Luke 2

Maria Jisas tɨk dowak

(Mat 1:18-25)

Pen ñɨn nab nɨbak, gapman bɨ kɨb Sisa Ogastas ne lo lɨl agak, “Bin bɨ yad kod mɨdebin okok, kɨri magɨlsek yɨb kɨri dɨnɨmel,” agak. Ñɨn nɨbak gapman bɨ kɨb Kwairinias Siria Propins
2:2Ñɨn nɨbak Rom kai kɨri karɨp lɨm Isrel kod mɨdelak. Karɨp lɨm Isrel Siria Propins nab sɨŋak mɨdek. Rom kai kiŋ kɨri Sisa agölɨgɨpal.
bin bɨ kɨrop kod mɨdolɨgɨp. Ne gapna mɨdek mɨnek ak kɨri ned yɨb kɨri ma dɨlak.
Nɨb ak, bin bɨ karɨp lɨm par kɨb ke okok nɨb apɨl mɨdelak bin bɨ okok, adɨk gɨl karɨp lɨm kɨri ke yɨb dɨnɨg amnɨlak.

Josep ne kiŋ Depid kɨgɨn tɨk damɨl tɨklak rek, ne Depid taun ne Betlehem amnɨg gak. Bin praj Maria nop poŋɨd dɨl, Nasaret taun, karɨp lɨm Galili sɨŋak kɨrɨg gɨl, amɨl amɨl karɨp lɨm Judia amɨl, kiŋ Depid nop tɨkel mɨdolɨgɨp taun ne Betlehem amnɨrek. Pen bin praj Maria, Josep dɨnɨgab aglak ak me, ñɨ kogi sek mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Josep Maria nop poŋɨd dɨl yɨb dɨnɨg amnɨrek. Kɨri Betlehem amel, Maria ñɨŋaŋ tɨk dowep ñɨn ak ulep gak. Pen Betlehem okok amjakɨl nɨŋrek, kab magɨl tauɨl kɨnelɨgɨpal karɨp ak pɨs nep tɨbɨk dak. Nɨb ak me, kaj kau mɨkelɨgɨpal karɨp alap am mɨdɨl, Maria ñɨŋaŋ ned nokɨm ak tɨk dowak. Tɨk dapɨl ñɨŋaŋ laplap kom kam gɨl, dɨ kaj sipsip tap bep kɨsad kas ak tɨk dap lel ñɨbelɨgɨpal mab kɨnaŋ mɨgan ak lak.

God ejol alap kaj sipsip mɨkep bɨ okok kɨrop agak

Maria Jisas nop tɨk dowak ñɨn nɨbak, kaj sipsip mɨkep bɨ okok ognap kɨslɨm eyaŋ kaj sipsip kod mɨdelak karɨp lɨm ulep nɨb sɨŋak. Bɨ Kɨb ejol ne alap ag yokek, Bɨ Kɨb melɨk tep magɨl ne apɨl kɨrop pak nɨŋek, jel gek pɨrɨklak. 10 Kɨri pɨrɨkel nɨŋlɨg gɨ, ejol ak kɨrop agak, “Nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb. Yad nɨbep abe bin bɨ okok magɨlsek kɨrop abe, mɨnɨm tep mɨñ mɨñ gep alap dapebin. 11 Mɨñi nep bin alap ñɨ aknɨb ke alap tɨk dowɨp Depid taun ne sɨŋak. Ñɨ nɨbak nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab. Ne Krais
2:11Grik mɨnɨm “Krais ak” abe, Hibru mɨnɨm “Mesaia ak” abe wagɨn nokɨm alap mɨdeb: “God ag lak Bɨ ak.”
Bɨ Kɨb ak me.
12 Nop am pɨyo nɨŋɨl nɨŋnɨgabɨm, nonɨm nop walɨj kom kam gɨl, dɨ kaj sipsip tap bep kɨsad kas ak tɨk dap lel ñɨbelɨgɨpal mab kɨnaŋ mɨgan ak lek mɨdenɨgab. Nɨbi am nɨŋɨl, agebin rek gɨnɨgab ak, nɨŋɨd agɨp, agnɨgabɨm,” agak.

