Luke 10

Jisas bɨ ne koŋai nep ag yokek amɨl karɨp lɨm ke ke amnɨlak

Kɨsen Jisas bɨ ne ñɨnjuɨl omal nokɨm adɨk gɨ dam umɨgan alaŋ (72) dɨl, kɨrop bɨlokɨl omal ke, omal ke, karɨp lɨm okok ke ke ag yoknɨg gɨl agak, “Nɨbi ned amɨl, mɨnɨm yad ak ag ñem, yad kɨsen nɨnɨgain,” agak. Pen kɨrop mɨnɨm alap agak, “Tap wög kɨb yɨb mɨdeb ak pen bin bɨ tap magɨl pag dowep okok koŋai ma mɨdebal. Nɨb ak, Bɨ Kɨb wög dai nap nɨb ak nop ag nɨŋem, bin bɨ tap magɨl pag dowep ognap sek agek, am pag dolaŋ. Nɨbi amnɨm! Pen nɨbep kaj sipsip ñɨlɨk rek kain sapeb mɨdebal nab sɨŋak ag yokebin. Nɨbi mani tin, wad, tob tɨrɨp okok sek ma dad amnɨmɨb. Bin bɨ ognap eip majɨl nab sɨŋak mɨnɨm ag parsek ma mɨdenɨmɨb. Pen karɨp alap amjakɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan amlɨg gɨ, kɨrop mɨnɨm tep ag ñɨl agnɨmɨb, ‘God nɨbep kod mɨdeŋ,’ agnɨmɨb. Nɨb agenɨgabɨm, bin bɨ God mɨnɨm sain tep ne dep rek alap mɨdenɨgab ak, mɨnɨm sain nɨbi nɨbak dɨnɨgab. Mer ak, mɨnɨm sain agnɨgabɨm ak nɨbep ke adɨk gɨ onɨgab. Pen karɨp nɨbak nep mɨdɨl, tap magɨl dap ñɨnɨgal ak ñɨblɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Bɨ wög gɨpal okok pen saj dɨnɨmel. Nɨbak rek, kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñenɨgabɨm rek, kɨri pen tap magɨl dap ñɨnɨgal. Pen nɨbi karɨp karɨp ma gɨnɨmɨb. Pen taun alap amem, nɨbep ag wasu dɨl, tap magɨl ñenɨmel ak, dɨ ñɨŋnɨmɨb. Karɨp lɨm nɨbak, bin bɨ tap gonɨmɨŋ okok kɨrop gem, komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Bin bɨ okok magɨlsek kɨrop ag tep gɨl agnɨmɨb, ‘God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, tob wagɨn nɨbep ak bɨr owɨp,’ agnɨmɨb. 10 Pen taun alap amem, nɨbep ag wasu ma denɨmel ak, majɨl nab sɨŋak amɨl agnɨmɨb, 11 ‘Karɨp lɨm nɨbep aul aposɨn ak, sɨlpɨl acɨp acɨp tob cɨnop cɨg dɨp ak, nɨbepe ke lɨg gɨ yokɨl amobɨn. Pen nɨŋ tep gɨm! God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, tob wagɨn nɨbep ak bɨr owɨp,’ agnɨmɨb. 12 Yad nɨbep agebin, kɨsen mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgal ñɨn ak, taun kɨb Sodom bin bɨ tap si tap tɨmel nep gel gel yɨn sɨbok ñɨb amnak ak, mɨnɨm kɨb nɨŋɨl yur sɨkol rek dɨnɨgal; pen bin bɨ mɨnɨm nɨbi am agem ma dɨnɨgal okok, mɨnɨm kɨb nɨŋɨl yur kɨb yɨb dɨnɨgal.

Pen yur kɨb dɨnɨgal

13 “Korasin bin bɨ okok abe, Betsaida bin bɨ okok abe, tap ma gep rek ak gen, nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨm rek, yur kɨb yɨb dɨnɨgabɨm. Pen taun kɨb omal Taia Saidon bin bɨ okok kɨrop, tap ma gep nɨbak rek ognap gen nɨplap ak, kɨri walɨj pɨg gɨ rɨk yowɨp ognap yɨmɨl bɨsɨg gɨl, tɨn se dɨ lɨlɨg gɨ dɨ lɨlɨg gɨ mɨdɨl, tap tɨmel gölɨgɨpal nɨbak kɨrɨg gɨplap. 14 Mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgal ñɨn ak, Taia Saidon bin bɨ okok yur sɨkol rek dɨnɨgal; pen nɨbi Korasin bin bɨ okok abe, nɨbi Betsaida bin bɨ okok abe, yur kɨb yɨb dɨnɨgabɨm. 15 Pen ñɨn nɨbak, nɨbi Kapaneam bin bɨ okok ak rek nep, seb kab ar alaŋ sɨŋak ma amnɨgabɨm; pɨs nep kau mɨgan kɨb eyaŋ amnɨgabɨm,” agak.

