John 2

Jisas ne ñɨg yɨb ak gek ñɨg wain lak

Ñɨn omal mɨdɨl, bɨ alap bin dɨnɨg gɨl, bin bɨ sɨk agek amɨl, tap ñɨŋlak Kena taun, karɨp lɨm Galili nab sɨŋak. Mɨnek nɨbak, Jisas abe, bɨ ne okok abe, kɨrop ak rek nep sɨk agel amnɨlak. Pen Jisas nonɨm abe am karɨp nɨbak mɨdek. Ñɨg wain ak ñɨb sakelak, Jisas nonɨm apɨl Jisas nop agak, “Wain ak ñɨb sakpal,” agak.

Nɨb agek, Jisas agak, “Yɨp nɨg gan nɨg gan, agɨl, yɨp ma agnɨmɨn. Ñɨn yad ak ma owɨp,” agak.

Agek, nonɨm ne am bɨ wög gɨ ñeb okok kɨrop agak, “Jisas mɨnɨm alap agonɨmɨŋ, agnɨmɨŋ rek nep gɨnɨmɨb,” agak.

Pen Juda bin bɨ kab dɨl gɨlak tin kɨb yɨb aknɨb kagol oŋɨd ak dɨ lel mɨdek. Tin kɨb nokɨm nokɨm ñɨg lita aknɨb ñɨnjuɨl mamɨd ak mɨl dap lep. Pen Juda bin bɨ nag ar kɨri gölɨgɨpal rek, God udɨn yɨrɨk bin bɨ tɨd tep mɨdojɨn, agɨl, tin nɨb okok ñɨg mɨl dap soŋ gɨl, ñɨn tob ñɨg lɨ yokölɨgɨpal. Jisas pen, bɨ wög gɨ ñeb okok kɨrop agak, “Kab tin ognɨl, ñɨg mɨl dap soŋ gem, ap ran jaknɨmɨŋ,” agak.

Agek, agak rek gelak agak,
“Mɨñi ñɨg mɨl dap lɨpɨm ak, mɨl damɨl, bɨ tap ñɨbobɨn aul kod mɨdeb ak nop ñɨm,” agak.

Agek, ñɨg yɨb nɨbak mɨl dam bɨ kɨb ak nop ñelak, ne dɨl ñɨb nɨŋak, ñɨg wain tep ak mɨdek. Pen ne ñɨg wain nɨbak akal nɨb, agɨl, ma nɨŋak; bɨ wög gɨ ñeb okok kɨri nep nɨŋlak. Pen ne ma nɨŋak rek me, bɨ bin dɨnɨg gak nɨbak nop sɨk agek apek agak, 10 “Per nep, ñɨg wain tep ak ned dap ñel ñɨb sakel me, kɨsen ñɨg wain tɨmel ak ñel ñɨbal. Pen nak ñɨg wain tep ak dap lek mɨdosɨp, mɨñi nep dap ñeban,” agak.

11 Jisas tap ma gep rek ned sabdaŋ eyaŋ gak nɨbak, ne Kena taun, karɨp lɨm Galili nab sɨŋak mɨdɨl gak. Tap ma gep nɨbak gɨl, ne titi bɨ rek mɨdek ak yomek bɨ ne okok nɨŋɨl, nop nɨŋ dɨlak. 12 Pen Kena taun kɨrɨg gɨl, Jisas ne ke, nonɨm, nɨmam kɨsen, bɨ ne okok eip taun sɨkol Kapaneam amɨl, yokop ñɨn bad alap nɨb sɨŋak mɨdelak.

God sobok gep karɨp ak tap sɨkim gelak, Jisas kɨrop yɨklɨg gɨ söŋ eyaŋ yokak

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

13 Juda kai Pasopa ñɨn kɨb kɨri ak maŋ gak nɨŋɨl Jisas Jerusalem amnak. 14 Jisas Jerusalem amɨl, God sobok gep karɨp mɨgan ak nɨŋak, bɨ ognap kɨri kaj kau, kaj sipsip, yakɨr tɨbaglem okok dap sɨkim gɨl, bɨ ognap abañ bad okok lɨl, mab bog ar bɨsɨg gɨl, mani yɨmjɨklɨg gɨ mɨdelak. 15 Jisas nɨŋɨl, nag alap dɨl malɨkɨl, kaj sipsip kaj kau okok yɨklɨg gɨ söŋ eyaŋ yokɨl, mani dap pen pen yɨmjɨklɨg gelak abañ bad okok mani sek tɨg soŋ gɨ yokak. 16 Nɨg gɨl, bin bɨ yakɨr tɨbaglem dap sɨkim gelak okok kɨrop agak, “Tap nɨb okok dad amnɨm. Bapi yad karɨp ne ak gem sɨkim gep karɨp rek ma lɨnɨmɨŋ,” agak.

17 Jisas nɨg gek, bɨ ne okok gos kɨri amnak God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak mɨnɨm alap ar ak. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Sobok gep karɨp nak ak mɨdmagɨl yɨb lɨl kɨmnɨgain,” aglak.

18 Pen Juda bɨ kɨb ognap apɨl, Jisas nop ag nɨŋɨl aglak, “Nep bɨ an agosɨp apɨl nɨg geban? God nep agek apɨl gebin, agɨl, tap ma gep rek alap gek cɨn nɨŋɨl, ‘Nɨŋɨd ageban,’ ag nɨŋɨn,” aglak.

19 Nɨb agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbi God sobok gep karɨp nɨbaul tɨb wal genɨgabɨm, ñɨn omal nokɨm kauyaŋ gɨ lɨnɨgain,” agak.

20 Nɨb agek aglak, “God sobok gep karɨp nɨbaul, mɨ ñɨnjuɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb kagol oŋɨd (46) gɨ saklak ak pen nak ñɨn omal nokɨm kauyaŋ gɨ lɨnɨgain ageban ar?” aglak. 21 Pen Jisas ne sobok gep karɨp mɨnɨm agak nɨbak, mɨb goŋ ne ke nep agak. 22 Nɨb ak me, kɨsen Jisas ne kɨmɨl warɨkak ak, bɨ nop kɨsen gölɨgɨpal okok, God Mɨnɨm ak abe, Jisas ne ke mɨnɨm agak nɨbak abe gos nɨŋɨl, “Nɨŋɨd agɨp,” agɨl nɨŋ dɨlak.

Jisas bin bɨ okok magɨlsek nɨŋɨp

23 Jisas, Juda kai Pasopa ñɨn kɨb kɨri ak Jerusalem kɨn mɨdɨl, tap ma gep rek ognap gek ak nɨŋɨl, bin bɨ okok, “Ne nep Mesaia ak,” agɨl, nop nɨŋ dɨlak. 24 Bin bɨ titi gɨl rek mɨdebal ak, bɨ alap Jisas nop ma ag ñölɨgɨpal. Jisas ne ke bin bɨ nag ar gɨpal bɨr nɨŋ tep gɨp. Bin bɨ nɨb okok gos kɨri ar akal ameb ak nɨŋ tep gɨp ak me, ne bin bɨ nɨb okok bin bɨ nɨŋeb yad, agɨl, kɨrop ma dak.

Copyright information for `KMHM