John 20

Cɨp tɨgel gɨlak ak kau nep mɨdek

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

Sade ñɨn ak, karɨp tɨknɨg gek nɨŋlɨg gɨ, Maria Magdala cɨp tɨgel gɨlak mɨgan amɨl nɨŋak, kab kɨb cɨp tɨgel pɨlɨŋ gɨlak ak, lɨlɨg gɨ am gol sɨŋak mɨdek. Ne nɨŋɨl, kauyaŋ pɨg gɨ rɨkɨd ag apɨl Saimon Pita cɨr mal mɨdorok sɨŋak apɨl agak, “Bɨ Kɨb ak nop kapkap dad ambal; pen dap lɨpal okok ma nɨpɨn,” agak.

Nɨb agek, Pita cɨr mal nɨŋnɨg kasek pɨg gɨ rɨkɨd yɨb ag amɨl paŋ dɨrok. Yad ned amjakɨl, mɨs ar kɨdeyaŋ nep mɨdɨl, kab mɨgan oŋɨd sɨpsɨp nɨŋnek walɨj bad okok nep mɨdek. Pen Saimon Pita ne kɨsen apɨl, kab mɨgan ak sɨkɨd amɨl nɨŋak, Jisas nop walɨj kom sɨlok yoklak okok wɨsɨb ma gak; tɨgel gɨlak rek nep mɨdek. Pen walɨj nabɨc oŋɨd pag kom mɨd pakɨd gɨlak ak, ak rek nep ma wɨsɨbak; pag kom mɨd pakɨd gɨlak rek nep asɨk gɨ ke sɨŋak mɨdek. Yad ned cɨp tɨgel gɨlak sɨŋak apjaknek pen mɨñi yad ak rek nep kab mɨgan sɨkɨd amɨl nɨŋnek, walɨj okok kom sɨloklak rek mɨdek ak me, ak me Jisas warɨkɨp, agɨl, nɨŋ dɨnek. Pen ñɨn nɨbak, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, Jisas kɨmɨl warɨknɨmɨŋ, aglak mɨnɨm ak, cɨr nɨŋ rep ma gɨrok. 10 Nɨg nɨŋɨl adɨk gɨ karɨp amnɨrok.

Maria Magdala Jisas mɨseŋ lek nop nɨŋak

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

11 Pen Maria cɨp tɨgel gɨlak tɨgel mɨgan nɨbak söŋ ar sɨŋak warɨkɨl mɨdɨl sɨl aglɨg gɨ mɨdek. Sɨl ag mɨdlɨg gɨ, kɨd magɨl ñɨk gɨl kab mɨgan oŋɨd sɨpsɨp nɨŋak, ejol walɨj tɨd lɨrek omal, Jisas cɨp se ned mɨdek kau nɨbak bɨsɨg mɨdlɨg gɨ, alap nabɨc dai oŋɨd, alap tob dai eim, mɨderek. 13 Ejol nɨb omal Maria nop agrek, “Tari gɨnɨg sɨl ageban?” agrek.

Agerek agak, “Bɨ Kɨb yad ak nop damɨl akal dam lɨpal ak ma nɨpin!” agak.
14 Nɨb agɨl, adɨk gɨl nɨŋak, Jisas warɨk mɨdek. Pen nop nɨŋek, bɨ aknɨb ke rek lak. Jisas nɨŋak ak pen ak Jisas nep, agɨl ma nɨŋak.

15 Jisas pen Maria nop agak, “Bin aul. Tari gɨnɨg sɨl ageban? Bɨ an nop pɨyo nɨŋeban?” agak.

Agek, Maria agak e, bɨ wög dai nap nɨb ak nep yɨp ageb, agɨl, agak, “Bɨ kɨb nɨŋeb. Cɨp ak dad ambin, agɨl, akal dam lɨpan ak yɨp agenɨmɨn, yad dad amnin,” agak.

16 Agek, Jisas agak, “Maria!” agak.

Agek, Maria, Arameik mɨnɨm lɨl, “Rabonai!” agak. (Mɨnɨm agak nɨbak, “Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ.”)

17 Agek, Jisas agak, “Yad karɨp lɨm wagɨn aul kɨrɨg gɨl, Bapi ker adɨk gɨ sɨŋ alaŋ ma ambin rek, yɨp ma dan. Pen nak amɨl, mam sɨkop kɨrop agnɨmɨn, ‘Jisas agɨp, “Yad Bapi yad, Nap nɨbi, God yad, God nɨbi mɨdeb sɨŋak adɨk gɨ amebin,” agɨp,’ agnɨmɨn,” agak.

