John 18

Jisas nop dɨ cɨcɨ lɨlak

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Jisas Nap nop sobok gɨ mɨbɨl juɨl, bɨ ne okok eip ñɨg sɨkol Kidron juɨl, pɨs kɨdadaŋ amɨl, mab olip wög dai ak amnɨlak. Mab olip wög dai nɨbak Jisas bɨ ne okok eip per am mogɨm gölɨgɨpal rek, Judas bɨ Jisas nop mɨmɨg nɨŋnɨg gek ak, mɨgan nɨbak nɨŋ tep gak. Perisi bɨ okok abe, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Judas nop agelak, ne am ami bɨ ognap poŋ dɨl, God sobok gep karɨp polisman ognap poŋ dɨl, dam Jisas mɨdek sɨŋak amjakak. Kɨri pen pen ñagep tap ognap dɨl, sɨp ognap lam ognap dagɨl dɨl, apelak. Jisas nop tap tari gɨnɨg gak ak nɨŋak ak me, apelak ak amɨl agak, “Bɨ an nop pɨyo nɨŋ ajebɨm?” agak.

Agek aglak, “Jisas, bɨ Nasaret nɨb ak,” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Bɨ nɨbak me yad aul,” agak. Pen won nɨbak, bɨ nop mɨmɨg nɨŋak ak, Judas, kɨri eip nɨb sɨŋak mɨdek.
Pen Jisas, “Bɨ nɨbak me yad aul,” agek, kɨri kɨd ken lɨlɨg gɨ amɨl gɨ dam pak lak.

Jisas pen kɨrop kauyaŋ agak, “Bɨ an nop pɨyo nɨŋ ajebɨm?” agak.

Agek aglak, “Jisas, bɨ Nasaret nɨb ak,” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Nɨbep mɨdarɨk nep apin, ‘Bɨ nɨbak me yad aul.’ Yɨp pɨyo nɨŋ ajebɨm rek, bɨ sɨŋ aul kɨrop kɨrɨg gem amnɨlaŋ,” agak.

Gak nɨbak, Jisas ned Nap nop agak rek nep gak. Ne Nap nop agak, “Bapi. Bɨ yɨp ñɨnak okok, nokɨm alap ma kɨr gɨp,” agak.

10 Pen won nɨbak nep, Saimon Pita tu par kɨd dowak ak lɨp gɨ dɨl, bɨ alap nop tɨmɨd yɨpɨd pɨs kɨd pɨs nep tɨb sak yokak. Bɨ nɨbak yɨb ne Malkas. Ne God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop bɨ wög gɨ ñeb ne ak mɨdolɨgɨp. 11 Pita nɨg gek, Jisas agak, “Tu par kɨd dɨpan kauyaŋ lek amnaŋ! Nak Bapi ñɨg sɨlek yɨp ñɨb ak ma ñɨŋnɨgain, agɨl nɨpan ar?” agak.

Jisas dɨ Anas mɨdek sɨŋak amnɨlak

12 Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ okok abe, God sobok gep karɨp polisman okok abe, Jisas nop dɨ cɨcɨ lɨl, nag lɨ wös gɨl, 13 kɨri ned Jisas dam Anas mɨdek sɨŋak amnɨlak. Bɨ Anas nɨbak, Kaiapas nɨmak ne. Kaiapas me, mɨ nokɨm nɨbak, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb wög ak ag lel gɨ mɨdek. 14 Kaiapas ne me ned Juda bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep kɨrop agak, “Bɨ nokɨm alap kɨmek cɨn magɨlsek komɨŋ amnɨgabɨn ak tep,” agak.

