John 8

Bin alap amɨl bɨ alap eip gɨrek

Pen Jisas Olip Dɨm amnak. Mɨnek karɨp tɨk dam lak nɨŋɨl, kauyaŋ adɨk gɨ God sobok gep karɨp ak apek, bin bɨ koŋai nep apɨl nop pɨŋɨl kos kos gelak nɨŋɨl ne bɨsɨg mɨdɨl, kɨrop mɨnɨm ag ñɨ mɨdek. Jisas nɨg gɨl mɨnɨm ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok ognap abe, bɨ Perisi ognap abe, kɨri bin alap am bɨ alap eip dosɨp, bin ak nop dap bin bɨ mɨdelak udɨn yɨrɨk ar sɨŋak warɨk ñɨl, Jisas nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bin aul bɨ sek ak pen bɨ alap eip desir nɨŋɨl dapobɨn me aul. Mosɨs lo cɨnop ñak ak agak, ‘Bin nɨb okok rek, kab ju pak lel kɨmlaŋ,’ agak. Pen nak tari agnɨgan?” aglak. Kɨri mɨnɨm tom aglak nɨbak, nɨb agon Jisas tari agek, nop mɨnɨm kɨb agɨn, agɨl, aglak.

Pen Jisas ne kɨbor kɨyan gɨl, sɨlpɨl ar ak ñɨnmagɨl mɨnɨm won ognap ñu kɨl tɨklɨg gɨ mɨdek.
Pen kɨri Jisas nop mɨnɨm nɨbak rek ag nɨŋlɨg gɨ mɨdelak, ne kɨd almɨl lɨl kɨrop agak, “Bɨ tap si tap tɨmel ma gɨp alap mɨdonɨmɨŋ ak, kab dɨ bin nɨbaul ned paknɨmɨŋ,” agak. Nɨb agɨl kauyaŋ kɨyan gɨl, lɨm eyaŋ mɨnɨm won ognap ñu kɨl tɨk mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ Jisas nop mɨnɨm kɨb agɨn aglak nɨb okok, Jisas mɨnɨm agak nɨbak nɨŋɨl, bɨ kɨb kɨb kɨrɨg amnɨlak nɨŋɨl bɨ okok magɨlsek nokɨm nokɨm kɨrɨg gɨl ke ke am saklak; Jisas eip bin ak eip nep mɨderek. 10 Jisas ne kɨd almɨl lɨl, bin nɨbak nop agak, “Bɨ okok akal? Bɨ nep mɨnɨm kɨb agnɨmɨŋ alap ma mɨdeb ar?” agak. 11 Agek, bin ak agak, “Bɨ Kɨb. Bɨ yɨp mɨnɨm kɨb agnɨmɨŋ alap ma mɨdeb,” agak. Agek, Jisas agak, “Yad ak rek nep nep mɨnɨm kɨb ma agnɨgain. Pen tap si tap tɨmel gölɨgɨpan ak kɨsen ma gɨnɨmɨn; mɨñi nak bɨr amnoŋ,” agak.

Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok melɨk kɨri me Jisas

12 Jisas mɨnɨm alap bin bɨ okok kɨrop kauyaŋ agɨl agak, “Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok, yad melɨk kɨri mɨdebin. Bin bɨ an yɨp sain gɨl ajenɨgab ak, kɨslɨm nab okok rek ma ajenɨgab; komɨŋ per mɨdep melɨk tep ak dɨl ajenɨgab,” agak.

13 Jisas nɨb agek, bɨ Perisi okok nop pen aglak, “Mɨnɨm nak ke ag ñeban ak, cɨn nɨpɨn mɨnɨm nɨbak dɨjɨn rek ma lɨp,” aglak.

