari yɨp ag ñɨb ak, nɨbep mɨseŋ ag ñɨbin rek, nɨbep bɨ nɨŋeb yad apin. 16 Nɨbi yɨp dɨn, agɨl, ma gɨpek; yad me nɨbep dɨnɨm, agɨl, nɨbep dɨnek. Nɨbi amem, tap magɨl koŋai nep, tap magɨl per per nep mɨdenɨgab ak pɨlnɨmɨŋ, agɨl, nɨbep wög nɨbak ag lɨpin. Nɨbi nɨg genɨgabɨm ak, nɨbi yɨb yad agɨl Bapi nop ag nɨŋem, tap tari tari ag nɨŋnɨgabɨm ak, ag nɨŋnɨgabɨm rek nɨbep ñɨnɨgab.

17 “Yad nɨbep mɨnɨm kɨlɨs agɨl agebin, pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb,” agak.

Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok, kɨri Jisas bin bɨ kɨrop mɨlɨk kal nɨpal

18 Jisas bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm ognap sek agɨl agak, “Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨbep mɨlɨk kal nɨŋnɨgal ak, gos kɨb ar nɨbak ma nɨŋnɨmɨb; Jisas nop ned mɨlɨk kal nɨŋlak rek, cɨnop gebal, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. 19 Nɨbi bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yɨp ma nɨŋ dɨpal okok rek mɨdebkep ak, nɨbep, bin bɨ cɨn, agɨl, dɨ mɨdmagɨl lɨplap. Nɨbep ma dɨnek ñɨn ak, lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos nɨŋölɨgɨpɨm ak pen nɨbep dɨnɨgain agɨl den bɨ yad mɨdebɨm. Nɨb ak me, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨbep mɨlɨk kal nɨpal. 20 Pen ned nɨbep mɨnɨm agnek ak saköl ma gɨnɨmɨb: ‘Bɨ wög gɨ ñeb bɨ ak bɨ kɨb, bɨ nop kod mɨdeb bɨ ak bɨ sɨkol, ma mɨdeb.’ Nɨb ak, bin bɨ okok ognap yɨp gɨ tɨmel gɨpal rek, bin bɨ okok ognap nɨbep ak rek nep gɨ tɨmel gɨnɨgal; pen bin bɨ okok ognap mɨnɨm yad nɨŋ dɨl kɨsen gɨpal okok rek, bin bɨ okok ognap mɨnɨm nɨbi ag ñɨnɨgabɨm ak, ak rek nep dɨl kɨsen gɨnɨgal. 21 Kɨri bɨ yɨp ag yokek onek ak nop ma nɨpal rek, nɨbi bɨ yad mɨdebɨm ak nɨŋɨl, nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgal.

22 “Yad apɨl kɨrop mɨnɨm tep ma apnep ak, tap si tap tɨmel gɨl mɨnɨm kɨb yɨb ma dɨplap. Pen yad apɨl kɨrop ag ñɨ tep gɨnek rek, kanɨb kɨri ameb alap ma mɨdeb; kɨri tap si tap tɨmel gɨpal ak bɨr nɨpal, pen mɨñi kɨri ak rek nep tap si tap tɨmel nɨŋebir gebal. 23 Pen yɨp mɨlɨk kal nɨpal rek, yɨp nep mer, Bapi nop abe mɨlɨk kal nɨpal. 24 Yad kɨrop eip mɨdɨl, tap ma gep okok ma gɨpnep ak, tap si tap tɨmel gɨl mɨnɨm kɨb yɨb ma dɨplap. Pen yad apɨl tap ma gep okok gen yɨp mɨlɨk kal nɨpal rek, Bapi yad abe nop mɨlɨk kal nɨpal ak me, mɨnɨm kɨb nɨbak dɨnɨgal.

25 “Gɨpal nɨbak, Depid ne God Mɨnɨm ak Juda kai lo cɨn apal mɨnɨm ognap ñu kɨl tɨkɨl agak rek nep gɨpal. Ne mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Mɨnɨm wagɨn mɨdek mer, yɨp yokop nep mɨlɨk kal nɨpal,’ agak.

26 “Pen yad am Bapi nop agen, ne pen Bɨ Goŋ Bak Lep ak nop ag yokek apɨl nɨbep eip kod mɨdenɨgab. Kaun mɨnɨm nɨŋɨd nep ag ñeb ak, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak, nɨbep gos ñek, nɨŋnɨgabɨm. 27 Pen nɨbi yad eip per ajölɨgɨpɨm ak rek, nɨbi abe amɨl bin bɨ okok kɨrop, yad tigep bɨ rek mɨdebin mɨnɨm ak ag ñem amnaŋ,” agak.

Copyright information for `KMHM