Luke 19

Sakias, bɨ takɨs dep alap

Jisas Jeriko amɨl, nab nɨb sɨŋak ap padɨkak. Pen Jeriko sɨŋak, bɨ mani tap okok koŋai mɨdolɨgɨp alap, bɨ takɨs bɨ dölɨgɨpal okok kɨrop magɨlsek kod mɨdolɨgɨp. Yɨb ne Sakias. Jisas taun nab sɨŋak padɨkek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep ap nɨŋnɨg gelak. Sakias ne bɨ ulep won ak me, Jisas bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak nɨŋin, agɨl, nɨŋak ak pen ma nɨŋak. Nɨg gek, ne ned pɨg gɨ rɨkɨd ag am mab bɨd alap tan ar alaŋ amɨl, Jisas apek tam oŋɨd nɨŋlɨg gɨ mɨdek. Jisas pen mab tan mɨdek wagɨn nɨb sɨŋak apɨl, kɨlan gɨ nɨŋɨl, Sakias nop agak, “Sakias, nak kasek wagɨn aul yowan! Mɨñi am karɨp nep ak eip mɨdenɨgain,” agak.

Agek, Sakias kasek wagɨn eyaŋ yapɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, Jisas nop poŋ dɨ dam karɨp ne dad amnak. Bin bɨ okok gak nɨbak nɨŋel mɨlɨk yapek nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbak am bɨ tap si tap tɨmel gɨp karɨp ak kɨnnɨg ameb,” aglak.

Pen Sakias warɨkɨl, Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb, nak nɨŋan! Mɨñi tap yad okok nonɨm lɨ pɨs ak ke lɨl, pɨs ak bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop ñɨnɨgain. Pen yad ned wai ñɨl, bin bɨ ognap tap kɨri si dɨnek rek lɨp okok pen ñɨnɨgain, agɨl, tap nokɨm alap si dɨnek rek, pen omal omal ñɨnɨgain; pen tap omal si dɨnek rek, pen aknɨb jɨl oŋɨd ak ñɨnɨgain. Nɨg gɨ dam dam magɨlsek dai pag ju sakɨl, kɨrɨg gɨnɨgain,” agak.

Agek, Jisas agak, “Bɨ aul Ebraham ñɨ ne alap. Mɨñi God ne yakam karɨp aul kɨnebal tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨl dɨ komɨŋ yokɨp. 10 Bɨ Ñɨ ne owak ak, bin bɨ kɨr gɨpal okok kɨrop pɨyo nɨŋɨl dɨ komɨŋ yoknɨm, agɨl, owak,” agak.

Bɨ aknɨb wajrem alaŋ mani dɨlak ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mat 25:14-30)

11 Pen bin bɨ nɨb okok, Jisas me, Bɨ Kɨb per kod mɨdobɨn ak, Jerusalem amek, nop kiŋ ag lon, cɨnop kod mɨdek, mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨn, agɨl gos ak nɨŋlak. Jisas, gos kɨri nɨŋlak nɨbak ke nɨŋɨl, kɨrop mɨnɨm alap sek sɨd tɨkɨl agak. 12 Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ kɨb alap, bɨ kɨb kod mɨdep yad mɨdeb sɨŋak amen, yɨp kiŋ ag lek, adɨk gɨ apɨl, bin bɨ karɨp lɨm yad sɨŋ aul kɨrop kiŋ kod mɨdenɨm, agɨl, karɨp lɨm par mɨlek okok amnɨgab. 13 Pen ned bɨ wög gep ne aknɨb wajrem alaŋ kɨrop sɨk agek apenɨgal, bɨ kɨb ne kab magɨl gol nokɨm nokɨm ke ke nonɨm lɨl agnɨgab, ‘Kab magɨl ñebin aul dɨl, sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨl, koŋai dɨ lɨnɨmɨb; kɨsen yad kauyaŋ onɨgain,’ agnɨgab. 14 Nɨb agɨl amnɨgab ak pen bin bɨ karɨp lɨm ne kod mɨdek okok, nop mɨlɨk yapek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ognap ag yokel, kɨsen amɨl, bɨ kɨb yɨb ak nop agnɨgal, ‘Bɨ nɨbaul ne kiŋ cɨn ma mɨdenɨgab,’ agnɨgal.