14 Nɨb agelak, Jisas agak, “Mɨnɨm nɨbak yad ke agebin ak pen mɨnɨm nɨŋɨd agebin. Pen tari: yad opin okok nɨŋɨl, amnɨgain okok abe nɨŋɨl gɨpin. Pen nɨbi, yad opin okok ma nɨŋɨl, amnɨgain okok abe ma nɨŋɨl gɨpɨm. 15 Nɨbi mɨnɨm tɨg bɨloklɨg gɨ, ‘Ar ak gɨ tep gɨpɨm; ar ak gɨ tɨmel gɨpɨm,’ apɨm ak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨŋɨl apal rek nep apɨm. Pen yad bɨ alap nop mɨnɨm kɨb ma apin. 16 Bapi yɨp ag yokek onek ak, ne yad eip mɨdobɨr rek, yad mɨnɨm tɨg bɨlok gɨnɨg, nɨŋɨd nep agɨl mɨnɨm tɨg bɨloknɨgain. 17 Lo mɨnɨm nɨbi ar ak apɨm, ‘Bin bɨ omal mɨnɨm ar nokɨm nep agnɨgair ak me, bin bɨ nɨŋɨl agnɨgal, ak nɨŋɨd apir, agnɨgal,’ apɨm. 18 Lo nɨbi agɨp nɨbak rek, yad tigep bɨ rek mɨdebin ak, yad ke mɨnɨm bɨr apin; pen Bapi yɨp ag yokak ak, ak rek nep yad tigep bɨ rek mɨdebin mɨnɨm ak bɨr agɨp. Mɨnɨm cɨr apɨl mɨnɨm ar nokɨm nep apɨr ak me, nɨŋɨd apir apkep,” agak.

19 Nɨb agek, nop aglak, “Nap nak me akal?” aglak.

Agelak, Jisas pen agak, “Nɨbi yɨp ma nɨpɨm rek, Bapi yad nop ak rek nep ma nɨpɨm. Yɨp nɨpkep rek, Bapi yad ak rek nep nɨpkep,” agak.

20 Jisas God sobok gep karɨp mɨgan, kab magɨl kɨri God nop ñeb dap yokpal mɨgan ak, mɨnɨm nɨbak ag ñɨ mɨdek pen ñɨn ne ma owak rek, bɨ alap nop dɨ cɨcɨ ma lak.

Yad amnɨgain okok nɨbi ma amnɨgabɨm

21 Jisas kɨrop kauyaŋ agak, “Yad kɨrɨg gɨl amenɨgain; yɨp pɨyo nɨŋnɨgabɨm ak pen nɨbi tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl kɨmnɨgabɨm rek, yad amnɨgain okok nɨbi ma amnɨgabɨm,” agak.

22 Nɨb agek, Juda bɨ kɨb okok aglak, “Ne agɨp, ‘Yad amnɨgain okok nɨbi ma amnɨgabɨm,’ agɨp ak, tari gɨnɨg nɨb agɨp? Ne ke ñag pak lɨnɨg gɨl nɨb agɨp aka?” aglak.

23 Nɨb aglak ak pen Jisas kɨrop agak, “Nɨbi eyaŋ nɨb; yad alaŋ nɨb. Nɨbi lɨm dai ar wagɨn aul nɨb; yad lɨm dai ar wagɨn aul nɨb mer. 24 Nɨb ak nɨŋɨl me, ‘Nɨbi tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl kɨmnɨgabɨm,’ agesin. Pen yɨp, Yad Mɨdebin Rek Mɨdebin,
8:24God Mɨnɨm dai Eksodas ak (Eks 3:14) God yɨb ne ke agɨl, Yad Mɨdebin Rek Mɨdebin agak. Pen sɨŋaul Jisas abe yɨb ne ke agɨl, Yad Mɨdebin Rek Mɨdebin agak. Nɨb ak, Juda bin bɨ okok ognap, mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, Jisas nop mɨlɨk kabiam nɨŋɨl, ñag pak lɨn, aglak.
ma nɨŋ dɨnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel gac sek mɨdebɨm rek mɨdɨl kɨmnɨgabɨm,” agak.

25 Nɨb agek, nop ag nɨŋɨl aglak, “Nak bɨ an?” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Yad nɨbep per nep ag ñebin rek nep mɨdebin.
26 Nɨbep mɨnɨm kɨb ag gɨnɨm ar ak, mɨnɨm koŋai nep mɨdeb. Bɨ yɨp ag yokek onek ak, magɨlsek nɨŋ tep gɨp rek, yɨp gos ñek nɨŋlɨg gɨ, yad pen bin bɨ okok kɨrop ag ñebin,” agak.

27 Jisas ne Nap mɨnɨm ag ñak nɨbak ma nɨŋlak rek, kɨrop agak, 28 “Bɨ Ñɨ ne nop dɨ oklaŋ lɨnɨgabɨm ñɨn ak, gɨnɨgab gɨnɨgab rek nɨŋɨl ñɨn nɨbak nɨŋnɨgabɨm, Yad Mɨdebin Rek Mɨdebin me. Yad tap alap ke nep nɨŋɨl ma gɨpin; Bapi mɨnɨm yɨp agɨp rek nep ag ñebin ak, nɨŋnɨgabɨm. 29 Bɨ yɨp ag yokek onek ak, yad eip mɨdeb. Nop tep gɨp ar ak nep per per gɨpin rek, yɨp ma kɨrɨg gɨp; yad eip nep mɨdeb,” agak.

