John 9

Bɨ alap tɨk dolak ñɨn ak nep udɨn kwoi gɨl mɨdek, Jisas gek udɨn ñɨl nɨŋak

Pen Jisas bɨ ne okok eip amlɨg gɨ nɨŋlak, bɨ tɨk dolak ñɨn ak nep udɨn kwoi gek udɨn magɨl ma nɨŋolɨgɨp bɨ alap mɨdek. Jisas bɨ ne okok bɨ nɨbak nɨŋɨl Jisas nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bɨ an tap si tap tɨmel gek, bɨ nɨbaul tɨk dolak ñɨn ak udɨn ne ak kwoi gek udɨn magɨl ma nɨŋeb? Ne ke aka nonɨm nap gerek gɨp?” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Udɨn ne kwoi gɨl mɨdeb ak, ne ke aka nonɨm nap tap si tap tɨmel gerek ma gɨp. Pen udɨn ne kwoi gɨl mɨdeb ak, bin bɨ okok God ne Bɨ kɨlɨs aknɨb ke mɨdeb nɨŋ tep gɨlaŋ agɨl gɨp. Mɨñi pɨb nab won aul, Bɨ yɨp ag yokek onek ak, wög nop ak gɨn. Kɨslɨm gɨnɨg geb nɨŋɨl cɨn wög gɨjɨn rek ma lɨnɨgab. Yad lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebin won aul, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok melɨk kɨri ak yad mɨdebin,” agak.

Jisas mɨnɨm nɨbak agɨl, lɨm eyaŋ kɨñɨk ñagɨl, gek uleb lek, dɨl bɨ udɨn kwoi gɨ mɨdek ak nop udɨn magɨl ne sɨŋak lɨl, agak, “Nak Siloam cöb sɨŋak amɨl, udɨn nak ak ñɨg lɨnɨmɨn,” agak. Nɨg gɨl ag yokek, am ñɨg lɨl, udɨn ne ak ñɨl nɨŋɨl, karɨp ne amnak. Siloam mɨnɨm wagɨn ak “Ag Yokek Amnak”.

Pen bin bɨ karɨp yakam ne eip jɨm ñɨl okok abe, ned ne tap asɨb golɨgɨp nɨŋölɨgɨpal bin bɨ okok abe aglak, “Bɨ aul, bɨ sɨŋak bɨsɨg mɨdlɨg gɨ, tap asɨb golɨgɨp ak rek lɨp,” aglak. Agelak, ognap aglak, “Yau me, bɨ nɨbak nep,” aglak. Ognap pen aglak, “Mer. Bɨ nɨbak rek lɨp ak pen bɨ aul bɨ ke nɨb,” aglak. Nɨb agelak, bɨ nɨbak ne ke agak, “Yad me bɨ nɨbak,” agak. 10 Agek, nop aglak, “Udɨn nep ak titi gɨl komɨŋ lɨp?” aglak. 11 Agelak agak, “Bɨ Jisas apal ak, lɨm eyaŋ kɨñɨk ñagɨl, gek uleb lek, dɨl udɨn magɨl yɨp ak lɨl agɨp, ‘Siloam cöb amɨl, udɨn nak ak ñɨg lɨnɨmɨn,’ agek, am udɨn yad ak ñɨg lɨl, dai udɨn ñɨl nɨpin,” agak. 12 Agek aglak, “Bɨ nɨbak mɨñi mɨdeb akal?” aglak. Agelak agak, “Adi ma nɨpin,” agak.

Bɨ Perisi okok, “Bɨ udɨn kwoi gɨ mɨdosɨp ak titi gɨl komɨŋ lɨp?” aglak

13 Pen Jisas gek udɨn ñɨl nɨŋak bɨ nɨbak, Juda kai God nop sobok gep ñɨn kɨri ak nɨg gak ak me, bin bɨ ognap bɨ nɨbak nop dam bɨ Perisi mɨdelak sɨŋak dolak. 15 Bɨ Perisi bɨ nɨbak nop aglak, “Nak titi gɨl udɨn ñɨl nɨpan?” aglak. Agelak agak, “Jisas lɨm uleb alap dɨl, udɨn yad ak lek, yad am udɨn yad ak ñɨg lɨl, mɨñi udɨn ñɨl nɨpin,” agak.

