John 6

Jisas bɨ aknɨb paip tausan tap ñek ñɨŋlak

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

Pen Jisas nɨg gɨ mɨdɨl, kɨsen ñɨg magöb dɨl, Ñɨg Cöb Galili juɨl, pɨs kɨdadaŋ amnak. Ñɨg Cöb Galili nɨbak nep me, yɨb alap Ñɨg Cöb Taibirias apal. Pen Jisas ne bin bɨ tap gak okok gek komɨŋ lak ak nɨŋölɨgɨpal rek, bin bɨ koŋai nep nop kɨsen gɨlak. Pen Jisas bɨ ne okok eip am dɨm sɨŋak alaŋ amɨl, bɨsɨg mɨdelak. Ñɨn nab nɨb sɨŋak Juda kai Pasopa ñɨn kɨb kɨri ak ulep ulep gak. Jisas bɨ ne eip dɨm sɨŋak bɨsɨg mɨdɨl, udɨn kɨlan gɨl nɨŋak, bin bɨ koŋai sɨkerek yɨb nep nop apelak. Jisas nɨŋɨl, ne tari tari gɨnɨgab ak ke nɨŋak ak pen bɨ ne Pilip tari agnɨgab, agɨl, nop agak, “Cɨn tap magɨl akal nɨb dɨl, bin bɨ koŋai nep sɨŋ aul kɨrop ñon ñɨŋnɨmel?” agak.

Agek, Pilip pen agak, “Kab magɨl silpa won aknɨb ñɨn juɨl wajrem alaŋ (200) rek yokɨl, bred tau dapɨl, dɨ pag gɨl sɨkol sɨkol gɨl, bin bɨ nɨb sɨŋ aul ñon, magɨlsek tap sɨkol sɨkol ñɨbenɨmel rek lɨnɨgab,” agak.

Nɨb agek, bɨ ne Edru, Saimon Pita nɨmam ak agak, “Ñɨ sɨkol alap bred bali plaua dɨ dagɨlpal bred won aknɨb mamɨd alaŋ, kɨbsal omal sek dɨ mɨdeb aul, pen tap nɨbak bin bɨ koŋai yɨb sɨŋ aul tap kɨb mer,” agak.

10 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ okok agem bɨsɨglaŋ,” agak. Agek, bɨ ne okok bin bɨ okok kɨrop agelak, tap kas koŋai nep tan tep gak ain ar nɨb sɨŋak magɨlsek bɨsɨgel amnak. Bɨ okok nep me paip tausan (5000) rek amnak.

11 Kɨri nɨg gɨl bɨsɨglak nɨŋɨl, Jisas bred won nɨb okok dɨl, God nop tep agɨl, kɨrop nonɨm lɨ ñak. Kɨbsal ak, ak rek nep gak. Kɨrop nɨg gɨl nonɨm lɨ ñek, bin bɨ okok kɨri magɨlsek bred kɨbsal titi rek dɨjɨn agɨl gos nɨŋlak ak rek nep dɨlak. 12 Nɨg gɨl ñɨbel ñɨbel kogi gek kɨrɨg gɨlak. Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bin bɨ tap ñɨbɨl kɨrɨg gɨpal okok, dɨ adaŋ aul ma gɨnɨmɨb,” agak. 13 Agek, bɨ ne okok bred dai dai okok yɨprɨg wad yɨgel yɨgel, wad aknɨb umɨgan alaŋ ak ap ran jakak.

14 Bin bɨ okok Jisas tap ma gep rek gak nɨbak nɨŋɨl aglak, “Cɨn mɨñi nɨpɨn, bɨ aul me, Bɨ God Mɨnɨm Agep lɨm dai wagɨn aul onɨgab agɨl per agobɨn bɨ me ak,” aglak. 15 Pen Jisas nɨŋak, bin bɨ okok, yɨp kiŋ bɨ kɨb kɨri mɨdenɨm, agɨl, apɨl yɨp kɨlɨs gɨl dad amnɨgal, ag gos nɨŋɨl, ne kauyaŋ amɨl dɨm okok ne ke ausek mɨdek.

