Luke 18

Bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep alap, bin kaŋɨl alap

Jisas, bɨ yad okok gos par ma nɨŋnɨmel, God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmel, agɨl, kɨrop mɨnɨm alap mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Karɨp lɨm alap, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ alap mɨdenɨgab. Pen bɨ nɨbak, God nop gos ak ma nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg ma nɨŋnɨgab. Pen bin kaŋɨl karɨp lɨm nɨbak nɨb alap, per nep apɨl nop agnɨgab, ‘Bɨ kaual maual yad alap mɨnɨm cɨrop ak nɨŋnɨmɨn,’ agnɨgab. Nɨb agnɨgab ak pen bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb nɨbak mɨnɨm ne ak ma dɨnɨgab. Pen bin kaŋɨl nɨbak, ne per per apɨl ag nɨŋ gek gek, kɨsen bɨ kɨb nɨbak agnɨgab, ‘Yad God nop ma pɨrɨkpin; bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg ma nɨpin; pen bin kaŋɨl aul yɨp per per apɨl ag nɨŋ gek gek yɨp yɨrɨk gɨp ak me, yad am mɨnɨm kɨb nɨbak nɨŋnɨm,’ agnɨgab,” agak.

Bɨ Kɨb nɨb agɨl agak, “Bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep nɨbak bin bɨ yɨmɨg ma gak, pen ne mɨnɨm tari agak ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi gos tari nɨpɨm? God ne bin bɨ ne ke ag lɨp okok, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ nop sobok genɨgal ak, mɨnɨm kɨrop nɨŋɨl yɨmɨg ma nɨŋnɨgab, agɨl, nɨpɨm? Kɨri mɨlek par kod mɨdenɨgal, agɨl, nɨpɨm? Yad nɨbep agebin, ne mɨnɨm agnɨgal nɨbak nɨŋɨl, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, kasek nep bɨ kaual maual kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨgal okok majɨl pɨlɨŋ gɨnɨgab. Pen Bɨ Ñɨ ne lɨm dai ar wagɨn aul adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, bin bɨ ognap nop nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdenɨgal aka mer?” agak.

Bɨ Perisi alap, bɨ takɨs dep alap

Bin bɨ ognap, cɨn bin bɨ tep, bin bɨ ognap okok bin bɨ tɨmel, agɨl, nɨŋlak rek, Jisas kɨrop mɨnɨm alap mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, 10 “Bɨ Perisi alap, bɨ takɨs dep alap, God nop sobok gɨnɨg, God sobok gep karɨp ak amnɨgair. 11 Bɨ Perisi nɨbak, nab ne okok nep God nop sobok gɨl agnɨgab, ‘Nep tep yɨb agebin. Yad bɨ ognap gɨpal rek, tap tep koŋai nep dɨl, tap si dɨl, bin si dɨl, ma gɨpin. Yad bɨ takɨs dep epim aul rek mer. 12 Wik per per, ñɨn omal tap magɨl bɨl gɨpin sek. Per tap yad aknɨb wajrem alaŋ dɨl, nep nokɨm nɨb alap ñɨbin,’ agnɨgab. 13 Pen bɨ takɨs dep nɨbak, nop nabɨŋ gek, seb kab ar alaŋ ma nɨŋɨl, ke ke sɨŋ adaŋ kɨbor kɨyan gɨl, pabɨl cög ne ke pakɨl, gos par nɨŋɨl agnɨgab, ‘God, yad bɨ tap si tap tɨmel gɨpin ak, yɨp yɨmɨg nɨŋnɨmɨn,’ agnɨgab. 14 Nɨbep agebin, bɨ takɨs dep ak nɨb agek, God nop, tap si tap tɨmel gɨpan ak nɨŋɨl kɨrɨg gebin, agnɨgab. Pen bɨ Perisi ak nop God nɨb ma agnɨgab. Tari gɨnɨg: bin bɨ yɨb kɨri ke dap rannɨgal okok, God gek ap yap paknɨgal. Pen bin bɨ yɨb kɨri ke ma dap rannɨgal okok, God gek kɨri yɨb mɨdenɨgab,” agak.

