John 16

Jisas mɨnɨm agɨl agak, “Yad nɨbep mɨnɨm agesin nɨbaul, nɨŋ tep gem me, kɨsen tari gek, yɨp kɨrɨg gɨl ma ap yap paknɨgabɨm, agɨl agesin. Pen nɨbep Juda mogɨm gep karɨp okok ag söŋ yokɨl, ‘Kauyaŋ ma onɨmɨb,’ agnɨgal. Pen nɨbak nep mer; kɨsen nɨbep ñag pak lɨnɨg genɨgal ak, nɨg genɨgabɨn God nop tep gɨnɨgab, agɨl gos nɨŋnɨgal. Nɨg gɨnɨgal ak, Bapi cɨrop apɨl ma nɨpal rek, nɨg gɨnɨgal. Yad nɨbep ned, nɨg gɨl nɨg gɨl gɨnɨgab, agɨl mɨnɨm agesin nɨbak, kɨsen nɨg aknɨb rek nep genɨgab ak, Jisas ned cɨnop nɨg gɨnɨgab agak rek nep geb, agɨl gos nɨŋnɨgabɨm, agɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbaul ag ñesin.

Jisas, “Kaun Sɨŋ onɨgab,” agak

“Pen ned yad ke nɨbepe eip mɨdölɨgɨpin ak me, yad nɨbep ned mɨnɨm nɨbak rek ma ag ñɨnek.
Mɨñi Bɨ yɨp ag yokek onek ak adɨk gɨ amnɨg gebin pen nɨbi bɨ alap yɨp, ‘Akal amnɨg geban?’ agɨl, ma ag nɨŋeb. Mɨnɨm yad nɨbaul nɨŋem, mɨdmagɨl nɨbep ak pɨŋɨl ñek, gos par nɨŋebɨm. Pen yad nɨbep nɨŋɨd agebin, yad amenɨgain ak, nɨbep tep gɨnɨgab. Pen tari: yad ma amnɨgain ak, Bɨ Goŋ Bak Lep ak nɨbep ma onɨgab; pen yad amenɨgain ak, yad nop ag yoken, nɨbep onɨgab. Ne apɨl, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop gos kɨlɨs ñek, kɨri tap si tap tɨmel gɨl gac sek mɨdebal wagɨn ak nɨŋɨl, kɨri titi gɨl komɨŋ tep mɨdenɨgal wagɨn ak nɨŋɨl, God kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab wagɨn ak nɨŋɨl, nɨŋnɨgal. Nɨb ak, yɨp ma nɨŋ dɨpal rek, Bɨ Goŋ Bak Lep ak kɨrop tap si tap tɨmel gɨpal ak yɨpɨd gɨl ag ñɨl, ‘Gac sek mɨdebɨm,’ agnɨgab. 10 Yad am Bapi eip mɨdenɨgain nɨŋɨl kɨri yɨp ma nɨŋnɨgal rek, Bɨ Goŋ Bak Lep ak bin bɨ okok kɨrop komɨŋ tep mɨdep wagɨn ak yɨpɨd gɨl ag ñɨl, ‘Gac sek mɨdebɨm,’ agnɨgab. 11 Pen bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yɨp ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop kiŋ rek kod mɨdeb bɨ tɨmel nɨbak, God ne nop mɨnɨm kɨb bɨr agak rek, Bɨ Goŋ Bak Lep ak, Seten bin bɨ ne okok ak rek nep mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgal, agnɨgab.

12 “Mɨnɨm yad koŋai nep mɨdeb pen nɨbi mɨnɨm nɨb okok mɨñi nɨŋ dɨnɨmɨb rek ma lɨp. 13 Pen Kaun mɨnɨm nɨŋɨd nep ag ñeb ak apenɨgab ak, God ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak magɨlsek nɨbep ag ñɨ tep gɨnɨgab. Mɨnɨm ne ar ognap ke dɨl ma agnɨgab; mɨnɨm peyɨg nɨŋnɨgab mɨnɨm nɨbak nep ag ñɨlɨg gɨ, kɨsen gɨnɨgab mɨnɨm ar ak nɨbep ag ñɨnɨgab. 14 Mɨnɨm yad ak dɨl, nɨbep ag ñɨnɨgab. Ne nɨg gek, bin bɨ okok melɨk tep ke yad ak nɨŋnɨgal. 15 Pen Bapi tap ne tari tari mɨdeb okok, magɨlsek tap yad mɨdeb. Nɨb ak me agesin, ‘Kaun ne mɨnɨm yad ak dɨl, nɨbep ag ñɨnɨgab,’ agesin.

16 “Yokop won alap mɨdeb, yɨp ma nɨŋnɨgabɨm; pen kɨsen yokop won alap mɨdɨl, yɨp kauyaŋ nɨŋnɨgabɨm,” agak.

17 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok kɨri ke nep aglak, “‘Yokop won alap mɨdeb, yɨp ma nɨŋnɨgabɨm; pen kɨsen yokop won alap mɨdɨl, yɨp kauyaŋ nɨŋnɨgabɨm,’ agosɨp mɨnɨm nɨbak wagɨn tari mɨdeb? Pen mɨnɨm alap agosɨp, ‘Yad Bapi ker amnɨgain,’ agosɨp ak, tari mɨnɨm agosɨp?” aglak. 18 Nɨb agɨl, kɨri pen ag nɨŋ, pen ag nɨŋ gɨl aglak, “‘Yokop won alap’ agosɨp ak, tari gɨnɨg gɨl agosɨp? Agosɨp ak cɨn wagɨn alap ma tɨg nɨŋobɨn,” aglak.

