Luke 20

“Nep an agek nɨg gɨ ajeban?” aglak

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

Pen ñɨn nab nɨb sɨŋak, Jisas ne God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, ne bin bɨ dɨ God eip jɨm ñɨl lɨnɨgab mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe olak. Apɨl nop aglak, “Bɨ an nep agek, nak apɨl nɨg gɨ ajeban?” aglak.

Agelak agak, “Yad nɨbep pen ag nɨŋeb alap ag nɨŋnɨg gebin. Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñek ak, God nop agek nɨg gek aka gos ne ke nɨŋɨl gek?” agak.

Agek, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “‘God agek Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñak,’ agenɨgabɨn ak, ne agnɨgab, ‘Nɨb ak, mɨnɨm ne ak tari gɨnɨg ma dɨpɨm?’ agnɨgab. Pen, ‘Jon gos ne ke nep nɨŋɨl bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñak,’ agenɨgabɨn ak, bin bɨ sɨŋ aul, God ne Jon mɨnɨm agep bɨ ne ag lek apɨl gek, agɨl gos nɨpal rek, kɨri kal juɨl cɨnop kab ju pak lɨnɨgal,” aglak. Pen kɨri gos nɨbak nɨŋɨl, Jisas nop pen aglak, “Jon apɨl bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨl, ñɨg pak ñɨl gak ak, cɨn ma nɨpɨn, God agek gak aka gos ne ke gak ak ma nɨpɨn,” aglak.

Nɨb agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi yɨp pen ma ag ñɨbɨm rek, yad pen an agek apɨl gebin ak, nɨbep ak rek nep ma ag ñɨnɨgain,” agak.

Bɨ wain wög dai kod mɨdelak okok, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ alap wain wög dai alap gɨ yɨmɨl, bin bɨ ognap ag lɨl, am karɨp lɨm par okok mɨdenɨgab. 10 Pen wain magɨl pok gɨnɨgab ñɨn ak, bɨ ne alap ag yokɨl agnɨgab, ‘Am bin bɨ wain wög gɨ mɨdebal okok kɨrop agek, wain magɨl yɨp ognap ñel dowan,’ agnɨgab. Agek, ne amjakek, bin bɨ wain wög gɨ mɨdenɨgal okok nop pak pak lɨl, yokop ag yokel adɨk gɨ onɨgab. 11 Nɨg gel, bɨ wain wög nap nɨb ak, bɨ alap pen ag yokek amnɨgab. Amenɨgab nop ak rek nep pak pak lɨl, yokop ag yokel adɨk gɨ onɨgab. 12 Nɨg gel, bɨ kɨsen nɨb alap ag yokek amjakek, nop tapɨn magɨl pakɨl, lɨp gɨ dam söŋ sɨŋak eyaŋ yoknɨgal. 13 Nɨg gel, bɨ wög dai nap nɨb ak agnɨgab, ‘Yad ti gɨnɨm? Ñɨ mɨdmagɨl yad ak ag yokenɨgain ak, mɨnɨm ne agnɨgab rek nɨŋnɨmel rek lɨp,’ agɨl ag yoknɨgab. 14 Ag yokek amjakek, bin bɨ wain wög gɨ mɨdenɨgal nɨb okok agnɨgal, ‘Ñɨ apeb aul, nap wain wög ak ne dɨnɨmɨŋ rek lɨp. Nop pɨs nep ñag pak lɨl, cɨn dɨn,’ agnɨgal. 15 Nɨb agɨl, nop lɨp lɨp gɨ dam söŋ okok amɨl, pɨs nep ñag pak lel kɨmnɨgab.

“Pen nɨg genɨgal ak, bɨ wain wög dai nap nɨb ak kɨrop tari gɨnɨgab?
16 Ne apɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop ñag pak lɨl, wain wög dai nɨbak bin bɨ ognap kɨrop pen agek kod mɨdenɨgal,” agak.

Jisas nɨb agek, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok aglak, “Ageban nɨbak rek ma gɨnɨmɨŋ!” aglak.

