Luke 17

Tap si tap tɨmel gep magɨl ak

(Mat 18:6-7; Mak 9:42)

Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bɨ alap aka bin alap nag tɨmel ar ak gɨl, bin bɨ ognap kɨrop gos ñek, kɨri abe nag tɨmel ar nɨbak gɨl ap yap paknɨgal. Nag ar nɨbak ned gölɨgɨpal, mɨñi gɨpal, kɨsen ak rek nep gɨnɨgal. Pen bin bɨ kɨri gos tɨmel ñɨnɨgal okok, kɨri yur aknɨb ke yɨb dɨnɨgal. Pen bɨ alap aka bin alap, ñɨ pai okok nokɨm alap nɨg gɨnɨg gɨnɨgab ak, ned kab kɨb wid pa cɨb jakep kab alap dɨl kɨŋam nop ak sek nag lɨ rɨbɨkɨl, dam ñɨg solwara yokplap ak tep. Tari gɨnɨg: ne komɨŋ mɨdɨl, ñɨ pai alap nop gek ap yap paknɨgab ak, yur kɨb yɨb dɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbi ke gos nɨŋ tep gɨl gɨnɨmɨb.

“Nanai namam nak alap tap si tap tɨmel gonɨmɨŋ, nop sɨlɨk agem, tari gɨnɨg nɨg gɨpin, agɨl gos nɨŋenɨgab ak, gɨ tɨmel gak nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb.
Tap nɨbep rek ognap gɨ tɨmel gɨl, kɨsen apɨl, tari gɨnɨg nɨg gɨpin, agɨl agenɨgab ak, tap tɨmel gak nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb. Pen ñɨn nokɨm alap, nɨg gek gek aknɨb ar oŋɨd ak genɨmɨŋ ak, ak rek nep nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb,” agak.

Nɨŋ dep magɨl ak

Jisas nɨb agek, bɨ mɨnɨm ne dad ameb okok aglak, “Nak cɨnop gek, nɨŋ dep magɨl cɨn kɨb gɨnɨmɨŋ,” aglak.

Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨŋ dep magɨl kɨb mer, nɨŋ dep magɨl nɨbi mab mastad magɨl sɨkol yɨb ak rek nep mɨdenɨgab ak, nɨbi mab nɨbaul, wagɨn sek ju amɨl ñɨg solwara nab sɨŋ adaŋ tan mɨdei, agɨl agem, agnɨgabɨm rek gɨnɨgab.

Bɨ wög gɨ ñeb alap wög ne

“Nɨbi gos tari nɨpɨm? Bɨ wög gɨ ñeb bɨ alap lɨm dai pɨŋɨl pag sakɨl, aka kaj sipsip mɨk sakɨl, adɨk gɨ karɨp apek, bɨ nap ne ak nop mɨnɨm tari agnɨgab? ‘Nep yuan gɨp ak, nak sɨŋaul bɨsɨgɨl tap magɨl ñɨŋan,’ agnɨgab aka? Mer. Nɨb ma agnɨgab. Ne agnɨgab, ‘Walɨj dek ap ranek, sɨb nag pog lɨl, ñɨg tap yad okok dap ñek ñɨben, kɨsen ñɨg tap nak okok ñɨŋan,’ agnɨgab. Nɨbi gos tari nɨpɨm? Bɨ wög gɨ ñeb nɨbak, bɨ kɨb agnɨgab rek genɨgab ak, bɨ kɨb mɨnɨm tep ognap nop agnɨgab aka? Mer. Bɨ wög gɨ ñeb ne mɨdeb ak me, bɨ kɨb ne agnɨgab rek nep gɨnɨgab. 10 Nɨb aknɨb rek me nɨbi. God nɨbep wög ag lɨnɨgab rek, gɨ sakɨl, agnɨgabɨm, ‘Cɨn bin bɨ wög gɨ ñeb tep mer. Tap ar alap ke ma gɨpɨn; wög cɨn ke gep ak rek nep gɨpɨn,’ agnɨgabɨm,” agak.

Bɨ aknɨb wajrem alaŋ soi kɨsak lak okok, Jisas gek, komɨŋ lak

11 Jisas Jerusalem amnɨm, agɨl, karɨp lɨm Sameria aul, karɨp lɨm Galili kɨdadaŋ nab sɨŋak adaŋ amɨl amɨl, 12 karɨp tɨrɨg tɨroŋ alap ajek nɨŋlɨg gɨ, bɨ soi kɨsak lak aknɨb wajrem alaŋ, nop nabɨŋ pakɨl, ke ke sɨŋ adaŋ mɨdɨl, 13 meg mɨgan dap ranɨl aglak, “Jisas, Bɨ Kɨb, cɨnop yɨmɨg nɨŋan,” aglak.

14 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi amɨl, bɨ God nop tap sobok gep okok kɨrop wak nɨbi okok yomnɨmɨb,” agak. Nɨb agek, kɨri amɨl, majɨl nab sɨŋak amel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop komɨŋ lak. 15 Pen kɨrop nɨg gɨl komɨŋ lek, bɨ Sameria nɨb alap, nop komɨŋ lak ak nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb aglɨg gɨ, God yɨb nop agek ar amek nɨŋlɨg gɨ, 16 adɨk gɨ apɨl, Jisas mɨdek ulep tob wagɨn sɨŋak yap pakɨl, mɨlɨk dai ne kɨyan gɨ lɨm eyaŋ nɨŋɨl, Jisas nop tep agak. 17 Ne nɨg gek, Jisas agak, “Yad gos nɨpin e, bɨ aknɨb wajrem alaŋ komɨŋ lɨp ak, pen bɨ aknɨb ajɨp alaŋ okok akal? 18 Bɨ ognap tari gɨnɨg ma opal? Bɨ par okok nɨb, bɨ Juda mer ak nep apɨl God nop tep ageb ar?” agak. 19 Jisas nɨb agɨl bɨ nɨbak nop agak, “Jisas yɨp gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, nɨŋ dɨpan rek, nep komɨŋ lɨp amnoŋ,” agak.