13 Ejol nɨbak nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, dai ejol seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb koŋai yɨb nep apɨl ejol ned nɨb ak eip mɨdɨl, God yɨb ne ak dap ranlɨg gɨ aglak,

14 “God yɨb ne i ar oklaŋ mɨdeb;
ne bin bɨ an an cɨb nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgab okok,
cɨbur sain sain gos mɨdmagɨl ar nokɨm lep magɨl ak
kɨri eip mɨdenɨgab,” aglak.

Kaj sipsip mɨkep bɨ okok am Jisas nop nɨŋlak

15 Ejol okok adɨk gɨ seb kab ar alaŋ amel nɨŋlɨg gɨ, bɨ kaj sipsip mɨkep okok mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bɨ Kɨb cɨnop mɨnɨm agosɨp ak, mɨñi Betlehem am nɨŋɨn,” aglak.

16 Nɨb agɨl kasek amɨl nɨŋlak, Josep eip Maria eip ñɨŋaŋ aglak nɨbak, walɨj kom kam gɨl, kaj sipsip tap bep kɨsad kas ak dap lel ñɨbelɨgɨpal mab kɨnaŋ mɨgan ak lel mɨdek. 17 Kɨri ñɨŋaŋ nɨbak nɨŋɨl, amɨl, ejol kɨrop tari tari aglak mɨnɨm ak, bin bɨ okok okok kɨrop ag ñɨlak. 18 Bɨ kaj sipsip mɨkep okok bin bɨ okok mɨnɨm nɨbak ag ñel, kɨri nɨŋɨl magɨlsek wal yɨb aglak. 19 Pen Maria nop tap ke yɨb nɨbak gak rek, tep gek, gos tep nep nɨŋ mɨdolɨgɨp. 20 Bɨ kaj sipsip mɨkep okok, God ejol ne okok aglak rek nep gek udɨn kɨri ke nɨŋlak ak me, God yɨb ne ak dap ranlɨg gɨ, olak okok adɨk gɨ amnɨlak.

Josep Maria ber mal Jisas nop dam God sobok gep karɨp ak dad amnɨrek

21 Maria ñɨŋaŋ ak tɨk dapɨl ñɨn aknɨb ar oŋɨd mɨdɨl, mɨnek jɨl ñɨn ak waŋ wak ne tɨb gɨ rɨk gɨlak. Ned ejol ak nonɨm Maria nop, ñɨ tɨk donɨmɨn yɨb ne ak nɨg gɨl lɨnɨmɨn agak rek, yɨb ne ak Jisas, aglak.

Bɨ Simion eip bin Ana eip Jisas nop nɨŋɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨrek

22 Pen ned Mosɨs ne lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, ñɨ ned tɨk donɨgal okok God nop ñɨnɨgal agak. Nɨb ak me, Maria ñɨŋaŋ ak tɨk dapɨl, Juda bin bɨ gölɨgɨpal rek, God sobok gep karɨp ak asɨk mosɨk gɨl, karɨp ne ke okok nep mɨdek, komɨŋ lek nɨŋlɨg gɨ, Josep eip, Jisas nop dam Bɨ Kɨb nop ñɨnɨg, God sobok gep karɨp Jerusalem sɨŋak amnɨrek. 24 Pen Bɨ Kɨb lo mɨnɨm alap sek ageb, “Bin ñɨ pai tɨk donɨgal okok komɨŋ lek, yakɨr malɨg aka yakɨr tɨbaglem omal dam God sobok gep karɨp söŋ eyaŋ amɨl, pak God nop sobok gɨ ñɨl me, pɨs nep komɨŋ lɨp, agɨl, God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amnɨgal.” Gos nɨbak ak rek nep nɨŋɨl me, yakɨr omal sek dad amnɨrek.

