John 19

Pailot Jisas mɨnɨm kɨb agak

Nɨb agelak, Pailot ami bɨ ne okok agek, Jisas nop nag dɨl pak adɨk madɨk gɨlak. Nɨg gɨl pakɨl, nag mɨgoñɨb ñu ñu sek ognap dɨl, kiŋ lɨpal rek usajɨl bad alap gɨl, Jisas nop tol gɨ ñɨl, walɨj mɨk par sek alap lɨ ñɨl, nop kauyaŋ amɨl kauyaŋ amɨl aglak, “Nak Juda kai kiŋ kɨri, nak per nep mɨdenɨmɨn!” aglak. Nɨb aglɨg gɨ, nop mɨlɨk jo mɨlɨk paklak.

Pen Pailot kauyaŋ söŋ amɨl, Juda bin bɨ kɨrop agak, “Nɨŋɨm! Yad Jisas nop söŋ aul donɨgain nɨŋɨl nɨbi nɨŋnɨgabɨm, yad ne tap tɨmel gɨp wagɨn alap ma pɨyo nɨpin,” agak. Pen Jisas nop usajɨl ñu ñu sek bad ak tol gɨ ñɨl, walɨj mɨk par sek ar lɨ ñɨlak ak sek apek nɨŋlɨg gɨ, Pailot kɨrop agak, “Nop nɨŋɨm!” agak.

Nɨb agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, God sobok gep karɨp polisman okok abe, Jisas nop nɨŋɨl mɨnɨm bleble gɨl aglak, “Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨm! Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨm!” aglak. Nɨb agelak, Pailot agak, “Nɨbi ke nop damɨl, mab bak alaŋ ñag pak lɨm. Yad ne tap tɨmel gɨp wagɨn alap ma pɨyo nɨpin!” agak.

Agek, Juda kai aglak, “Ne, ‘Yad God Ñɨ ne,’ agɨp ak, lo cɨn alap agɨp, ‘Kɨmnɨmɨŋ,’ agɨp,” aglak.

Nɨb agelak, Pailot nɨŋɨl, tapɨn pɨrɨkɨl, kauyaŋ karɨp mɨgan eyaŋ amɨl, Jisas nop ag nɨŋɨl agak, “Nak karɨp lɨm akal nɨb?” agak. Agek, Jisas mɨnɨm alap pen ma agak. 10 Pailot agak, “Nak yɨp mɨnɨm ma agnɨgan ar? Nak nɨpan. Yad nep kod mɨdebin. Nɨb ak, nep wɨsɨb yoknɨg wɨsɨb yoknɨgain; pen nep mab bak alaŋ ñag pak lɨlaŋ, agen, nep ñag pak lɨnɨgal,” agak.

11 Agek, Jisas pen agak, “Pen nak yɨp kod mɨdeban ak, nak ke mer, God nep agek kod mɨdeban. Nɨb ak, yɨp gɨ tɨmel geban mɨker ak, nak nep ma dɨnɨgan; bɨ yɨp dɨl nep ñɨb ak, mɨker kɨb yɨb ak dɨnɨgab,” agak.

12 Jisas nɨb agek, Pailot nop yokop ag yokin, agɨl, gos nɨŋak ak pen Juda kai nop bɨlalö gɨ agɨl aglak, “Nak Jisas nop wɨsɨb yokenɨgan ak, Rom bɨ kɨb Sisa bɨ nɨŋeb ne ma mɨdenɨgan. Bɨ, yad kiŋ mɨdebin, apal okok, Sisa eip pen pen ñag lɨn, agɨl me, mɨnɨm nɨbak rek apal,” aglak.

13 Nɨb agelak, Pailot mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, am Jisas nop poŋ dɨl söŋ amɨl, ne am bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep sea ar sɨŋak alaŋ gɨlak ar ak bɨsɨgak. Kau bɨsɨgak nɨbak, “Kab Kɨjoŋ” apal. Pen Arameik mɨnɨm lɨl, “Gabada” apal.

14 Pen ñɨn nɨbak, Juda bin bɨ Pasopa tap kɨri mogɨm gep ñɨn. Pɨb nab kɨb alaŋ won ak, Pailot kɨrop agak, “Kiŋ nɨbi me aul!” agak. 15 Agek, meg mɨgan dap ranɨl aglak, “Nop ñag pak lan! Nop mab bak alaŋ ñag pak lan!” aglak.

