Luke 24

Jisas warɨkak

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

Mɨnek Sade ñɨn ak, karɨp kɨsen tɨkak magɨl ak, bin ñon nɨbak agnoŋ ñɨg ki tep owep ak dɨl, cɨp se mɨb goŋ anöŋ lɨ ñɨn, agɨl, dad cɨp tɨgel gɨlak sɨŋak amnɨlak. Amɨl nɨŋlak, kab salai kɨb cɨp tɨgel mɨgan pɨlɨŋ gɨlak ak, lɨlɨg gɨ am bak kɨd sɨŋak mɨdek. Pen kɨri mɨgan nɨbak amɨl nɨŋlak, Bɨ Kɨb Jisas mɨb goŋ ne ma mɨdek. Ti gɨp, agɨl, ag mɨdel nɨŋlɨg gɨ, dai bɨ omal gol nɨb sɨŋak warɨkɨl mɨderek. Bɨ omal walɨj kɨri tɨd melɨk sek aknɨb ke mɨdek. Bin okok kɨrop nɨŋɨl, jel gek pɨrɨkɨl, kogɨm yɨmɨl jɨl kɨyan gɨl mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bɨ nɨb omal agrek, “Tari gɨnɨg bɨ komɨŋ mɨdeb ak nop cɨp tɨgel gɨpal nab sɨŋ aul pɨyo nɨŋ ajebɨm? Ne sɨŋaul ma mɨdeb; mɨdarɨk nep warɨkɨp. Pen ne nɨbep eip Galili mɨdɨl mɨnɨm agak ak gos nɨŋɨm. Ne nɨbep agak, ‘Bɨ Ñɨ ne ak nop, dɨ bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal ñɨnmagɨl ar kɨrop lel, nop mab bak alaŋ ñag pak lel, kɨmɨl ñɨn omal mɨdɨl, mɨnek ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,’ agak,” agrek.

Nɨb ager nɨŋlɨg gɨ, gos magɨl kɨri ak pag yɨkek, Jisas ned Galili mɨdɨl mɨnɨm agak nɨbak gos nɨŋ dam nɨŋlak. Bin okok kɨri cɨp tɨgel ak kɨrɨg gɨl, kauyaŋ adɨk gɨ amɨl, tap gak nɨŋlak nɨbak, Jisas bɨ ne aknɨb agɨp alaŋ okok abe, bin bɨ ne ognap okok abe ag ñɨlak. 10 Bin ñon mɨnɨm ag ñɨlak nɨbak, Maria Magdala ak, Joana ak, Jems nonɨm Maria ak, bin ognap sek. 11 Pen kɨri mɨnɨm ag ñɨlak nɨbak peyɨg nɨŋɨl, nɨŋɨd agebal, agɨl, ma nɨŋlak. Ñɨñɨloŋ lɨl rek agebal, agɨl gos ak nɨŋlak. 12 Pen Pita mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl, tɨgel gɨlak kab mɨgan ak sɨpsɨp nɨŋak, cɨp walɨj kom kam gɨlak bad ak nep mɨdek. Nɨbak nɨŋɨl, tari gɨp, agɨl, gos par yɨb lɨlɨg gɨ, cɨp tɨgel ak kɨrɨg gɨl kauyaŋ adɨk gɨ amnak.

Bɨ omal karɨp tɨrɨg tɨroŋ Emeas amnɨrek

(Mak 16:12-13)

13 Ñɨn nɨbak nep, bɨ omal karɨp tɨrɨg tɨroŋ Emeas, yokop Jerusalem ulep nɨb sɨŋak
24:13Grik 60 stadia (11 kilomita)
amnɨr, agɨl, majɨl amlɨg gɨ,
14 tap tari tari gek nɨŋrek mɨnɨm ak kapkap ag nɨŋlɨg gɨ amerek. 15 Amerek nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨd ken apɨl, kɨrop mal poŋ dɨl amnak. 16 Pen bɨ nɨb omal Jisas nop nɨprep ak pen God gos magɨl kɨrop mal dɨ we gek, Jisas nop nɨŋer bɨ aknɨb ke rek lak. 17 Ne kɨrop mal ag nɨŋɨl agak, “Mɨnɨm ak tari mɨnɨm ager ameb?” agak.

Nɨb agek, kɨri cɨb gep rek wös gɨ warɨk mɨdlɨg gɨ,
18 bɨ Kliopas agak, “Nak nep me, mɨñi ñɨn sɨkol bad aul Jerusalem sɨŋaul ap mɨdɨl tap tari tari gɨp ak ma nɨpan ar?” agak.