Jisas ñɨ pai sɨkol okok kɨrop dɨ nɨŋak

(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)

15 Bin bɨ okok, Jisas ñɨ pai sɨkol cɨnop dɨ nɨŋaŋ, agɨl, dapelak. Jisas kɨrop dɨ nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok nɨg gesal ak nɨŋɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop sɨlɨk agɨl aglak, “Nɨbi aknɨb ma gɨnɨmɨb,” aglak. 16 Jisas pen ñɨ pai nɨb okok sɨk agek apelak, bɨ ne okok kɨrop agak, “Tari gɨnɨg kɨrop nɨb ag gebɨm? Ñɨ pai sɨkol nɨb okok kɨrɨg gem yɨp olaŋ. God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ kod mɨdenɨgab ak, ñɨ pai sɨkol nɨb okok rek mɨdenɨgal,” agak. 17 God Mɨnɨm ag ñɨl nɨb gɨl mɨdeb agenɨgal ak, ñɨ pai sɨkol okok God Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, kasek nɨŋ dɨnɨgal. Nɨb ak, yad nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ ñɨ pai sɨkol yɨp nɨŋ dɨpal rek, yɨp nɨŋ denɨgal bin bɨ okok, God kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab. Pen bin bɨ ñɨ pai sɨkol yɨp nɨŋ dɨpal rek, yɨp ma nɨŋ dɨnɨgal bin bɨ okok, God karɨp lɨm ne sɨŋak ma amnɨgal.

Juda bɨ kɨb alap tap koŋai mɨdek

(Mat 19:16-22; Mak 10:17-22)

18 Juda bɨ kɨb alap Jisas mɨdek sɨŋak apɨl agak, “Bɨ mɨnɨm ag ñeb bɨ tep yad. Yad tari gɨl, komɨŋ per mɨdep won ak dɨnɨm?” agak.

19 Agek, Jisas agak, “Yɨp tari gɨnɨg, ‘Bɨ tep,’ ageban? Bin bɨ alap tep ma mɨdeb; God nokɨm me Bɨ tep mɨdeb. 20 Pen nak God lo mɨnɨm ak nɨpan: ‘Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb; cɨp ma ñagnɨmɨb; tap si ma dɨnɨmɨb; mɨnɨm kɨb agnɨgal okok am mɨnɨm esek ma agnɨmɨb; nanɨm nap agnɨmir ar ak nep nɨŋɨl, kɨsen gɨnɨmɨb,’” agak.

21 Nɨb agek, bɨ nɨbak agak, “Yad ñɨ sɨkol nep tɨkɨl, lo mɨnɨm ar nɨb okok magɨlsek gɨ dap dap, mɨñi ñɨn aul ak rek nep gɨ mɨdebin,” agak.

22 Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl nop pen agak, “Tap nokɨm alap nep ma gɨpan. Tap nak okok magɨlsek sɨkim gɨl, mani dɨl, bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨnɨmɨn. Nɨg genɨgan ak me, mɨd tep gep nak ak mɨdenɨgab God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak. Agebin rek gɨl, apek, yad eip ajor,” agak. 23 Jisas mɨnɨm nɨbak agek, Juda bɨ kɨb nɨbak mani tap ne okok koŋai nep mɨdek ak gos nɨŋɨl mapɨn gek, gos par nɨŋak.

24 Gos par nɨŋek ak, Jisas nop nɨŋɨl agak, “Bin bɨ tap koŋai mɨdenɨgab okok, koslam yɨb God bin bɨ ne mɨdel, kɨrop dɨl, karɨp ne sɨŋak kod mɨdenɨgab. 25 Kaj kamel okok ñu mauöl nag yokpal mɨgan ak amnɨg, koslam amnɨgal ak pen bin bɨ kɨbap kɨlnok tap okok koŋai nep mɨdeb okok, God karɨp lɨm ne ak koslam yɨb amnɨgal,” agak.

26 Nɨb agek, bin bɨ mɨdelak okok aglak, “Mɨnɨm ageban nɨbak, God ne bin bɨ alap dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp aka tari?” aglak.