Agelak, Pailot agak, “Kiŋ nɨbi nɨbaul mab bak alaŋ ñag pak lɨnɨm aka?” agak.

Agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok aglak, “Kiŋ cɨn alap ma mɨdeb; Rom bɨ kɨb Sisa nep mɨdeb,” aglak.

16 Pen nɨg gɨ ag damɨl, Pailot mɨnɨm kɨrop ak dɨl, ami bɨ okok kɨrop agak, “Jisas nop dam mab bak alaŋ ñag pak lɨm,” agak.

Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlak

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17 Pen nop ñag pak lɨnɨg gɨlak mab kros ak, Jisas nop ke ñel, ne dɨ ka gɨ dam “Cɨp Nabɨc Cög Tɨŋɨl” apal dɨm ak apjakak. Dɨm nɨbak Arameik mɨnɨm lɨl “Golgota” apal. 18 Jisas nop mab kros cɨpɨl pak lɨl, bɨ omal, alap pɨs kɨd, alap pɨs kɨd, ñag pak lɨlak. Jisas nab sɨŋak mɨdek.

19 Pen Pailot agek, bɨ ne okok mab bog alap dɨl ñu kɨl tɨkɨl, Jisas nop ñag pak lɨlak mab kros bak nabɨc sɨŋak adaŋ dɨlam gɨ lɨlak. Ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ak:

JISAS NASARET NƗB JUDA KAI KIŊ KƗRI ME AUL.

20 Mɨnɨm nokɨm ar nɨbak nep, Arameik mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, Latin mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, Grik mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl gɨlak me, Jerusalem ulep nɨb sɨŋak mɨdek rek, Juda bin bɨ koŋai nep udɨn lɨ nɨŋlak. 21 Pen God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok am Pailot nop aglak, “Mɨnɨm ñu kɨl tɨkpan ak yɨpɨd gɨl ma gɨp. ‘Juda kai kiŋ kɨri’ mɨnɨm ak ma mɨdonɨmɨŋ; yokop agnɨmɨn, ‘Ne agɨp, “Yad Juda kai kiŋ kɨri mɨdebin,” agɨp,’ agɨl, mɨnɨm nɨbak nep ñu kɨl tɨknɨmɨn,” aglak.

22 Nɨb agelak pen Pailot kɨrop pen agak, “Yad mɨnɨm tari ñu kɨl tɨkpin ak, nɨg gɨl nep mɨdenɨgab,” agak.

23 Pen Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨl, ami bɨ omal omal Jisas walɨj ne okok bɨlok ke ke dɨl, walɨj par sek gɨl ñag dör ma gɨlak ak, ak rek nep bɨlok dɨnɨg aglak, 24 “Tɨg bɨlɨlɨ ma gɨn! Yokop sadu rek gɨl, bɨ an dɨnɨmɨŋ ak, ne dɨnɨgab,” aglak. Gɨlak nɨbak, God bɨrarɨk nep bin bɨ okok kɨrop gos ñek, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, kɨsen nɨb gɨnɨgal, aglak ak me, kɨsen aknɨb rek nep gɨlak. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Walɨj yɨp ak bɨlok ke ke dɨl,
walɨj par sek yad ak, sadu rek gɨl dɨn, aglak,” aglak.
25 Pen ñɨn nɨbak, Jisas nonɨm ak, nɨmañ ak, Klopas bine Maria ak, Maria Magdala ak, apɨl Jisas nop mab kros ñag pak lɨlak maŋ gol nɨb sɨŋak mɨdelak. 26 Yad Jon, Jisas yɨp mɨdmagɨl lolɨgɨp bɨ ak, ak rek nep ap maŋ nɨb sɨŋak mɨdenek ak me, Jisas yɨp nɨŋɨl, nonɨm Maria nop agak, “Bin aul, ñɨ nak me ak,” agak. 27 Nɨb agɨl, ne pen nonɨm Maria nɨŋɨl yɨp agak, “Nanɨm nak me ak,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, ñɨn nɨbak, Jisas nonɨm nop poŋ dɨl karɨp yad ak damɨl, eip mɨdolɨgɨpɨr.

