John 3

Jisas Nikodimas nop ag ñɨ tep gak

Bɨ Juda Kansol kɨb ak bɨ alap mɨdolɨgɨp, yɨb ne ak Nikodimas. Ne Perisi bɨ alap. Ne kɨslɨm eyaŋ, Jisas nop nɨŋnɨg, mɨdek sɨŋak apɨl agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Cɨn nɨpɨn, tap ma gep rek gɨpan okok, nak ke ma gɨpnap; God ne ke nep nep eip mɨdeb ak me, tap ma gep rek nɨb okok gɨpan. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God ne nep nep ag yokek apɨl cɨnop mɨnɨm ag ñɨban,” agak.

Agek, Jisas agak, “Yad nep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ ke komɨŋ kɨsen nɨb lɨnɨgal okok nep, God kɨrop dɨl, ‘Bin bɨ yad’ agɨl, kod mɨdenɨgab,” agak.

Nɨb agek, Nikodimas wal agɨl gos par nɨŋɨl agak, “Bin bɨ tɨk lel kɨb gɨpal okok, kauyaŋ nonɨm kogi nab adaŋ amel, kauyaŋ tɨk dapel, bin bɨ ke komɨŋ kɨsen nɨb lɨlaŋ, agɨl, ageban aka tari?” agak.

Agek, Jisas agak, “Nep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ sɨŋak, ñɨg ak abe, God Kaun ak abe dɨl ke komɨŋ kɨsen nɨb lɨnɨgal okok nep, God kɨrop dɨl, ‘Bin bɨ yad’ agɨl, kod mɨdenɨgab. Bin bɨ tɨk dopal rek tɨk dapel mɨdebal ak pen God Kaun ne apɨl kaun won nɨbep nab adaŋ gek komɨŋ mɨdenɨgabɨm. Nɨb ak, “Nɨbi bin bɨ magɨlsek ke komɨŋ kɨsen nɨb lɨnɨmɨb,” mɨnɨm agesin nɨbak, nak wal agɨl gos par ma nɨŋnɨmɨn. Pɨnem ak gos ne ke apɨl ameb. Pɨnem dosɨp nɨpɨm ak pen apeb tam ak sek, ameb tam ak sek, nɨbi ma nɨpɨm. Nɨb ak rek me, bin bɨ God Kaun bak lek, ke komɨŋ kɨsen nɨb lɨpal okok,” agak.

Nɨb agek, Nikodimas agak, “Nak ageban ar nɨbak, titi gɨl gɨnɨmɨŋ?” agak.

10 Agek, Jisas agak, “Nak Isrel bin bɨ mɨnɨm ag ñeb bɨ kɨb kɨri alap pen nak ma nɨpan ar? 11 Nep nɨŋɨd yɨb agebin, cɨn ke tap tari nɨŋ tep gɨl, tap tari udɨn cɨn ke nɨŋɨl nɨpɨn nɨbak nep nɨbep ag ñobɨn ak pen mɨnɨm agobɨn nɨbak ma nɨŋ dɨpɨm. 12 Yad nɨbep lɨm dai ar wagɨn aul gɨp rek agen, ma nɨŋ dɨpɨm rek, titi gɨl God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak gɨp rek agen, nɨŋ dɨnɨgabɨm? 13 Pen bin bɨ alap God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak ajɨl ma nɨŋak; yad ke Bɨ Ñɨ ne nep nɨb alaŋ mɨdɨl onek.

14 “Pen bɨrarɨk nep mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab sɨŋak, soiŋ tɨmel okok Isrel bin bɨ kɨrop su lel kɨmlak ak nɨŋɨl Mosɨs soiŋ tɨmel nɨb okok rek alap dɨ mab bak sɨŋ alaŋ lek, bin bɨ an an soiŋ nɨb alaŋ nɨŋlak okok, kɨrop komɨŋ lak. Nɨb ak rek me, Bɨ Ñɨ ne nop mab bak alaŋ ñag pak lel, 15 bin bɨ an an nop nɨŋ dɨnɨgal okok, komɨŋ per mɨdep ak dɨnɨgal. 16 God bin bɨ karɨp lɨm wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨl, Ñɨ ne nokɨm yɨb ak kɨrop nen agɨl ñak. Nɨb ak, bin bɨ an an Ñɨ ne nɨbak nop nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨrop komɨŋ per mɨdep magɨl ak ñek, kɨmɨl ma kɨr gɨnɨgal. 17 God Ñɨ ne ag yokak ak, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨmɨŋ, agɨl, ma ag yokak; bin bɨ okok dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ, agɨl, ag yokak.

