Luke 23

Gapna Pailot Jisas nop mɨnɨm nɨŋak

(Mat 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

Nɨb agɨl, magɨlsek warɨkɨl, Jisas nop dam gapman bɨ kɨb Pailot mɨdek sɨŋak amnɨlak. Damɨl, nop mɨnɨm kɨb agnɨg, mɨnɨm okok nɨb okok nɨb dapɨl aglak, “Cɨn pɨyo nɨŋɨl nɨpɨn, bɨ nɨbaul bin bɨ cɨn okok mɨnɨm esek agɨl agɨp, ‘Bɨ kɨb Sisa nop takɨs ma ñɨnɨmɨb, gapman kai mɨnɨm ak, ak rek nep ma nɨŋnɨmɨb,’ agɨp. Pen mɨnɨm alap agɨp, ‘Yad ke Mesaia ak, yad ke kiŋ nɨbak,’ agɨp,” aglak. Agelak, Pailot Jisas nop ag nɨŋɨl agak, “Nak Juda kai kiŋ kɨri ak aka?” agak.

Agek, Jisas nop pen agak, “Me nak ke ageban me ak,” agak.

Agek, Pailot pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bin bɨ yokop ap mɨdelak okok abe kɨrop agak, “Yad nepin, bɨ aul nop mɨnɨm kɨb agep wagɨn alap ma mɨdeb,” agak.

Nɨb agak ak pen kɨri mɨnɨm kɨlɨs agɨl aglak, “Gapman mɨnɨm ma nɨŋnɨmel, agɨl, mɨnɨm ag ñɨ ajɨl, Juda bin bɨ karɨp lɨm cɨn okok magɨlsek ag ñɨ ajolɨgɨp. Karɨp lɨm Galili tɨkɨl, ag ñɨ ajɨl dam dam mɨñi Jerusalem sɨŋaul owɨp,” aglak.

Jisas nop dam kiŋ Herod mɨdek sɨŋak amnɨlak

Agelak, Pailot kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Bɨ nɨbaul Galili nɨb aka?” agak. Agek, yau aglak. Pen kiŋ Herod karɨp lɨm Galili kod mɨdolɨgɨp ak, ñɨn nab ak apɨl Jerusalem mɨdek. Nɨb ak, Jisas ne Galili nɨb bɨ alap aglak ak nɨŋɨl, nop Herod ñɨnmagɨl ar ag yoken mɨnɨm kɨb aul nɨŋnɨmɨŋ, agɨl, Pailot kɨrop agek, Jisas nop dam Herod mɨdek sɨŋak dad amnɨlak. Herod, Jisas tap tari tari golɨgɨp ak per mɨnɨm nep nɨŋɨl, ñɨn akal rek tap ma gep rek alap gek nɨŋnɨgain, agɨl, gos ak nep nɨŋ mɨdolɨgɨp rek, ñɨn nɨbak Jisas nop poŋɨd dɨ dapjakel, ne mɨñ mɨñ yɨb gak. Pen Herod ne Jisas nop mɨnɨm koŋai nep ag yɨgɨn wagɨn gak, pen Jisas mɨnɨm alap pen ma agak. 10 Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, mɨnɨm kɨlɨs agɨl, bɨ koŋai nep pedak pedak aglak. 11 Herod abe, ami bɨ ne okok abe, Jisas nop gɨ tɨmel gɨlɨg gɨ, ñɨñɨloŋ lɨlɨg gɨ, gapman bɨ kɨb tol gɨpal walɨj tep alap tol gɨ ñɨl, kauyaŋ Pailot mɨdek sɨŋak ag yoklak. 12 Ned Herod eip Pailot eip ñag ñɨŋeb rek mɨdölɨgɨpir ak pen ñɨn nɨbak mɨnɨm nɨŋ jɨm ñɨrek.