Pita, “Jisas nop ma nɨpin,” agak

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Pen Jisas nop nɨg gɨl, dam Anas karɨp ak amelak nɨŋɨl, Saimon Pita eip, yad Jon eip, cɨr mal kɨsen kɨsen amnɨrok. Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak yɨp nɨŋ tep gak rek, yad amɨl pɨs nep karɨp ne wari mɨgan eyaŋ am nɨnek; 16 pen Pita ne söŋ kɨd eyaŋ ar mɨdek. Yad pen adɨk gɨ apɨl, bin kɨjoŋ wagɨn kod mɨdek ak nop agɨl, Pita nop poŋ dɨl wari mɨgan eyaŋ amnɨrok. 17 Pen bin kɨjoŋ wagɨn kod mɨdek ak, Pita nop agak, “Nak ak rek nep Jisas bɨ ne alap ar?” agak.

Agek, Pita pen agak, “Yad mer,” agak.

18 Pen Kaiapas nop wög gɨ ñeb bin bɨ ognap abe, God sobok gep karɨp polisman ognap abe, kɨrop yɨgen gek, mab bɨj tɨn kab nab nɨb sɨŋak pɨboŋ mɨdek, warɨkɨl maŋɨl mɨdelak. Pita nop ak rek nep yɨgen gek, ap nab nɨb sɨŋak kab sek, kɨrop eip mab maŋɨl mɨdek.

Anas Jisas nop mɨnɨm ag nɨŋak

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Pen Anas, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ned mɨdolɨgɨp ak, Jisas nop ag nɨŋak, “Bin bɨ nak bin bɨ an an? Nak mɨnɨm tari tari bin bɨ nak ag ñɨban?” ag nɨŋak. 20 Agek, Jisas pen agak, “Yad mɨnɨm ognap we gɨl ma ag ñɨbin; bɨ nɨbi okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Juda mogɨm gep karɨp okok abe, God sobok gep karɨp ak abe, per mɨseŋ ag ñɨbin. 21 Nɨb ak, tari gɨnɨg yɨp mɨnɨm ag nɨŋeban? Bin bɨ mɨnɨm ag ñɨnek nɨŋ mɨdelak ognap dapɨl ag nɨŋɨm. Mɨnɨm tari tari ag ñɨbin ak nɨpal me,” agak.

22 Jisas nɨb agek, God sobok gep karɨp kod mɨdolɨgɨp polisman alap, nop mɨkem ak pakɨl agak, “Tari gɨnɨg bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop mɨnɨm nɨbak rek ageban?” agak.

23 Agek, Jisas pen agak, “Yad mɨnɨm esek alap apin, agɨl, mɨnɨm esek apin nɨbak bin bɨ sɨŋ aul kɨrop mɨseŋ ag ñan. Pen mɨnɨm nɨŋɨd apin ak, nak tari gɨnɨg yɨp pakesan?” agak.

24 Jisas nop nag lɨ rɨbɨklak rek mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Anas agek kɨri Jisas nop dam, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb kɨsen nɨb ak, Kaiapas, dad amnɨlak.

Pita kauyaŋ, “Jisas nop ma nɨpin,” agak

25 Pen Pita ne nɨg warɨkɨl gɨ mɨdɨl mab maŋɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ognap nop aglak, “Nak abe bɨ ne alap eip aka?” aglak.

Agelak, Pita ag sɨlokɨl agak, “Yad mer,” agak.
26 Pen bɨ Pita tɨmɨd tɨb sak yokak ak, bɨ tɨdɨg lek lek ne alap, God nop tap sobok gep bɨ kɨb ak nop wög gɨ ñeb bɨ ne alap ap mɨdek. Ne apɨl, Pita nop agak, “Yad nep nɨpin, nak bɨ nɨbak eip mab olip wög dai sɨŋak mɨdesan ar?” agak.

27 Agek Pita kauyaŋ ag sɨlokɨl agak, “Yad mer,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, dai kɨlokɨl gaul gak.

Jisas nop dam Pailot mɨdek sɨŋak amnɨlak

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Karɨp tɨk dam lek nɨŋlɨg gɨ, Juda kai kɨri Jisas nop Kaiapas karɨp nɨbak nɨb dam Rom gapman bɨ kɨb Pailot karɨp kɨb ak amnɨlak. Juda kai aglak, “Cɨn Rom bɨ karɨp mɨgan aul amon, cɨnop asɨŋ ulɨk gɨnɨgab nɨŋɨl cɨn Pasopa tap ñɨŋjɨn rek ma lɨnɨgab,” agɨl, mɨs eyaŋ mɨdelak. 29 Nɨb ak, Pailot mɨs amɨl agak, “Bɨ aul nop tari mɨnɨm nɨŋɨl dopɨm?” agak.

