Luke 14

Jisas, bɨ ñɨnmagɨl tob su gak alap nop gek, komɨŋ lak

Juda God nop sobok gep ñɨn alap, Jisas amɨl Perisi bɨ kɨb alap karɨp ne ak tap ñɨbek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ mɨdelak okok, ne tari rek gɨnɨmɨŋ, agɨl, nɨŋ i sek lɨ mɨdelak. Tari gɨnɨg: ñɨn nɨbak, bɨ ñɨnmagɨl tob su gak alap ap mɨdek. Jisas, bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, kɨrop agak, “God nop sobok gep ñɨn aul, bɨ tap gɨp alap gon komɨŋ lɨnɨgab ak tep aka mer? Lo mɨnɨm tari ageb?” agak.

Agek, mɨnɨm alap pen ma aglak. Nɨb ak, Jisas bɨ ñɨnmagɨl tob su gak ak nop dɨ nɨŋek komɨŋ lak. Komɨŋ lek, Jisas bɨ nɨbak nop ag yokek amnak. Jisas bɨ nɨbak ag yokɨl, bɨ nɨb okok kɨrop agak, “Ñɨ pai nɨbi alap aka kaj kau nɨbi alap, God nop sobok gep ñɨn ak ñɨg mɨlpɨm kau mɨgan eyaŋ yapenɨgab ak, nɨbi kasek am dɨ yoknɨgabɨm aka mer?” agak.

Agek, kɨri pen mɨnɨm alap agnɨmel rek ma lak.

Cɨn yɨb kɨb mɨdeŋ, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb

Pen bin bɨ nɨb okok tap magɨl ñɨŋnɨg apɨl, kau bɨsɨgep tep tep ar ak nep nɨŋɨl bɨsɨgɨn, agɨl, bɨsɨglak ak, Jisas nɨŋɨl, mɨnɨm alap mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ alap bin dɨnɨg gɨl, tap kɨb ñɨŋnɨg nɨbep sɨk agek amɨl, kau bɨsɨgep tep lɨnɨmɨŋ ar ak ma bɨsɨgnɨmɨb. Tari gɨnɨg: bin bɨ kɨb ognap onɨmel rek lɨp. Nɨb ak, nɨbi kau bɨsɨgep tep ar nɨbak bɨsɨg genɨgabɨm ak, bɨ nɨbep sɨk agnɨgab ak apɨl agnɨgab, ‘Nak ke sɨŋak amnoŋ, bɨ kɨb aul ar nɨb sɨŋak bɨsɨgaŋ,’ agek, nod nabɨŋ gek nɨŋlɨg gɨ, am lɨlɨg gɨ am bak okok bɨsɨgnɨgaban. 10 Pen nɨbep, tap ñɨŋɨn, agɨl, sɨk agenɨmel, am gol okok bɨsɨg mɨdem me, bɨ nɨbep sɨk agnɨgab ak apɨl agnɨgab, ‘Bɨ ñɨbemmam. Nak apɨl kau ar tep aul bɨsɨg gan,’ agek, bin bɨ tap ñɨŋnɨg ap mɨdenɨgal okok nep nɨŋɨl, bɨ ak nab aul bɨ kɨb nep mɨdeb, agnɨgal. 11 Nɨb aknɨb rek, cɨn yɨb kɨb mɨdeb, ag gos nɨpal bin bɨ okok, God yɨb kɨrop gek ap yonɨgab. Pen cɨn yɨb kɨb ma mɨdeb, ag gos nɨpal bin bɨ okok, God yɨb kɨrop gek ap rannɨgab,” agak.

12 Jisas mɨnɨm ar nɨbak agɨl, bɨ tap kɨb ñɨŋnɨg bin bɨ sɨk agak bɨ ak nop agak, “Nak tap kɨb ñɨŋnɨg, bɨ nɨŋeb nak okok, nanai namam yakam nak okok, bin bɨ karɨp lɨm alog nak mani koŋai mɨdeb bin bɨ okok, kɨrop ma sɨk agnɨmɨn. Bin bɨ nɨb okok, cɨn dai ñɨn, agɨl, nep pen tap ñɨŋnɨg sɨk agnɨmel rek lɨp. 13 Nak tap kɨb ñɨŋnɨg, bin bɨ yɨm gep rek okok, bin bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gɨp okok, bin bɨ tob tɨmel gɨp okok, bin bɨ udɨn kwoi gɨp okok, kɨrop sɨk agem, apenɨgal, tap ñɨŋnɨmɨb. 14 Bin bɨ yɨm gep rek nɨb okok, nep pen ñɨnɨmel rek ma lɨnɨgab ak me, kɨsen God bin bɨ komɨŋ tep ne okok gek warɨknɨgal ñɨn ak, ne ke nep pen ñɨnɨgab,” agak.

Tap kɨb ñɨŋnɨgal ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

15 Pen mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bɨ kɨri eip tap ñɨbelak alap Jisas nop agak, “God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab ak, ne eip jɨm ñɨl tap kɨb ñɨbenɨgal okok, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgal,” agak.

