John 4

Jisas bin Sameria nɨb alap nop mɨnɨm ag ñak

Pen bɨ Perisi okok mɨnɨm alap peyɨg nɨŋlak, bin bɨ koŋai nep, Jisas eip mɨdon, agɨl, ne mɨdek sɨŋak apel ne kɨrop bin bɨ koŋai nep ñɨg pak ñɨlɨg mɨdek; pen bin bɨ sɨkol bad alap nep Jon mɨdek sɨŋak apel ne kɨrop ñɨg pak ñɨlɨg mɨdek. Pen Jisas ne ke bin bɨ okok kɨrop ñɨg ma pak ñak; bɨ ne okok nep kɨrop ñɨg pak ñɨlak. Pen Perisi kai mɨnɨm nɨbak rek agelak nɨŋɨl, Jisas karɨp lɨm Judia kɨrɨg gɨl, adɨk gɨ karɨp lɨm Galili amnak. Pen kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ, ne karɨp lɨm Sameria amjakak. Pen karɨp lɨm Sameria nab sɨŋak amlɨg gɨ, Sikar taun amjakak. Sikar maŋ nɨb sɨŋak me, bɨrarɨk nep Jekop ñɨ ne Josep nop lɨm dai alap agak. Pen Jekop ñɨg kau dak ak mɨdek ak me, Jisas apek apek, pɨb nab alaŋ won ak nop masos gek rek, ne amɨl ñɨg kau gol maŋ nɨb sɨŋak bɨsɨgak.

Pen bɨ ne okok tap magɨl taunɨg, Sikar taun nɨbak amnɨlak. Jisas ñɨg kau maŋ sɨŋak bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin Sameria nɨb alap ñɨg mɨlnɨg owak. Apek, Jisas nop nɨŋɨl agak, “Yɨp ñɨg mɨl ñek ñɨŋin,” agak.

Agek, bin nɨbak agak, “Nɨbi Juda bin bɨ, cɨnop Sameria bin bɨ nɨŋɨl, asɨk mosɨk gɨ rep gɨpɨm rek, tari gɨnɨg, ‘Yɨp ñɨg mɨl ñek ñɨŋin,’ agɨl ageban?” agak.

10 Nɨb agek, Jisas pen agak, “Nak God tap tep bin bɨ ñɨnɨg geb ak nɨŋɨl, yad nep, ñɨg mɨl dap ñan, agebin, yad bɨ an mɨdebin nɨpnap ak, nak yɨp apnap, yad nep ñɨg komɨŋ magɨl ñeb ñɨbnep,” agak.

11 Agek, bin nɨbak agak, “Bɨ kɨb. Ñɨg mɨlep tin nak alap ma mɨdeb; ñɨg kau ak rek nep i okeyaŋ mɨdeb. Nɨb ak, ñɨg komɨŋ magɨl ñeb nɨbak akal nɨb dɨnɨgan? 12 Based acɨk cɨn Jekop ñɨg kau nɨbaul cɨnop ñak. Ñɨg nɨbaul nep, ne ke abe, ñɨ ne sɨkop abe ñɨbɨl, kaj sipsip tap ne okok ñɨbɨl gölɨgɨpal. Nɨb ak, yad bɨ kɨb, Jekop bɨ sɨkol, agɨl gos nɨpan ar?” agak.

13 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ ñɨg aul ñɨŋnɨgal okok, kɨrop kauyaŋ ñɨg nen gɨnɨgab; 14 pen bin bɨ ñɨg yad ñen ñɨŋnɨgal okok, kɨrop kauyaŋ ñɨg nen ma gɨnɨgab. Pen ñɨg yad ñɨnɨgain nɨbak ñɨbel, kɨrop nab adaŋ ñɨg kɨlam kajoŋ rek julɨg gɨ, kɨrop per mɨdep ak ñɨnɨgab,” agak.

15 Jisas nɨb agek, bin nɨbak pen agak, “Bɨ kɨb. Yɨp ñɨg nɨbak ñek ñɨŋen, kɨsen yɨp ñɨg nen ma gɨnɨmɨŋ; apɨl ñɨg aul ma mɨlnɨm,” agak.

16 Nɨb agek, Jisas agak, “Am bɨ nagɨmɨl nak poŋɨd dowan,” agak.

17 Agek agak, “Yad bɨ sek mer,” agak.

Agek, Jisas agak, “Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨd ageban.
18 Bɨ aknɨb mamɨd alaŋ dɨnak ak pen bɨ mɨñi eip mɨdebir ak, bɨ nagɨmɨl nak mer. Nɨb ak, nɨŋɨd ageban,” agak.

19 Nɨb agek, bin nɨbak agak, “Bɨ kɨb. Yad nɨpin, nak bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap. 20 Apɨs based cɨn bɨrarɨk nep okok dɨm aul God nop sobok gölɨgɨpal rek, cɨn ak rek nep sobok gɨ mɨdobɨn ak pen nɨbi Juda kai apɨm, ‘Jerusalem nep God nop sobok gɨnɨmel,’ apɨm,” agak.