17 Agelak, Jisas kɨrop nɨŋ kɨs kɨs gɨlɨg gɨ agak, “Nɨb agebɨm ak pen nɨb ak, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak dai alap tɨk nɨŋɨl wagɨn ak yɨp ag ñɨnɨmɨb. Dai agebin nɨbak nɨg gɨl mɨdeb,

‘Bɨ karɨp gep okok, kab alap tep ma gɨp, agɨl, kɨrɨg gɨlak kab nɨbak nep
mɨñi karɨp sap nab eyaŋ ak pɨŋɨl ñɨl mɨdeb,’ aglak.
18 “Bin bɨ an an ap yap kab ar nɨbak paknɨgal okok, kɨrop pɨs nep pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ lɨnɨgab. Pen kab nɨbak pa ju ap yap bin bɨ pak tɨbɨknɨgab ak, kɨrop pɨs nep pak cɨb ma cɨb jak lɨnɨgab,” agak.

19 Jisas nɨb agek, cɨnop nep ageb, agɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, mɨñi nep nop mɨnɨm kɨb agɨn, agɨl nɨŋlak ak, pen bin bɨ koŋai nep nɨŋ mɨdelak okok nɨŋɨl, pɨrɨkɨl kɨrɨg gɨlak.

“Rom bɨ kɨb Sisa nop takɨs ñɨn aka mer?” aglak

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20 Pen Jisas nop titi gɨl dam mɨnɨm kɨb agnɨg amnɨn, agɨl, am bin bɨ ognap kɨrop mɨmɨg gɨl aglak, “Nɨbi bin bɨ tep rek ulek lɨl, am mɨnɨm tom tom pagɨl, nop mɨnɨm ognap agem, ne pen mɨnɨm tari agonɨmɨŋ nɨŋɨl, nop dam gapman bɨ mɨnɨm kɨb dɨ bɨlokep ak dad amnɨgabɨn,” aglak. 21 Nɨb agel, bɨ okok kɨri amɨl Jisas nop mɨnɨm ognap tom pagɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, cɨn nɨpɨn nak pɨs kɨd alap nep ma amban; yɨpɨd gɨl nep apan. God Mɨnɨm ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨban ak, ak rek nep yɨpɨd gɨl nep apan. 22 Nɨb ak, cɨn tari gɨn? Rom gapman bɨ kɨb Sisa nop takɨs ñɨn aka mer?” aglak.

23 Kɨri mɨnɨm tom pagɨl aglak nɨbak nɨŋɨl, Jisas kɨrop agak, 24 “Mani takɨs ñɨbal nɨbak alap yɨp dɨ yomem nɨŋin,” agak. Agek, dɨ yomelak, nɨŋɨl agak, “Mani bak ak, kaunan an rek mɨdeb? Yɨb ñu kɨl tɨklak nɨbak, an yɨb rek mɨdeb?” agak.

Agek aglak, “Sisa kaunan ne ak mɨdɨl, yɨb ne ak nep mɨdeb,” aglak.

25 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨb ak, Sisa tap ne mɨdonɨmɨŋ, Sisa nop ñɨnɨmɨb. God tap ne mɨdonɨmɨŋ, God nop ñɨnɨmɨb,” agak.

26 Jisas ne bin bɨ mɨdelak nab nɨb sɨŋak nɨb agek, mɨnɨm ne tɨb junɨmel rek ma lek, gos par nɨŋɨl mɨnɨm alap ma aglak.

Bin bɨ warɨknɨgal ak, ag nɨŋeb alap

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 Bin bɨ Sadyusi okok, bin bɨ kɨmɨl ma warɨknɨgal, agɨl, gos ak nɨpal. Pen Sadyusi bɨ ognap Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, nop ag nɨŋeb alap ag nɨŋlak. 28 Ag nɨŋɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Mosɨs mɨnɨm alap cɨnop ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Bɨ alap bin dɨl, ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop kɨmnɨgab ak, nɨmam ne alap pen bin nɨbak dɨl, ñɨ pai ne ak, agɨl, tɨk donɨmɨŋ,’ agak. 29 Nɨb ak, bɨ wagɨn sek aknɨb ar oŋɨd okok mɨdenɨgal. Nɨmam ned ak bin dɨl, ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop kɨmnɨgab. 30 Kɨmek, nɨmam yɨgwu nab nɨb ak pen bin nɨbak dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop kɨmnɨgab. 31 Nɨg gek, nɨmam yɨgwu nokɨm nɨb ak pen bin nɨbak dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop kɨmnɨgab. Nɨg gɨ dam dam, nɨmam aknɨb ar oŋɨd magɨlsek ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop kɨmnɨgal. 32 Kɨsen bin nɨbak ak rek nep kɨmnɨgab. 33 Pen kɨmɨl warɨknɨgal apan ak, bin nokɨm nɨbak bɨ ne aknɨb dɨ ar oŋɨd lɨnɨgab ak, kɨsen bɨ an bine mɨdenɨgab?” aglak.

