Luke 22

Judas Jisas nop mɨmɨg gak

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

Juda kai Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn kɨb kɨri ak, Pasopa apal ñɨn kɨb kɨri ak, maŋ maŋ gak. Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, Jisas nop ñag pak lɨn, aglak ak pen bin bɨ okok kɨrop pɨrɨkɨl, titi gɨl ñag pak lɨn, agɨl, ag nɨŋ mɨdelak.

Ag nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Seten ne apɨl, Judas yɨb ne alap Iskariot agölɨgɨpal bɨ nɨbak, nop yɨpɨl sɨkak. Bɨ nɨbak Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok bɨ alap. Yɨpɨl sɨkek, Judas ne am God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, God sobok gep karɨp kod mɨdelɨgɨpal polisman bɨ kɨb kɨri okok abe mɨdelak sɨŋak amɨl, Jisas nop titi gɨl mɨmɨg gɨ dam ñen nop ñag pak lɨlaŋ, agɨl, mɨnɨm nɨbak kɨrop eip ag nɨŋak. Agek, kɨrop tep gek nɨŋlɨg gɨ aglak, “Nep mani ñɨnɨgabɨn,” aglak. Agelak, Judas ne, won akal rek Jisas bin bɨ okok eip ma mɨdenɨgab ak, nop mɨmɨg gɨ dam bɨ kɨb okok kɨrop ñɨnɨgain, agɨl, kod nɨŋ mɨdek.

Pasopa tap ñɨŋnɨg gɨjɨn gɨlak

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

Pen Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn nɨbak apek, Pasopa kaj sipsip ñɨlɨk pak sobok gep ñɨn mɨñi, agɨl, Jisas ne Pita eip Jon eip kɨrop mal ag yokɨl agak, “Nɨri mal am Pasopa tap ñɨŋnɨgabɨn ak gɨ lɨ tep gɨnɨmir,” agak.

Agek agrek, “Akal nɨg gɨr?” agrek.

10 Agerek, Jisas agak, “Nɨri mal taun kɨb ak amɨl nɨŋnɨgair, bɨ alap ñɨg mɨl dapenɨgab. Nop nabɨŋ pakɨl, amonɨmɨŋ karɨp ak amɨl, 11 bɨ karɨp nap nɨb nɨbak nop agnɨmir, ‘Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ nep ag nɨŋɨp, “Karɨp ñɨlɨk mɨgan akal bɨ yad okok eip Pasopa tap ñɨŋnɨgabɨn?” agɨp,’ agnɨmir. 12 Nɨb agenɨgair, nɨrep mal dam karɨp ñɨlɨk mɨgan kɨb tebol tap okok sek mɨdenɨgab ar alaŋ ak agenɨgab ak, Pasopa tap ñɨŋnɨgabɨn okok ñɨlɨk mɨgan nɨbak gɨ jɨn gɨnɨmir,” agak.

13 Agek amɨl nɨŋrek, agak agak rek nep mɨdek. Nɨb ak, Pasopa tap ñɨŋnɨg gɨlak okok gɨ lɨ tep gɨrek.

Jisas bɨ ne okok kɨrop bred wain ñak

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Ko 11:23-25)

14 Pen karɨp dɨgep magɨl ak tap ñɨŋnɨg gɨl, bɨ mɨnɨm ne dad ameb okok eip tebol ak bɨsɨg kɨs kɨs gɨl, 15 kɨrop agak, “Gos yad per nɨpin ak, nɨbep eip Pasopa tap ñɨŋnɨg gobɨn aul ñɨbɨl me, kɨsen yur kɨb dɨnɨm, agɨl, gos ak nɨpin. 16 Pen yad nɨbep agebin, Pasopa tap ak kɨsen kauyaŋ ma ñɨŋnɨgain; kɨsen Pasopa kaj sipsip ñɨlɨk per pak ñɨbɨn wagɨn nɨbak mɨseŋ lɨnɨgab nɨŋɨl God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak nep tap kɨb ñɨŋnɨgabɨn,” agak.

17 Jisas nɨb agɨl, ñɨg wain kap dɨl, God nop tep agɨl, bɨ ne okok kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Ñɨg ñebin aul nɨbi ke dɨ ñɨŋɨm. 18 Pen nɨbep agebin, mɨñi ñɨn aul tɨkek, ñɨg wain kauyaŋ ma ñɨŋnɨgain; God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak nep ñɨg wain kauyaŋ ñɨŋnɨgain,” agak.