18 Jisas nɨb agek, Maria Magdala amɨl Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Yad Bɨ Kɨb ak nop nɨŋɨl apebin,” agak. Nɨb agɨl, Jisas mɨnɨm tari tari nop agak ak, Maria ne Jisas bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm nɨbak agak.

Jisas mɨseŋ lek bɨ ne okok nɨŋlak

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19 Pen Sade ñɨn ak, pɨb paŋɨd amnak nɨŋɨl, bɨ ne okok Juda bɨ kɨb okok kɨrop pɨrɨkɨl, karɨp mɨgan amɨl kɨjoŋ ak gɨñ wös gɨl, kapkap mɨdelak nɨŋɨl, Jisas apɨl nab nɨb sɨŋak mɨseŋ lɨl agak, “God nɨbep kod mɨdeŋ,” agak. 20 Nɨb agɨl, ñɨnmagɨl ur ne ak kɨrop yomɨl, tɨglem pɨs kɨd ne ak yom ñak. Yom ñek Bɨ ne okok nɨŋɨl, ak Bɨ Kɨb nep, agɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.

21 Jisas pen kɨrop kauyaŋ agak, “God nɨbep kod mɨdeŋ. Bapi yɨp ag yokek apɨl wög ne gɨpin rek, nɨbep pen abe ag yokebin,” agak. 22 Nɨb agɨl, kɨrop pɨglɨg gɨ agak, “Kaun Sɨŋ ak dɨnɨmɨb. 23 Bin bɨ ognap tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, God ak rek nep nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. Pen nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, God ak rek nep nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab,” agak.

Jisas mɨseŋ lek bɨ ne Tomas nop nɨŋak

24 Pen Jisas ap mɨseŋ lɨl kɨrop mɨnɨm agak ñɨn nɨbak, bɨ ne Tomas, yɨb alap Ñɨ Tam apal bɨ nɨbak, kɨrop eip ma mɨdek. 25 Nɨb ak, kɨsen Jisas bɨ ne Tomas nop aglak, “Bɨ Kɨb ak nɨpɨn,” aglak.

Agelak, ne pen agak, “Nɨb agebɨm ak pen ñɨnmagɨl nop cɨpɨl paklak ak abe, tɨglem pɨŋɨl lɨlak ak abe, udɨn yad ke nɨŋɨl ñɨnmagɨl yad dɨ nɨŋnɨgain ak me, mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨl, warɨkɨp, agɨl, nɨŋ dɨnɨgain; mer ak, mer,” agak.

26 Nɨb agɨl, pen wik nokɨm alap mɨdɨl, Jisas bɨ ne okok Tomas eip kauyaŋ karɨp mɨgan ak mɨdelak. Kɨjoŋ gɨñ wös gɨlak ak pen Jisas ne apɨl nab nɨb sɨŋak mɨseŋ lɨl agak, “God nɨbep kod mɨdeŋ,” agak. 27 Jisas nɨb agɨl, Tomas nop agak, “Ñɨnmagɨl nak ak, yɨp cɨpɨl paklak aul dɨ nɨŋan. Ñɨnmagɨl yad nɨŋan. Tɨglem pɨs yad pɨŋɨl lɨlak aul abe dɨ nɨŋan. Gos par ma lɨl, yɨp nɨŋ dɨnɨmɨn,” agak.

28 Agek, Tomas agak, “Bɨ Kɨb yad, God yad!” agak.

29 Pen Jisas Tomas nop agak, “Yɨp mɨseŋ nɨŋɨl me, yɨp nɨŋ dɨpan. Pen bin bɨ yɨp mɨseŋ ma nɨŋɨl, yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgal,” agak.

Jon mɨnɨm nɨbaul tari gɨnɨg ñu kɨl tɨkak

30 Pen mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, cɨn Jisas bɨ ne okok nɨŋ mɨdon nɨŋlɨg gɨ, Jisas tap ma gep ke ke koŋai nep golɨgɨp rek, magɨlsek ñu kɨl ma tɨkpin. 31 Pen nɨbi, Jisas nep me Krais ak, God Ñɨ ne yɨb ak nep, agɨl, nop nɨŋ dem, nɨbep dek, nop eip komɨŋ mɨdenɨgabɨm, agɨl, mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkpin.

Copyright information for `KMHM