16 Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bin bɨ mɨnɨm nɨbep dɨnɨgal okok, mɨnɨm nɨbep nep mer, mɨnɨm yad ak, kɨri ak rek nep dɨnɨgal. Pen nɨbep ma dɨnɨgal okok, nɨbep nep mer, yɨp ak rek nep ma dɨnɨgal. Pen yɨp ma dɨnɨgal okok, yɨp nep mer, Bɨ yɨp ag yokek onek ak, nop ak rek nep ma dɨnɨgal,” agak.

Bɨ ne ag yokak okok adɨk gɨ olak

17 Pen kɨsen bɨ ne ñɨnjuɨl omal nokɨm adɨk gɨ dam umɨgan alaŋ (72) nɨb okok, karɨp lɨm okok gɨ rag kɨrɨg gɨl apɨl, tep aglɨg gɨ Jisas nop aglak, “Bɨ Kɨb! Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ abaŋ ñapal okok, yɨb nak agɨl, ‘Jisas mɨdeb rek amnɨm!’ agon, apɨn rek nɨŋɨl ambal,” aglak.

18 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Yad nɨŋ mɨden nɨŋlɨg gɨ, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk nap kɨri Seten, añɨm añɨm rek dɨl seb kab ar alaŋ nɨb ap yap pakak. 19 Nɨbep ag lɨpin ak me, toi soiŋ sarau, gaiwadö, kodal, tap sapeb nɨb okok abe, Bɨ Kaual Maual kɨlɨs ne ak abe, nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨp. 20 Pen kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok apɨn rek nɨŋɨl söŋ ambal, agɨl, mɨñ mɨñ ma gɨnɨmɨb; God ne yɨb cɨnop seb kab ar alaŋ sɨŋak ñu kɨl tɨkɨp, agɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb,” agak.

Jisas Nap God nop tep agak

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21 Magɨl nɨbak, Kaun Sɨŋ ak Jisas nop ap ran jakɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ne mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, Nap ne nop agak, “Bapi, nak Bɨ Kɨb seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe kod mɨdeban ak, gos nak ke nɨŋek tep gɨp ar ak nep gɨpan. Cɨn bin bɨ kɨb gos nɨŋ kɨd yɨkɨl ke nɨpɨn, apal bin bɨ okok, kɨrop mɨnɨm tep wagɨn ak ma yomban, pen ñɨ pai sɨkol okok, nak kɨrop gos tep ñek, mɨnɨm tep wagɨn ak nɨpal ak me, nep tep agebin,” agak.

22 Jisas nɨb agɨl agak, “Bin bɨ ognap yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak ma nɨpal; Bapi ne nep yɨp nɨŋɨp. Pen Bapi ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak, bin bɨ ognap ma nɨpal; yad ke nep nɨpin. Ne yɨp kɨlɨs tap ne okok magɨlsek ñɨb rek, bin bɨ kɨrop yomnɨm agnɨgain bin bɨ okok nep, Bapi kɨrop yomen nop nɨŋnɨgal. Bin bɨ ognap sek Bapi nop ma nɨŋnɨgal,” agak.

23 Jisas nɨb agɨl, adɨk gɨl, bɨ ne okok nep kɨrop agɨl agak, “Tap nɨbaul nɨŋebɨm ak, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb. God nɨbep nep me dɨ tep yɨb gek nɨŋebɨm. 24 God mɨnɨm agep bɨ okok koŋai nep abe, kiŋ okok koŋai nep abe, tap nɨbi udɨn nɨŋebɨm nɨbaul, nɨŋɨn, agɨl, kod mɨdelɨgɨpal ak pen kɨri ma nɨŋlak; mɨnɨm nɨbi peyɨg nɨŋebɨm nɨbaul, nɨŋɨn, agɨl, kod mɨdelɨgɨpal ak pen kɨri ma nɨŋlak.

Jisas, bɨ tep Sameria nɨb ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

25 Ñɨn alap nab sɨŋak, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ alap, Jisas yɨp tari mɨnɨm agnɨmɨŋ, agɨl, apɨl nop ag nɨŋɨl agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, yad tari tari gɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl ak dɨnɨm?” agak.

26 Agek, Jisas nop agak, “Lo mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, tari aglak?” agak.

27 Agek, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbak agak, “Lo mɨnɨm ak nɨpin, Mosɨs ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘God Bɨ Kɨb nak ak nop mɨñ mɨñ gɨl,
gos tɨmɨd nak ak nop ñɨl,
kɨlɨs nak ak magɨlsek nop ñɨl,
nop mɨdmagɨl yɨb lɨnɨmɨn.
Nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek,
bin bɨ ognap kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn,’ agak,” agak.
28 Nɨb agek, Jisas bɨ nɨbak nop agak, “Nak yɨpɨd gɨl apan; ar nɨbak nep kɨsen gɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl ak dɨnɨgan,” agak.

