Luke 13

Nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm ak ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, kɨmnɨgabɨm

Magɨl nɨbak, bin bɨ ognap apɨl, Jisas nop agɨl aglak, “Galili bin bɨ ognap apɨl, God sobok gep karɨp ak tap sobok gɨ ñel nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep gapman bɨ kɨb Pailot kɨrop pɨs nep ñag pak lak,” aglak. Agelak, Jisas kɨrop agak, “Galili bin bɨ nɨb okok nep, tap si tap tɨmel aknɨb ke gel nɨb gɨp, pen Galili bin bɨ ognap tap si tap tɨmel sɨkol sɨkol gɨpal rek nɨb ma gɨp, agɨl, nɨpɨm ar? Ak mer! Yad nɨbep agebin, tap si tap tɨmel gɨpɨm okok tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, bin bɨ nɨb okok kɨmlak rek nep, nɨbi magɨlsek ak rek nep kɨmnɨgabɨm. Pen Siloam cöb ulep sɨŋak, karɨp par kɨb tɨ paŋ pe gɨl bin bɨ aknɨb kagol pɨs kɨd adaŋ (18) kɨrop pak lak ak, tap si tap tɨmel aknɨb ke gel nɨg gɨp, pen bin bɨ Jerusalem mɨdebal ognap tap si tap tɨmel sɨkol sɨkol gɨpal rek nɨg ma gɨp, agɨl, nɨpɨm ar? Ak mer! Yad nɨbep agebin, tap si tap tɨmel gɨpɨm okok tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, bin bɨ nɨb okok kɨmlak rek nep, nɨbi magɨlsek ak rek nep kɨmnɨgabɨm.

Mab alap magɨl ma pɨlɨp

Pen Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl kɨrop agak, “Bɨ alap uɫem magɨl alap pɨlaŋ, agɨl, yɨŋ ak ju dapɨl, nag wain wög ne sɨŋak yɨmnɨgab. Kɨsen adɨk gɨ apɨl nɨŋnɨgab magɨl alap ma pɨlnɨgab. Bɨ wög gep ne ak nop agnɨgab, ‘Mɨ omal nokɨm mɨ nokɨm nokɨm yɨnek nɨŋlɨg gɨ, per apɨl nɨpin uɫem yɨmnek ak magɨl ñɨŋeb alap ma pɨlɨp. Nɨb ak, wög dai yad nab sɨŋak mɨdeb ak tep ma gɨp. Tɨb yokan!’ agnɨgab. Agenɨgab, bɨ wög gɨ ñeb ne agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, uɫem wagɨn nɨbak mɨñi tɨb ma yokep. Yad uɫem wagɨn nɨbak kɨpɨl gɨ tep gɨl, tap kas kas ognap dap len, mɨ kɨsen nɨb ak magɨl pɨlnɨmɨŋ ak, kɨrɨg gɨnɨmɨn; pen magɨl ma pɨlnɨmɨŋ ak, tɨb gɨ rɨk yoknɨmɨn,’ agnɨgab,” agak.

Jisas bin alap kɨd magɨl ñɨk gak gek, yɨpɨd gak

10 Pen Juda God nop sobok gep ñɨn alap, Jisas Juda mogɨm gep karɨp alap amɨl, kɨrop mɨnɨm ag ñɨ mɨdek. 11 Karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak bin alap ap mɨdek. Bin nɨbak nop kɨjeki kɨyob ñɨlɨk gek, kɨd magɨl ne ak ñɨk ñɨk gɨl nep ajolɨgɨp mɨ aknɨb kagol pɨs kɨd adaŋ (18) yɨnak. 12 Jisas bin nɨbak nop agek apek agak, “Tap nep gɨp ak komɨŋ lɨp,” agak. 13 Nɨb agɨl, nop dɨ nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep kɨd magɨl ne ak yɨpɨd gek, God yɨb ne ak agek ar amnak.