19 Nɨb agɨl, bred alap dɨl, God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Mɨb goŋ yad aul nɨbep ñebin. Nɨbi kɨsen nɨg aknɨb rek nep gɨl, yɨp gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agak. 20 Kɨri tap ñɨb sakɨl, Jisas ñɨg wain kap ak dɨl, kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Lakañ yad soŋ gɨ yapek kɨmen me, God nɨbep, bin bɨ yad, agɨl, dɨnɨgain agak mɨnɨm ar ak am kɨlɨs gɨnɨgab ak me, nɨbep ñɨg wain aul ñebin.

21 Pen bɨ yɨp kain gɨ dad amnɨgab ak eip bɨsɨg mɨdobɨn. Ñɨnmagɨl yad tebol ar aul mɨdeb ñɨnmagɨl ne abe ar aul mɨdeb. 22 Bɨ Ñɨ ne, God bɨrarɨk nep agak mɨñ ar ak nep kɨsen gɨl kɨmnɨgab ak pen bɨ nop kain gɨ dam amnɨgab ak nop yɨmɨg nɨŋebin,” agak.

23 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok kɨri ke nep, an rek nɨg gɨnɨgab, agɨl, pen pen ag nɨŋlɨg gɨ mɨdelak.

Bɨ ne okok, nɨbi mer, yad nep bɨ kɨb mɨdebin, aglak

24 Jisas bɨ ne okok, nɨbi mer, yad nep bɨ kɨb mɨdebin, agɨl, kɨri ke nep pen pen agelak. 25 Nɨb agelak, Jisas kɨrop agak, “Kiŋ okok Juda bin bɨ mer okok kɨlɨs gɨl kod mɨdlɨg gɨ apal, ‘Kɨrop dɨ tep yɨb gɨpɨn,’ apal. 26 Pen nɨbi aknɨb rek ma gɨnɨmɨb. Bɨ kɨb nɨbi okok, ñɨ praj rek mɨdenɨmel; bɨ kɨb yɨb okok, bɨ wög gɨ ñeb rek mɨdenɨmel. 27 Lɨm dai ar wagɨn aul gɨpal nag ar ak, bɨ kɨb am bɨsɨgel, bɨ wög gɨ ñeb okok tap magɨl tap kɨrop okok pɨɫak pɨɫak gɨpal. Pen yad nab nɨbep bɨ wög gɨ ñeb rek nep mɨdebin.

28 “Yɨp mɨker yɨb golɨgɨp ak nɨŋɨl yɨp ma kɨrɨg gɨpɨm; yɨp kod mɨdebɨm. 29 Nɨg gɨpɨm ak, God yɨp agɨp, ‘Nak Kiŋ mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop kod mɨdenɨgan,’ agɨp rek, yad pen ak rek nep nɨbep agebin, nɨbi kiŋ rek mɨdɨl bin bɨ okok kɨrop kod mɨdenɨgabɨm. 30 Ñɨn nɨbak nɨbi karɨp lɨm yad ak amɨl, yad eip bɨsɨgɨl tap magɨl ñɨbɨl, ñɨg ñɨbɨl, gɨnɨgabɨm; nɨbi kiŋ bɨsɨgpal sea ar ak bɨsɨgɨl, Isrel wagɨn ke ke aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgabɨm,” agak.

Pita, Jisas nop ma nɨpin, agnɨgab

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31 Jisas ne Pita nop agak, “Saimon, Saimon, nɨŋan. God ne Seten nop yau agek, nɨbep bɨ, wid magɨl soŋ gel soŋ gel, magɨl yɨb ak ke lɨl, dai dai ak ke lɨl gɨpal rek ak gɨl, nɨbi gɨ tɨmel gɨnɨgabɨm aka mer agɨl gɨ nɨŋnɨgab,” agak. 32 Pen yad God nop sobok gɨpin rek, yɨp pɨs nep ma kɨrɨg gɨnɨgan. Pen tap si tap tɨmel gɨnɨgan ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpin, agɨl, yɨp kauyaŋ adɨk gɨ onɨgan. Pen nɨg gɨl, kɨsen apɨl namɨd namam nak ognap kɨrop mɨnɨm ag ñɨ tep gek, kɨri kɨlɨs gɨl yɨp kɨsen gɨnɨmel,” agak.

33 Jisas nɨb agek Pita agak, “Bɨ Kɨb, yad nep ma kɨrɨg gɨnɨgain. Omalgɨl nep ajonɨgabɨr. Nep mɨñ lɨl, yɨp abe mɨñ lɨnɨmel. Pen nep ñag pak lɨl, yɨp abe ñag pak lɨnɨmel,” agak.

34 Agek, Jisas agak, “Pita, yad nep agebin, mɨñi kɨslɨm eyaŋ kɨlokɨl sɨk ma agnɨgab won ak, Jisas nop ma nɨpin, agɨl, yɨj omal nokɨm wai ñɨnɨgan,” agak.

