Luke 12

Tap we gɨl gɨpal okok mɨseŋ nɨŋnɨgal

(Mat 10:26-27)

Pen ñɨn alap, bin bɨ koŋai yɨb nep ap mogɨm gɨl, pen pen cɨrok cɨrok ñɨl bin bɨ ognap tob tau pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨlɨg gɨ amel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Perisi kai per gɨ tɨmel gɨpal ak we gɨl, mɨd tep gɨpɨn, ag gos nɨpal. Nɨbi nɨb aknɨb rek gɨnɨmɨb rek lɨp ak, nɨbi yɨs kɨri ak nɨŋ tep yɨb gɨnɨmɨb. Tap we gɨl gɨpɨm okok, kɨsen mɨseŋ lek nɨŋnɨgal. Mɨnɨm kapkap ag we gɨpɨm okok, ak rek nep mɨseŋ lek nɨŋnɨgal. Pen mɨnɨm kɨslɨm eyaŋ apɨm ak, melɨk sek agel nɨŋnɨgal. Mɨnɨm kapkap karɨp mɨgan eyaŋ apɨm ak, meg mɨgan dap ranɨl karɨp ar alaŋ agel, yɨg dad karɨp lɨm okok dad amnɨgal,” agak.

God nop nep pɨrɨknɨmɨb

(Mat 10:31)

“Bin bɨ yad sɨŋ aul, nɨbep agebin, God nop cɨg gon, cɨnop ñag paknɨgal, agɨl, ma pɨrɨknɨmɨb. Ak yokop mɨb goŋ ar ak nep gɨ tɨmel gel, ki gɨnɨgab. Kɨsen kɨri tap alap nɨbep gɨnɨmel rek ma lɨnɨgab. Nɨb ak, yad nɨbep agebin, nɨbi pɨrɨk gɨnɨg, Bɨ nɨbep mɨb goŋ ñag pak lɨl, kɨsen nɨbep mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ dɨ yoknɨmɨŋ rek lɨp, Bɨ nɨbak nep pɨrɨknɨmɨb. Ne nep Bɨ pɨrɨkep me; nop nep pɨrɨknɨmɨb.

“Nɨbi nɨpɨm, bin bɨ yakɨr sɨkol aknɨb mamɨd alaŋ sɨkim gɨl, mani lakañ sɨkol omal nep dɨpal. Yakɨr sɨkol nɨb okok, God nokɨm alap ma nɨŋnɨmɨŋ rek ma lɨp; magɨlsek nɨŋeb ak nep mɨdeb. Pen nɨbi bin bɨ okok tap yɨb; yakɨr okok nɨbep eip adɨp adɨp rek mer. God nabɨc cög kɨmkas nɨbep ak magɨlsek wök pagɨp ak me, nɨbi ma pɨrɨkɨl, gos sek mɨdenɨmɨb,” agak.

Jisas bin bɨ ne mɨdebɨm ak, bin bɨ okok mɨseŋ agnɨmɨb

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

“Nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd agebin, bin bɨ Jisas pɨs ken mɨdobɨn, agɨl, bin bɨ mɨdebal nab sɨŋak mɨseŋ ag yɨkenɨgal ak, yad kɨrop pen abe bin bɨ sɨŋ aul yɨp pɨs ken mɨdebal, agɨl, God ejol ne mɨdebal nab sɨŋak mɨseŋ ag yɨknɨgain. Pen bin bɨ Jisas pɨs ken ma mɨdobɨn, agɨl, bin bɨ mɨdebal nab sɨŋak mɨseŋ agenɨgal ak, yad kɨrop pen abe bin bɨ sɨŋ aul yɨp pɨs ken ma mɨdebal, agɨl, God ejol ne mɨdebal nab sɨŋak mɨseŋ agnɨgain.

10 “Bɨ Ñɨ ne nop ag juenɨgal ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨg, kɨrɨg gɨnɨgab; pen Kaun Sɨŋ ak nop ag juenɨgal ak, God ne nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab.

