John 7

Jisas nɨmam kɨsen nop mɨnɨm aglak

Kɨsen pen Juda bɨ kɨb okok Jisas nop ñagnɨg gelak nɨŋɨl Jisas karɨp lɨm Judia okok ma ajolɨgɨp; karɨp lɨm Galili okok nep ajolɨgɨp. Pen Juda ñɨn kɨb kɨri, karɨp badak sɨkol gɨ lɨl ñɨn ognap kɨnbal ñɨn ak maŋ maŋ gek nɨŋlɨg gɨ, Jisas nɨmam kɨsen okok mɨdek sɨŋak apɨl nop aglak, “Nak mɨgan nɨbaul kɨrɨg gɨl karɨp lɨm Judia amɨl, bin bɨ mɨnɨm nep nɨŋ dɨpal okok ak rek nep tap ma gep rek geban okok ognap nɨŋnɨgal. Bɨ kɨri bɨ kɨb mɨdon agnɨgal okok, tap kɨri okok we gɨl ma gɨnɨgal; mɨseŋ yɨb gɨnɨgal. Nɨb ak, nak tap ke yɨb gɨpan rek, bin bɨ koŋai mɨdebal nab sɨŋak tap ma gep ognap gek, bin bɨ magɨlsek nɨŋnɨgal,” aglak. Pen Jisas nɨmam kɨsen ne ke okok nop ma nɨŋ dɨlak.

Nɨb agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbi ñɨn akal amnɨgabɨm ak amnɨgabɨm; pen ñɨn yad ameb ak ma owɨp nɨŋɨl adi mɨñi ma amnɨgain. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok, nɨbep bɨ mɨlɨk kal nɨŋnɨmel wagɨn alap ma mɨdeb. Pen yad bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok tap si tap tɨmel gɨpal ak ag mɨseŋ len yɨp mɨlɨk kal nɨŋebal. Nɨb ak, Karɨp Badak ñɨn kɨb maŋ apeb rek, nɨbi Jerusalem amnɨmɨb; pen yad ñɨn ameb ak ma owɨp rek, yad eip ma amnɨgain,” agak. Nɨb agɨl, ne karɨp lɨm Galili mɨdek.

Karɨp Badak ñɨn kɨb owak nɨŋɨl Jisas Jerusalem amnak

10 Pen Jisas nɨmam sɨkop okok Jerusalem amnɨlak nɨŋɨl Jisas ne kapkap sain amnak. 11 Juda bɨ kɨb okok, “Jisas akal?” agɨl, bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak okok kɨrop ag nɨŋlak. 12 Pen bin bɨ yokop okok, Jisas mɨnɨm ak kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl, ognap aglak, “Ne bɨ tep alap,” aglak; ognap pen aglak, “Mer, ne bin bɨ okok kɨrop wai ñeb bɨ,” aglak. 13 Pen bin bɨ yokop okok, Juda bɨ kɨb nɨb okok kɨrop pɨrɨklak rek, kɨri mɨnɨm ognap mɨseŋ ma aglak.

14 Karɨp Badak ñɨn kɨb kɨri nɨbak ñɨn ognap padɨkak. Yokop ñɨn bad alap nep mɨdek, Jisas apjakɨl, God sobok gep karɨp ak amɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñak. 15 Jisas mɨnɨm ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Juda bɨ kɨb okok wal agɨl aglak, “Bɨ aul skul ma agak ak pen ne titi gɨl mɨnɨm okok magɨlsek nɨŋɨp?” aglak.

16 Nɨb agelak, Jisas agak, “Mɨnɨm yad ag ñebin ak, gos yad ke nɨŋɨl ma ag ñebin; Bɨ yɨp ag yokek onek ak nep yɨp gos ñek ag ñebin. 17 Bin bɨ an, God ageb rek gɨnɨm, agɨl, gɨ dad amnɨgab ak, God ne mɨnɨm yɨp ñek agebin aka mɨnɨm yad ke agebin ak, nɨŋnɨgab. 18 Nɨbi nɨpɨm, bin bɨ an mɨnɨm ne ke ageb ak, yɨb yad ke ap ranaŋ, ag gos nɨŋɨl, mɨnɨm okok nɨb okok nɨb dɨl ageb. Pen bɨ an ne Bɨ ne ag yokak yɨb ne nep ap ranaŋ, ag gos nɨŋɨp ak, bɨ nɨbak bɨ yɨpɨd gɨl mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb; ne mɨnɨm esek ognap ma ageb. 19 Mosɨs, God agak agak rek kɨrop lo mɨnɨm ag ñak ak pen lo ar nɨb okok nɨbi bɨ alap ma gɨpɨm. Pen yad mɨnɨm alap mɨdek mer, yɨp yokop ñag pak lɨnɨg gebɨm,” agak.

20 Jisas nɨb agek, bin bɨ ap mɨdelak okok aglak, “Nep bɨ an ñag pak lɨnɨg gek ageban? Nep kɨjeki abaŋ ñagɨp ageban,” aglak.