27 Agelak, Jisas agak, “Ar ognap bin bɨ gɨnɨmel rek ma lɨp ak pen God ne gɨnɨg, gɨnɨmɨŋ rek nep lɨp,” agak.

28 Nɨb agek, Pita agak, “Nɨŋan! Karɨp tap cɨn okok magɨlsek kɨrɨg gɨl, nep eip nep jɨm ñɨl ajobɨn,” agak.

29 Agek, Jisas kɨrop agak, “Nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ, God mɨnɨm tep ne ak dad ajojɨn, agɨl, karɨp, bin, nɨmam, nonɨm nap, ñɨ pai kɨri okok kɨrɨg gɨnɨgal okok, God kɨrop saköl ma gɨnɨgab. 30 Mɨñi mɨdobɨn ñɨn nab aul, God ne kɨrop kod mɨd tep gek, tap kɨri okok, bin bɨ kɨri okok koŋai nep mɨdenɨgab. Pen ñɨn kɨsen ak, ne eip per per nep mɨdenɨgal,” agak.

Jisas kauyaŋ, “Yɨp ñag pak lel, kɨmɨl warɨknɨgain,” agak

(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)

31 Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop dam gol okok amɨl agak, “Nɨŋɨm. Mɨñi Jerusalem amobɨn. Amjaknɨgabɨn ak, Bɨ Ñɨ ne nop, God mɨnɨm agep bɨ okok bɨrarɨk nep God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gɨnɨgal. 32 Nop dɨl, bɨ Juda mer okok ñɨnmagɨl ar kɨrop lel, nop ag juɨl, ñɨloŋ lɨl, kɨñɨk ñagɨl, nag dɨ pakɨl, pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. 33 Pen ñɨn omal mɨdɨl, mɨnek ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak.

34 Pen Jisas nɨb agek, bɨ ne okok gos pag yɨknɨmɨŋ rek ma lek, mɨnɨm ageb ar ak, agɨl, ma nɨŋlak.

Jisas bɨ udɨn kwoi gak ak gek, udɨn ñɨl nɨŋak

(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)

35 Pen kɨsen, Jisas am Jeriko amjakek nɨŋlɨg gɨ, bɨ udɨn kwoi alap mɨdek. Bɨ nɨbak ne majɨl gol sɨŋak bɨsɨg mɨdɨl, mani tap ñɨm, agɨl, asɨb aglɨg gɨ mɨdek. 36 Bin bɨ koŋai nep mɨnɨm ag padɨkel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ognap kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Tari gebal?” agak.

37 Agek aglak, “Jisas bɨ Nasaret nɨb ak apɨl padɨkeb,” aglak.

38 Nɨb agelak, ne sɨk kɨb agɨl agak, “Jisas, Depid Ñɨ ne, yɨp yɨmɨg nɨŋan!” agak.

39 Agek, bin bɨ padɨkelak okok nop ag gɨl aglak, “Tari gɨnɨg ap raneban? Kapkap mɨdei!” aglak. Nɨb aglak ak pen ne kapkap ma mɨdek. Sɨk par yɨb aglɨg gɨ agak, “Jisas, Depid Ñɨ ne, yɨp yɨmɨg nɨŋan!” agak.

40 Agek, Jisas nɨŋɨl wös gɨl, bin bɨ okok kɨrop agak, “Poŋɨd ulep sɨŋaul dowɨm,” agak. Agek, poŋɨd dapelak agak, 41 “Nep tari gɨnɨm?” agak.

Agek agak, “Bɨ Kɨb, yɨp gek udɨn magɨl ak kauyaŋ nɨŋin,” agak.

42 Agek, Jisas nop agak, “Jisas yɨp gek, udɨn magɨl ñɨl nɨŋnɨgain, agɨl, gos nɨŋ deban rek, udɨn magɨl ñɨl nɨŋan,” agak.

43 Agek, magɨl nɨbak nep udɨn ñɨl nɨŋɨl, God yɨb ne ak agek ar amek nɨŋlɨg gɨ, Jisas amek sɨŋak kɨsen gak. Bin bɨ magɨlsek Jisas gak nɨbak nɨŋɨl, God yɨb ne ak agel ar amnak.

Copyright information for `KMHM