14 Pen Jisas God nop sobok gep ñɨn ak gek komɨŋ lak ak nɨŋɨl, bɨ kɨb Juda mogɨm gep karɨp nɨbak kod mɨdolɨgɨp ak, Jisas nop nɨŋek mɨlɨk yapek, bin bɨ ap mɨdelak okok kɨrop agak, “Nɨbi bin bɨ tap gɨp okok, wög gep ñɨn aknɨb kagol oŋɨd nep apem komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Mɨñi God nop sobok gep ñɨn aul nɨg ma gɨnɨmɨb,” agak.

15 Nɨb agek, Bɨ Kɨb nop pen agak, “Nɨbi bɨ esek agep! Kaj kau, kaj donki nɨbi okok ñon gɨ lem mɨdenɨgab sɨŋak, God nop sobok gep ñɨn ak ñɨg nen gek, kɨrop nag wɨsɨbɨl, dad amem ñɨg ñɨŋnɨgal aka mer? 16 Pen based acɨk cɨn Ebraham tɨkɨl, tɨk dap lɨlak pai aul, Seten nop bɨrarɨk nep ñon gɨ lek, mɨ yɨn kagol pɨs kɨd adaŋ mɨdeb ak, nop yɨmɨg ma nepɨm ar? Mɨñi God nop sobok gep ñɨn aul, nag ne wɨsɨb yokesin, yɨp mɨnɨm kɨb agebɨm ar? 17 Jisas nɨb agek, bɨ nop nɨŋel mɨlɨk yowak okok nabɨŋ yɨb gak. Pen bin bɨ ognap okok, Jisas tap ma gep rek golɨgɨp okok nɨŋɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.

Mab mastad magɨl ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

18 Jisas mɨnɨm alap sek agɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak nɨbep ag ñɨnɨg gebin ak, titi gɨl agen, nɨbi nɨŋ tep gɨnɨgabɨm? 19 Me mɨnɨm agnɨg gebin ar nɨbaul rek mɨdeb. Bɨ alap mab mastad magɨl ak dam wög dai ne ak yɨmek, tan kɨb gɨl tam lɨl kɨd kɨd amenɨgab, yakɨr okok apɨl lek lek kɨd kɨd mɨdenɨgal,” agak.

20 Mɨnɨm alap pen kauyaŋ agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak, titi gɨl agen, nɨbi nɨŋ tep gɨnɨgabɨm? 21 Ar nɨbak rek, bin alap yɨs bad sɨkol sɨkol alap dɨl, plaua tin kɨb eyaŋ sek tɨg adɨk madɨk gek mɨdlɨg gɨ, kɨb yɨb tannɨgab rek ak gɨnɨgab,” agak.

Kɨjoŋ sɨkol ak

(Mat 7:13-14, 21-23)

22 Pen Jisas Jerusalem amnɨg gɨl, yɨpɨd gɨl ma amnak. Ne taun okok abe, bin bɨ karɨp tɨrɨg tɨroŋ mɨdelak okok abe, nab nab kɨnlɨg gɨ, mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ amnak. 23 Bin bɨ mɨdelak nɨb okok, bɨ alap Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb, God yokop bin bɨ omal nep dɨ komɨŋ yoknɨgab aka?” agak.

