John 5

Bɨ tap gak alap ñɨg cöb gol sɨŋak mɨdek, Jisas gek komɨŋ lak

Kɨsen pen Juda kai tap kɨb ñɨŋeb ñɨn ak mɨñi, agɨl, Jisas Jerusalem amnak. Karɨp lɨm Jerusalem nɨbak, kaj sipsip dap amɨl apɨl gɨpal kɨjoŋ tam gol sɨŋak ñɨg cöb kɨb alap mɨdeb. Ñɨg cöb nɨbak Arameik mɨnɨm lɨl, Betesda apal. Pen ñɨg gol omal omal abe ñɨg kɨbɨŋ nab sɨŋak mɨdeb ar ak abe, karɨp badak par aknɨb mamɨd alaŋ mɨdeb. Pen bin bɨ tap gak okok koŋai nep ap karɨp badak nɨb okok kɨn mɨdelak. Bin bɨ nɨb okok, ognap udɨn kwoi gak, ognap tob tɨmel gak nɨŋɨl ma ajölɨgɨpal, ognap mɨb goŋ kɨri pɨs nep kalau gak. Pen ñɨg cöb ak kaun gɨnɨgab aka agɨl, apɨl kod mɨdlɨg gɨ kɨn mɨdölɨgɨpal. Ñɨn ognap God ejol alap apɨl, ñɨg cöb ak dɨ kaun gek, bin bɨ an ned preŋɨd ñɨg cöb nɨb eyaŋ yapolɨgɨp ak, nop tap tari golɨgɨp ak komɨŋ lolɨgɨp. Pen bɨ alap tap gek, per nep kɨm mɨdek, mɨ yɨn ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam kagol pɨs adaŋ (38) lak, ñɨg cöb gol sɨŋak dap lɨlak kɨn mɨdek. Jisas bɨ nɨbak nɨŋɨl, mɨlek padek nɨg gɨlɨg gɨ mɨdolɨgɨp ak nɨŋɨl, nop agak, “Yɨp komɨŋ lɨnɨmɨŋ, agɨl, nɨpan aka?” agak.

Agek, bɨ tap gak nɨbak agak, “Bɨ kɨb. Ñɨg ak kaun gek nɨŋlɨg gɨ, yɨp dɨ ñɨg cöb nab eyaŋ lɨnɨmel bin bɨ alap ma mɨdebal. Yad ñɨg nab eyaŋ ned amnɨm ag gos nɨpin ak pen bin bɨ ognap kasek nep ned ambal,” agak.

Nɨb agek, Jisas pen nop agak, “Warɨkɨl, mɨj nak pɨyak wɨnɨg dad amnoŋ,” agak. Agek, won nɨbak nep nop komɨŋ lek nɨŋlɨg gɨ, warɨkɨl mɨj ne ak wɨnɨg dɨl, dad amnak.

Pen Jisas bɨ nɨbak nop gek komɨŋ lak ñɨn nɨbak, Juda kai God nop sobok gep ñɨn kɨri ak me,
10 Juda bɨ kɨb okok, bɨ komɨŋ lak nɨbak nop aglak, “Ñɨn aul God nop sobok gep ñɨn cɨn. Pen nak mɨj bad nak ak dad ajeban ak, lo mɨnɨm cɨn ak mer agɨp,” aglak.

11 Agelak, agak, “Bɨ yɨp gosɨp komɨŋ lɨp ak agɨp, ‘Warɨkɨl, mɨj bad nak ak wɨnɨg dad amnoŋ,’ agosɨp ak me, dad ajebin,” agak. 12 Agek, aglak, “Bɨ nep agek, mɨj bad wɨnɨg dad ajeban bɨ nɨbak bɨ an?” aglak. 13 Pen Jisas ne bin bɨ koŋai mɨdelak nab nɨb sɨŋak kapkap amnak rek, bɨ komɨŋ lak nɨbak, bɨ yɨp gɨp komɨŋ lɨp me aul, agɨl, agnɨmɨŋ rek ma lak.

14 Kɨsen pen, Jisas bɨ nɨbak nop God sobok gep karɨp mɨgan ak nɨŋɨl agak, “Nɨŋan! Nep komɨŋ lɨp. Nɨb ak, tap si tap tɨmel gölɨgɨpan ak kɨrɨg gɨnɨmɨn. Mer ak, nep tap kɨb yɨb gɨnɨmɨŋ rek lɨp,” agak.