Juda bin bɨ okok, “Jisas nop ñag pak lɨm,” aglak

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39—19:16)

13 Pen Pailot, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb okok abe, bin bɨ yokop okok abe kɨrop agek ap mogɨm gɨlak. 14 Kɨri ap mogɨm gelak, ne kɨrop agak, “‘Bɨ aul mɨnɨm nab pag agɨl, bin bɨ okok kɨrop nɨb nɨb agɨp,’ agebɨm ak pen mɨñi udɨn yɨrɨk ar nɨbep aul mɨnɨm nɨpin ak, ne tap tɨmel gɨp mɨnɨm wagɨn alap ma pɨyo nɨpin. 15 Herod ak rek nep mɨnɨm wagɨn alap ma pɨyo nɨŋɨp ak me, adɨk cɨnope ke ñɨb. Yad nɨpin, tap tɨmel alap ma gɨp; nɨb ak nop ñag pak lep rek ma lɨp. 16 Nɨb ak, ami bɨ yad okok agen, nop yokop pakɨl, ag yokel amnaŋ,” agak. 17 Pen Juda kai ñɨn kɨb kɨri Pasopa ak apek, Pailot per mɨ nokɨm nokɨm nagɨman kɨri nokɨm alap yokop ag yokolɨgɨp.

18 Pen ñɨn nɨbak kɨri magɨlsek meg mɨgan bleble gɨl sɨk kɨlɨs gɨl aglak, “Bɨ nɨbak ñag pak lɨm! Barabas nop ag yokem cɨnop owaŋ!” aglak. 19 Bɨ Barabas nɨbak ne taun kɨb nɨbak bin bɨ ognap dɨl, karɨp lɨm nɨbak kod mɨdolɨgɨp bɨ kɨb nɨbak eip pen pen gɨl, cɨp alap pɨs nep ñag pak lak rek, nop mɨnɨm kɨb agɨl mɨñ lɨlak.

20 Pen Pailot Jisas yokop ag yoken amnaŋ, ag gos nɨŋɨl, kɨrop kauyaŋ agɨl nɨb agak. 21 Agek, kɨri kauyaŋ meg mɨgan bleble gɨl sɨk agɨl aglak, “Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨm! Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨm!” aglak.

22 Agelak, Pailot kɨrop kauyaŋ agɨl agak, “Bɨ nɨbaul tap tari gɨ tɨmel gɨp? Yad nɨpin, tap tɨmel alap ma gɨp rek, nop ñag pak lɨjɨn rek ma lɨp. Nɨb ak, ami bɨ yad agen, nop yokop pakɨl, ag yokel amnaŋ,” agak.

23 Agek, kɨri kɨlɨs yɨb gɨl, Jisas nop ñag pak lel kɨmaŋ, agɨl, meg mɨgan kɨri bɨlalö gɨ dap ranɨl, ag gel gel, 24 Pailot mɨnɨm kɨrop ak dɨl, 25 bɨ alap, bin bɨ ognap dɨl karɨp lɨm kod mɨdolɨgɨp bɨ kɨb ak eip pen pen gɨl, cɨp alap pɨs nep ñag pak lak bɨ nɨbak nop ag yokek komɨŋ amnak; pen ami bɨ ne okok kɨrop agak, “Kɨri Jisas tari gɨnɨg gɨn, agɨl agebal ak, nep gɨm,” agak.