21 Nɨb agek, Jisas agak, “Yad mɨnɨm nɨŋɨd agebin nɨbaul nɨŋan. Kɨsen dɨm nɨbaul abe Jerusalem abe Bapi nop ma sobok gɨnɨgabɨm. 22 Nɨbi Sameria bin bɨ sobok gɨpɨm pen bɨ tigep bɨ rek nop sobok gɨpɨm ak ma nɨpɨm; pen cɨn Juda bin bɨ, Bɨ sobok gɨpɨn Bɨ ak nɨpɨn. Tari gɨnɨg: God ne titi gɨl bin bɨ dɨ komɨŋ yoknɨgab ak, cɨnop Juda bin bɨ agak. 23 Ñɨn ulep apeb, pen mɨñi bɨr owɨp aul, God Kaun ne bin bɨ gos ñek nɨŋlɨg gɨ, kɨri Bapi nop yɨpɨd gɨl sobok gɨnɨgal; nɨg gɨnɨgal ak, nop tep gɨnɨgab. 24 God ne Kaun mɨdeb ak me, bin bɨ God nop sobok gɨl, kaun kɨrop nab adaŋ nɨŋɨd nep sobok gɨnɨmel.

25 Jisas nɨb agek, bin nɨbak pen agak, “Yad nɨpin, kɨsen Mesaia ak apɨl, cɨnop tap magɨlsek ag ñɨ tep gɨnɨgab,” agak.

26 Agek, Jisas agak, “Bɨ nɨbak me yad mɨdebin. Nak eip mɨnɨm agobɨr me aul,” agak.

27 Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ won nɨbak bɨ ne okok apjakɨl nɨŋlak, Jisas bin alap eip mɨnɨm ag mɨderek, nɨŋɨl kɨri pak ju dɨlak. Pen bɨ kɨri alap warɨkɨl, bin ak nop “Nak mɨnɨm tari mɨdeb?” agɨl ma aglak. Jisas nop ak rek nep, “Tari gɨnɨg bin nɨbak eip mɨnɨm dai dai agesan?” agɨl ma aglak.

28 Pen bin nɨbak, ñɨg tin ak kɨrɨg gɨl, kauyaŋ adɨk gɨ taun nɨbak amɨl, bin bɨ mɨdelak nɨb okok kɨrop agak, 29 “Apɨl, tap okok magɨlsek gɨpin rek ag ñɨb bɨ ak nɨŋɨm! Ne Mesaia ak aka?” agak.

30 Nɨb agek, bin bɨ nɨb okok taun nɨbak kɨrɨg gɨl, Jisas nop nɨŋɨn, agɨl, apelak. 31 Pen Jisas bɨ ne okok Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Tap ñɨŋan!” aglak. 32 Agelak, ne pen agak, “Tap ñɨŋeb yad mɨdeb ak nɨbi ma nɨpɨm,” agak. 33 Nɨb agek, bɨ ne okok kɨri ke nep ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bin bɨ ognap nop tap magɨl dap ñɨbal aka?” aglak.

34 Pen Jisas kɨrop agak, “Nɨbep tap magɨl nɨb okok nen gɨp; yɨp pen tap magɨl nɨb okok nen ma gɨp. Bapi mɨnɨm agak ak nep gos gɨp ak me, gos nɨbak nɨŋɨl, ne yɨp wög ag lɨp nɨbak gɨ juin, agɨl gos nɨpin. Tap ñɨŋeb yad me ak. 35 Pen nɨbi mɨnɨm alap apɨm, ‘Takɨn omal omal mɨdɨl, wid magɨl pok gek am tɨk donɨgabɨn,’ apɨm ak pen mɨñi nɨg ma agnɨmɨb. Udɨn nɨbi ke sɨŋak nɨŋ padɨklɨg nɨŋɨm! Wid wög okok bɨr pok gɨl tɨk dowep rek mɨdeb. 36 Pen mɨñi nep, bin bɨ wid pok tɨk dopal bin bɨ okok, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ wid pok gɨp nɨbak tɨk dam komɨŋ per mɨdep mɨgan ak lɨl, saj kɨri dɨpal me ak. Nɨb ak me, bin bɨ wid magɨl tanaŋ, agɨl, dam yokpal okok abe, bin bɨ wid pok gɨp tɨk dopal okok abe jɨm ñɨl, wid pok ak komɨŋ per mɨdep mɨgan ak mɨdenɨgab ak nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨgal. 37 Cɨn mɨnɨm alap apɨn, ‘Bin bɨ ognap wid magɨl yokel tannɨgab, bin bɨ ognap am tɨk donɨgal,’ apɨn ak, nɨŋɨd yɨb apɨn. 38 Yad nɨbep ag yoken, am wid tɨk dapebɨm. Wid wög dai nɨbak nɨbi wög kɨlɨs gɨl ma gɨpɨm; bin bɨ ognap kɨlɨs kɨri ak gel tanɨb. Nɨbi yokop am tɨk dapɨl tap tep ak debɨm,” agak.