29 Jisas nɨb agek, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbak, yɨb yad ak sɨkol gɨnɨgab, agɨl, Jisas nop kauyaŋ ag nɨŋɨl agak, “Lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak, bin bɨ ognap kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb, agɨl, ñu kɨl tɨkak. Nɨb ak, bin bɨ akal kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb, agɨl, ñu kɨl tɨkak?” agak.

30 Agek, Jisas bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbak nop, mɨnɨm pen aglɨg gɨ, kesɨm dɨl agak, “Bɨ alap Jerusalem kɨrɨg gɨl, taun kɨb Jeriko amnɨm, agɨl, majɨl nab sɨŋak amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ tap si dep ognap apɨl, nop tapɨn magɨl pakɨl, walɨj tap ne okok pɨlɨ gɨ dad amel nɨŋlɨg gɨ, ne majɨl nab sɨŋak kɨmnɨg mapal tɨb mɨdek. 31 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ alap, majɨl ar nɨbak amɨl bɨ nɨbak kɨmnɨg mapal tɨb mɨdek sɨŋak nɨŋɨl, pɨs kɨd nep ajep lɨl amnak. 32 Pen bɨ Lipai wagɨn bɨ alap, majɨl ar nɨbak nep amɨl, bɨ nɨbak kɨmnɨg mapal tɨb mɨdek sɨŋak nɨŋɨl, ne ak rek nep pɨs kɨd nep ajep lɨl amnak. 33 Pen bɨ Juda mer, karɨp lɨm Sameria nɨb bɨ alap, majɨl par nokɨm nɨbak nep amɨl, bɨ nɨbak kɨmnɨg mapal tɨb mɨdek sɨŋak nɨŋɨl, nop yɨmɨg yɨb nɨŋak. 34 Nop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, mɨdek maŋ sɨŋak amɨl, soi nop okok wel ognap lɨl, ñɨg wain ognap lɨl, soi nop okok ñon gak. Soi ñon gɨl, dɨ donki ar ne ak lɨl, karɨp mani tauɨl kɨnelɨgɨpal ak dam lɨl, kod mɨd tep yɨb gak. 35 Mɨnek amnɨg gɨl, bɨ karɨp kod mɨdolɨgɨp nɨbak nop silpa kɨd omal ñɨl agak, ‘Nak bɨ nɨbaul nop kod mɨd tep gɨnɨmɨn. Pen mani titi agnɨgan ak, adɨk gɨ apɨl nep ñɨnɨgain,’ agak,” agak.

36 Jisas kesɨm nɨbak dɨl, ne bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbak nop ag nɨŋak, “Bɨ majɨl nab sɨŋak pak lɨlak ak, bɨ omal nokɨm padɨklɨg gɨ amnɨlak okok, bɨ an ne ke mɨdmagɨl lak rek, nop mɨdmagɨl lak?” agak.

37 Agek, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ak agak, “Bɨ nop yɨmɨg nɨŋɨl gɨ tep gak bɨ nɨbak,” agak.

Agek, Jisas nop agak, “Nɨŋɨd nep ageban. Me nak amɨl, ar nɨbak rek nep gɨnɨmɨn,” agak.

Jisas ne Mata Maria air mal karɨp kɨrop amnak

38 Pen Jisas bɨ ne okok eip karɨp lɨm alap amjakelak, bin karɨp lɨm nɨbak mɨdek alap apɨl, kɨrop poŋ dɨl dam karɨp ne ak amnak. Bin nɨbak yɨb ne Mata. 39 Karɨp ne ak nɨnai alap mɨdek. Yɨb ne ak Maria. Maria ne Jisas mɨdek ulep sɨŋak ap bɨsɨg gɨl, Jisas mɨnɨm agek ak nɨŋ mɨdek. 40 Mata ne ke nep tap magɨl dagɨl, gos par nɨŋɨl, ap Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb, Maria yɨp kɨrɨg gek, yad ke nep tap magɨl cɨn dagɨlebin ak tep ma gɨp. Nop agek apɨl yad eip tap magɨl dagɨlɨr,” agak. 41 Agek, Jisas agak, “Mata, Mata, nak tap koŋai nep gos par nɨŋeban ak tep mer. 42 Maria mɨnɨm tep yad nɨŋnɨm, agɨl, gos nokɨm ak nep nɨŋɨl, ap mɨnɨm yad nɨŋ mɨdeb. Bin bɨ alap tap tep dɨp nɨbak pɨlɨ gɨ dɨnɨmɨŋ rek ma lɨp,” agak.

Copyright information for `KMHM