15 Pen bɨ nɨbak ne adɨk gɨ amɨl, Juda bɨ kɨb okok kɨrop agak, “Jisas nep yɨp gɨp komɨŋ lɨp,” agak. 16 Nɨb agek nɨŋɨl, God nop sobok gep ñɨn ak gek komɨŋ lak, agɨl, Juda bɨ okok Jisas nop mɨlɨk kal nɨŋlak. 17 Jisas pen kɨrop agak, “Bapi yad ak per nep wög gɨlɨg gɨ nep mɨdeb rek, yad ak rek nep gɨnɨm,” agak. 18 Nɨb agek, Juda bɨ kɨb okok, ned nop ñagɨn, agɨl gos nɨŋlak ak, mɨñi kɨlɨs yɨb gɨl nɨŋlak. Kɨri aglak, “Ne God nop sobok gep ñɨn cɨn ak tɨb rɨkɨl, ‘Yad God Ñɨ ne,’ agɨp. Nɨb ak, God ne mɨdeb rek, yad nɨb aknɨb rek nep mɨdebin, agɨp,” aglak.

Nap ageb rek nɨŋɨl, Ñɨ ne wög ar ke ke geb

19 Jisas pen kɨrop agak, “Nɨbep nɨŋɨd agebin, Ñɨ ak ne ke tap alap gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp; Nap tap gɨnɨgab okok nep nɨŋɨl gɨnɨgab. Nɨb ak, Nap gɨnɨgab rek, Ñɨ ne ak rek nep gɨnɨgab. 20 Nap Ñɨ ne nop mɨdmagɨl lɨl, tap ne geb geb okok magɨlsek yomeb. Nap ognap sek abe yomek me, Ñɨ ne tap ke yɨb okok gek nɨŋɨl, nɨbi magɨlsek wal agnɨgabɨm. 21 Pen Nap bin bɨ kɨmbal okok gek warɨkpal rek, Ñɨ ne ak rek nep, bin bɨ ognap, kɨrop gen warɨklaŋ, agnɨgab ak, gek warɨknɨgal. 22 Bin bɨ tari tari gɨpal, gos tari tari nɨpal ak, Nap nɨŋɨl kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab; Ñɨ ne nop agek, ne kɨrop magɨlsek mɨnɨm kɨb agnɨgab. 23 Nɨb ak me, bin bɨ kɨri Nap yɨb ne agel ar amnɨgab ak rek, Ñɨ ne yɨb ak abe ak rek nep agel ar amnɨgab. Pen bin bɨ God Ñɨ ne ak nop nɨŋɨl, yɨb ne agel ar ma amnɨgab okok, Nap Ñɨ ne ag yokak ak abe, ak rek nep yɨb agel ar ma amnɨgab.

24 “Nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ an mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, Bɨ yɨp ag yokek onek ak nop nɨŋ dɨpal okok, mɨnɨm kɨb ag yur dep ar ak ma nɨŋnɨgal; kɨri komɨŋ per mɨdep magɨl ak bɨr dɨpal. Nɨb ak, kɨri kɨmeb magɨl ar ak kɨrɨg gɨl, komɨŋ per mɨdep ar ak bɨr mɨdebal. 25 Nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, ñɨn kɨsen per kod mɨdebɨm ak maŋ apeb—pen mɨñi bɨr owɨp aul—bin bɨ kɨmɨl rek mɨdebal okok, God Ñɨ ne mɨnɨm agek, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl nɨŋ dɨnɨgal okok, komɨŋ lɨnɨgal. 26 Bapi tap okok magɨlsek komɨŋ mɨdep wagɨn ak mɨdeb rek, yad Ñɨ ne ak rek nep komɨŋ mɨdep wagɨn ak mɨdebin. 27 Yad Ñɨ ne pen, Bɨ Ñɨ ne mɨdebin rek, yɨp agek, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl nonɨm lɨnɨgain. 28 Mɨnɨm agebin nɨbak nɨŋɨl wal ma gɨnɨmɨb: kɨsen yad agen, bin bɨ kɨmel tɨgel gɨpal okok, 29 magɨlsek mɨnɨm yad nɨŋɨl, warɨkɨl, bin bɨ gɨ tep gɨpal okok, am yad eip komɨŋ mɨdenɨgal; pen bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok, warɨkɨl mɨnɨm kɨb nɨŋɨl pen yur kɨb dɨnɨgal. 30 Pen yad tap tari tari gɨnɨgain okok, ke nɨŋɨl ma gɨnɨgain; Bapi yɨp agnɨgab rek nep gɨnɨgain. Nɨb ak, bin bɨ mɨnɨm kɨb agɨl nonɨm lɨnɨgain ak, Bapi agnɨgab rek nɨŋɨl, yɨpɨd gɨl nep nonɨm lɨnɨgain. Tari gɨnɨg: yɨp tep gɨnɨgab ar ak mɨnɨm kɨb ma agnɨgain. Bɨ yɨp ag yokek onek Bɨ nɨbak nop tep gɨnɨgab ar ak nep gos nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb agɨl nonɨm lɨnɨgain.

Yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak nɨŋɨm, agak

31 “Yad ke, ‘God yɨp ag yokek opin,’ apnep ak, mɨnɨm nɨbak yɨpɨd gɨl ma mɨdeb apkep. 32 Pen Bɨ alap sek
5:32“Bɨ alap sek” agak ak, God ne ke
yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak ageb. Yad nɨpin, mɨnɨm ageb nɨbak nɨŋɨd nep ageb.
33 Nɨbi Juda kai bɨ nɨbi ognap ag yokem, kɨri Jon nop amɨl, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin, agɨl, ag nɨŋlak ak, ne mɨnɨm nɨŋɨd nep kɨrop agak me ak. 34 Jon aka bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul bɨ alap yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin agnɨgab ak, yɨp tap kɨb mer. Pen nɨbi Jon mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, agɨl, nɨŋ dɨl, komɨŋ amnɨgabɨm, agɨl, Jon mɨnɨm yɨp nɨg gɨl agak, agebin. 35 Jon mɨnɨm agak ak, ne sɨp mɨlaŋ melɨk ñeb rek mɨdek, nɨbi mɨnɨm agak nɨbak melɨk rek nɨŋɨl, won sɨkol ulep won alap nep mɨñ mɨñ gɨpek.

36 “Jon nɨbep ag tep gak pen ak yokop mɨnɨm nep agak. Yad lɨm dai wagɨn aul apɨl, Bapi yɨp gɨnɨmɨn agak rek, tap ke yɨb okok gebin ak me, nɨbi Bapi ne nep yɨp ag yokɨp ak, agɨl, mɨseŋ yɨb nɨpkep. 37 Bapi yɨp ag yokak ak, ne ke, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak, nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd ageb. Pen nɨbi meg mɨgan ne ak peyɨg ma nɨpɨm. Ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak, agɨl, ma nɨpɨm. 38 Nɨbi yad bɨ ne ag yokak mɨnɨm yad ak ma nɨŋ dɨpɨm rek, God Mɨnɨm mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ ma mɨdeb.

39 “Nɨbi, komɨŋ per mɨdep magɨl dɨn, agɨl, God Mɨnɨm ak udɨn lɨ nɨŋ tep gɨpɨm ak pen mɨnɨm nɨbak, yɨp agɨl ñu kɨl tɨklak rek nɨŋɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl dɨn, agɨl, yɨp ma apebɨm.

41 “Bin bɨ okok yɨb yɨp agel ar amnaŋ, agɨl, ma agebin. 42 Pen nɨbi bin bɨ tigep bɨ rek mɨdebɨm ak bɨr nɨpin. Nɨbi God nop mɨdmagɨl ma lɨpɨm ak nɨŋɨl agebin. 43 Bapi ne ke yɨp ag yokek opin ak pen nɨbi yɨp ma dɨpɨm. Pen bɨ yokop alap gos ne ke nɨŋɨl apenɨgab ak, nop dɨnɨgabɨm. 44 Bin bɨ ognap okok yɨb kɨri agel ar amenɨgab ak, nɨbep tep gɨnɨgab. Pen Bɨ God nokɨm nep mɨdeb ak cɨnop nɨŋek tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, gos ar ak ma nɨpɨm. Nɨb ak, nɨbi titi gɨl yɨp nɨŋ dɨnɨgabɨm?

45 “Pen Bapi mɨnɨm yad dɨl, nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨgab, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb, mer. Mosɨs cɨnop gɨ ñɨnɨgab apɨm ak pen Bapi ne Mosɨs mɨnɨm ne agak mɨnɨm nɨbak dɨl nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨgab. 46 Mosɨs ne God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl mɨnɨm ognap yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkak. Pen Mosɨs mɨnɨm ñu kɨl tɨkak mɨnɨm nɨbak ma dɨpɨm rek, mɨnɨm yad agebin ak rek nep ma dɨnɨgabɨm. 47 Mosɨs mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ma dɨpɨm rek, nɨbi ti gɨl mɨnɨm yad agebin ak dɨnɨgabɨm?” agak.

Copyright information for `KMHM