Jisas ñɨg kas ar tauɨd amnak

(Mat 14:22-23; Mak 6:45-52)

16 Pen dɨgep won ak, Jisas bɨ ne okok am Ñɨg Cöb Galili eyaŋ amɨl, 17 Jisas ma owak rek, kɨslɨm gek, kɨri nep ñɨg magöb dɨl kauyaŋ taun sɨkol Kapaneam amnɨg paŋdɨlak. 18 Amelak nɨŋlɨg gɨ, yɨgen kɨb dɨl, ñɨg ak pagak. 19 Pen kɨri tapɨn ñɨg magöb ñɨg kas parɨk nab sɨŋak kilomita aknɨb mamɨd alaŋ aka kagol oŋɨd amɨl nɨŋlak, Jisas ñɨg ar sɨŋak tauɨd apek. Kɨri nɨŋɨl mɨdmagɨl kɨb amnak nɨŋɨl pɨrɨklak. 20 Pen Jisas agak, “Nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb. Yad nep apebin,” agak. 21 Nɨb agek, kɨri ma pɨrɨkɨl, nop dɨ ñɨg magöb mɨgan ak lel nɨŋlɨg gɨ, ñɨg magöb ak mɨñi nep karɨp lɨm amnɨg gɨlak mɨgan ak amjakak.

Jisas nop pɨyo nɨŋlak

22 Mɨnek bin bɨ Ñɨg Cöb Galili pɨs kɨdadaŋ kɨnlak okok gos nɨŋɨl nɨŋlak, tol dɨgep ñɨg magöb nokɨm alap nep mɨdek nɨŋɨl Jisas bɨ ne okok nep ñɨg magöb nɨbak amnɨlak; Jisas ne ke ñɨg magöb nɨbak ma amnak. 23 Mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ñɨg magöb ognap bin bɨ ognap taun kɨb Taibirias nɨb apɨl, Bɨ Kɨb ne God nop tep agɨl tap ñek ñɨŋlak kau ak ñɨg gol sɨŋak ap wös gɨlak. 24 Pen bin bɨ mɨdelak okok nɨŋlak, Jisas abe bɨ ne okok abe ma mɨdelak; nɨbak Jisas nop pɨyo nɨŋɨn, agɨl, kɨri ñɨg magöb nɨb okok amɨl Kapaneam amnɨlak.

Yad bred rek, yɨp dɨl komɨŋ mɨdenɨgabɨm, agak

25 Ñɨg Cöb Galili am am pɨs kɨdadaŋ amjakɨl, Jisas nop nɨŋɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Nak won akal aul opan?” aglak. 26 Agelak agak, “Nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd agebin, bred ñen ñɨbem kogi gak rek, yɨp pɨyo nɨŋ ajebɨm; pen tap ma gep rek gɨpin okok mɨnɨm wagɨn ak nɨŋɨl yɨp pɨyo nɨŋ ma ajebɨm. 27 Tap magɨl ki gɨ yonɨg geb ak dɨn, agɨl, wög kɨlɨs ma gɨnɨmɨb; God ne Bɨ Ñɨ ne nɨŋebir agek owɨp rek, tap magɨl per mɨdep ne ñɨnɨgab ak dɨn, agɨl, wög kɨlɨs gɨnɨmɨb,” agak.

28 Nɨb agek aglak, “Cɨn wög tari gon, God nop tep gɨnɨgab?” aglak.

29 Agelak, Jisas agak, “God ne Bɨ ag yokek owɨp ak, Bɨ nɨbak nop nɨŋ dɨnɨgabɨm ak, God nop tep gɨnɨgab,” agak.

30 Nɨb agek aglak, “Cɨn tap ma gep rek alap nɨŋnɨgabɨn ak, agnɨgabɨn, ‘God nep nep ag yokɨp,’ agɨl, nep nɨŋ dɨnɨgabɨn. Nɨb ak, cɨnop tap ma gep tari rek gɨnɨgaban? 31 Bɨrarɨk nep apɨs based sɨkop mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdɨl, tap mana agölɨgɨpal ak ñɨbelɨgɨpal. God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Ne bred seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb ognap kɨrop ñek ñɨbelɨgɨpal,’ aglak,” aglak.

32 Nɨb aglak ak pen Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin, Mosɨs bɨrarɨk okok bred kɨrop ñek ñɨŋlak bred nɨbak, bred seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb mer. Bred seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb bred nɨŋɨd nɨbak, Bapi yad nɨbep ñeb. 33 God bred ne ak, God ag yokek, seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb lɨm dai wagɨn aul apɨl, bin bɨ okok kɨrop komɨŋ mɨdep won ak ñeb,” agak.

34 Jisas nɨb agek aglak, “Bɨ Kɨb. Mɨñi bred nɨbak cɨnop per nep ñɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨn,” aglak.