30 Jisas mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep nop Krais ak, agɨl, nɨŋ dɨlak. 31 Pen Jisas ne Juda bin bɨ nop Krais ak agɨl nɨŋlak nɨb okok kɨrop agak, “Nɨbi mɨnɨm yad pɨs nep nɨŋ dɨl, apin rek nep genɨgabɨm ak me, nɨŋɨd nep bin bɨ yad mɨdenɨgabɨm. 32 Nɨg genɨgabɨm ak, God ne tigep Bɨ rek mɨdeb ak nɨŋɨl, mɨñ wög rek gɨpɨm ak kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨgabɨm,” agak.

33 Nɨb agek aglak, “Mɨnɨm ageban nɨbak tari? Cɨn based Ebraham ñɨ pai ne mɨdobɨn ak, cɨn bin bɨ ognap kɨrop mɨñ wög rek ma gɨpɨn. Nɨb ak, cɨnop tari gɨnɨg, ‘Mɨñ wög rek gɨpɨm ak kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨgabɨm,’ ageban?” aglak.

34 Agelak, Jisas pen agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, tap si tap tɨmel gep won ak nep mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdebal. 35 Mɨñ wög gep bɨ alap, nap ne karɨp ak per ma mɨdenɨgab; kɨsen bɨ ke nɨb alap mani yokɨl nop tauek, nap ned nɨb karɨp ne ak kɨrɨg gɨl, karɨp ke amɨl nap kɨsen nɨb ak nop mɨñ wög gɨnɨgab. Pen ñɨ alap nap karɨp sɨŋak kau ne per per nep mɨdenɨgab. 36 God Ñɨ ne nɨbep bin bɨ tauɨl, mɨñ mɨdebɨm ak wɨsɨb yokenɨgab ak, nɨbi mɨñ wög gölɨgɨpɨm ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨm. 37 Nɨbep Ebraham tɨkek tɨkel tɨk dam dapɨl gɨl apek mɨdebɨm ak nɨpin ak pen mɨnɨm apin ak ma dɨl, yɨp ñag pak lɨnɨg gebɨm. 38 Yad Bapi eip mɨdɨl nɨpin rek nɨbep ag ñebin; pen nɨbi, nap nɨbi ak mɨnɨm agek nɨpɨm ar ak nep gebɨm,” agak.

39 Agek aglak, “Bapi cɨn me Ebraham,” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Nɨbi Ebraham ñɨ pai ne mɨdebkep rek, ne golɨgɨp rek gɨpkep.
40 Yad God mɨnɨm agɨp rek nɨŋɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak nɨbep ag ñɨbin ak pen yɨp ñag pak lɨnɨg gebɨm. Pen nɨbi gɨnɨg gebɨm nɨbak rek, Ebraham ne ma gak. 41 Nɨb ak, nap nɨbi gɨp rek, nɨbi ke nɨb aknɨb rek nep gɨpɨm,” agak.

Nɨb agek aglak, “Cɨnop bin si dɨl ma tɨkpal; God nokɨm me Bapi cɨn yɨb,” aglak.

