Luke 16

Bɨ wög kod mɨdeb bɨ ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bɨ kɨb tap koŋai mɨdenɨgab alap, bɨ tap ne kod mɨdeb bɨ alap ag lek, tap ne okok kod mɨdenɨgab. Pen bɨ kɨb ak, mɨnɨm alap nɨŋnɨgab, bɨ tap ne kod mɨdenɨgab nɨbak, tap ne okok abramek gɨnɨgab. Bɨ kɨb mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nop sɨk agek apenɨgab agnɨgab, ‘Tap yad okok kod mɨd tep ma geban ak, yɨp ag ñel nɨpin. Nɨb ak, nak amɨl, tap yad titi mɨdeb okok magɨlsek wök pag nɨŋ tep gɨl, bin bɨ okok kɨrop tap dai yad titi mɨdeb okok magɨlsek wök pag nɨŋ tep gɨl, ap yɨp ag ñɨl, wög yad geban ak kɨsen ma gɨnɨgan,’ agnɨgab. Agenɨgab, bɨ tap ne kod mɨdeb nɨbak, nab ne okok nep gos par nɨŋɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb ak yɨp ag yoknɨg geb ak pen yad tari gɨnɨm? Yad bɨ kɨlɨs ma mɨdebin rek, lɨm pɨŋɨl pag gɨnɨm rek ma lɨp. Bin bɨ ognap tap kɨrop ak asɨb ag gɨ ñɨbenɨgain ak, yɨp nabɨŋ gɨnɨgab,’ agnɨgab. Pen kɨsen gos nɨŋ tep gɨl agnɨgab, ‘Yad tari gɨnɨm ak mɨñi nɨpin. Ar nɨbak gen, kɨsen bɨ kɨb yad yɨp ag yoknɨgab ñɨn ak, bin bɨ ognap yɨp del, karɨp kɨrop sɨŋak kɨn mɨdenɨgain,’ agnɨgab. Nɨb agɨl, bin bɨ ognap kɨrop bɨ kɨb ne tap dai mɨdenɨgab okok sɨk agnɨgab. Sɨk agek, bɨ ned onɨgab ak nop agnɨgab, ‘Nak bɨ kɨb yad tap dai titi mɨdeb?’ agnɨgab. Agenɨgab agnɨgab, ‘Wel ñɨŋeb dɨlam ñɨnjuɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100),’ agnɨgab. Agenɨgab agnɨgab, ‘Tiket aul dɨl, kasek bɨsɨgɨl dɨlam ñɨnjuɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (50) ñu kɨl tɨkan,’ agnɨgab. Agenɨgab, agnɨgab rek nep gɨnɨgab. Kɨsen bɨ alap apenɨgab, agnɨgab, ‘Nak bɨ kɨb yad tap dai titi mɨdeb?’ agnɨgab. Agenɨgab agnɨgab, ‘Wid bek ñɨnjuɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100),’ agnɨgab. Agenɨgab agnɨgab, ‘Tiket aul dɨl, kasek bɨsɨgɨl bek ñɨnjuɨl omal omal (80) ñu kɨl tɨkan,’ agnɨgab. Agenɨgab, agnɨgab rek nep gɨnɨgab. Nɨg genɨgab, kɨsen bɨ kɨb ne ak nɨŋɨl agnɨgab, ‘Bɨ tap yad kod mɨdep bɨ nɨbak, gos nɨŋ tep gɨl, tari tari gɨl mɨd tep gɨnɨgain, agɨp ak, ne gɨ tep gɨp,’ agnɨgab. Nɨb ak nɨŋɨm. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal okok apal, ‘Mɨñi titi gɨl kɨsen bɨsɨg mɨdep cɨn ak mɨd tep gɨnɨmɨŋ?’ apal. Pen melɨk tep nɨpal bin bɨ okok nɨg aknɨb rek nep gɨplap ak tep.

“Mani tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb okok, bin bɨ ognap okok ñem me, kɨsen tap nɨb okok pɨs nep kɨr gɨnɨgab ñɨn ak, God karɨp lɨm per mɨdep ne sɨŋak nɨbep ag wasu dɨnɨgab. 10 Mani tap sɨkol alap, bin bɨ alap ñɨnmagɨl ar ak lel, kod mɨd tep gɨnɨgab ak, tap kɨb okok ñel, ak rek nep gɨnɨgab. Pen mani tap sɨkol alap, bin bɨ alap ñɨnmagɨl ar ak lel, kod mɨd tep ma gɨnɨgab ak, tap kɨb okok ñel, ak rek nep gɨnɨgab. 11 Pen nɨbi mani tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb ak dɨl, esek agɨl, kod mɨd tep ma gɨnɨgabɨm ak, bɨ an nɨbep tap tep yɨb ar alaŋ nɨb ñɨnɨgab? 12 Bɨ alap mani tap ne dɨ ñɨnmagɨl ar nɨbep lɨnɨgab ak, nɨbi esek agɨl, kod mɨd tep ma genɨgabɨm ak, bɨ an mani tap nɨbep ke ñɨnɨgab? 13 Bɨ nokɨm alap, bɨ kɨb omal kɨrop wög gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Bɨ omalgɨl kɨrop wög gɨnɨgab ak pen ne bɨ kɨb alap nop mɨdmagɨl lɨl, bɨ alap nop mɨdmagɨl ma lɨnɨgab. Aka bɨ kɨb alap nop mɨdmagɨl lɨl, bɨ alap nop mɨdmagɨl ma lɨnɨgab. Aknɨb rek, nɨbi mani tap okok tap tep yɨb agɨl nɨŋenɨgabɨm ak, God nop wög gɨpɨm ak kɨrɨg gɨnɨmɨb rek lɨp,” agak.