15 “Pen bɨ kɨb yɨb ak mɨnɨm kɨri ak ma dɨl, bɨ kɨb nɨbak nop kiŋ kɨri ag lɨnɨgab. Nɨg gek, ne kauyaŋ adɨk gɨ apɨl, bɨ wög gɨ ñeb ne okok kɨrop sɨk agek apenɨgal, kiŋ kɨri ak agnɨgab, ‘Kab magɨl gol ñɨbin okok, nɨbi dɨ sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨl, pen titi gɨl dɨpɨm?’ agnɨgab. 16 Agek, bɨ ned ak apɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, kab magɨl gol nokɨm yɨp ñɨnak ak, sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨl, pen aknɨb wajrem alaŋ kab magɨl gol dɨpin,’ agnɨgab. 17 Agenɨgab, bɨ kɨb ne ak agnɨgab, ‘Nak gɨ tep gɨpan. Tap sɨkol ak ñɨnek wög gɨ tep gɨpan rek, mɨñi taun kɨb aknɨb wajrem alaŋ nep agen, kod mɨdenɨgan,’ agnɨgab. 18 Pen bɨ alap apɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, kab magɨl gol nokɨm yɨp ñɨnak ak, sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨl, pen aknɨb mamɨd alaŋ kab magɨl gol dɨpin,’ agnɨgab. 19 Agenɨgab, bɨ kɨb ne ak agnɨgab, ‘Gɨpan nɨbak rek, mɨñi taun kɨb aknɨb mamɨd alaŋ nep agen, kod mɨdenɨgan,’ agnɨgab. 20 Pen bɨ wög gep ne alap apɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, yad nep nɨpin. Nak bɨ kal yɨb. Bin bɨ ognap tap kɨri okok, nak sɨkim gɨ tep gɨl mer, tau pɨlɨ gɨ dɨpan. Tap wög koslam gɨ yɨbal okok, nak kɨlɨs gɨl nep ñɨban. Nɨb ak, yad nep pɨrɨkɨl me, kab magɨl gol nokɨm yɨp ñɨnak ak, dam lɨpsam tin ñon gɨ len mɨdek. Magɨl gol nokɨm nak ak mɨñi dopin aul,’ agnɨgab. 22 Agenɨgab, bɨ kɨb ne ak agnɨgab, ‘Mɨnɨm nak apan ak tɨg adɨk gɨl, mɨnɨm kɨb nak eip agnɨgain. “Nak bɨ kal yɨb, bin bɨ ognap tap kɨri okok, nak sɨkim gɨ tep gɨl mer, tau pɨlɨ gɨ dɨpan; tap wög koslam gɨ yɨbal okok, nak kɨlɨs gɨl nep ñɨban,” ageban ar? 23 Nɨb ak, tari gɨnɨg kab magɨl yad ak dam beg pasbuk lek, adɨk gɨ apɨl sinɨŋ ognap sek ma dɨpin?’ agnɨgab. 24 Nɨb agɨl, bɨ ulep sɨŋak mɨdenɨgal okok kɨrop agnɨgab, ‘Kab magɨl gol yad ak pɨlɨ gɨ dɨl, bɨ sɨŋak kab magɨl gol wajrem alaŋ mɨdeb ak nop ñɨm,’ agnɨgab. 25 Agenɨgab agnɨgal, ‘Bɨ kɨb. Ne kab magɨl gol wajrem alaŋ bɨr mɨdeb!’ agnɨgal. 26 Agenɨgal agnɨgab, ‘Nɨbep agebin, per bin bɨ tap kɨri koŋai mɨdenɨgab okok ognap sek dɨnɨgal, pen bin bɨ tap kɨri sɨkol sɨkol mɨdenɨgab okok gel, tap sɨkol nɨbak pɨs nep yap lɨg amnɨgab. 27 Pen bin bɨ yɨp nɨŋɨl mɨlɨk nɨŋɨl, bɨ nɨbak ne kiŋ cɨn ma mɨdenɨgab, aglak bin bɨ okok, kɨrop am dapɨl, udɨn yɨrɨk ar yad sɨŋaul ñag pak lɨm,’ agnɨgab,” agak.

Jisas Kiŋ rek Jerusalem amnak

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28 Jisas kɨrop mɨnɨm nɨbak agɨl, bɨ ne okok eip Jerusalem amnɨn, agɨl, ne ned gak. 29 Am am Olip Dɨm sɨŋak, karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betpagi Betani gol sɨŋak ulep amjakɨl, bɨ ne omal kɨrop ned ag yokɨl agak, 30 “Karɨp tɨrɨg tɨroŋ mɨgan kɨdadaŋ amɨl nɨŋnɨgair, kaj donki marɨp bin bɨ dad ma ajpal alap, nag ñon gɨ lel mɨdenɨgab ak, wɨsɨb donɨmir. 31 Pen bin bɨ ognap apɨl, ‘Kaj donki ak tari gɨnɨg wɨsɨb dad amebir,’ agenɨmel ak, agnɨmir, ‘Bɨ Kɨb ak wög mɨdek cɨrop ag yokosɨp, dɨnɨg apobɨr,’ agnɨmir,” agak.