God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab

(Mat 24:23-28)

20 Pen ñɨn alap bɨ Perisi okok Jisas nop ag nɨŋɨl, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn nɨbak ñɨn akal onɨgab?” aglak. Agelak, Jisas pen agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab, agebɨm nɨbak, bin bɨ okok kiŋ kɨri ak kod mɨdɨl mɨdɨl, nɨŋ tep gel gel, kɨsen kiŋ kɨri apek, bin bɨ nop udɨn nɨŋɨl, mɨñi apeb, agnɨgal rek ma gɨnɨgab. 21 ‘Mɨdeb aul,’ aka ‘Mɨdeb adaŋ,’ ma agnɨgal. Tari gɨnɨg: ne kapkap apɨl, nab nɨbep sɨŋaul bɨr mɨdeb,” agak.

22 Nɨb agɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Kɨsen okok, Bɨ Ñɨ ne apek nop nɨŋɨn, agɨl, mɨdmagɨl nɨbep pɨŋɨl ñɨl nep mɨdenɨgab, pen nop ma nɨŋnɨgabɨm. 23 Bin bɨ ognap nɨbep agnɨgal, ‘Mɨdeb aul,’ aka ‘Mɨdeb adaŋ,’ agenɨgal ak pen mɨnɨm nɨbak nɨŋɨd agebal, agɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl, kɨrop eip ma amnɨmɨb. 24 Tari gɨnɨg: Bɨ Ñɨ ne onɨgab ñɨn ak, añɨm añɨm dɨl, melɨk parsek amɨb nɨpal ak rek onɨgab. 25 Pen nɨbi bin bɨ mɨñi mɨdebɨm sɨŋ aul, Bɨ Ñɨ ne nop yɨrɨk nɨŋɨl, nop ma dɨl, nop mɨker kɨb yɨb ñɨnɨgabɨm. 26 Bɨ Ñɨ ne onɨgab ñɨn nɨbak, bɨrarɨk nep Noa mɨdek ñɨn ak gak rek gɨnɨgab. 27 Noa mɨdek ñɨn ak, bin bɨ okok tap magɨl ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, bin pen pen ñɨlɨg gɨ, gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Noa amɨlgon apɨlgon ñɨg magöb kɨb ñɨlɨk mɨgan amel nɨŋlɨg gɨ, nogob asad kɨb yɨb ñagebin, agek, ñɨg ulɨk apɨl bin bɨ okok kɨrop magɨlsek dɨ yɨpɨl yɨpɨl yokek kɨm saklak. 28 Pen bɨ Lot mɨdek ñɨn ak, Sodom bin bɨ okok ak rek nep tap ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, tap okok sɨkim gɨlɨg gɨ, tap wög dai okok gɨlɨg gɨ, karɨp gɨlɨg gɨ, gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, 29 Lot karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm mɨgan alap ke amek nɨŋlɨg gɨ, won nɨbak nep, mab mɨlaŋ kɨb seb kab ar alaŋ nɨb apɨl, Sodom bin bɨ kɨrop magɨlsek yɨn sɨbok ñɨb amnak. 30 Bɨ Ñɨ ne onɨgab ñɨn ak, nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab.

31 “Ñɨn nɨbak, bin bɨ karɨp ar alaŋ mɨdenɨmel okok, tap kɨri karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ mɨdeb ak dɨnɨg karɨp mɨgan eyaŋ ma amnɨmel. Pen bin bɨ wög dai okok ajenɨmel okok, tap ognap dɨnɨg adɨk gɨ karɨp ma amnɨmel. 32 Lot bine nop gak ar ak nep gos nɨŋɨl, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 33 Bin bɨ an, yad ke nɨŋ tep gɨl komɨŋ mɨdenɨgain, agɨl nɨŋnɨgab ak, kɨmnɨgab; pen bin bɨ an, Krais mɨnɨm tep ageb rek wög nop gɨ damɨl kɨmnɨgain, agɨl nɨŋnɨgab ak, komɨŋ mɨdenɨgab. 34 Nɨbep agebin, ñɨn nɨbak kɨslɨm eyaŋ bɨ omal abañ ar nokɨm alap kɨnenɨgair ak, alap dɨl, alap kɨrɨg gɨnɨgain. 35 Pen bin omal wid magɨl pak jɨsɨpɨk masɨpɨk lɨgolɨg genɨgair ak, alap dɨl, alap kɨrɨg gɨnɨgain. 36 Bɨ omal wög dai okok wög gɨ mɨdenɨgair ak, alap dɨl, alap kɨrɨg gɨnɨgain,” agak.

37 Jisas nɨb agek, kɨri aglak, “Bɨ Kɨb, mɨnɨm ageban nɨbak, karɨp lɨm akal nɨg gɨnɨgab?” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Kɨmɨn kobri alap kɨmɨl mɨdenɨgab sɨŋak, yakɨr gɨlgalap nɨŋɨl ap sɨbaibai gɨnɨgal,” agak.

Copyright information for `KMHM