14 Bɨ Perisi okok, gos kɨb kɨri mani ar ak nep nɨŋölɨgɨpal ak me, Jisas mɨnɨm agek ak nɨŋɨl sɨk agɨl ag juelak. 15 Ag juelak, kɨrop agak, “Nɨbi bin bɨ udɨn yɨrɨk ar ak, cɨn bin bɨ tep mɨdobɨn, apɨm ak, pen God cɨbur gos mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ nɨŋɨp. Tap bin bɨ nɨŋel tep gɨp okok, God nɨŋek tap tɨmel rek lɨp.

16 “Jon bɨ ñɨg pak ñeb ma owak ñɨn ak, lo mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak abe, bɨ God mɨnɨm agep mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak abe agel, bin bɨ nɨŋɨl, ar nɨbak gel amolɨgɨp. Pen Jon owak ñɨn ak tɨkek, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak agel, bin bɨ nɨŋɨl kɨri magɨlsek ar nɨbak nep amnɨn, agɨl, kɨlɨs gɨl gel ameb. 17 Seb kab ar alaŋ abe lɨm dai wagɨn aul abe kɨr gɨnɨmɨŋ rek lɨp, pen lo mɨnɨm ak dai sɨkol alap kɨr gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp.

18 “Pen, bɨ alap bin dɨl kɨrɨg gɨl, am bin kɨsen nɨb alap dɨnɨgab ak, bin si dɨnɨgab. Pen bɨ alap warɨkɨl, bin ak, bɨ dɨl kɨrɨg gɨnɨgab bin nɨbak dɨnɨgab ak, ne ak rek nep bin si dɨnɨgab.

Bɨ mani sek bɨ alap eip, Lasaras eip

19 “Bɨ alap mani tap ne koŋai yɨb mɨdolɨgɨp. Ne walɨj tep tep nep yɨmɨl, tap ñɨŋeb tep tep nep ñɨbolɨgɨp. 20 Pen karɨp kɨjoŋ wagɨn gol ne sɨŋak, bɨ soi bɨrbɨr sek tap ma mɨdolɨgɨp bɨ alap dap lel mɨdolɨgɨp. Yɨb ne Lasaras. 21 Gos ne ak nep nɨŋɨl, ‘Bɨ tap koŋai mɨdeb aul tap ñɨbek, tap yɨpɨl yɨpɨl abañ mok sɨŋ aul yonɨgab ak, yad ñɨbenɨgain yuan ma lɨnɨgab,’ agɨl, nɨŋolɨgɨp. Pen kain okok apɨl, soi ne okok bɨleg gɨ ñɨbelɨgɨpal. 22 Kɨsen bɨ yɨgen nɨbak kɨmak. Ne kɨmek, ejol okok apɨl, nop dam karɨp lɨm ar alaŋ sɨŋak amɨl, Ebraham pɨs ne pɨs kɨd lek tap kɨb ñɨŋak. Pen bɨ gep nɨbak abe kɨmek, tɨgel gɨlak. 23 Bɨ gep nɨbak kɨmɨl, mab ke yɨneb eyaŋ sɨŋak amek, nop yur kɨb yɨb gek nɨŋlɨg gɨ mɨdolɨgɨp. Pen mɨdɨl kɨlan gɨ nɨŋak, Ebraham Lasaras eip ke ke sɨŋ alaŋ mɨderek. 24 Nɨŋɨl, sɨk par agɨl agak, ‘Bapi Ebraham, yɨp yɨmɨg nɨŋɨl, Lasaras nop agek, ñɨnmagɨl par ne alap ñɨg alap tauɨl, dap aleb yɨp ak dɨ nɨŋek, yɨp sain gaŋ. Mab ak sɨj yɨnɨl, yɨp yur kɨb yɨb gɨp,’ agak. 25 Agek, Ebraham agak, ‘Ñɨ nɨŋan! Lɨm dai ar wagɨn eyaŋ mɨdelɨgɨpan ñɨn ak, nak tap tep tep nak bɨr dölɨgɨpan, pen Lasaras tap tɨmel tɨmel nep dolɨgɨp. Pen mɨñi karɨp lɨm aul, ne sain tep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nep yur kɨb gɨp. 26 God ne mol kɨb yɨb nab aul gɨ lak ak me, cɨn bin bɨ pɨs kɨd aul talak gɨl pɨs kɨd adaŋ nɨjɨn rek ma lɨp; pen nɨbi pɨs kɨd talak gɨl pɨs kɨd aul onɨmɨb rek ma lɨp,’ agak. 27 Agek, bɨ nɨbak agak, ‘Nɨb ageban rek, Lasaras nop agek, ne bapi yad karɨp amɨl, 28 mam yad aknɨb mamɨd alaŋ kɨrop mɨnɨm kɨlɨs yɨb agek, karɨp lɨm yur ke tɨmel per nep gɨp sɨŋaul ma onɨmel,’ agak. 29 Agek, Ebraham pen agak, ‘Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok abe, mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak nɨŋnɨmel,’ agak. 30 Agek, agak, ‘Bapi Ebraham, nɨg ma gɨnɨgal; pen bin bɨ alap kɨmɨl warɨkɨl, am agenɨgab ak me, nɨŋɨd agɨp, agɨl, tap si tap tɨmel gɨpal ar ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨnɨgal,’ agak. 31 Agek, Ebraham agak, ‘Kɨri Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok abe, mɨnɨm ñu kɨl tɨklak mɨnɨm nɨbak ma nɨŋnɨgal ak, bɨ alap kɨmɨl warɨknɨgab ak, kɨri ak rek nep ma nɨŋnɨgal,’ agak,” agak.

Copyright information for `KMHM