21 Agelak, Jisas agak, “Yad tap ma gep nokɨm alap gen, nɨbi magɨlsek pak ju dɨpek.
7:21God nop sobok gep ñɨn ak tap ma gep ñɨg cöb Betesda ak gak ak nɨŋɨl pak ju dɨlak.
22 Nɨbi Mosɨs God lo mɨnɨm agak rek, ñɨ nɨbi okok tɨk dapɨl, ñɨn aknɨb ar oŋɨd ak mɨdɨl, mɨnek jɨl ñɨn ak waŋ wak tɨb rɨkpɨm. Gɨpɨm nɨbak, Mosɨs ne mer, nased acɨk sɨkop ned wagɨn gɨl gölɨgɨpal mɨñ ar ak me kɨsen gɨl nɨg gɨpɨm. Pen wak tɨb rɨkep ñɨn jɨl nɨbak, ñɨn ognap God nop sobok gep ñɨn ak nep lɨnɨgab pen, mɨñi God nop sobok gep ñɨn ak, agɨl, ma kɨrɨg gɨpɨm; abramek wak tɨb rɨkpɨm. Gɨpɨm nɨbak rek, yad God nop sobok gep ñɨn ak bɨ alap nop gen, mɨb goŋ magɨlsek komɨŋ lak ak, nɨbi ti gɨnɨg yɨp nɨŋem mɨlɨk yowɨp? 24 Nɨb ak, kɨsen mɨnɨm ar ar nep nɨŋɨl ma agnɨmɨb; yɨpɨd gɨl mɨdonɨmɨŋ ar ak nep nɨŋ tep gɨl agnɨmɨb,” agak.

“Jisas me Krais ak aka?” aglak

25 Jerusalem bin bɨ ognap aglak, “Juda bɨ kɨb okok warɨkɨl bɨ ñag pak lɨnɨg gebal bɨ me aul aka? 26 Pen nɨŋɨm! Ne bin bɨ nab kɨb aul mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, kɨri pen mɨnɨm alap ma agebal. Nɨb ak, kɨri ke nɨpal ne Krais ak mɨdeb rek yɨpɨd gɨl rek lɨp! 27 Pen ne Krais ak opkop ak, cɨn ne karɨp lɨm akal nɨb owɨp ak ma nɨpnop; pen bɨ aul ne karɨp lɨm akal nɨb owɨp ak cɨn magɨlsek nɨpɨn. Nɨb ak, ne Krais ak mer,” aglak.

28 Pen Jisas ne God sobok gep karɨp mɨgan eyaŋ mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ nep mɨdɨl, meg mɨgan dap ranɨl agak, “Nɨbi gos nɨpɨm, nɨbi yɨp nɨŋ tep yɨb gɨl, akal nɨb onek ak nɨpɨm. Pen mer. Gos yad ke nep ma onek. Bɨ yɨp ag yokek onek ak, ne Bɨ yɨpɨd gɨl, Bɨ mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb. Yad ne eip mɨdɨl, yɨp ag yokek onek rek, nop nɨpin; pen nɨbi nop ma nɨpɨm,” agak.

30 Nɨb agek, nop dɨ cɨcɨ lɨn, agɨl nɨŋlak ak pen ñɨn ne ma owak rek, bɨ alap nop dɨ cɨcɨ ma lak. 31 Pen bin bɨ nɨb okok, bin bɨ koŋai nep Jisas tap ma gep okok gak nɨŋɨl aglak, “Krais ak kɨsen onɨgab apal ak, pen tap ma gep koŋai yɨb gɨl, bɨ nɨbaul geb rek gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab,” aglak. Gos nɨbak nɨŋɨl kɨri aglak, “Jisas ne Krais ak nep,” agɨl, nop nɨŋ dɨlak.

Juda bɨ kɨb okok, Jisas nop am poŋ dowɨm, agɨl, bɨ ognap ag yoklak

32 Pen bin bɨ okok Krais mɨnɨm nɨbak kapkap agelak nɨŋɨl, Perisi bɨ kɨb okok abe, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Jisas nop am dɨ cɨcɨ lɨl donɨmɨb, agɨl, God sobok gep karɨp kod mɨdelɨgɨpal polisman ognap ag yoklak.

33 Jisas pen agak, “Yad nɨbep eip tapɨn won alap mɨdɨl, Bɨ yɨp ag yokek onek ak ker adɨk gɨ amnɨgain. 34 Yɨp, akal amɨb, agɨl, pɨyonɨgabɨm ak pen yɨp ma nɨŋnɨgabɨm. Yad amnɨgain ar ak, nɨbi kɨsen gɨnɨmɨb rek ma lɨnɨgab,” agak.

