John 21

Jisas mɨseŋ lek bɨ ne aknɨb ar oŋɨd ak nop nɨŋlak

Pen kɨsen cɨn Jisas bɨ ne okok Ñɨg Cöb Taibirias sɨŋak mɨdonok nɨŋɨl Jisas ne mɨseŋ lek nɨŋnok. Tari gak ak agnɨg gebin. Saimon Pita ak, Tomas ak (yɨb alap Ñɨ Tam apal bɨ nɨbak), Natanyel bɨ Kena taun karɨp lɨm Galili sɨŋak nɨb ak, Sebedi ñɨ Jems cɨr mamɨl mal, Jisas bɨ ne omal sek eip, jɨm ñɨl am Ñɨg Cöb Taibirias sɨŋak mɨdonok.

Saimon Pita cɨnop agak, “Yad kɨbsal nen amebin,” agak. Agek, “Cɨn eip amnɨgabɨn,” agɨl, am nop eip ñɨg magöb dɨl, gɨ ajon ajon mɨñab tɨk da yokak pen kɨbsal ognap ma dɨnok.

Pen pɨb lɨm gɨnɨg gek nɨŋlɨg gɨ, Jisas apɨl ñɨg cöb gol sɨŋak warɨk mɨdek. Nop nɨŋnok pen ak Jisas nep, agɨl, ma nɨŋnok. Ne cɨnop agak, “Ñɨ ognɨl. Nɨbi kɨbsal nen gɨ tag mer nɨpɨm ar?” agak. Agek, cɨn yau agnok. Nɨb agonok, cɨnop agak, “Uben ak dɨ ñɨg magöb ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd pɨs ken yokɨl me, kɨbsal ognap dɨnɨgabɨm!” agak. Agek, uben ak dɨ ñɨg nab eyaŋ yokɨl, kɨbsal koŋai yɨb nep dɨl, lɨp gon onɨmɨŋ rek ma lak. Nɨg gek, yad Jon, Pita nop agnek, “Bɨ nɨbak Bɨ Kɨb ak nep,” agnek. Nɨb agenek, Pita nɨŋɨl, walɨj ne sɨŋak lak ak dɨ sɨb nag nab sɨŋak adaŋ paŋɨl, preŋɨd ñɨg nab eyaŋ lak. Cɨn bɨ ognap ñɨg magöb ar ak mɨdɨl, uben kɨbsal sek ap ran jakɨl mɨdek ak, lɨp gɨ dap, par okok mer, mita aknɨb ñɨnjuɨl mamɨd alaŋ (100) rek nep, ñɨg gol sɨŋak onok.

Gol nɨb sɨŋak apɨl nɨŋnok, mab yɨn bɨj yowak ar ak, kɨbsal ognap yɨn mɨdek. Bred ognap ak rek nep mɨdek. 10 Pen Jisas cɨnop agak, “Kɨbsal mɨñi dɨpɨm okok, ognap dowɨm,” agak. 11 Agek, Saimon Pita ñɨg magöb ar ak amɨl, ne eip uben kɨbsal koŋai nep (153) mɨdek nɨbak kab kɨlɨp ar sɨŋak lɨp gɨ donok. Uben ak mɨker gak pen ma pɨg rɨkak.

12 Jisas pen cɨnop agak, “Apɨl, tap ñɨŋɨm,” agak. Cɨn pen nabɨŋ gek, nak bɨ an amɨl mɨdeban, agɨl, nop ma ag nɨŋnok; ak Bɨ Kɨb ak nep, ag gos nɨŋɨl, kɨrɨg gɨnok. 13 Jisas ne am bred ak dɨl, cɨnop nonɨm lɨl, kɨbsal abe dɨ cɨnop nonɨm lɨl gek, ñɨŋnok.

14 Pen Jisas kɨmɨl warɨkɨl, cɨnop bɨ ne okok ñɨn omal eper mɨseŋ lek nop nɨŋnok.

Jisas Pita nop mɨnɨm agak

15 Pen cɨn tap ñɨb sakɨl, Jisas Saimon Pita nop ag nɨŋak, “Saimon Jon ñɨ ne. Bɨ sɨŋ aul rek mer; nak yɨp nɨŋɨd nep mɨdmagɨl lɨpan aka?” agak.

Agek, Pita agak, “Bɨ Kɨb. Yad nep mɨdmagɨl lɨpin ak, nak nɨpan,” agak.