16 Agek, Jisas agak, “Bɨ alap tap kɨb ñɨŋnɨg gɨl, bin bɨ koŋai nep sɨk agnɨgab. 17 Pen tap kɨb ñɨŋeb ñɨn nɨbak apenɨgab, bɨ wög gɨ ñeb ne ak nop agnɨgab, ‘Mɨñi nak amɨl bin bɨ ned ag lɨpin okok kɨrop am poŋɨd dowan,’ agnɨgab. Bɨ wög gɨ ñeb ne pen amɨl agnɨgab, ‘Tap magɨlsek dap gɨjɨn gɨpɨn; apem amnɨn!’ agnɨgab. 18 Agenɨgab, bin bɨ nɨb okok alap agnɨgab, ‘Yad amnɨm ak pen lɨm dai alap taupin ak nɨŋnɨg amebin,’ agnɨgab. 19 Pen alap agnɨgab, ‘Yad amnɨm ak pen kaj kau aknɨb wajrem alaŋ taupin ak, wög gɨ tep gɨnɨgal aka, agɨl, am nɨŋnɨgain,’ agnɨgab. 20 Alap agnɨgab, ‘Yad amnɨm ak pen bin yad kɨsen nep dɨpin ak me, onɨm rek ma lɨp,’ agnɨgab. 21 Nɨb agenɨgal, bɨ nɨbak adɨk gɨ amɨl, bin bɨ okok kɨri tari tari agnɨgal ak, bɨ kɨb ne ak nop agnɨgab. Agenɨgab, bɨ kɨb ak cɨbur nop ak tɨmel gek, bɨ ne ak nop kauyaŋ ag yokɨl agnɨgab, ‘Nak kasek am majɨl kɨb okok abe, majɨl sɨkol okok abe amɨl, bin bɨ yɨm gep rek okok, bin bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gɨp okok, bin bɨ udɨn kwoi gɨp okok, bin bɨ tob tɨmel gɨp okok, kɨrop poŋɨd dowan,’ agnɨgab. 22 Agenɨgab, agnɨgab rek gɨl, kɨsen bɨ wög gɨ ñeb nɨbak agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, apan rek gɨpin ak pen mɨgan ognap kau nep mɨdeb,’ agnɨgab. 23 Agenɨgab, bɨ kɨb ak bɨ wög gɨ ñeb ne nop agnɨgab, ‘Nak majɨl kɨb okok abe, majɨl sɨkol okok abe amɨl, bin bɨ mɨnɨm kɨlɨs agɨl agek, kɨri apel, karɨp ñɨlɨk mɨgan yad ak pɨs nep tɨb dɨnɨmɨŋ. 24 Pen bin bɨ ned sɨk agen ma opal okok, bin bɨ alap tap yad sɨkol sɨkol ognap ma ñɨŋnɨgab, mer yɨb,’ agnɨgab,” agak.

Gos nɨŋ tep gɨl, yɨp pɨs ken onɨmɨb, agak

(Mat 10:37-38)

25 Jisas majɨl amek ak, bin bɨ koŋai yɨb nop kɨsen gɨlak. Ne adɨk gɨl kɨrop agak, 26 “Bin bɨ okok yɨp pɨs ken amnɨn agnɨgal ak pen gos kɨb kɨri amnɨgab nonɨm nap, bin ñɨ pai, nɨnai nɨmam, aka mɨb goŋ kɨri ke, bin bɨ okok bin bɨ yad mɨdenɨmel rek ma lɨp. 27 Bin bɨ ognap agnɨgal, Jisas bin bɨ ne mɨdojɨn ak pen nɨg gon, bin bɨ ognap cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨmel rek lɨp, agɨl, mɨb goŋ kɨri ke nep gos nɨŋlɨg gɨ, mab kros kɨri dɨ ka gɨl yɨp sain ma gɨnɨgal ak, bin bɨ yad mɨdenɨmel rek ma lɨp. 28 Pen bɨ nɨbi alap, karɨp par kɨb i ar alaŋ alap gɨnɨg, ned mani titi gɨl rek dɨl gɨnɨm, agɨl, gos nɨŋ tep gɨl gɨnɨgab. 29 Pen, gɨnɨm gɨnɨm, agɨl, kab ned nep gɨnɨgab ak pen kɨsen mani ulep gek, karɨp ulep gek, bin bɨ okok nop ag juɨl agnɨgal, 30 ‘Ake! Bɨ par aul karɨp gɨnɨg gɨ rek gɨ damɨl, karɨp dai kɨrɨg gɨp sɨsak geb,’ agnɨgal. 31 Pen nɨbak rek, bɨ kiŋ alap, bɨ kiŋ alap eip pen pen gɨnɨg, ned gos nɨŋ tep gɨl amnɨgab. Pen ne gos nɨŋ damɨl, ami bɨ yad ak ten tausan nep mɨdeb; pen kiŋ nɨbak ami bɨ ne twenti tausan mɨdeb; pen pen gɨl, ne ami bɨ yad ñag pak lɨnɨmɨŋ rek lɨp, agnɨgab. 32 Gos nɨbak nɨŋɨl, kiŋ alap par okok kɨsen apek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm yokɨl agnɨgab, ‘Cɨr titi gɨl, mɨnɨm ag jɨm ñɨr?’ agnɨgab. 33 Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Tap nɨbi okok magɨlsek kɨrɨg gɨl, yad eip ma onɨgabɨm ak, bin bɨ yad mɨdenɨmɨb rek ma lɨp.

34 “Dek tap tep yɨb ak pen dek kal ne amnɨgab ak, kɨri tari gel kauyaŋ yɨdek gɨnɨgab? 35 Dek nɨbak rek, dɨ wög dai aka kɨlokɨl cɨb sɨŋak yokel tap magɨl tan tep ma gɨnɨgab. Dek nɨbak rek wög alap ma mɨdeb; dɨ yokep rek nep lɨp. Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.

Copyright information for `KMHM