35 Agelak, Jisas agak, “Yad nep me bred komɨŋ mɨdep bred nɨbak. Bin bɨ yɨp onɨgal okok, kɨrop kauyaŋ yuan ma gɨnɨgab. Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨrop kauyaŋ ñɨg nen ma gɨnɨgab. 36 Pen nɨbep mɨdarɨk nep ag ñesin ak, yɨp udɨn nɨpɨm ak pen yɨp ma nɨŋ dɨpɨm. 37 Bapi yɨp agɨp bin bɨ okok kɨri magɨlsek yɨp onɨgal. Bin bɨ yɨp onɨgal okok, ma ag yoknɨgain, mer yɨb. 38 Pen tari: yad seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb opin ak, gos yad nɨpin ar ak gɨnɨm, agɨl, ma opin; Bapi yɨp ag yokɨp ak, gos ne nɨŋɨl agɨp rek gɨnɨm, agɨl, opin. 39 Bapi bin bɨ yɨp agɨp okok kɨrop nɨŋ mɨden, alap ma kɨr gɨnɨmɨŋ; mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, yad gen, kɨri magɨlsek warɨknɨmel. Nɨg gɨnɨgab ak, Bapi yɨp ag yokak ak, nop tep gɨnɨgab. 40 Bapi yad nop tep gɨnɨgab ak, bin bɨ an an yɨp nɨŋɨl nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨri magɨlsek per per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Pen mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, yad ke gen kɨri magɨlsek warɨknɨgal,” agak.

41 Pen Jisas, “Yad me, bred seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb opin ak,” agak ak me, Juda bin bɨ okok mɨnɨm ali gɨrɨra gɨrɨra gelak. 42 Juda bin bɨ okok ali gɨrɨra gɨrɨra gɨl aglak, “Bɨ aul, nonɨm nap ne ak cɨn ke nɨpɨn. Ne Josep ñɨ ne Jisas nep. Nɨb ak, ne titi gɨ agɨp, ‘Yad seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb opin,’ agɨp?” aglak.

43 Nɨb agelak, Jisas pen agak, “Ali gɨrɨra gɨrɨra ma gɨnɨmɨb. 44 Bin bɨ alap ne ke yɨp ma nɨŋ dɨnɨgab. God nop gos tep ñek nep me, yɨp apek, mɨnɨm kɨb agep ñɨn kɨsen ak yad gen ne kauyaŋ warɨknɨgab. 45 Bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok kɨri God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God ne bin bɨ nɨb okok magɨlsek kɨrop ag ñɨnɨgab,’ aglak. Bin bɨ Bapi kɨrop mɨnɨm ag ñek nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨri magɨlsek yɨp onɨgal. 46 Bin bɨ ognap kɨri God nop udɨn ma nɨpal; yad Bɨ ne ag yokek onek ak nep Bapi nop udɨn nɨpin.

47 “Pen yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ yɨp nɨŋ dɨnɨgal okok, komɨŋ per mɨdep won nɨbak bɨr dɨl, per per nep mɨdenɨgabal. 48 Bred ñɨbɨl komɨŋ mɨdenɨgal ak, yad me bred nɨbak. 49 Nased yes sɨkop bɨrarɨk nep mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdɨl, tap mana ak ñɨŋlak ak pen mɨd damɨl kɨmlak. 50 Pen bred Bɨñen ag yokek seb kab ar alaŋ nɨb apeb bred nɨbak, bin bɨ ñɨbɨl, komɨŋ per per nep mɨdɨl ma kɨmnɨgal.

51 “Yad ke bred komɨŋ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb opin bred nɨbak. Bin bɨ an an bred nɨbaul ñɨb nab eyaŋ lɨnɨgal okok, per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Bred agebin nɨbaul mɨb goŋ yad ak me. Bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdebal kɨri per nep per nep komɨŋ mɨdenɨmel, agɨl, mɨb goŋ yad ak ñɨnɨgain,” agak.

52 Jisas nɨb agek, Juda bin bɨ nɨb okok kɨri ke nep mɨnɨm pen pen agɨl, ognap aglak, “Bɨ aul titi gɨl, cɨnop mɨb goŋ ne ak ñek ñɨŋnɨgabɨn?” aglak.

53 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbi Bɨ Ñɨ ne mɨb goŋ ne, lakañ ne ma ñɨŋnɨgabɨm ak, komɨŋ mɨdep won ak nɨbep nab adaŋ ma mɨdenɨgab. 54 Bin bɨ an mɨb goŋ yad, lakañ yad ñɨŋnɨgab ak, ne komɨŋ per mɨdep won ak bɨr dɨp nɨŋɨl mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak yad gen ne kauyaŋ warɨknɨgab.