16 Nɨb agek, bɨ Perisi ognap aglak, “God nop sobok gep ñɨn ak nɨb gɨp rek, ne God nop sobok gep ñɨn lo ar ak tɨb juɨp. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God nop ag yokek ma owɨp,” aglak. Nɨb agelak, bɨ kɨri ognap pen aglak, “Bɨ tap si tap tɨmel gep alap mɨdobkop, ne titi gɨl tap ma gep nɨbak gɨpkop?” aglak. Nɨb agɨl kɨri ke nep asɨk ke ke lɨlak. 17 Bɨ Perisi okok, bɨ nɨbak nop kauyaŋ ag nɨŋɨl aglak, “‘Bɨ udɨn yɨp gek udɨn ñɨl nɨpin,’ apan ak, nak bɨ nɨbak bɨ tari, agɨl gos nɨpan?” aglak. Agelak agak, “Yad nɨpin ne bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap,” agak.

18 Pen Juda bɨ kɨb okok, bɨ udɨn kwoi gak komɨŋ lak mɨnɨm ne ak ma dɨl, nonɨm nap ne cɨnop onɨmir, agel, ber mal aperek, 19 aglak, “Ñɨ aul ñɨ nɨri aka?” aglak. Agelak agrek, “Yau, ñɨ ak ñɨ cɨr,” agrek. Agerek aglak, “Nɨri nop udɨn kwoi sek tɨk dorek aka?” aglak. Agelak agrek, “Yau, nop udɨn kwoi sek tɨk dorok,” agrek. Nɨb agerek aglak, “Nɨb ak, mɨñi titi gɨl udɨn ñɨl nɨŋeb?” aglak.

20 Agelak, kɨri ber pen bɨr nɨŋrek, Juda bɨ kɨb nɨb okok ned mɨnɨm kɨlɨs ar alap agɨl aglak, “Bin bɨ an an Jisas ne Krais ak agɨl mɨseŋ agnɨgal okok, Juda mogɨm gep karɨp nɨbak kauyaŋ ma onɨgal,” aglak. Mɨnɨm aglak nɨbak bɨr nɨŋɨl me, pɨrɨkɨl, agrek, “Ñɨ ak, ñɨ cɨr mɨdeb ak, nɨpɨr; ñɨ cɨr nɨbak udɨn kwoi sek tɨk dorok ak abe nɨpɨr; pen mɨñi titi gɨl udɨn ñɨl nɨŋeb ak ma nɨpɨr; bɨ an ne gek udɨn ñɨl nɨŋeb ak abe cɨr ma nɨpɨr. Pen ne ñɨ sɨkol mer; nop ke ag nɨŋenɨgabɨm ak, ne ke agnɨgab,” agrek.

24 Nɨb agerek, bɨ kɨb okok bɨ nɨbak nop kauyaŋ sɨk agel apek aglak, “Nep komɨŋ lɨp nɨbak, God udɨn yɨrɨk ne ar ak mɨnɨm nɨŋɨd nep agan. Cɨn nɨpɨn, bɨ agesɨn ak, bɨ nɨbak bɨ tap si tap tɨmel gep bɨ alap,” aglak.

25 Nɨb agelak, bɨ nɨbak pen agak, “Ne bɨ tap si tap tɨmel gep bɨ alap aka mer, yad ma nɨpin. Yad tap nokɨm alap nep nɨpin. Ned udɨn kwoi gɨ mɨdenek pen mɨñi udɨn ñɨl nɨpin,” agak.

26 Agek aglak, “Nep titi gɨl gosɨp, udɨn ñɨl nɨpan?” aglak.

27 Agelak agak, “Yad nɨbep mɨdarɨk nep ag ñɨbin ak pen nɨbi mɨnɨm yɨp ak ma dɨpɨm. Tari gɨnɨg mɨnɨm mɨdarɨk nep agesin mɨnɨm ak kauyaŋ agan, agɨl agebɨm? Nɨbi ke ak rek nep bɨ ne alap mɨdon, agɨl, ag nɨŋebɨm aka?” agak.

