Luke 21

Bin yadu alap God nop tap kɨb ñak

(Mak 12:41-44)

Jisas God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan am mɨdɨl nɨŋak, bin bɨ mani sek okok mani ognap dap mab kɨnaŋ mɨgan ak yokelak. Pen bin yadu yɨm gep rek eñap kab magɨl lakañ sɨkol magɨl omal dap yokak. Nɨg gek Jisas nɨŋɨl agak, “Yad nɨŋɨd agebin, bin bɨ ognap mani sɨkol dap yokebal; pen bin yadu yɨm gep rek aul mani ne kɨb yɨb dap yokɨp. Pen bin bɨ ognap mani kɨri koŋai nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ mani yokebal; pen bin yadu yɨm gep rek aul mani ne mɨdeb rek magɨlsek yokɨp. Tap tau ñɨŋeb mani alap ma mɨdeb,” agak.

God sobok gep karɨp ak gɨ tɨmel gɨnɨgal, agak

(Mat 24:1-2; Mak 13:1-2)

Pen bɨ ne ognap aglak, “God sobok gep karɨp aul kab tep tep, tap tep tep dap God nop ñɨl tɨb kadɨg ñɨlak ak, tep yɨb mɨdeb,” aglak. Nɨb agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨb agebɨm ak pen kɨsen tap tep nɨŋebɨm nɨb okok ma mɨdenɨgab. Magɨlsek tɨg wal gɨ yokel, kab alap kab alap ar alaŋ ma mɨdenɨgab,” agak.

Kɨsen mɨker kɨb onɨgab, agak

(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)

Agek, nop ag nɨŋɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, tap nɨbak ñɨn akal rek nɨg gɨnɨgab? Pen tap tari rek gek nɨŋɨl, mɨñi gɨnɨg geb agnɨgabɨn?” aglak.

Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨŋ tep gɨnɨmɨb! Bin bɨ koŋai nep apɨl tom pagɨl, yɨb yad ak dɨl agnɨgal, ‘Yad nep apebin. Ñɨn kɨb ak owɨp,’ agnɨgal. Nɨb agenɨgal ak, nɨŋɨd agebal agɨl, kɨrop kɨsen ma gɨnɨmɨb. Pen karɨp lɨm mɨgan ognap warɨkɨl, karɨp lɨm mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Karɨp lɨm mɨgan ognap kɨri ke nep pen pen gɨnɨgal. Nɨg genɨgal ak nɨŋɨl, ñɨn kɨb apal ak onɨg geb nɨŋɨl nɨg gebal agɨl, ma pɨrɨknɨmɨb. Ñɨn kɨb nɨbak kɨsen onɨgab,” agak.

10 Nɨb agɨl kɨrop agak, “Karɨp lɨm mɨgan ognap warɨkɨl, karɨp lɨm mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Kiŋ ognap yakam kɨri warɨkɨl, kiŋ ognap yakam kɨri eip pen pen gɨnɨgal. 11 Karɨp lɨm okok koŋai nep monmon kɨb yɨb dɨl, yuan kɨb gɨl, mɨñak kɨb yɨb gɨl gɨnɨgab. Tap seb kab ar alaŋ sɨŋak ke kɨsen nɨb lɨl, tap aknɨb ke pɨrɨkep rek ar alaŋ sɨŋak lɨnɨgab. 12 Tap nɨb okok kɨsen nɨg gɨnɨgab pen ned yad jɨm ñɨl eip mɨdobɨm rek, nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgal. Nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨg, dam Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, nɨbep mɨñ lɨl, dam kiŋ gapman bɨ kɨb okok dad amnɨgal. 13 Nɨbep gɨnɨgal nɨbak, mɨnɨm tep yad ak kɨrop mɨseŋ ag ñɨnɨmɨb rek lɨnɨgab. 14 Pen nɨbep mɨnɨm kɨb agenɨmel ak, mɨnɨm tari rek pen agɨn, agɨl, ned ma pɨyo nɨŋnɨmɨb. 15 Yad ke nɨbep gos tep ñɨl mɨnɨm magɨl ñen, nɨbi mɨnɨm nɨbak nep ag ñem, kɨri pen agɨl dɨ yokep rek ma lɨnɨgab. 16 Pen nanɨm nap, namam sɨkop, bɨ tɨdɨg nɨŋeb, bɨ nɨŋeb kɨri ke ognap nɨbep mɨmɨg nɨŋɨl, dɨ kaual maual ñɨnmagɨl ar lel, nɨbep ognap pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. 17 Yɨp nɨŋ dɨpɨm rek, bin bɨ okok magɨlsek nɨbep mɨlɨk kal nɨŋnɨgal. 18 Pen nabɨc kɨmkas nɨbi nokɨm alap ma kɨr gɨnɨgab. 19 Pen yɨp cɨg dɨ kɨlɨs gɨl mɨdenɨgabɨm ak, nɨbi komɨŋ mɨdep magɨl ak dɨl, per per nep mɨdenɨgabɨm.