18 “Bin bɨ an an Ñɨ ne nop nɨŋ dɨnɨgabal okok, God kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl pen yur ma ñɨnɨgab. Pen bin bɨ nop ma nɨŋ dɨnɨgal okok, God Ñɨ ne nokɨm yɨb nɨbak nop ma nɨŋ dɨnɨgal rek, God kɨrop bɨr mɨnɨm kɨb agɨl, pen yur kɨb dɨnɨgal, agak. 19 God bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl pen yur ñɨnɨgab, wagɨn nɨbak nɨg gɨl mɨdeb: Melɨk lɨm dai ar wagɨn aul owɨp ak pen bin bɨ okok, melɨk mɨdeb sɨŋak amnɨn, agɨl gos ak ma nɨpal. Kɨri tap si tap tɨmel gɨ mɨdebal rek, kɨslɨm gɨp okok nep mɨdojɨn, agɨl gos ak nep nɨpal. 20 Melɨk nɨbak nɨŋel mɨlɨk yapek, ‘Tɨmel gɨpɨn ak, mɨseŋ ma nɨŋnɨmel,’ agɨl, melɨk mɨdeb sɨŋak ma onɨgal. 21 Pen bin bɨ yɨpɨd gɨl gɨpal okok, ‘God agɨp rek nep gobɨn ak mɨseŋ nɨŋlaŋ,’ agɨl, melɨk mɨdeb ar sɨŋak opal,” agak.

Jon Ñɨg Pak Ñeb Bɨ ak, Jisas bɨ tigep bɨ rek mɨdeb, agɨl, mɨnɨm ag ñak

22 Kɨsen Jisas bɨ ne okok eip am karɨp lɨm Judia nab okok am mɨdlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñɨ mɨdek. 23 Ainon karɨp lɨm Salim maŋ nɨb sɨŋak mɨdek. Pen karɨp lɨm Ainon sɨŋak ñɨg koŋai mɨdek. Nɨb ak, ñɨn nab nɨb sɨŋak, Jon ne Ainon sɨŋak am kɨn mɨdɨl, bin bɨ koŋai nep apelɨgɨpal okok kɨrop ñɨg pak ñolɨgɨp. 24 Ñɨn nɨbak kɨri Jon bɨ ñɨg pak ñeb nop mɨñ ma lɨlak. 25 Pen Juda bɨ alap apɨl, Juda nag ar kɨri, ñɨg lɨ yokɨl God udɨn yɨrɨk ar sɨŋak mɨd tep gɨjɨn, agölɨgɨpal mɨnɨm ar ak agɨl, Jon bɨ ne ognap eip mɨnɨm pen pen aglak. 26 Mɨnɨm pen pen agɨl, Jon bɨ ne okok apɨl Jon nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bɨ aul ñɨg Jodan gol pɨs kɨdadaŋ mɨdek, nop Bɨ Kɨb agenak bɨ nɨbak, mɨñi apɨl bin bɨ kɨrop ñɨg pak ñeb nɨŋɨl bin bɨ magɨlsek nop amebal,” aglak.

27 Nɨb agelak, Jon pen agak, “God gos ne ke nɨŋɨp rek, cɨnop wög ar ke ke ag lɨp. 28 Nɨbi ke nɨpɨm yad nɨbep agnek, ‘Yad Krais mer; God agek yad yokop kanɨb ne ak lɨg yɨpɨd gebin,’ agnek. 29 Bɨ alap bin dɨnɨgab ñɨn ak, ne bin ne dɨnɨgab. Bin nɨbak bin ne me ak. Bɨ bin dɨnɨgab bɨ ak, bɨ nɨŋeb ne alap apɨl nop gɨ ñɨnɨgab. Mɨnek akal bin ne dɨnɨg onɨgab, agɨl, nop kod mɨdenɨgab. Pen ne bin dɨnɨg apɨl ‘Bɨr opin aul’ agenɨgab ak, bɨ nɨŋeb ne mɨnɨm ne nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgab. Yad me nɨbak rek. Jisas ne bin bɨ okok kɨrop nɨg gɨl geb ak, yɨp tep gɨp. Mɨñi yad mɨñ mɨñ yɨb gebin. 30 Yɨb ne ap ranek nɨŋlɨg gɨ, yɨb yad ap yonɨgab ak tep.

31 “Bɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb owɨp ak, ne bin bɨ okok magɨlsek ar i alaŋ mɨdeb. Bɨ lɨm dai wagɨn aul nɨb bɨ ak, ne lɨm dai wagɨn aul nɨb ak me, lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨŋɨl mɨnɨm apal rek ageb. Pen bɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb owɨp ak, ne bin bɨ okok magɨlsek ar i alaŋ mɨdeb. 32 Ne seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdɨl tap tari udɨn nɨŋɨp ak, mɨnɨm tari peyɨg nɨŋɨp ak, bin bɨ okok kɨrop ag ñeb, pen mɨnɨm ne ak ma debal. 33 Pen bin bɨ mɨnɨm ne nɨŋ dɨpal okok, God mɨnɨm nɨŋɨd ak nep ageb, agɨl, nɨŋ dɨpal. 34 God ne Jisas ag yokak ak, Kaun ne ak nop ñek ap ran jakek, God mɨnɨm magɨl ne nep ag ñeb. 35 Nap Ñɨ ne nop mɨdmagɨl lɨl, ‘Tap okok magɨlsek kod mɨdenɨmɨn,’ agɨl, dɨ ñɨnmagɨl ar nop ak lɨp. 36 Bin bɨ an an Ñɨ ne nop nɨŋ dɨpal okok, per komɨŋ mɨdep won ak bɨr dɨpal. Pen bin bɨ an an Ñɨ ne nop ma nɨŋ dɨpal okok, kɨri per komɨŋ mɨdep won ak ma dɨnɨgal; God bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm kɨb agek, mɨker dɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal,” agak.

Copyright information for `KMHM