11 “Pen nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨg gɨl, dad Juda mogɨm gep karɨp sɨŋak, aka gapman bɨ kɨb mɨdebal nab sɨŋak, aka kiŋ mɨdebal nab sɨŋak, dapenɨgal ak, pen mɨnɨm tari ak dɨl agɨn, agɨl, gos par ma nɨŋnɨmɨb. 12 Warɨk agem nɨŋlɨg gɨ, won nɨbak nep Kaun Sɨŋ ne nɨbep gos ñek nɨŋlɨg gɨ, nɨŋɨl agnɨgabɨm,” agak.

Tap koŋai dɨn, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb

13 Bin bɨ koŋai mɨdelak nab nɨb sɨŋak, bɨ alap Jisas nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, nak mam yad ak nop agek, bapi tap ne dɨ lɨl kɨmak okok, nonɨm lɨ yɨp pɨs kɨd ke ñaŋ,” agak.

14 Agek, Jisas nop pen agak, “Yɨp bɨ an agɨl, ‘Bɨ tap tɨg bɨlok ñeb ak mɨdenɨmɨn,’ agek nɨŋɨl tap nɨbep okok dɨ nonɨm lɨ ñɨnɨm?” agak. 15 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ mɨdelak okok kɨrop agak, “Nɨŋ tep yɨb gɨnɨmɨb. Tap koŋai nep dɨn, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Tap koŋai dɨn, agɨl, gos nɨŋnɨgabɨm ak, mɨd tep gɨnɨmɨb rek ma lɨnɨgab,” agak.

16 Pen Jisas mɨnɨm alap kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ mani koŋai mɨdenɨgab alap, wög dai ne ak, wid magɨl tap okok koŋai yɨb nep mɨdenɨgab. 17 Gos ne okok nep ke nɨŋ damɨl, ‘Tap ñɨŋeb yad koŋai nep mɨdeb okok, karɨp ñɨlɨk mɨgan akal dap lɨl, ñɨb mɨdenɨm?’ agnɨgab. 18 Pen gos alap nɨŋɨl, ‘Karɨp sɨkol okok tɨb wal gɨ yokɨl, karɨp kɨb kɨb okok nep gɨ lɨl, wid magɨl yad abe, tap yad okok abe magɨlsek dɨ karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨb okok dam lɨnɨgain. 19 Yad nɨg gɨl, adi ke agnɨgain, “Bɨ aul. Nak tap tep koŋai yɨb mɨdeb ak mɨ koŋai yɨb nep mɨdɨl ma kɨr gɨnɨgab. Nɨb ak, wög nak ak kɨrɨg gɨl, tap nak nɨb okok nep ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, gɨ mɨdenɨmɨn,” agnɨgain,’ agnɨgab. 20 Nɨb agɨl gos nɨŋnɨgab, pen God nop agnɨgab, ‘Nak bɨ saköl sek yɨb! Mɨñi kɨslɨm nab eyaŋ nep kɨmnɨgan. Tap nak koŋai nep gɨ jɨn gɨ lek mɨdeb nɨb okok, an rek dɨ ñɨb mɨdenɨgab?’ agnɨgab.

21 “Nɨbak rek me, bin bɨ tap tep okok koŋai nep dɨ mogɨm gɨpal ak pen God udɨn yɨrɨk ne sɨŋak kɨri bin bɨ yɨm gep rek mɨdebal,” agak.