Mani tin, wad, tu par kɨd

35 Jisas nɨb agɨl kɨrop agak, “Ned nɨbep ag yokɨl agnek, ‘Mani tin, wad, tob tɨrɨp okok dɨl ma dad amnɨmɨb; yokop amnɨmɨb,’ agnek. Agnek ambek ñɨn nɨbak, tap nɨbi ognap mɨdek aka ma mɨdek?” agak.

Agek aglak, “Mer, tap cɨn ulep ma gak; mɨdek,” aglak.

36 Agelak, Jisas agak, “Pen mɨñi nɨbi mani tin, wad mɨdonɨmɨŋ ak, sek dad amnɨmɨb. Bɨ an tu par kɨd ma mɨdonɨmɨŋ ak, kolsior ne ak bɨ ognap kɨrop sɨkim gɨl mani dɨl tu par kɨd alap tauaŋ. 37 Pen nɨŋɨm! Ned God mɨnɨm agep bɨ Aisaia God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘ “Ne bɨ tap si tap tɨmel gep bɨ alap,” agnɨgal,’ agak. Agak nɨbak yɨp nep agak. Mɨnɨm agɨl ñu kɨl tɨkak nɨbak mɨñi gɨnɨg geb,” agak.

38 Jisas nɨb agek, kɨri aglak, “Bɨ Kɨb, tu par kɨd cɨn omal mɨdeb,” aglak.

Agelak agak, “Ak nɨg ma agnɨmɨb,” agak.

Jisas Olip Dɨm sɨŋak Nap nop sobok gak

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Jisas Jerusalem söŋ amɨl, per Nap nop sobok golɨgɨp Olip Dɨm sɨŋak amnak; bɨ ne okok kɨsen gɨlak. 40 Karɨp lɨm nɨbak amjakɨl kɨrop agak, “Gos tɨmel apek gɨ tɨmel gɨnɨmɨb rek lɨp ak, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agak.

41 Nɨb agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl, ne ke ke sɨŋak amɨl, kogɨm yɨmɨl God nop sobok gɨl agak, 42 “Bapi, gos yad nɨpin ak ñɨg sɨlek kap yɨp ñɨnɨg geban ak ma ñɨnɨmɨn. Pen yad gos nɨpin ar ak ma gɨnɨmɨn; gos nak ke nɨpan ar ak nep gɨnɨmɨn,” agak. 43 Jisas nɨb agek, ejol alap seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb apɨl nop kɨlɨs ñak. 44 Nop mɨker yɨb gek, Jisas ne Nap nop kɨlɨs yɨb gɨl sobok gɨlɨg gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, wɨsɨb ak lakañ rek pɨg gɨ rɨkɨl wagɨn eyaŋ yowak.

45 Nap nop sobok gɨ mɨd juɨl amɨl nɨŋak, bɨ ne okok mɨker gɨ dap yapek nɨŋlɨg gɨ, wɨsɨn kɨnelak. 46 Nɨg gelak ak nɨŋɨl kɨrop agak, “Tari gɨnɨg wɨsɨn kɨnebɨm? Seten ne gos ñek nɨbi gɨ tɨmel gɨnɨmɨb rek lɨp ak, warɨkɨl, sobok gɨlɨg gɨ mɨdem,” agak.

Jisas nop tɨg cɨcɨ lɨlak

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12)

47 Jisas mɨnɨm nɨbak ag mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne Judas bɨ ñon kɨb alap poŋ dɨl dad apjakɨl, Jisas nop dɨ bom sɨloknɨg gek. 48 Nɨg gek, Jisas nop agak, “Judas, ‘Bɨ me aul nop ñag pak lɨm,’ agɨl, yɨp Bɨ Ñɨ ne dɨ bom sɨloknɨg geban ar?” agak.

49 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok tap tari gɨnɨg gelak nɨbak nɨŋɨl aglak, “Bɨ Kɨb, cɨn kɨrop tu par kɨd dɨl tɨbɨn aka?” aglak. 50 Nɨb aglɨg gɨ, bɨ alap tu par kɨd ne ak dɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb bɨ wög gɨ ñeb ne ak, nop tɨmɨd yɨpɨd kɨd pɨs nep tɨb gɨ rɨk yokak.

51 Nɨg gek, Jisas nɨŋɨl agak, “Nɨg ma gɨm! Me tep,” agak. Nɨb agɨl, tɨmɨd ak dɨ nɨŋek komɨŋ lak.

52 Pen God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, God sobok gep karɨp kod mɨdelɨgɨpal polisman bɨ kɨb kɨri okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, ap nop dɨnɨg gelak okok, kɨrop agak, “Nɨbi tu par kɨd dɨl, yɨr pakep dɨl dopɨm ak, yɨp bɨ pen pen ñagep bɨ alap rek ag gos nɨŋɨl, dɨ cɨcɨ lɨnɨg opɨm ar? 53 Yad nɨbi eip per per God sobok gep karɨp ak mɨdenek yɨp ma dɨpek. Pen mɨñi Seten, bɨ kɨslɨm pɨs ken mɨdeb ak, ñɨn ne ak me, nɨg gebɨm,” agak.