28 Nɨb agek, nop mɨlɨk kal nɨŋɨl, nop mɨnɨm tɨmel agɨl aglak, “Cɨn Mosɨs bɨ ne me, pen nak bɨ yokop ak bɨ ne alap! 29 God Mosɨs nop mɨnɨm ag ñek agolɨgɨp ak nɨpɨn, pen bɨ aul akal nɨb owɨp ak ma nɨpɨn!” aglak.

30 Agelak bɨ nɨbak ne pen agak, “Ake! Bɨ ognɨl! Ne udɨn yɨp ak gek komɨŋ lɨp, pen ne akal nɨb ak nɨbi ma nɨpɨm e! 31 Pen cɨn nɨpɨn, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ, God nop sobok genɨmel ak, ne mɨnɨm kɨrop ma dɨnɨgab; bin bɨ God nop nɨŋ dɨl, ne mɨnɨm ageb rek gɨlɨg gɨ, nop sobok genɨmel ak, ne mɨnɨm kɨrop nɨŋnɨgab. 32 Lɨm dai gɨ lak ñɨn ak tɨkɨl, mɨd dap mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, bin bɨ udɨn kwoi sek tɨk dolak alap gek udɨn ma ñɨl nɨŋak. 33 Bɨ nɨbak God ag yokek ma opkop, ne tap alap gɨnɨmɨŋ rek ma lɨpkop,” agak.

34 Nɨb agek, kɨri pen aglak, “Nanɨm nap nep tɨk dorek ñɨn ak, bɨ tap si tap tɨmel gep ak tɨk dorek, pen nak cɨnop mɨnɨm ag ñɨnɨg geban ar? Nɨb agɨl, Juda mogɨm gep karɨp aul kauyaŋ ma onɨgan,” agɨl, nop dɨ neb neb gɨ dam mɨs eyaŋ yoklak.

Bin bɨ Jisas nop ma nɨŋ dɨpal okok, udɨn kwoi rek mɨdebal

35 Pen bɨ nɨbak nop dɨ mɨs yoklak, Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, am nop pɨyo nɨŋɨl agak, “Nak Bɨ Ñɨ ne nop nɨŋ dɨpan aka?” agak.

36 Agek agak, “Bɨ Ñɨ ne bɨ an? Bɨ nɨbak me ak, agek, yad nop nɨŋ dɨnɨm,” agak.

37 Nɨb agek, Jisas agak, “Bɨ nɨbak mɨdarɨk nep nɨpan. Me nak eip mɨnɨm ag mɨdobɨr aul,” agak.

38 Nɨb agek, bɨ nɨbak Jisas mɨdek wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmɨl agak, “Bɨ Kɨb! Yad nep nɨŋ debin,” agak. 39 Agek, Jisas agak, “Yad lɨm dai wagɨn aul opin ak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop nonɨm lɨnɨg opin. Bin bɨ udɨn kwoi gɨp okok melɨk sɨŋak apɨl nɨŋnɨgal; pen bin bɨ, cɨn bɨr nɨŋ tep gɨpɨn ag gos nɨpal bin bɨ okok, kɨri melɨk kɨrɨg gɨl, kɨslɨm eyaŋ amɨl, ma nɨŋnɨgal.

40 Nɨb agek, bɨ Perisi ulep nɨb sɨŋak mɨdelak ognap, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl aglak, “Nɨb ageban ak, cɨn abe udɨn kwoi gɨp, agɨl, ageban ar?” aglak.

41 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi udɨn kwoi mɨdebkep rek, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak mɨnɨm kɨb ma dɨpkep; pen nɨŋ tep gɨpɨn, apɨm ak me, nɨbi gac sek mɨdɨl mɨnɨm kɨb dɨnɨgabɨm,” agak.

Copyright information for `KMHM