55 “Pen tari: mɨb goŋ yad ak tap ñɨŋeb yɨb; lakañ yad ak ñɨg ñɨŋeb yɨb. 56 Bin bɨ an an mɨb goŋ yad lakañ yad ñɨŋnɨgal okok, yad nab adaŋ mɨdenɨgal; yad kɨrop nab adaŋ mɨdenɨgain. 57 Bapi per per nep komɨŋ mɨdeb ak, ne yɨp ag yokɨp Bapi nɨbak, ne yɨp gek komɨŋ mɨdebin ak me, bin bɨ yɨp dɨ nab kɨri adaŋ lɨnɨgal okok, kɨrop ak rek nep gek, komɨŋ mɨdenɨgal. 58 Mɨnɨm ar nɨbak me, bred seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb owɨp, agɨl agesin. Bred nɨbak, apɨs based sɨkop tap mana agölɨgɨpal ak ñɨbɨl mɨd damɨl kɨmlak rek mer; bin bɨ bred yad agesin aul kɨri ñɨb nab eyaŋ lɨnɨgal ak, komɨŋ per nep per nep mɨdenɨgal,” agak.

Bin bɨ koŋai nep Jisas nop kɨrɨg gɨlak

59 Jisas Juda mogɨm gep karɨp Kapaneam sɨŋak mɨdɨl, mɨnɨm nɨbak agek, 60 bin bɨ ne okok koŋai nep nɨŋɨl aglak, “Jisas mɨnɨm ageb nɨbak mɨnɨm kɨlɨs yɨb. Mɨnɨm ne nɨŋ dɨjɨn rek ma lɨp,” aglak.

61 Kɨri ali gɨrɨra gɨrɨra gɨl agelak, Jisas ke nɨŋɨl agak, “Mɨnɨm agesin nɨbak nɨŋɨl gos par nɨŋɨl kɨrɨg gɨn ag gos nɨpɨm ar? 62 Pen Bɨ Ñɨ ne seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdɨl owak ak, ne kau nɨb ar sɨŋak alaŋ kauyaŋ adɨk gɨ amenɨgab ak, nɨbi gos tari nɨŋnɨgabɨm? 63 God Kaun komɨŋ mɨdep won ak ñek, bin bɨ komɨŋ lɨnɨgal; bin bɨ kɨlɨs kɨri ke komɨŋ ma lɨnɨgal, mer yɨb. Yad mɨnɨm nɨbep agesin ak, mɨnɨm nɨbak gek, God Kaun ne nɨbep apɨl, komɨŋ mɨdep won ak nɨbep ñɨnɨgab nɨŋɨl nɨbi komɨŋ lɨnɨgabɨm,” agak. 64 Pen Jisas ne ned nep, bin bɨ an nop ma nɨŋ dɨnɨgab, an nop mɨmɨg nɨŋnɨgab ak nɨŋak ak me, ne agak, “Nɨbi ognap yɨp ma nɨŋ dɨpɨm,” agak. 65 Pen mɨnɨm ognap sek agɨl agak, “Ar nɨbak nep nɨbep apin, bin bɨ alap gos ne ke nep nɨŋɨl yɨp ma nɨŋ dɨnɨgab; Bapi nep genɨgab ak me, bin bɨ alap yɨp apɨl yɨp nɨŋ dɨnɨgab,” agak.

66 Jisas mɨnɨm nɨbak ag juek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ apɨl mɨnɨm nop nɨŋölɨgɨpal okok, koŋai nep nop kɨrɨg gɨl, ke ke amnɨlak. 67 Nɨg gɨl amel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Nɨbi ak rek nep yɨp kɨrɨg amnɨgabɨm aka?” agak.

68 Agek, Saimon Pita agak, “Bɨ Kɨb. Bɨ an nop amjɨn? Mɨnɨm nak ageban ak nɨŋɨl me, per per nep komɨŋ mɨdonɨgabɨn. 69 Cɨn nep nɨŋ dɨpɨn rek, cɨn nɨpɨn, God ne Bɨ Sɨŋ cɨnop ag yokɨp ak, nak Bɨ nɨbak me ak, agɨl nɨpɨn,” agak.

70 Saimon Pita nɨb agek, Jisas pen Saimon Iskariot ñɨ ne Judas ak, kɨsen nop mɨmɨg nɨŋnɨgab ak nɨŋɨl, kɨrop agak, “Yad nɨbep bɨ aknɨb umɨgan alaŋ dɨpin ak pen bɨ nɨbi nokɨm alap kɨjeki bɨ ne,” agak.

Copyright information for `KMHM