30 Agek, kɨri aglak, “Ne tap tɨmel alap ma apkop, nep nɨg ma dopnop,” aglak.

31 Agelak, Pailot agak, “Nɨbi dam lo nɨbi ke ageb rek ar ak nɨŋɨl, nɨbi ke mɨnɨm kɨb agɨm,” agak.

Agek, Juda kai pen aglak, “Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, ñag pak lon kɨmnɨmel, lo ar ak ma mɨdeb. Rom gapman kai cɨnop mer apal,” aglak.
32 Juda kai nɨg gɨlak ak, Jisas yɨp titi gel kɨmnɨgain, agɨl, agak rek nep gɨlak.

33 Pen Juda kai nɨb agelak, Pailot kauyaŋ adɨk gɨ karɨp mɨgan eyaŋ amɨl, Jisas owaŋ, agek, apek nop agak, “Nak Juda kai kiŋ kɨri ak aka?” agak.

34 Agek, Jisas agak, “Mɨnɨm yɨp ag nɨŋeban ak, meg mɨgan nak ak ke ageban aka bin bɨ ognap meg mɨgan kɨri ak dɨl ageban?” agak.

35 Agek, Pailot agak, “Yad Juda bɨ mer. Juda kai nak okok nep, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb nak okok nep me, nep dapɨl ñɨnmagɨl ar yɨp ñɨbal. Nak tap tari genak nɨg gɨpal?” agak.

36 Agek, Jisas agak, “Yad bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgain ak, kiŋ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal rek ma mɨdenɨgain. Yad lɨm dai wagɨn aul kiŋ mɨdnɨg gebnep, Juda bin bɨ okok yɨp nag lɨn, agebal okok, bin bɨ yad okok warɨkɨl kɨrop eip pen pen ñaplap. Pen yad bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgain nag ar yad ke mɨdeb; lɨm dai wagɨn aul gɨpal rek mer,” agak.

37 Nɨb agek, Pailot agak, “Nɨb ak, nak kiŋ alap aka?” agak.

Agek, Jisas pen agak, “Me nak eyɨk apan me ak. Ar nɨbak nep me, yɨp lɨm dai ar wagɨn aul tɨk dapel, yad mɨd kɨb gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨpɨl yɨb ak ag ñebin. Bin bɨ mɨnɨm nɨŋɨd yɨb dɨn, agɨl gos nɨpal okok, mɨnɨm yad ak nɨŋ dɨpal,” agak.

38 Nɨb agek, Pailot agak, “Pen mɨnɨm okok nɨb okok nɨb koŋai nep pɨg dɨl mɨdeb ak, cɨn titi gɨl mɨnɨm nɨŋɨd yɨb me ak, agɨl nɨŋɨn?” agak.

Juda bin bɨ Pailot nop aglak, “Jisas nop ñag pak lɨm,” aglak

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Pailot mɨnɨm nɨbak agɨl, kauyaŋ söŋ amɨl, Juda kai kɨrop agak, “Yad ne tap tɨmel alap gɨp ma nɨpin.
39 Pen cɨn Rom gapman, mɨ nokɨm nokɨm, Pasopa ñɨn kɨb ak apek, bɨ nagɨman nɨbi alap yokop wɨsɨb yokpɨn. Nɨb ak, Juda kai kiŋ kɨri ak, yokop wɨsɨb yoken amnɨmɨŋ aka?” agak. 40 Agek, meg mɨgan dap ranɨl aglak, “Nop mer! Cɨnop Barabas nop wɨsɨb yokan!” aglak. Bɨ Barabas nɨbak, bin bɨ okok kañ kañ gek gapman kai kɨrop eip pen pen ñaglak.

Copyright information for `KMHM