32 Nɨb agek, amɨl nɨŋrek, agak rek nep mɨdek. 33 Am nag wɨsɨb ger nɨŋlɨg gɨ, bɨ kaj donki nap nɨb okok apɨl aglak, “Kaj donki marɨp ak tari gɨnɨg nag wɨsɨbebir?” aglak.

34 Agelak agrek, “Bɨ Kɨb ak wög mɨdek cɨrop ag yokosɨp, apɨl nag wɨsɨbobɨr,” agrek. 35 Nɨb agɨl, kaj donki marɨp nɨbak nag wɨsɨbɨl, poŋ dapɨl Jisas mɨdek sɨŋak amjakɨl, walɨj kɨri bad ognap tɨg juɨl, dɨ kaj donki ar ak lɨl, Jisas nop dɨ kaj donki ar nɨb alaŋ lɨrek. 36 Jisas donki ar alaŋ bɨsɨg gɨl, majɨl ar ak amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok walɨj tap kɨri ognap dap majɨl ar nɨbak lel nɨŋlɨg gɨ, kaj donki Jisas bɨsɨg mɨdek nɨbak walɨj tap kɨri ar nɨbak taulɨg gɨ taulɨg gɨ amnak.

37 Am am Jerusalem ulep ulep gel nɨŋlɨg gɨ, Olip Dɨm majɨl tam kɨyan gep kau sɨŋak, bin bɨ ne okok koŋai yɨb nep, magɨlsek nop mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ, Jisas tap tari tari gak okok gos ak nɨŋlɨg gɨ, sɨk kɨb aglɨg gɨ, God yɨb ne dap ranɨl aglak,

38 “Bɨ Kɨb ne Kiŋ cɨnop ag yokek apeb aul,
God nop dɨ tep gɨnɨmɨŋ!
God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak,
cɨbur sain sain won ak nep mɨdeb.
God ne ar i oklaŋ mɨdɨl,
ne melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb,” aglak.
39 Nɨb agel nɨŋlɨg gɨ, bɨ Perisi ognap nab nɨb sɨŋak mɨdelak okok, Jisas nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bin bɨ nak okok kɨrop ag gek, nɨg aknɨb rek ma aglaŋ,” aglak.

40 Agelak, Jisas pen agak, “Nɨbep agebin, kɨri mɨnɨm nɨbak rek ma agenɨgal ak, kab okok ke sɨk agnɨgal,” agak.

Jisas Jerusalem nɨŋɨl sɨl agak

41 Jisas Jerusalem ulep ulep gɨlɨg gɨ, taun kɨb nɨbak nɨŋɨl, udɨn ñɨg pɨg gɨ rɨk yapek nɨŋlɨg gɨ agak, 42 “Karɨp lɨm Jerusalem aul, nɨbep yɨmɨg yɨb nɨŋebin. Yad nɨbep dɨ God eip jɨm ñɨl, cɨbur sain sain magɨl ak nɨbep ñɨnɨg onek ak nɨpkep ak, tep yɨb gɨpkop. Pen mɨñi nɨbi ma nɨŋɨl, udɨn kwoi rek mɨdebɨm. 43 Kɨsen bɨ kaual maual nɨbi apɨl, taun kɨb nɨbi aul, ulɨŋɨn lɨl kɨs kɨs gɨ mɨdɨl, 44 apɨl gɨ tɨmel yɨb gel, wög wari, karɨp okok magɨlsek, kab alap kab alap ar alaŋ kosɨgɨl ma mɨdenɨgab; bin bɨ, ñɨ pai, kab wari mɨgan nab eyaŋ mɨdenɨgal okok, karɨp sek pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ yoknɨgal. God nɨbep dɨnɨg owɨp ñɨn aul ma nɨpɨm ak me, nɨg gɨnɨgab,” agak.

Jisas God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnak

(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45 Jisas nɨb agɨl, God sobok gep karɨp ak amɨl, bin bɨ sɨkim gelak okok kɨrop ag söŋ yoklɨg gɨ agak, 46 “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Karɨp yad ak, yɨp sobok gep karɨp mɨdenɨgab,’ aglak ak pen nɨbi sɨkim gɨ gem gem, bin bɨ tap si dɨl dap we gɨl kɨnbal karɨp alap rek lɨp,” agak.

47 Pen Jisas ne per per, ñɨn nokɨm nokɨm amɨl God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp. Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok, nop ñag pak lɨn, agɨl, gos nokɨm ak nɨŋelak. 48 Nɨg gos nɨŋlak ak pen bin bɨ magɨlsek, mɨnɨm tep ne nɨŋɨn, agɨl, nop mɨñ mɨñ gel nɨŋlɨg gɨ, kɨri Jisas nop ñag pak lɨnɨmel rek ma lak.

Copyright information for `KMHM