Jerusalem gɨ tɨmel gɨnɨgal, agak

(Mat 24:15-21; Mak 13:14-19)

20 “Pen ami bɨ okok apɨl, Jerusalem bɨnem yokɨl kɨs kɨs gɨnɨgal ñɨn ak, mɨñi ulep mɨdeb Jerusalem gɨ tɨmel gɨnɨgal, agɨl nɨŋnɨgabɨm. 21 Bin bɨ karɨp lɨm Judia mɨdenɨmel okok, pɨrɨk gɨ dɨm gol okok amnɨmel. Bin bɨ Jerusalem mɨdenɨmel okok, pɨrɨk gɨ mɨs ken ar amnɨmel. Pen bin bɨ mɨs ken ar mɨdenɨmel okok, Jerusalem wari mɨgan ma amnɨmel. 22 Tari gɨnɨg: ñɨn nɨbak me, kɨri God nop kɨrɨg gɨpal rek, God mɨnɨm agep bɨ okok magɨlsek God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gɨnɨgab nɨŋɨl kɨri pen yur kɨb dɨnɨgal. 23 Pen ñɨn nɨbak, bin ñɨ kogi mɨdenɨgal okok abe, bin ñɨ paiŋaŋ ci ñenɨgal okok abe, kɨrop mɨker kɨb yɨb gɨnɨgab. God Juda bin bɨ kɨrop mɨker kɨb yɨb gɨnɨm, agɨl, bin bɨ karɨp lɨm nɨbaul mɨdebal kɨrop gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab. 24 Bɨ par okok nɨb apɨl, bin bɨ ognap kɨrop tu par kɨd dɨl tɨb lɨnɨgal, bin bɨ ognap kɨrop nag lɨl dam karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek dad amnɨgal. Pen Juda bin bɨ mer okok apɨl, Jerusalem gɨ tɨmel gel gel, God ñɨn ne agak ak ap padɨkek, kɨrɨg gɨnɨgal.

Bɨ Ñɨ ne melɨk sek onɨgab, agak

(Mat 24:29-31; Mak 13:24-27)

25 “Pen kɨsen, pɨb takɨn gap tap ke alap mɨseŋ lɨl, ñɨg si pag apɨl gu kɨb genɨgab. Pen karɨp lɨm wagɨn aul bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek gos par nɨŋɨl, tari geb, agɨl, gos par lɨl pɨrɨknɨgal. 26 Tap seb kab ar alaŋ mɨdeb tap okok, adaŋ nɨb aul nɨb gek, lɨm dai aul tari gɨnɨg geb, agɨl, pɨrɨkɨl, gos magɨl tɨke apek kɨmeb rek lɨnɨgab. 27 Nɨg gɨnɨgab ñɨn ak, Bɨ Ñɨ ne kɨmi nab sɨŋak apek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ kɨri kɨlɨs ne ak abe, melɨk tep aknɨb ke yɨb ne ak abe nɨŋnɨgal. 28 Tap agebin aul genɨgab ak, Bɨ Kɨb cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab ñɨn ak ulep mɨdeb, agɨl, udɨn kɨlan gɨl salmol gɨ nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agak.

Mab kanɨŋaj ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mat 24:32-35; Mak 13:28-31)

29 Jisas nɨb agɨl, kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Mab kanɨŋaj abe, mab ognap abe, 30 sɨlɨp lek, mɨñi pɨb lɨnɨg gɨ geb, agɨl, nɨpɨm. 31 Nɨb ak rek, tap agebin okok gek, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak ulep apeb, agɨl nɨŋnɨgabɨm.

32 “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ mɨñi mɨdebal sɨŋ aul magɨlsek ma kɨmnɨgal; ognap komɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, tap agebin aul magɨlsek gɨnɨgab. 33 Seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe kɨr gɨnɨgab, pen mɨnɨm magɨl yad okok ma kɨr gɨnɨgab.

Nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb, agak

34 “Pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi ñɨg wain ñɨg kɨlɨs koŋai ñɨbɨl saköl lɨl, tap lɨm dai ar wagɨn aul nep gos nɨŋ mɨdenɨgabɨm ñɨn nɨbak nep, yakɨr kaj kɨmɨn kobri gon lel, kasek nep dɨp rek ak gɨnɨgab. 35 Sɨŋ aul nep ma gɨnɨgab; bin bɨ karɨp lɨm wagɨn kɨgɨn yɨm ñak okok magɨlsek mɨdebal mɨdebal rek gɨnɨgab. 36 Nɨb ak, nɨbi per per nɨŋ tep gɨnɨmɨb, God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdlɨg gɨ agnɨmɨb, ‘Tap nɨb okok cɨnop ñag pak ma lɨnɨmɨŋ; nak cɨnop kod mɨdek, komɨŋ amɨl, am Bɨ Ñɨ ne udɨn yɨrɨk ar ne ak mɨdojɨn,’ agnɨmɨb,” agak.

37 Ñɨn sɨkol bad nɨbak, Jisas per am God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak am mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp. Pen kɨslɨm gek nɨŋlɨg gɨ, Jisas ne am karɨp lɨm alap Olip Dɨm apal ak kɨnolɨgɨp. 38 Bin bɨ okok magɨlsek, mɨnɨm nop ak nɨŋɨn, agɨl, kɨslɨm sek yɨb warɨkɨl, God sobok gep karɨp ak amelɨgɨpal.

Copyright information for `KMHM