Jisas nop mab bak alaŋ cɨpɨl pak lɨlak

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26 Jisas nop ñag pak lɨnɨg dad amnɨlak. Nab sɨŋak amlɨg gɨ, Sairini taun nɨb bɨ alap Jerusalem apek. Bɨ nɨbak yɨb ne Saimon. Nop nabɨŋ pakɨl, dɨ cɨcɨ lɨl, mab kros dɨ ka gɨ ñɨl aglak, “Jisas ameb ak kɨsen amnoŋ,” agel, dad kɨsen amnak. 27 Pen Jisas nop dad amel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep kɨsen gɨlak. Bin bɨ amelak nab nɨbak bin ognap Jisas nop yɨmɨg nɨŋɨl sɨl agelak. 28 Nɨg gel, Jisas adɨk gɨl kɨrop agak, “Nɨbi Jerusalem bin, yɨp gɨnɨg geb ak sɨl ma agɨm. Nɨbep gɨ tɨmel gɨl, ñɨ pai nɨbi okok gɨ tɨmel gɨl genɨgab nɨbak sɨl agɨm. 29 Kɨsen mɨker kɨb ak apek, agnɨgal, ‘Bin ñɨ pai ma tɨk dopal okok abe, bin ñɨ pai ci ma ñɨbal okok abe, kɨri nep mɨñ mɨñ gɨnɨmel,’ agnɨgal. 30 Ñɨn nɨbak, tari gɨnɨg mɨdojɨn, agɨl, pɨs nep kɨmɨn, agɨl, agnɨgal ‘Dɨm gol okok pag pe gɨ apɨl, cɨnop ñag pak lɨnɨmɨŋ aka koji dɨl cɨnop lɨm ñɨnɨmɨŋ ak tep,’ agnɨgal. 31 Yad mab komɨŋ rek mɨdebin pen yɨp nɨg gɨl gɨ tɨmel gebal. Pen nɨbi mab mɨlep rek mɨdebɨm rek, nɨbep tari rek gɨ tɨmel gɨnɨgal?” agak.

32 Pen bɨ gapman lo mɨnɨm tɨb jurek bɨ omal, mab bak alaŋ ñag pak lɨnɨg sek dad amnɨlak. 33 Dam karɨp lɨm Cɨp Nabɨc Cög Tɨŋɨl apal sɨŋak amjakɨl, Jisas nop dam mab bak alaŋ cɨpɨl pak lɨl, bɨ gapman lo tɨb jurek bɨ omal kɨrop dam mab pɨs pɨs cɨpɨl pak lɨlak. 34 Nɨg gel, Jisas agak, “Bapi, yɨp gebal ak, ti gɨnɨg nɨg gobɨn, agɨl, nɨŋ tep gɨl ma gebal. Nɨb ak, kɨri gɨ tɨmel gebal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨn,” agak.

Pen ami bɨ okok, Jisas walɨj ne tɨg ju lel mɨdek okok, kɨri ke sadu gɨlolo gɨpal rek ak gɨl dɨlak.
35 Bin bɨ koŋai nep nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Juda bɨ kɨb okok Jisas nop paj agɨl aglak, “Ne, ‘Yad Mesaia ak; God yɨp dosɨp ne eip mɨdobɨr,’ agɨl, bin bɨ ognap kɨmbal gosɨp warɨkpal. Gɨp nɨbak rek, ne ke ak rek nep nɨg gɨl komɨŋ amek nɨŋɨn,” aglak.

36 Pen ami bɨ okok ak rek nep, Jisas mɨdek ulep sɨŋak apɨl nop paj agɨl, ñɨg wain sɨlek ñɨlɨg gɨ aglak, 37 “Nak, ‘Juda Kiŋ kɨri mɨdebin,’ apan ak, nak ke gɨl komɨŋ amnoŋ!” aglak. 38 Pen Jisas nop cɨpɨl pak lɨlak mab bak sɨŋak alaŋ, mab bog bad alap ar ak mɨnɨm ñu kɨl tɨklak:

JUDA KAI KIŊ KƗRI ME AUL.

39 Bɨ gapman lo mɨnɨm tɨb juel, mab bak alaŋ ñag pak lɨlak omal, bɨ alap Jisas nop ag juɨl agak, “Nak Mesaia mɨdeban ak, nak ke gɨl komɨŋ amɨl, cɨrop mal ak rek nep gek, komɨŋ amnɨr!” agak.

40 Agek, bɨ alap pen nop ag gɨl agak, “Bɨ nɨbaul yur kɨb dɨl kɨmnɨg geb; cɨr mal ke ak rek nep yur kɨb dɨl kɨmnɨg gobɨr ak, agɨl, God nop ma pɨrɨkpan ar? 41 Cɨr mal gɨ tɨmel gɨpɨr rek yur dobɨr, pen bɨ nɨbaul tap tɨmel alap ma gɨp,” agak. 42 Ne nɨb agɨl, Jisas nop agak, “Nak karɨp lɨm nak sɨŋak am kiŋ mɨdɨl, yɨp gos nɨŋnɨmɨn,” agak.