Jisas kɨmak

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Jisas nɨŋak, wög ar ne ak magɨlsek gɨ sakak ak me, God Mɨnɨm agak ak nɨŋɨd lɨnɨmɨŋ, agɨl, agak, “Yɨp kɨŋam mɨlep gɨp,” agak. 29 Pen ñɨg wain sɨlek barol alap dap nɨb sɨŋak lel mɨdek ak me, ami bɨ alap, tap sain bad alap dɨl, wain sɨlek nɨbak lɨl, dɨ mab hisop lek dai ak kabɨs ñagɨl, dap ranɨl Jisas nop joŋɨb wak ar sɨŋak lak. 30 Jisas ñɨg wain sɨlek nɨbak ñɨbɨl agak, “Dai juɨp,” agɨl, kɨbor kɨyan gɨl, kaun ne God nop ñak.

Jisas tɨglem bak ne ak pɨŋ lɨlak

31 Pen Juda bɨ kɨb okok, kagol ñɨn ak dɨgep won ak bɨr aposɨp nɨŋɨl aglak, “Tol God nop sobok gep ñɨn cɨn ak, cɨp okok mab bak alaŋ ma mɨdenɨmel,” agɨl, am Pailot nop aglak, “Bɨ mab bak alaŋ ñag pak lɨpal okok, ami bɨ okok tob kɨrop okok pak pagel, kasek kɨmel, dɨ lɨm eyaŋ lɨnɨmel,” aglak. 32 Agelak, Pailot ami bɨ okok kɨrop agek, am bɨ Jisas eip ñag pak lɨlak omal, tob kɨrop mal pak paglak. 33 Pen Jisas tob nop ak pak pagɨn, agɨl, nɨŋlak, ne bɨr kɨmak. Nɨb gak ak me, tob nop ak pak pag ma gɨlak. 34 Pen ami bɨ alap, golɨŋ alap dɨl, Jisas nop tɨglem dai sɨŋak pɨŋ lek, dai lakañ sek, ñɨg sek soŋ gak. 35 Nɨb ak, nɨbi bin bɨ mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul nɨŋnɨgabɨm okok abe Jisas nop nɨŋ dɨnɨmɨb, agɨl, yad Jon, Jisas nop gak ak udɨn yad ke nɨpin rek, nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nɨbaul agɨl ñu kɨl tɨkebin. 36 Pen gak nɨbak, God bɨrarɨk nep bin bɨ okok kɨrop gos ñek, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, kɨsen nɨb gɨnɨgal, aglak ak me, kɨsen nɨg anɨb rek nep gɨlak. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Tɨŋɨl nop ak, alap pak pag ma gɨnɨgal,” aglak. 37 Pen mɨnɨm alap aglak, “Bɨ nop pɨŋɨl gesal ak nop nɨŋnɨgal,” aglak.

Josep ne Jisas mɨb goŋ dam tɨgel gak

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Bɨ Arimatia taun nɨb alap, Jisas mɨnɨm nop nɨŋ dak ak pen, Juda bɨ kɨb kɨrop pɨrɨkɨl, Jisas nop nɨŋ dɨpin, agɨl, mɨseŋ ma agolɨgɨp. Bɨ nɨbak yɨb ne Josep. Ne Jisas nop dam tɨgel gɨnɨm, agɨl, am Pailot nop ag nɨŋek, yau agek, dad amnak. 39 Nikodimas ne Josep eip amnɨrek. Nikodimas, bɨ ned am Jisas nop kɨslɨm eyaŋ nɨŋak bɨ nɨbak. Nikodimas tap ki tep owep koŋai nep, kilo aknɨb ñɨnjuɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam aknɨb ajɨp pɨs adaŋ (35) rek, dɨl amnak. Tap ki tep owep nɨbak, mab mö mok ak abe, mab alos mok ak abe dɨl gɨlak. 40 Pen kɨri mal am cɨp se ak tɨg asɨk dap yapɨl, Juda bin bɨ gölɨgɨpal rek, mab mok dad amnak ak, cɨp se par anöŋ lɨ ñɨl, linɨn dɨl walɨj tɨd gɨlak sɨkol par ak dɨl, kom kam gɨrek. 41 Jisas mab bak alaŋ ñag pak lɨlak kau nɨb ulep sɨŋak wög dai alap mɨdek. Wög dai nɨbak nab sɨŋak kab mɨgan kɨsen nep kɨrɨkɨl, cɨp tɨgel ma gɨlak alap mɨdek. 42 Juda kai God nop sobok gep ñɨn kɨri ak ulep ulep gak rek, kasek tɨgel gɨr, agɨl, kab mɨgan yokop ulep nɨb sɨŋak dam tɨgel gɨrek.

Copyright information for `KMHM