19 Nɨb agɨl, Jisas nop ag nɨŋnɨg gelak ak, ne ke nɨŋɨl kɨrop agak, “‘Yokop won alap mɨdeb, yɨp ma nɨŋnɨgabɨm; pen kɨsen yokop won alap mɨdɨl, yɨp kauyaŋ nɨŋnɨgabɨm,’ agesin mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl me, pen pen ag nɨŋebɨm ar? 20 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yɨp ma nɨŋ dɨpal okok, tap kɨri ke okok nep gos nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgal; pen nɨbi mapɨn gek sɨl aglɨg gɨ mɨdenɨgabɨm. Sɨl ag mɨdenɨgabɨm pen kɨsen nɨbi kauyaŋ mɨñ mɨñ yɨb gɨ mɨdenɨgabɨm. 21 Bin alap ñɨ pai ñɨbek nɨŋlɨg gɨ, yur kɨb dɨp, pen kɨsen ñɨ pai tɨk dap lɨl, won ak nep ne ñɨŋaŋ kɨsen karɨp lɨm sɨŋaul owɨp ak nɨŋɨl, yur mab ak saköl gɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgab. 22 Nɨbi nɨb aknɨb rek, mɨñi mɨdmagɨl yur nɨbep pɨŋɨl ñɨl mɨdeb ak pen yɨp kauyaŋ nɨŋɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgabɨm. Bin bɨ ognap apɨl mɨñ mɨñ gep nɨbi ak ma pɨlɨ gɨ dɨnɨgal.

23 “Ñɨn kɨsen nɨbak, nɨbi tap alap yɨp ma ag nɨŋnɨgabɨm. Nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbi yɨb yad agɨl Bapi nop ag nɨŋem, tap tari tari ag nɨŋnɨgabɨm ak, ag nɨŋnɨgabɨm rek nɨbep ñɨnɨgab. 24 Nɨbi ned yɨb yad agɨl Bapi nop tap alap ma ag nɨpɨm. Pen mɨñi, yɨb yad agɨl ag nɨŋem, ag nɨŋnɨgabɨm rek nep gɨnɨgab nɨŋɨl nɨbi mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgabɨm.

25 “Yad Bapi mɨnɨm ne ar ak agɨl, per mɨnɨm bak okok lɨl apin ak pen mɨñi maŋ mɨdeb, mɨnɨm nɨbak rek ma agnɨgain; mɨseŋ nep agnɨgain. 26 Ñɨn nɨbak apek, Bapi nop ag nɨŋnɨgabɨm ak, yɨb yad agɨl ag nɨŋnɨgabɨm. Pen yɨb yad ag nɨŋnɨgabɨm ak, yad ke Bapi ag nɨŋnɨgabɨm ar ak ma agnɨgain, mer; nɨbi ke yɨb yad agɨl Bapi ag nɨŋnɨgabɨm ak, nɨŋnɨgab. 27 Pen tari: Bapi nep yɨp ag yokek onek ak nɨŋ dɨl, yɨp mɨdmagɨl lɨpɨm ak me, ne ke nɨbep mɨdmagɨl lɨp. 28 Bapi eip mɨdɨl kɨrɨg gɨl lɨm dai wagɨn aul onek; mɨñi lɨm dai wagɨn aul kɨrɨg gɨl kauyaŋ Bapi mɨdeb sɨŋak amɨl eip mɨdonɨgabɨr,” agak.

29 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok aglak, “Mɨñi mɨnɨm bak okok lɨl ma ageban; mɨseŋ yɨb ageban. 30 Mɨñi cɨn nɨpɨn, nak mɨnɨm okok magɨlsek bɨr nɨpan. Bin bɨ ognap mɨnɨm ag nɨŋeb kɨri mɨdenɨgab ak, nep ma ag nɨpal won ak, nak ke nɨŋɨl kɨrop ag ñɨnɨgan. Gɨpan nɨbak cɨn nɨpɨn, nak God eip mɨdɨl onak,” aglak.

31 Nɨb agelak, Jisas agak, “Nɨb ak, ‘Cɨn mɨñi nɨŋ dɨpɨn,’ agɨl gos nɨpɨm ar? 32 Ulep apeb—pen mɨñi bɨr owɨp aul—yɨp kɨrɨg gɨl nɨbi karɨp ke ke amem, yad ke ausek mɨdenɨgain. Pen yad ke ausek ma mɨdenɨgain; Bapi yad mɨdeb rek, eip mɨdonɨgabɨr.

33 “Pen nɨbep mɨnɨm ag ñesin nɨbaul, yɨp nab adaŋ nep mɨdɨl, kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb, agɨl, ag ñesin. Lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebɨm rek, nɨbep mɨker ñɨnɨgal. Pen gos sek mɨdenɨmɨb, tap tari tari lɨm dai ar wagɨn aul nɨbep gɨnɨgab ak, yad kɨlɨs nɨbak magɨlsek dɨ talak mɨgan yad ak bɨr lɨpin,” agak.

Copyright information for `KMHM