25 Pen Jerusalem sɨŋak bɨ tep yɨb alap mɨdek, yɨb ne Simion. Bɨ nɨbak ne God Mɨnɨm ak nɨŋɨl, agɨp rek nep golɨgɨp. Kaun Sɨŋ ne Simion eip mɨdek; ne Krais ak Isrel bin bɨ dɨ komɨŋ yoknɨgab, agɨl, kod mɨdolɨgɨp. 26 Kaun Sɨŋ ne Simion nop ned agak, “Bɨ Kɨb ne Krais nop ag yokek onɨgab ak, nak udɨn magɨl nɨŋɨl kɨsen kɨmnɨgan,” agak nɨŋɨl ne nɨŋlɨg gɨ mɨdolɨgɨp. 27 Pen ñɨn nɨbak, Kaun ne Simion nop gos ñek, God sobok gep karɨp ak amɨl nɨŋak, Josep ber mal Jisas nop damɨl, lo mɨnɨm agak rek gɨjɨr, agɨl, ap mɨderek. 28 Simion kɨrop mal nɨŋɨl, Jisas nop dɨ kaiŋɨd dɨl, God yɨb nop ak dap ranlɨg gɨ agak,

29 “Nak nokɨm nep Bɨ Kɨb.
Ñɨŋaŋ aul kɨb gɨl,
cɨnop bin bɨ dɨ komɨŋ yoknɨgab ak,
ned yɨp agnak rek, mɨñi udɨn magɨl yad ke bɨr nɨŋebin.
Nɨb ak, mɨñi yɨp kɨrɨg gek, tep gek nɨŋlɨg gɨ kɨmnɨm.
31 Ñɨŋaŋ nɨbaul, bin bɨ karɨp lɨm okok okok magɨlsek
dɨ nep eip jɨm ñɨl lɨnɨgab.
32 Ne melɨk tep rek apɨl,
Juda bin bɨ mer okok kɨrop pak ñek,
God bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak nɨŋnɨgal.
Ne melɨk tep aknɨb ke nak dapɨl,
Isrel bin bɨ nak okok kɨrop pak ñɨnɨgab,” agak.
33 Simion Jisas nop mɨnɨm nɨbak agek ak nɨŋɨl, Josep ber mal wal yɨb agrek. 34 Pen Simion ne Josep Maria Jisas amɨlgon kɨrop, “God nɨbep kod mɨdeŋ,” agɨl, Jisas nonɨm Maria nop agak, “Ñɨ nɨbaul mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Isrel bin bɨ koŋai nep nab ak tɨg asɨk ke ke lɨl, kanɨb tɨmel dɨl amnɨgal okok, ap yap paknɨgal; pen kanɨb tep dɨl amnɨgal okok, God kɨd adek amnɨgal. God Isrel bin bɨ nɨŋlaŋ, agɨl, ñɨ aul ag yokak ak pen bin bɨ ognap nop ma dɨl ag junɨgal. 35 Nɨg gɨl me, bin bɨ koŋai nep tari tari gos nɨŋɨl nɨŋ mɨdebal rek, bin bɨ okok mɨseŋ nɨŋnɨgal. Pen tu par kɨd alap mɨdmagɨl nab nep ke adaŋ pɨŋɨl gɨnɨgab,” agak.

36 Pen ñɨn nɨbak nep, God mɨnɨm agep bin alap ap mɨdek. Yɨb ne ak Ana; nap yɨb ak Panuel. Panuel ak, Asa tɨkek tɨk dapɨl tɨklak. Ne bin mɨlep yɨb. Ned bin praj bɨ dɨl, nɨgmɨl eip mɨderek mɨ aknɨb ar oŋɨd yɨnak. 37 Nɨgmɨl kɨmak pen Ana mɨ ne ñɨnjuɨl omal omal aknɨb yɨgwu par alaŋ (84) yɨnak. Ne God nop nep gos nɨŋɨl ñɨn ognap tap magɨl ñɨbɨl mer, God sobok gep karɨp ak am mɨdɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdolɨgɨp. 38 Pen bin Ana ak, magɨl nɨbak nep Jisas nop dɨ mɨdelak ulep sɨŋak apɨl, God nop tep agɨl, bin bɨ kɨri, Bɨ Kɨb apɨl Jerusalem bin bɨ nag mɨdelak ak wɨsɨbnɨmɨŋ, agɨl, kod mɨdelɨgɨpal bin bɨ okok kɨrop agɨl, ñɨŋaŋ nɨbak tari tari rek gɨnɨgab ak, mɨnɨm ag ñak.