Nɨb agek, Jisas agak, “Sipsip ñɨlɨk yad okok kod mɨdenɨmɨn,” agak.

16 Jisas nɨb agɨl, kauyaŋ ag nɨŋak, “Saimon Jon ñɨ ne. Nak yɨp nɨŋɨd nep mɨdmagɨl lɨpan aka?” agak.

Agek, Pita agak, “Bɨ Kɨb. Yad nep mɨdmagɨl lɨpin ak, nak nɨpan,” agak.

Nɨb agek, Jisas agak, “Sipsip yad okok kod mɨdenɨmɨn,” agak.

17 Jisas kauyaŋ pen ag nɨŋak, “Saimon Jon ñɨ ne. Nak yɨp mɨdmagɨl lɨpan aka?” agak.

Pen Jisas nɨg gɨl, mɨnɨm ar nokɨm nɨbak nep, “Nak yɨp mɨdmagɨl lɨpan aka?” ag nɨŋɨl ag nɨŋɨl gek me, Pita gos par nɨŋlɨg gɨ agak, “Bɨ Kɨb. Nak tap okok magɨlsek nɨpan. Nɨb ak, yad nep mɨdmagɨl lɨpin ak, nak bɨr nɨpan,” agak.

Agek, Jisas agak, “Nɨb ak, sipsip yad okok kod mɨdenɨmɨn.
18 Yad nep nɨŋɨd yɨb agebin, nak bɨ praj rek mɨdenak ñɨn ak, walɨj gos nak ke nɨŋnak rek dɨ lɨl ajelɨgɨpan. Pen nak kɨsen bɨ mɨlep lɨnɨgan ñɨn ak, nak ñɨnmagɨl nak kɨlan gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ke nɨb alap nep nag ñon gɨl, ma amnɨgan mɨgan ak poŋ dɨl dad amnɨgab,” agak. 19 Jisas mɨnɨm agak nɨbak, bin bɨ ognap kɨsen Pita ñag pak lɨnɨgal ak, Jisas ned nɨŋak me ak. Bin bɨ kɨsen nɨb okok, Pita nop tap tari gɨnɨgal kɨmnɨgab ak nɨŋɨl, God ne melɨk tep sɨŋ ke sek mɨdeb ak nɨŋnɨgal. Pen Jisas Pita nop agak, “Yɨp kɨsen gan,” agak.

20 Jisas mɨnɨm nɨbak agak nɨŋɨl Pita adɨk gɨl nɨŋak, yad bɨ Jisas mɨdmagɨl lolɨgɨp ak mɨdenek. Yad bɨ nɨbak me, ned Jisas Pasopa tap ñɨb mɨdek wagɨn sɨŋak bɨsɨg mɨdɨl ag nɨŋnek, “Bɨ Kɨb. Bɨ an nep mɨmɨg gɨnɨgab?” agnek. 21 Pen Pita yɨp nɨŋɨl Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb. Bɨ aul nop tari gɨnɨgab?” agak.

22 Agek, Jisas agak, “Ak gos yad. Yad agen ne mɨdep nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, adɨk gɨ onɨgain ak, mɨnɨm nak mer. Pen nak yɨp kɨsen gan,” agak.

23 Jisas mɨnɨm agak nɨbak, bin bɨ nop nɨŋ dɨlak ognap aglak, “Jisas bɨ ne nɨbak ma kɨmnɨgab,” aglak. Pen Jisas bɨ ne nɨbak ma kɨmnɨgab, agɨl, mɨnɨm nɨbak ma agak; ne yokop agak, “Yad agen, ne mɨdep nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, adɨk gɨ onɨgain ak, mɨnɨm nak mer,” agak.

24 Jisas bɨ ne nɨbak me, ne ke mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkɨl, magɨlsek mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nep mɨdeb ak nɨŋɨl, ñu kɨl tɨkɨp me ak. 25 Jisas tap ar ke ke koŋai nep gak ak pen mɨnɨm nɨbak yokop ognap nep nab sɨŋaul ñu kɨl tɨkpin. Yad nɨpin, mɨnɨm nɨb okok magɨlsek ñu kɨl tɨk buk koŋai nep eyaŋ lɨplap, lɨm dai aul sɨkol gek, dam lep kau ak ma mɨdobkop.

Copyright information for `KMHM