Pita, Jisas nop ma nɨpin, agak

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12)

54 Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, nop dɨ cɨcɨ lɨl, dam God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb karɨp ak dad amnɨlak. Pita pen kɨsen kɨsen nɨŋlɨg amnak. 55 Karɨp nɨbak amjakɨl, karɨp gol sɨŋak mab dagɨl bɨsɨg mɨdelak. Pita kɨsen amjakɨl kɨrop eip bɨsɨgak. 56 Pita eip bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, pai karɨp nɨbak wög gɨ ñolɨgɨp alap nop nɨŋ dap ran dap yaplɨg gɨ agak, “Bɨ aul abe Jisas eip mɨdolɨgɨp,” agak. 57 Agek, Pita agak, “Pai, bɨ nɨbak adi ma nɨpin!” agak.

58 Nɨb agɨl, yokop sɨkol won alap mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap pen apɨl Pita nop nɨŋɨl agak, “Nak ak rek nep Jisas bɨ ne alap,” agak.

Agek, Pita agak, “Bɨ aul, yad mer!” agak.

59 Pen kɨsen sɨkol sɨkol magɨl alap aua nokɨm alap rek mɨdek, bɨ alap pen apɨl, kɨlɨs gɨl agak, “Nɨŋɨd agebin, bɨ aul Jisas eip mɨdolɨgɨp. Ne abe karɨp lɨm Galili nɨb,” agak.

60 Agek, Pita agak, “Bɨ aul, mɨnɨm ageban ak adi ma nɨpin me!” agak.

Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, dai kɨlokɨl sɨk agak.
61 Nɨg gek, Jisas adɨk gɨl, Pita nop nɨŋ i sek lek, Pita pen Jisas, “Mɨñi kɨslɨm eyaŋ kɨlokɨl sɨk ma agnɨgab won ak, Jisas nop ma nɨpin, agɨl, yɨj omal nokɨm wai ñɨnɨgan,” agak mɨnɨm ak gos nɨŋak. 62 Nɨg nɨŋɨl, kɨŋam mɨlep gek, molɨl pag apek, söŋ amɨl sɨl agak.

Jisas nop ag julɨg gɨ, paklak

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63 Bɨ Jisas nop dɨ mɨdelak okok nop ag julɨg gɨ, paklɨg gɨ gɨlak. 64 Kɨri walɨj bad alap dɨ udɨn nop ak karɨk ñɨl, nop paklɨg gɨ aglak, “Nak bɨ ke nɨpan ak, nep an pakeb ak cɨnop ag ñan!” aglak. 65 Pen mɨnɨm tɨmel nɨbak rek, nop tapɨn koŋai nep aglak.

Juda bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok Jisas nop mɨnɨm kɨb aglak

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66 Kɨslɨm sek, Juda bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok lɨl, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok lɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok lɨl, ap mogɨm gel, Jisas nop poŋ dɨl Kansol kɨb nɨbak mɨdelak nab sɨŋak dad olak. 67 Pen Kansol bɨ okok kɨri Jisas nop aglak, “Pen nak ke agnɨmɨn, nak Mesaia ak aka mer,” aglak.

Agelak, Jisas kɨrop agak, “Pen yad nɨbep agenɨgain ak, nɨŋɨd ageb, agɨl, ma nɨŋnɨgabɨm.
68 Pen ag nɨŋeb yad mɨdeb ak, nɨbep ag nɨŋenɨgain ak, yɨp pen ma ag ñɨnɨgabɨm. 69 Pen mɨñi tɨkɨl mɨd damɨl kɨsen okok, Bɨ Ñɨ ne God Bɨ kɨlɨs aknɨb ke sek mɨdeb ak, ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ar ne sɨŋak bɨsɨg mɨdenɨgab,” agak.

70 Nɨb agek, bɨ kansol okok magɨlsek nop aglak, “Nɨb ak, nak ke God Ñɨ ne ak aka?” aglak.

Agelak, Jisas agak, “Me nɨbi ke agebɨm me ak,” agak.

71 Agek aglak, “Tari gɨnɨg mɨnɨm kɨb tapɨn ag mɨdɨl, bɨ ognap ag nɨŋon, Jisas nɨg gɨp nɨg gɨp agenɨmel? Meg mɨgan ne ke agosɨp nɨpɨn ak,” aglak.

Copyright information for `KMHM