John 17

Jisas Nap nop sobok gak

Jisas mɨnɨm nɨbak ag dai juɨl, seb kab alaŋ nɨŋɨl agak,

  • “Bapi. Ñɨn yɨp agnak ak mɨñi owɨp. Nɨb ak, nak gek, bin bɨ okok nɨŋnɨgal, yad Ñɨ nak melɨk tep aknɨb ke sek mɨdebin; pen yad Ñɨ nak gen, kɨri nɨŋnɨgal, nak Bapi melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeban.
Tari gɨnɨg: yɨp ke agnak rek, yad bin bɨ tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kod mɨdɨl, bin bɨ yɨp ag lɨnak okok kɨrop dɨl, komɨŋ per mɨdep won ak kɨrop ñɨnɨgain. Bin bɨ kɨri, nak God nɨŋɨd nokɨm nep mɨdeban ak nɨŋɨl, yɨp Jisas Krais ag yoknak ak nɨŋnɨgal bin bɨ okok, per per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Wög yɨp karɨp lɨm ar wagɨn aul agnak ak, gɨ damɨl gɨ sakpin ak me, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok kɨri nɨpal, nak Bɨ melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeban. Pen Bapi. Mɨñi nak genɨmɨn, ned karɨp lɨm ma gɨ lɨrok ñɨn ak, cɨri apɨl melɨk tep aknɨb ke sek mɨdölɨgɨpɨr rek, mɨñi kauyaŋ nɨb aknɨb rek nep mɨdenɨgabɨr.

Jisas bɨ ne okok nen agɨl Nap nop sobok gak

  • “Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok ognap yɨp ñɨnak. Bin bɨ nɨb okok, kɨri bin bɨ nak mɨdölɨgɨpal pen yɨp ñɨnak. Nak tigep bɨ rek mɨdeban ak kɨrop ag ñɨnek. Yad mɨnɨm tep nak kɨrop ag ñɨnek, kɨri nɨŋ dɨl, ageb rek nep gɨpal.
Mɨñi kɨri bɨr nɨpal, yad tap tari gɨpin okok, yad ke ma gɨpin. Kɨri nɨpal tap tari nak yɨp ñɨban ak nep dɨl kɨrop ñɨbin. Mɨnɨm tari tari yɨp agnak ak, kɨrop ag ñen nɨŋ dɨpal. Nɨb ak, yad ned nak eip mɨdolɨgɨpɨr, nak yɨp ag yokek lɨm dai wagɨn aul onek mɨnɨm ak, nɨŋ dɨpal.
  • “Kɨrop nep sobok gebin. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nep nɨŋel mɨlɨk yowɨp okok ma sobok gebin. Bin bɨ yɨp apan okok nep, bin bɨ nak mɨdebal rek, nep sobok gebin.
10 Bin bɨ yad okok ke, bin bɨ nak okok ke mer, bin bɨ cɨr apɨl nokɨm nep mɨdebal me. Kɨri gɨpal nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ ognap okok nɨpal, yad bɨ melɨk tep ke sek mɨdebin. 11 Pen mɨñi yad mɨdeban ak nɨnɨgain rek, kɨri ke ausek mɨdenɨgal. Bapi Sɨŋ! Nak kɨlɨs ke sek mɨdeban rek, yɨb yɨp ñɨnak yad ak rek nep mɨdebin. Yɨb kɨlɨs ke yɨb nak ak dɨl, kɨrop talak tauenɨmɨn, cɨr apɨl jɨm ñɨl mɨdobɨr rek, kɨri nɨb aknɨb rek nep jɨm ñɨl mɨdenɨmel. 12 Yad kɨrop eip mɨdɨl, yɨb nak kɨlɨs nɨbak yɨp ñɨnak ak dɨl, kɨrop talak tauɨl kod mɨd tep gɨpin. Bɨ alap ma kɨr gɨp. God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, bɨ alap pɨs nep ap yap pakɨl yur kɨb dɨnɨgab, aglak rek, bɨ nɨbak nep kɨr gak. Gak nɨbak, God Mɨnɨm ned ñu kɨl tɨklak rek nep gak. 13 
  • “Pen nak mɨdeban sɨŋak nɨnɨg gebin rek, mɨñi maŋ won alap sek lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebin rek, kɨri nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, nep mɨnɨm nɨbaul agebin. Nɨb ak, yad mɨñ mɨñ yɨb gɨpin rek, kɨri ak rek nep mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmel.
14 Mɨnɨm tep nak ak kɨrop ag ñen nɨŋ dɨpal rek, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok kɨrop mɨlɨk kal nɨpal. Yad bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos ma nɨpin rek, kɨri ak rek nep bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos ma nɨpal. Nɨb ak me, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul kɨrop mɨlɨk kal nɨpal. 15 Pen kɨrop lɨm dai wagɨn aul nɨb dam nak mɨdeban sɨŋak dad amnoŋ, agɨl ma agebin; nak kɨrop lɨm dai ar wagɨn aul kod mɨdenɨmɨn, Seten kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab, agɨl agebin. 16 Yad bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos ma nɨpin; kɨri ak rek nep bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos ma nɨpal. 17 Mɨnɨm nak ak, mɨnɨm nɨŋɨd nep nɨbak, kɨrop ag ñenɨmɨn, kɨri sɨŋ mɨdenɨgal. 18 Nak yɨp bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal nab okok ag yoknak rek, yad kɨrop ak rek nep bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal nab okok ag yokpin. 19 Wög tari tari yɨp ñɨban ak, yad gɨ saknɨgain. Yad nɨg gebin ak, bɨ yad okok kɨri yɨp nɨŋɨl, cɨn ak rek nep God bɨ wög gep bɨ ne nep mɨdon, agɨl, wög kɨrop tari tari ñɨban ak, ak rek nep gɨ saklaŋ, agɨl, gebin. 20 