35 Nɨb agek, Juda bɨ kɨb okok kɨri ke nep aglak, “Ne akal amnɨgab, nop ma nɨŋnɨgabɨn? Ne am Juda bin bɨ ju am Grik bin bɨ eip mɨdebal okok amɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ mɨdenɨgab aka tari? 36 Pen ne ti gɨnɨg agɨp, ‘Yɨp, akal amɨb, agɨl, pɨyonɨgabɨm ak pen yɨp ma nɨŋnɨgabɨm. Yad amnɨgain ar ak, nɨbi kɨsen gɨnɨmɨb rek ma lɨnɨgab,’ agɨp?” aglak.

God Kaun ñɨg kɨlam kajoŋ rek juɨl onɨgab

37 Juda Karɨp Badak ñɨn kɨb kɨri nɨbak, ñɨn kɨsen, ñɨn kɨb yɨb ak, Jisas warɨkɨl, meg mɨgan dap ranɨl agak, “Bin bɨ an kɨŋam mɨlep gɨnɨmɨŋ ak, yɨp apɨl ñɨg ñɨŋaŋ. 38 Bin bɨ an yɨp nɨŋ dɨnɨgab ak, God Mɨnɨm ageb rek, ñɨg komɨŋ mɨdep ak nab nop adaŋ nɨb kɨlam juɨl onɨgab,” agak. 39 Ñɨn nɨbak Jisas kɨmɨl warɨkɨl Nap nop ma amnak ar ak me, Jisas ne Kaun ak bin bɨ okok kɨrop ma ñak. Pen ñɨg kɨlam juɨl onɨgab mɨnɨm agak nɨbak wagɨn nɨbgɨl mɨdeb: bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨnɨgal okok, Jisas ne Kaun ak kɨrop ñɨnɨgab, agɨl agak.

Kɨri ke tɨg asɨk ke ke lɨlak

40 Jisas nɨb agek, bin bɨ koŋai nep mɨdelak nɨb okok, ognap mɨnɨm agak nɨbak nɨŋɨl aglak, “Bɨ aul, ne bɨ God Mɨnɨm agep onɨgab, agɨl, kod mɨdolɨgɨpɨn bɨ nɨbak nep me,” aglak.

41 Ognap aglak, “Mer, ne Krais ak!” aglak.

Nɨb agelak, ognap pen aglak, “Mer, Jisas ne Galili nɨb; Krais ak ne Galili nɨb ma onɨgab!
42 God Mɨnɨm ak agɨp rek, Krais ak, Depid tɨkek tɨkel tɨk dam dapɨl gɨl, Krais ak Depid taun ne Betlehem sɨŋak tɨk donɨgal,” aglak. 43 Jisas mɨnɨm nɨbak agek nɨŋɨl, bin bɨ koŋai nɨŋ mɨdelak nɨb okok bɨlok ke ke lɨlak. 44 Ognap nop dɨ cɨcɨ lɨl dam mɨnɨm kɨb agnɨg dad amnɨn aglak ak pen bɨ nokɨm alap nop ma dak.

Juda bɨ kɨb okok Jisas mɨnɨm agak ak ma nɨŋ dɨlak

45 Pen God sobok gep karɨp polisman okok adɨk gɨ amel nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ Perisi okok abe kɨrop ag gɨl aglak, “Bɨ nɨbak nop tari gɨnɨg ma dopɨm?” aglak.

46 Agelak, God sobok gep karɨp polisman nɨb okok aglak, “Bin bɨ ognap okok bɨ nɨbak mɨnɨm tep yɨb ageb rek ma apal,” aglak.

47 Nɨb agelak, pen bɨ Perisi okok pen aglak, “Bɨ esek agɨp nɨbak, bin bɨ ognap ne nɨŋɨd agɨp agɨl nɨpal rek, nɨbi ak rek nep nɨpɨm ar? 48 Cɨn bɨ kɨb bɨ alap aka bɨ Perisi bɨ alap Jisas nop ma nɨŋ dɨpɨn. 49 Bin bɨ sɨŋ aul kɨri lo mɨnɨm ak ma nɨpal rek, God kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab,” aglak.

50 Pen bɨ kɨri Nikodimas, bɨ sɨŋak ned kɨslɨm eyaŋ amɨl, Jisas nop mɨnɨm ognap ag nɨŋak bɨ nɨbak me, kɨrop agak, 51 “Cɨn Juda lo ar ak, bɨ alap nop yokop pen yur ñɨl gɨ tɨmel ma gɨnɨgabɨn; mɨnɨm kɨb agɨl mɨnɨm wagɨn alap pɨyo nɨŋɨl nep me, nɨg gɨnɨgabɨn,” agak.

52 Nɨb agek aglak, “Nak ak rek nep Galili nɨb rek? God Mɨnɨm ak udɨn lɨ nɨŋ damɨl nɨŋnɨgan, bɨ God mɨnɨm agep alap Galili nɨb ma onɨgab,” aglak. 53 Nɨb agɨl kɨri kɨrɨg karɨp kɨri ke ke amnɨlak.

Copyright information for `KMHM