Agek, Jisas kɨrop agak,
24 “Nɨb ak, nɨbi kɨlɨs gɨl nep, kɨjoŋ wagɨn sɨkol tam nɨbak amnɨgabɨm. Bin bɨ koŋai yɨb nep, kɨjoŋ tam sɨkol nɨbak amnɨn, agɨl, am sɨsɨŋ tɨk mer nɨŋnɨgal. 25 Tari gɨnɨg, bɨ karɨp nap nɨb ak kɨjoŋ gɨñnɨgab, nɨbi söŋ okok nep mɨdɨl, pak gu gu gɨl agnɨgabɨm, ‘Bɨ kɨb, kɨjoŋ yɨkan!’ agnɨgabɨm. Nɨbi nɨb agem, ne pen pe agnɨgab, ‘Nɨbi akal nɨb? Yad nɨbep ma nɨpin!’ agnɨgab. 26 Agenɨgab, nɨbi pen agnɨgabɨm, ‘Nak ned karɨp lɨm cɨn ak apɨl, nep eip tap ñɨbɨl ñɨg ñɨbɨl golɨgɨpɨn; nak cɨnop mɨnɨm ag ñölɨgɨpan,’ agnɨgabɨm. 27 Nɨbep pen agnɨgab, ‘Yad nɨbep ma nɨpin. Nɨbi akal nɨb yad ma nɨpin. Nɨbi bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpɨm ak me, nɨbep kɨjoŋ ma yɨknɨgain. Amnɨm!’ agnɨgab. 28 Kɨsen nɨbi nɨŋnɨgabɨm, Ebraham, Aisak, Jekop, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok, God karɨp lɨm per mɨdep ak God eip mɨdenɨgal, pen nɨbep ag söŋ yokek, sɨl kɨb aglɨg gɨ, meg mɨgan su tɨbɨklɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨm. 29 Pen bin bɨ par okok nɨb, pɨb apeb pɨs ken nɨb, pɨb paŋɨd ameb pɨs ken nɨb, okim okok nɨb, okɨd okok nɨb, God karɨp lɨm per mɨdep ne ak apɨl, bɨsɨg gɨ jɨm ñɨl tap kɨb ñɨŋnɨgal. 30 Pen bin bɨ mɨñi kɨd ken yɨb sɨŋak mɨdebal okok, kɨsen ognap ned am mɨdenɨgal. Pen bin bɨ mɨñi ned amebal okok, kɨsen ognap kɨd ken yɨb okok mɨdenɨgal,” agak.

Jisas Jerusalem nɨŋek mapɨn gak

31 Won nɨbak nep, bɨ Perisi ognap apɨl Jisas nop aglak, “Gapman bɨ kɨb Herod nep ñag pak lɨnɨg geb. Nɨb ak, nak karɨp lɨm aul kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ke alap amnoŋ,” aglak.

32 Agelak, Jisas agak, “Nɨbi am kain sapeb nɨbak nop agem, nɨŋ mɨdonɨmɨŋ. Mɨñi abe, tol abe, bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñagɨp okok gen komɨŋ lɨl, bin bɨ tap gɨp okok gen komɨŋ lɨl, gɨnɨgab. Mɨnek pen, ñɨn omal nokɨm ak me, wög yad ak gɨ saknɨgain. 33 Pen mɨñi, tol, menɨk yad majɨl amnin ag gos nɨpin ak amnɨgain. Bɨ God mɨnɨm agep okok kɨrop Jerusalem nep ñag pak lɨnɨgal.

34 “Jerusalem! Jerusalem! God ne mɨnɨm agep bɨ ne nɨbep nen agɨl ag yokak bɨ okok, tari gɨnɨg per kab ju pak lɨpɨm? Kɨlokɨl ñɨlɨk dɨ auan mok okok lɨp rek ak, yad per ñɨ pai nak okok dɨ tep gɨnɨm, agɨl, nɨpin ak pen yɨp yɨrɨk nɨŋɨl mer apɨm. 35 Nɨb ak, nɨŋɨm. Karɨp nɨbi ak kau nep mɨdeb. Mɨdak, nɨbi yɨp ma nɨŋnɨgabɨm; kɨsen okok, ‘Bɨ nɨbaul Bɨ Kɨb ag yokɨp apeb aul, God gek, yɨb ne ar alaŋ amnaŋ,’ agnɨgabɨm ñɨn ak me, yɨp kauyaŋ nɨŋnɨgabɨm,” agak.

Copyright information for `KMHM