Jisas bin bɨ ne okok magɨlsek nen agɨl, Nap nop sobok gak

  • “Yad nep sobok gebin aul, bɨ mɨñi agesin kɨrop nep ma sobok gebin; kɨri mɨnɨm ag ñel, bin bɨ okok mɨnɨm kɨrop nɨŋ dɨl, yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨrop abe sobok gebin.
21 Bapi, nak yɨp nab adaŋ mɨdeban, yad nep nab adaŋ mɨdebin. Cɨr apɨl jɨm ñɨl mɨdobɨr rek, kɨri magɨlsek nɨb aknɨb rek nep cɨr apɨl eip jɨm ñɨl mɨdenɨmel. Nɨg gɨnɨgab ak, nak nep yɨp ag yokek onek ak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok nɨŋ dɨnɨmel. 22 Cɨr apɨl jɨm ñɨl mɨdobɨr rek, kɨri ak rek nep jɨm ñɨl mɨdenɨmel, agɨl, nak melɨk tep aknɨb ke yɨp ñɨnak ak, yad pen kɨrop abe ak rek nep ñɨbin. 23 Nɨb ak, nak yɨp nab adaŋ mɨdeban rek, yad kɨrop nab adaŋ mɨden me, kɨri jɨm ñɨl yɨb mɨdenɨmel. Nɨg gek me, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok nɨŋnɨgal, nak nep yɨp ag yokek onek nɨŋɨl nak yɨp mɨdmagɨl lɨpan rek, kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨpan. 24 
  • “Bapi! Yɨp tep gɨp ak, bin bɨ yɨp ñɨban okok, am yad mɨdenɨgain sɨŋak eip mɨdɨl, lɨm dai ma gɨ lɨrok ñɨn ak, yɨp mɨdmagɨl lɨl melɨk tep aknɨb ke yɨp ñɨnak ak nɨŋnɨmel.
25 
  • “Bapi! Nak me bɨ asɨŋ ma mɨdeb! Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok kɨri nep ma nɨpal. Pen yad nep nɨpin. Bin bɨ yad sɨŋ aul nak nep yɨp ag yokek onek ak, nɨpal.
26 Nak tigep bɨ rek mɨdeban ak, yad kɨrop ag ñɨbin. Pen kɨsen ak rek nep, nak tigep bɨ rek mɨdeban ak yad kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨgain. Nɨg gɨl, yad ke kɨrop nab adaŋ mɨden, nak yɨp mɨdmagɨl lɨpan rek nɨŋ tep gɨl, kɨri ak rek nep pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmel,” agak.
Copyright information for `KMHM