God cɨnop kod mɨdenɨgab, agɨl, gos par ma nɨŋnɨmɨb

22 Jisas nɨb agɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Nɨb ak, ‘Tap magɨl akal nɨb dɨl ñɨb mɨdojɨn, walɨj akal nɨb dɨl yɨm mɨdojɨn,’ agɨl, gos par ak ma nɨŋnɨmɨb. 23 Tap ñɨŋeb ak tap kɨb mer. Komɨŋ mɨdep won ak tap yɨb. Walɨj tap okok tap kɨb mer. Mɨb goŋ ak tap yɨb. 24 Yakɨr mɨdebal okok nɨŋɨm. Yakɨr okok, bin bɨ gɨpal rek, wid wög gɨ yɨmel, pok gek ma tɨk dopal. Wid magɨl tɨk dap mogɨm gep karɨp kɨri alap ma mɨdeb. God nep me tap ñɨŋeb kɨrop ñɨb. Ne tap sɨkol okok gos nɨŋɨl nɨg gɨp ak, nɨbi tari gɨnɨg cɨnop bin bɨ ma kod mɨdenɨgab, agɨl, gos par nɨpɨm? Yakɨr okok tap sɨkol; nɨbi tap sɨkol mer. 25 Pen nɨbi gos par nɨŋenɨgabɨm ak, kɨmnɨg gɨnɨgabɨm ñɨn ak kɨrɨg gɨl, magɨl alap sek mɨdenɨgabɨm aka? 26 Ak tap sɨkol, pen nɨbi ke tap sɨkol nɨbak gɨnɨmɨb rek ma lɨp. Nɨb ak, nɨbi tari gɨnɨg tap yokop ar ognap gos par nɨpɨm? 27 Tap be okok tanɨl, magɨl pɨlɨl sɨm yokɨp ak pen ke walɨj gɨl tɨb kadɨg gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. God nep gek, tɨb kadɨg tep yɨb gɨ mɨdeb. Pen Kiŋ Solomon tɨb kadɨg tep yɨb golɨgɨp ak, kausɨl okok tɨb kadɨg tep gɨ mɨdeb ak rek ma golɨgɨp. 28 Tap be okok tanɨb nɨb okok tap yokop; per ma mɨdenɨgab. Mɨñi rek mɨdɨl, tol menɨk tɨb gɨ rɨk dɨ mab dagɨlel yɨnnɨgab. God ne tap yokop okok gos nɨŋɨl nɨb gɨp ak, nɨbi tari gɨnɨg cɨnop walɨj ma ñɨnɨgab, agɨl, gos par nɨpɨm? Nɨŋ dep magɨl nɨbi ak par ma mɨdeb. 29 Cɨn tap magɨl, ñɨg, tap okok akal nɨb dɨl ñɨŋɨn, agɨl, gos mɨker ak ma nɨŋnɨmɨb. 30 Bin bɨ God nop ma nɨpal okok, gos nɨbak rek nɨpal. Pen Nap nɨbi ak nɨbep saköl ma gɨp; tap nɨbi ma mɨdeb okok nɨŋɨp. 31 Nɨb ak pen, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, cɨnop sek dɨnɨmɨŋ, agɨl, gos nokɨm nɨŋɨl gem amek me, nɨbep kod mɨdlɨg gɨ, tap nɨb okok nɨbep ñɨnɨgab.

Karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak tap tep tep dɨ mogɨm gɨnɨmɨb

32 “Kaj sipsip bad sɨkol yad sɨŋ aul, Nap nɨbi ak, nɨbep dɨl kod mɨdenɨgain, agɨl nɨŋɨp ak me, nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb. 33 Tap nɨbi mɨdeb rek okok, sɨkim gɨ mani dɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, mani tin nɨbi wor ma gɨl per per nep mɨdenɨgab; tap tep tep nɨbi seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdɨl ma kɨr gɨnɨgab; bɨ si dep apɨl si ma dɨnɨgab; sɨpsep tap okok ma ñɨŋnɨgab. 34 Pen tap tep nɨbi okok lɨm dai ar wagɨn aul dɨ mogɨm genɨgabɨm ak, cɨbur gos mɨdmagɨl nɨbi ak, ak rek nep lɨm dai ar wagɨn aul mɨdenɨgab. Pen tap tep nɨbi seb kab ar alaŋ sɨŋak dɨ mogɨm genɨgabɨm ak, cɨbur gos mɨdmagɨl nɨbi ak, ak rek nep nɨb alaŋ mɨdenɨgab.