Seten ñɨ pai ne

42 Nɨb agelak, Jisas pen agak, “‘God nokɨm me Bapi cɨn yɨb,’ apɨm ak pen God ne Nap nɨbi mɨdobkop, yad God nɨb apɨl, mɨñi sɨŋaul mɨdebin ak nɨŋɨl, yɨp mɨdmagɨl lɨpkep. Yad okok mɨdɨl, gos yad ke nɨŋɨl ma onek; God eip mɨdɨl, yɨp nɨŋebir ag yokek sɨŋaul onek. 43 Nɨb ak, mɨnɨm yad ak tari gɨnɨg nɨŋ tep ma gɨpɨm? Gɨpɨm nɨbak, cɨn ma nɨpɨn, agɨl, gɨpɨm. 44 Nɨbi nap nɨbi kɨjeki ñɨ pai ne mɨdebɨm ak me, nop tep gɨp ar ak nep gɨn, agɨl gos nɨpɨm. Ne ned wagɨn gɨl, bin bɨ okok kɨrop ñag pak lolɨgɨp rek, mɨñ ar ne nɨbak nɨg gɨl nep mɨdeb. Gos tep ognap, gos nɨŋɨd ognap ma nɨŋɨp yɨb; ne mɨnɨm nɨŋɨd ognap ma nɨŋɨp. Mɨnɨm esek ageb ak, mɨnɨm yɨb ne me ak. Ne per nep mɨnɨm esek ageb; tom agep wagɨn ak kɨjeki me ak. 45 Pen yad nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd nep agebin ak me, nɨbi nɨŋɨl ma dɨpɨm. 46 Pen yad gebin ar ak nɨŋɨl, ar ak tap si tap tɨmel geban, agɨl, agnɨmɨb rek ma lɨp. Nɨb ak, yad mɨnɨm nɨŋɨd nep agebin ak nɨŋɨl, nɨbi tari gɨnɨg mɨnɨm yad ma nɨŋ debɨm? 47 Bin bɨ God eip mɨdebal okok, mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨpal. Pen nɨbi nop eip ma mɨdebɨm rek, mɨnɨm ne ak ma nɨŋ dɨpɨm,” agak.

Ebraham nop ma tɨk dowep ar ak, Yad Mɨdebin, agak

48 Juda bɨ kɨb okok Jisas nop aglak, “Nak bɨ Sameria nɨb, nep kɨjeki abaŋ ñagɨp, apɨn ak, nɨŋɨd apɨn aka?” aglak.

49 Agelak, Jisas agak, “Yɨp kɨjeki abaŋ ma ñagɨp. Yad Bapi yɨb ne ak agen ar ameb pen nɨbi yɨb yad ak agem sɨŋak eyaŋ ap yapeb. 50 Yɨb yad ke agen ar amnaŋ, agɨl gos ma nɨpin; pen God ne bin bɨ tari tari gɨpal nɨŋ tep gɨp ak, bin bɨ yɨb yad agel ar amnaŋ, agɨl gos nɨŋɨp. 51 Nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ an mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, agebin rek gɨnɨgab ak, ne ma kɨmnɨgab; ne per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgab,” agak.

52 Jisas nɨb agek, kɨri aglak, “Nak mɨnɨm ageban nɨbak nɨŋɨl nɨpɨn, nak kɨjeki abaŋ ñagɨp ageban. Ebraham abe, bɨ God mɨnɨm agep okok magɨlsek abe kɨmlak, pen nak tari gɨl ageban, ‘Bin bɨ an mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, agebin rek gɨnɨgab ak, ne ma kɨmnɨgab; ne per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgab,’ ageban? 53 Based cɨn Ebraham abe, bɨ God mɨnɨm agep okok magɨlsek abe kɨmlak rek, bɨ nɨb okok bɨ sɨkol, yad bɨ kɨb, agɨl gos nɨpan aka?” aglak.

54 Agelak, Jisas agak, “Yɨb yad ke agen ar ambkop, tap yokop rek lɨpkop. Pen Bɨ yɨb yad agek ar ameb bɨ nɨbak Bapi yad. Nɨbi bɨ nokɨm nɨbak nep, God cɨn, apɨm. 55 God cɨn, apɨm ak pen nop ma nɨpɨm; pen yad nop nɨpin. ‘Nop ma nɨpin,’ apnep, nɨbi mɨnɨm tom apɨm rek apnep. Nɨb ak, yad nop nɨpin ak me, mɨnɨm ne ageb rek nɨŋɨl gɨpin. 56 God bɨrarɨk nep nap Ebraham nop agɨl, yad Jisas mɨñi apɨl mɨdebin ñɨn aul nep agɨl, ‘Ñɨn kɨsen ak onɨgab,’ agak. Pen nap Ebraham God mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, mɨnɨm nɨbak God nɨŋɨd agɨp, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdek; ñɨn nɨbak nɨŋɨl mɨñ mɨñ gak,” agak.

57 Jisas nɨb agek, Juda bɨ okok aglak, “Mɨ nak ñɨn juɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (50) rek ma mɨdeban ak pen nak tari gɨl, Ebraham bɨrarɨk ped okok gak ak nɨŋnek, ageban?” aglak.

58 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, Ebraham nop ma tɨk dowep ar ak, Yad Mɨdebin,” agak.

59 Jisas nɨb agek, nop kab ju ñag pak lɨnɨg gelak ak pen ne God sobok gep karɨp mɨgan mɨdek ak sɨl gɨ lɨl söŋ amɨl amnak.

Copyright information for `KMHM