43 Nɨb agek, Jisas nop pen pe agak, “Yad nep nɨŋɨd yɨb agebin, mɨñi ñɨn aul nep nak yad eip am karɨp lɨm tep ak mɨdonɨgabɨr,” agak.

Jisas kɨmak

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44 Magɨl nɨbak, pɨb nab epel magɨl ak kɨslɨm gɨl, mɨd damɨl pɨb sɨŋeim okol gak magɨl ak kauyaŋ melɨk gak. 45 Pen Jisas sɨk kɨb agɨl agak, “Bapi, kaun yad ak ñɨnmagɨl ar nep ak lebin,” agak. Nɨb agɨl ake bad kɨr gak. Jisas ake bad kɨr gak, magɨl nɨbak nep, God sobok gep karɨp magɨl ñɨlɨk kapkap mɨgan eyaŋ, walɨj dɨ kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨlak ak, nab eyaŋ pak talɨkɨl, lɨlɨg gɨ pɨs pɨs amek, kɨjoŋ yɨkɨl mɨdek.

47 Pen ami bɨ kod mɨdep bɨ kɨb ak, gek nɨbak nɨŋɨl, God yɨb ne ak dap ranlɨg gɨ agak, “Nɨŋɨd yɨb! Bɨ nɨbaul bɨ tep nep!” agak.

48 Bin bɨ ap nɨŋ mɨdelak okok, tap gak nɨbak nɨŋɨl, molɨl pag apek pabɨl paklɨg gɨ, adɨk gɨl karɨp kɨri amnɨlak. 49 Pen Jisas bin bɨ nɨŋeb ne okok abe, bin Galili nɨb nop kɨsen gɨlak okok abe, kɨri ke ke sɨŋ adaŋ mɨdɨl, tap gak nɨbak nɨŋ mɨdelak.

Josep ne Jisas mɨb goŋ dam tɨgel gak

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50 Pen Juda Kansol kɨb bɨ alap, yɨb ne Josep. Ne bɨ tep, mɨnɨm tɨg bɨlok tep golɨgɨp. Ne Arimatia taun, karɨp lɨm Judia nab sɨŋak nɨb. Ne Juda Kansol bɨ ognap, Jisas nop ñag pak lɨn, agɨl, gos nɨŋlak rek ma nɨŋak. Ne, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak onɨgab, agɨl, kod mɨdolɨgɨp. 52 Ne Jisas kɨmak, cɨp se dam tɨgel gɨnɨg gɨl, Pailot mɨdek sɨŋak amɨl, ag nɨŋek yau agak. 53 Nɨb ak, Josep ne amɨl cɨp se tɨg asɨk dap yapɨl, walɨj tɨd tep alap dɨ kom kam gɨl, dam kab mɨgan kɨsen nep yɨg jɨrɨk lɨl cɨp tɨgel ma gɨlak mɨgan ak tɨgel gak. 54 Pen Juda God nop sobok gep ñɨn ak maŋ apeb, agɨl, Praide
23:54Juda Sarere ñɨn kɨri ak Praide dɨgep dɨgep wagɨn gɨl, gɨ damɨl, Sarere dɨgep dɨgep juolɨgɨp.
dɨgep dɨgep magɨl ak cɨp tɨgel gak.
55 Pen bin ñon, Jisas eip Galili nɨb olak okok, Josep amek nɨŋlɨg gɨ, kɨsen gɨ amɨl cɨp tɨgel amjakɨl, cɨp se titi gɨl tɨgel gak ak nɨŋ tep gɨl, adɨk gɨ karɨp kɨri amnɨlak. 56 Karɨp kɨri amɨl, agnoŋ ñɨg ki tep owep ognap cɨp se lɨ ñɨnɨg gɨl, gɨ lɨ tep gɨlak.

Mɨnek ñɨn ak nep doplap ak pen Sarere ñɨn kɨb kɨri yokop mɨdep ak nɨŋɨl me, yokop mɨd mɨd kɨnlak.

Copyright information for `KMHM