34 Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, bin okok bɨ dɨpal, bɨ okok bin dɨpal. 35 Pen bin bɨ God gek warɨkɨl, karɨp ne seb kab ar alaŋ sɨŋak amnɨgal okok, bin okok bɨ ma dɨnɨgal, bɨ okok bin ma dɨnɨgal. 36 Pen kɨri kauyaŋ ma kɨmnɨgal; ejol okok rek per per nep komɨŋ mɨdenɨgal. Kɨri warɨknɨgal ak me, God ñɨ pai ne mɨdenɨgal. 37 Bin bɨ kɨmɨl warɨkpal mɨnɨm ak, Mosɨs ak rek nep mab yɨnek kesɨm ak agɨl ñu kɨl tɨkak. Mosɨs mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Bɨ Kɨb ne Ebraham, Aisak, Jekop, God kɨri mɨdeb,’ agak. 38 Bin bɨ ned kɨmlak okok, ‘God kɨri mɨdeb,’ agak rek, cɨn nɨpɨn, bin bɨ ned kɨmlak okok mɨñi komɨŋ mɨdebal. God nɨŋeb, bin bɨ ne magɨlsek komɨŋ mɨdebal,” agak.

39 Jisas nɨb agek, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, mɨnɨm yɨpɨd gɨl nep agesan!” aglak. 40 Mɨnɨm ag tep gak nɨbak nɨŋɨl, pɨrɨkɨl, kɨsen mɨnɨm ognap nop ma ag nɨŋlak.

“Mesaia ne Bɨ an ñɨ ne mɨdeb?” agak

41 Pen Jisas kɨrop agak, “Bin bɨ okok tari gɨnɨg, Mesaia ak Depid ñɨ ne ak nep mɨdeb, apal? 42 Depid ne ke God Mɨnɨm dai Sam alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Bɨ Kɨb ne Bɨ Kɨb yad nop agak,
“Nak ñɨnmagɨl yɨpɨd ken kɨd yad bɨsɨg mɨdenɨmɨn;
43 mɨd damɨl yad kaual maual nak okok kɨrop gen,
tob mok nak okok kɨrop tob tau rɨbɨknɨgan,” ’ agak.
44 Pen Depid ne Mesaia ak nop, ‘Bɨ Kɨb yad,’ agak rek, tari gɨnɨg, Mesaia ak Depid ñɨ ne ak nep mɨdeb, apal?” agak.

Lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok gɨpal rek ma gɨnɨmɨb, agak

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)

45 Bin bɨ okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, 46 “Nɨbi lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok gɨpal rek gɨnɨmɨb rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Kɨri gɨpal ar ak, cɨn okok gɨ ajon, bin bɨ okok cɨnop bɨ kɨb ag gos nɨŋlaŋ, agɨl, walɨj par tol gɨl, bin bɨ okok eip mogɨm gel, bin bɨ okok kɨrop nɨŋɨl, ‘Bɨ kɨb apebɨm e!’ agenɨgal ak, mɨñ mɨñ gɨnɨgal; Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, bɨ kɨb bɨsɨgpal sea ar ak nep bɨsɨgnɨgal; pen tap kɨb ñɨŋnɨgal ñɨn ak, am bɨ kɨb bɨsɨgpal kau ak nep bɨsɨgnɨgal. 47 Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, bin kaŋɨl karɨp tap kɨri okok si dɨl, God nop sobok gɨnɨgabɨn ak, bin bɨ nɨŋlaŋ, agɨl, mɨnɨm par kɨb tom tom ar ognap apal. Nɨg gɨpal ak, kɨsen yur kɨb ke yɨb dɨnɨgal,” agak.

Copyright information for `KMHM