Ber mal Jisas dɨ adɨk gɨ Nasaret amnɨrek

39 Josep ber mal Bɨ Kɨb lo mɨnɨm agak rek magɨlsek gɨ sakɨl, kɨri adɨk gɨ karɨp lɨm Galili amɨl, taun kɨri Nasaret amnɨrek. 40 Am mɨdɨl Jisas kɨb gɨl, God nop kod mɨd tep gek nɨŋlɨg gɨ, gos tep yɨb nɨŋɨl, mɨd tep gak.

Jisas ne God sobok gep karɨp ak amnak

41 Pasopa ñɨn kɨb ak ulep apek, Jisas nonɨm nap mɨ nokɨm nokɨm, Pasopa ñɨn kɨb ak mɨñi, agɨl, Jerusalem amelɨgɨpir. 42 Nɨg gɨl me, Jisas mɨ ne yɨn mɨgan alaŋ lek, Juda kai gɨpal rek, nonɨm nap nop poŋɨd dɨl Pasopa tap ñɨŋnɨg Jerusalem am mɨdelak. 43 Ñɨn kɨb nɨbak ap padɨkek nɨŋlɨg gɨ, karɨp amobɨn agɨl, adɨk gɨ am kanɨb nab sɨŋak amɨl nɨŋrek, Jisas eip ma apelak. Ne Jerusalem nep mɨdek pen kɨri ma nɨŋɨl, 44 ne bin bɨ ognap eip apeb, agɨl gos nɨŋrek. Pen kanɨb nab sɨŋak kɨnnɨg gɨl, am nɨmɨd nɨmam bin bɨ ognap eip mɨdeb, agɨl, nop pɨyo nɨŋerek. 45 Pɨyo nɨŋ dam mer nɨŋɨl, adɨk gɨ Jerusalem nop pɨyo nɨŋnɨg amnɨrek. 46 Amɨl ñɨn omal nokɨm mɨnek nɨŋrek, ne amɨl God sobok gep karɨp ak mɨdɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok eip bɨsɨg mɨdɨl, mɨnɨm agelak ak nɨŋɨl, mɨnɨm ognap ag nɨŋ mɨdek. 47 Bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok, Jisas agak rek nɨŋɨl, ñɨ nɨbak gos nɨŋ kɨd yɨkɨl mɨnɨm tep ageb ak, agɨl, kɨb gaul gɨlak. 48 Pen nonɨm nap ber Jisas nop nɨŋɨl kɨri ak rek nep wal agrek. Nonɨm pen Jisas nop agak, “Nak nap cɨrop tari gɨnɨg nɨg gɨpan? Mɨdmagɨl cɨr yur gek nɨŋlɨg gɨ nep pɨyo nɨŋ ajosɨr,” agak.

49 Nonɨm nɨb agek, Jisas agak, “Nɨri tari gɨnɨg yɨp pɨyo nɨŋ ajesir? Bapi yad karɨp am mɨdebin ak nɨri ma nɨpir ar?” agak. 50 Jisas nɨb agak ak pen kɨri mɨnɨm ageb ak, agɨl, ma tɨk nɨŋrek.

51 Jisas nop poŋɨd dɨl karɨp kɨri Nasaret adɨk gɨ amnɨlak. Jisas nɨb okok nep mɨdɨl, nonɨm nap agelɨgɨpir rek nep nɨŋɨl sain golɨgɨp. Pen nonɨm Jisas tari tari gak ak gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdolɨgɨp. 52 Jisas nonɨm nap eip mɨdɨl, kɨb gɨl gos nɨŋ tep yɨb gek nɨŋlɨg gɨ, God abe, bin bɨ okok abe nop nɨŋel tep gak.

Copyright information for `KMHM