39 Bin Sameria nɨb nɨbak am bin bɨ ne okok kɨrop agak, “Bɨ nɨbak tap gɨpin gɨpin okok magɨlsek yɨp ag ñɨb,” agak ak me, bin bɨ Sameria nɨb taun nɨbak mɨdelak okok koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak.

40 Pen Sameria bin bɨ, kɨri Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, Jisas mɨnɨm neb neb gɨl aglak, cɨn eip am mɨdon, agel, Jisas ñɨn omal am kɨri eip mɨdɨl, 41 mɨnɨm ag ñek, bin bɨ ognap sek koŋai nep mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl nop nɨŋ dɨlak. 42 Pen kɨri nɨg gɨl nɨŋ dɨl, bin nɨbak nop aglak, “Mɨñi mɨnɨm nak ak nep agek cɨn ma nɨŋ dɨpɨn; Jisas mɨnɨm ne ak ke agek nɨŋɨl nɨpɨn, ne nep bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdebal tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨg owak.

Jisas, bɨ kɨb alap ñɨ ne ak nop gek, komɨŋ lak

43 Jisas ñɨn nɨb omal karɨp lɨm nɨbak mɨdɨl, mɨnek karɨp lɨm Galili amnak. 44 Ne ned mɨnɨm alap agɨl agak, “Bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok, karɨp lɨm kɨri ke sɨŋak mɨdɨl mɨnɨm agnɨgal ak, mɨnɨm kɨrop ma dɨnɨgal,” agak. 45 Pen Pasopa ñɨn ak, Galili bin bɨ ognap am Jerusalem mɨdelak. Kɨri Jerusalem mɨdelak nɨŋlɨg gɨ, Jisas tap ma gep rek okok gek nɨŋlak ak me, Jisas mɨñi karɨp lɨm Galili amjakek, kɨri tap ma gep rek Jerusalem gak ak gos nɨŋɨl, nop mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ ag dɨlak.

46 Pen Jisas am Galili mɨdɨl, kauyaŋ Kena taun amnak. Kena taun nɨbak me, ned ñɨg yɨb ak gek ñɨg wain lak.

Pen taun sɨkol Kapaneam sɨŋak, bɨ kɨb alap ñɨ ne tap gak.
47 Bɨ kɨb nɨbak mɨnɨm alap nɨŋak, Jisas karɨp lɨm Judia kɨrɨg gɨl, ap karɨp lɨm Galili mɨdek. Nɨb ak, Jisas mɨdek ak apɨl, nop neb neb gɨlɨg gɨ agak, “Ñɨ yad ak tap gɨp kɨmnɨg geb. Nak kasek am nop gek komɨŋ laŋ!” agak.

48 Nɨb agek, Jisas agak, “Nɨbi yokop yɨp ma nɨŋ dɨnɨgabɨm; tap ma gep rek ognap gen nɨŋɨl nep, yɨp nɨŋ dɨnɨgabɨm,” agak.

49 Pen bɨ kɨb nɨbak agak, “Bɨ Kɨb! Apek amnɨr! Mer ak, ñɨ yad ak kɨmnɨgab!” agak.

50 Agek, Jisas pen agak, “Amnoŋ! Ñɨ nak ak komɨŋ lɨl mɨdenɨgab,” agak.

Nɨb agek, Jisas nɨŋɨd agɨp, agɨl, paŋdak.
51 Kanɨb nab sɨŋak amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ wög gɨ ñeb ne ognap apɨl nop nabɨŋ pakɨl aglak, “Ñɨ nak ak ma kɨmɨb; mɨdeb,” aglak.

52 Nɨb agelak, ñɨ yad ak won akal rek komɨŋ lɨp, agɨl, kɨrop ag nɨŋek aglak, “Tol pɨb kim gak won ak, wak pɨboŋ gak ak komɨŋ lak,” aglak.

53 Nɨb agelak bɨ nap ne nɨŋak, Jisas, “Ñɨ nak ak komɨŋ lɨl mɨdenɨgab,” agak won ak nep komɨŋ lak. Nɨb ak me, bin bɨ ne okok eip magɨlsek Jisas nop nɨŋ dɨlak.

54 Pen Jisas ne ned Kena apɨl, tap ma gep ned nɨb gɨl, ñɨg yɨb ak gek adɨk gɨl ñɨg wain lak; kɨsen pen tap ma gep yɨgwu nab nɨb ak gɨl bɨ kɨb ak ñɨ ne nop gek komɨŋ lak.

Copyright information for `KMHM