Jude 1

Yad Jud, Jems nɨmam ne ak. Jisas Krais wög gɨ ñeb bɨ ne alap mɨdebin.

Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, nɨbep bin bɨ Bapi God, nɨbep dɨnɨgain, agɨl dɨl mɨdmagɨl lɨp bin bɨ okok, ñu kɨl tɨkebin. Jisas Krais ne nɨbep kod mɨdeb.

Copyright information for `KMHM