Gɨjɨn gɨl mɨdenɨmɨb

35 “Nɨb ak, walɨj nɨbi ak ulep ulep pag tep gɨl, sɨb nag pog lɨ tep gɨl, sɨp dagɨl lɨl nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 36 Bɨ wög gɨ ñeb okok agnɨgal, ‘Bɨ kɨb cɨn ak, bɨ nɨŋeb ne bin dɨl eip tap kɨb ñɨb mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ulep adɨk gɨ onɨgab,’ agɨl, nɨŋ nep mɨdenɨgal. Bɨ kɨb kɨri ak adɨk gɨ apɨl, kɨjoŋ pak gu gu gek, kasek yɨknɨgal. Nɨb aknɨb rek nɨbi nɨg gɨnɨmɨb. 37 Pen ne adɨk gɨ apɨl, kɨri nɨŋ mɨdenɨgal ak nɨŋɨl, kɨrop dɨ tep yɨb gɨnɨgab. Bɨ kɨb nɨbak ne ke, walɨj ne ak ulep ulep pag tep gɨl, sɨb nag pog lɨ tep gɨl, kɨrop agek, apɨl tap ñɨŋeb lɨ ñɨbal kau ak bɨsɨg kɨs kɨs gel, ne ke tap ñɨŋeb okok dam kɨrop ñɨnɨgab. 38 Pen bɨ kɨb kɨslɨm nab kɨb eyaŋ aka kɨlokɨl agenɨgab won ak apɨl nɨŋnɨgab, bɨ ne okok wɨsɨn ma kɨnenɨgal, kɨrop dɨ tep yɨb gɨnɨgab. 39 Nɨb ak, nɨŋɨm. Bin bɨ karɨp nap nɨb okok, bɨ tap si dep bɨ onɨgab ñɨn ak, agɨl, nɨŋ mɨdeblap ak, karɨp kɨrop pɨpagɨl, tap kɨrop okok ma si dɨpkop. 40 Nɨb aknɨb rek, Bɨ Ñɨ ne onɨgab, agɨl, kod mɨdenɨmɨb. Ma onɨgab agɨl gos nɨŋnɨgabɨm magɨl ak nep onɨgab,” agak.

God nop wög gɨ tep gɨnɨmɨb

(Mat 24:45-51)

41 Jisas nɨb agek, Pita agak, “Bɨ Kɨb, mɨnɨm sɨd tɨkɨl ageban nɨbak, cɨnop nep ageban aka bin bɨ okok magɨlsek ageban?” agak.

42 Agek, Bɨ Kɨb pen agak, “Bɨ an gos tep mɨdek, wög gɨ tep gɨnɨgab bɨ ak, bɨ kɨb ne karɨp ne ak amnɨg gɨl bɨ nɨbak nop agnɨgab, ‘Bɨ wög yɨp gɨpal ognap kɨrop kod mɨdɨl, tap ñɨŋeb kɨrop okok nonɨm lɨ ñɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn,’ agɨl, amnɨgab. 43 Nɨb ak, kɨsen adɨk gɨ apɨl, agnɨgab rek nep genɨgab ak nɨŋɨl, nop dɨ tep yɨb gɨnɨgab. 44 Yad nɨbep agebin, bɨ kɨb nɨbak agek, bɨ ne gɨ tep gɨnɨgab nɨbak tap ne okok magɨlsek kod mɨdenɨgab. 45 Pen bɨ wög gɨ ñeb ne ak, bɨ kɨb yad ak kasek ma apeb, agɨl, bin bɨ wög gɨ ñeb ognap kɨrop tapɨn magɨl pakɨl, tap kɨb ñɨbɨl, ñɨg wain koŋai ñɨbɨl, saköl ñagɨl, gɨ mɨdenɨgab. 46 Pen bɨ kɨb ne ma onɨgab, agɨl, nɨŋnɨgab ñɨn ak nep apɨl, nop tɨb gɨ rɨk ma rɨk gɨl, bin bɨ mɨnɨm nop ma nɨpal nab kɨrop sɨŋak ag yoknɨgab.

47 “Bɨ wög gɨ ñeb bɨ alap, bɨ kɨb ne mɨnɨm agnɨgab ak nɨŋ tep gɨnɨgab, pen mɨnɨm nop ak tɨb juɨl, agnɨgab rek ma gɨnɨgab ak, bɨ kɨb agek, kɨri nop tapɨn paknɨgal. 48 Pen bɨ wög gɨ ñeb bɨ alap, bɨ kɨb ne mɨnɨm agnɨgab ak ma nɨŋɨl, mɨnɨm agnɨgab rek ma gɨnɨgab ak, bɨ kɨb agek, kɨri nop pakɨl yur sɨkol rek ñɨnɨgal. God bin bɨ kɨrop tap koŋai ñɨnɨgab okok, yɨp pen tap koŋai ñɨnɨmɨb, agnɨgab; pen bin bɨ kɨrop tap koŋai yɨb ñɨnɨgab okok, yɨp pen tap koŋai yɨb ñɨnɨmɨb, agnɨgab.

Bin bɨ ognap Jisas nop ma dɨl asɨk ke ke lɨnɨgal

(Mat 10:34-36)

49 “Yad opin ak, lɨm dai ar wagɨn aul sɨp pɨg yoknɨg opin. Karɨp lɨm okok magɨlsek bɨr yɨnbkop ak tep! 50 Yɨp yur pak ñɨnɨg gebal ak, yɨp mɨker kɨb yɨb gɨp. Mɨker kɨb nɨbak mɨd dam dam, yɨp yur pak saknɨgal ñɨn ak nep auan amnɨgab. 51 Nɨbi yɨp agnɨgabɨm, bin bɨ tɨg jɨm ñɨnɨg owɨp agnɨgabɨm ak pen ak mer. Yad opin rek, bin bɨ okok gos ar ke ke nɨŋɨl asɨk ke ke lɨnɨgal. 52 Mɨñi ñɨn aul tɨkɨl, amɨlgon apɨlgon aknɨb mamɨd rek mɨdenɨgal ak, omal nokɨm yɨp del, omal yɨp ma dɨl, asɨk ke ke lɨnɨgair. Pen mer ak, omal yɨp der, omal nokɨm yɨp ma dɨl, asɨk ke ke lɨnɨgal. 53 Bɨ apɨl mal, ñɨ ne aka nap yɨp ma dek me, asɨk ke ke lɨnɨgair. Bin amɨl mal, pai ne aka nonɨm yɨp ma dek me, asɨk ke ke lɨnɨgair. Nonɨm eip ñɨ ne bine ak eip, ak rek nep gɨnɨgair; nonɨm aka ñɨ ne bine ak yɨp ma dek, asɨk ke ke lɨnɨgair,” agak.

Krais ak apeb, agɨl, ma nɨŋlak

(Mat 16:2-3; Mak 8:11-13)

54 Pen Jisas mɨnɨm alap sek kɨrop agak, “Pɨb paŋɨd ameb pɨs kɨd kɨmi komɨb nɨŋɨl, mɨñi mɨñab ñagnɨg geb, agɨl nɨŋ mɨdem, mɨdak mɨdak apɨm rek nep mɨñab ñagnɨgab. 55 Yɨgen kɨb okim nɨb okol gɨ apek nɨŋlɨg gɨ, mɨñi pɨb kɨb lɨnɨg geb, agɨl nɨŋ mɨdem, mɨdak mɨdak apɨm rek nep pɨb kɨb lɨnɨgab. 56 Nɨbi bɨ esek agep! Tap lɨm dai wagɨn aul nɨŋ tep gɨl, tap seb kab ar alaŋ nɨŋ tep gɨl gɨpɨm ak, pen tari gɨnɨg ñɨn kɨb per kod mɨdelɨgɨpɨm ak, mɨñi bɨr owɨp, agɨl ma nɨpɨm?” agak.

Bɨ nep mɨnɨm kɨb agnɨgab ak eip mɨnɨm tɨg asɨknɨmɨb

(Mat 5:25-26)

57 “Nɨbi ti gɨnɨg, majɨl nɨbak tep, majɨl nɨbak tɨmel, agɨl ma nɨpɨm? 58 Pen bɨ alap, nep mɨnɨm kɨb agnɨg dad amebin, agonɨmɨŋ, mɨnɨm kɨb nɨbak tari gɨnɨg agnɨg amobɨr, agɨl, majɨl nab sɨŋak amlɨg gɨ, nop eip mɨnɨm ag tɨg asɨk tep gɨnɨmir. Mer ak, nep dam bɨ kɨb mɨnɨm nɨŋeb ñɨnmagɨl ar ne ak yokek, ne pen nep dam polisman ñɨnmagɨl ar kɨrop okok lek, nep pɨs nep dam mɨñ lɨnɨgal. 59 Nɨb ak, yad nep agebin, nak nagɨman nep mɨdɨl, tap dai nak okok pɨs nep dai pag ju sakɨl me, söŋ amnɨgan,” agak.

Copyright information for `KMHM