19 Agek, Jisas agak, “Tap nɨbak tari gek agebir?” agak.

Agek agrek, “Jisas Nasaret nɨb gak ak me. Bɨ God mɨnɨm agep ak, mɨnɨm ag ñɨ tep gɨl, tap ma gep rek okok golɨgɨp ak me, God nop tep gɨl, bin bɨ okok kɨrop tep gɨl gak.
20 Ne nɨg golɨgɨp ak, gos cɨn nɨŋɨl agnok, ‘God nop ag yokek cɨnop Isrel bin bɨ dɨl, kod mɨd tep gɨnɨgab,’ ag gos nɨŋnok ak pen God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb okok abe, nop mɨnɨm ag gɨl, dam Rom gapman bɨ kɨb ak nop ñel, ne mɨnɨm kɨb agɨl, nop ami bɨ ne okok kɨrop ñek, dam mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmak. Pen tap gak nɨbak ñɨn omal nep ap amnak me. 22 Mɨñi kɨslɨm sek magɨl ak, bin ñon cɨn alap, amɨl nop tɨgel gɨlak kau mɨgan kau ak nɨŋɨl, apɨl cɨnop tap tari tari gɨp ak ag ñel nɨŋɨl pak ju dɨpɨn. 23 Bin okok kɨri apal, ‘Cɨp se par ak ma mɨdosɨp, pen ejol omal apɨl apir, “Ne warɨkɨl komɨŋ mɨdeb,” apir,’ apal. 24 Nɨb agel, bɨ cɨn ognap nop tɨgel gɨlak kau mɨgan kau ak amɨl nɨpal, bin okok agesal rek nep mɨdosɨp. Pen Jisas nop ma nɨpal,” agrek.

25 Nɨb agerek, Jisas agak, “Nɨri mal gos nɨŋ tep ma gɨpir. Bɨ God mɨnɨm agep okok mɨnɨm aglak ak magɨlsek, tari gɨnɨg mɨnɨm nɨŋɨd apal, agɨl, ma nɨpir? 26 Bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok aglak rek, Mesaia ak ned yur kɨb yɨb denɨgab me, pen kɨsen ne melɨk tep ke sek mɨdenɨgab,” agak. 27 Nɨb agɨl, Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok magɨlsek abe, Krais nop God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak mɨdeb mɨnɨm nɨbak magɨlsek kɨrop ag ñɨ tep gek amnak.

28 Karɨp lɨm amelak ulep nɨb sɨŋak amjakɨl, Jisas kɨrop mal tausak lɨl, kɨrɨg amnɨg rek gak. 29 Pen kɨri mal nop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agrek, “Dɨgep aul opɨn. Kɨslɨm gɨnɨg geb nɨŋɨl nak apek cɨr mal eip kɨnɨn,” agrek. Ager, kɨrop mal eip karɨp amnɨlak. 30 Karɨp am mɨdɨl, tap ñɨŋnɨg, ne bred dɨl, God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl kɨrop mal ñek nɨŋlɨg gɨ, 31 gos magɨl kɨri mal ak gos pɨwakek, ak Jisas nep, agɨl nɨŋel nɨŋlɨg gɨ, kapkap kɨr gak. 32 Nɨg gak ak nɨŋɨl agrek, “Majɨl nab sɨŋak aplɨg gɨ, mɨnɨm ognap ag ñɨlɨg gɨ, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak mɨnɨm wagɨn ak ag ñɨlɨg gosɨp ak, mɨdmagɨl cɨrop ak mab rek yɨnɨl pɨlɨs gɨ ñɨb,” agrek.

33 Nɨb agɨl, magɨl nɨbak nep kauyaŋ adɨk gɨ Jerusalem amɨl nɨŋrek, Jisas bɨ ne aknɨb agɨp alaŋ, bin bɨ nɨŋeb kɨri ognap sek eip ap mogɨm gɨl mɨdelak. 34 Amjakɨl kɨri nɨŋrek, bin bɨ okok kɨri ke Jisas nop mɨnɨm ag mɨdelak. “Nɨŋɨd nep! Jisas kɨmak ak pen kauyaŋ warɨkɨl, ap Saimon mɨdosɨp sɨŋak mɨseŋ losɨp nɨŋɨp,” aglak.

35 Mɨnɨm agelak nɨbak nɨŋɨl, bɨ omal agrek, “Cɨr mal majɨl nab sɨŋak amosɨr, Jisas cɨrop nabɨŋ pakosɨp, dam karɨp cɨr mal ak amɨl, tap ñɨŋnɨg gɨl, ne bred dɨl, God nop tep agosɨp ak, ak Jisas nep, agɨl nɨpɨr,” agrek.

Jisas bɨ ne okok nop mɨseŋ nɨŋlak

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)

36 Pen mɨnɨm nɨbak ag mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas ne ke mɨdelak nab sɨŋak mɨseŋ lɨl, nab sɨŋak alaŋ warɨk mɨdɨl agak, “God nɨbep kod mɨdeŋ,” agak.

37 Agek, kɨri cɨp kaun, agɨl, jel gek pɨrɨklak. 38 Pɨrɨkelak, Jisas kɨrop agak, “Tari gɨnɨg pɨrɨkebɨm? Udɨn nɨbi ke nɨŋebɨm ak pen tari gɨnɨg gos omal nɨŋebɨm? 39 Ñɨnmagɨl tob yad okok nɨŋɨm. Yad nep me! Yɨp dɨ pok nɨŋɨl nɨŋɨm. Cɨp kaun mɨb goŋ tɨpɨk sek ma mɨdeb. Pen yad yɨpɨl abe, tɨpɨk abe mɨdebin ak, udɨn nɨbi ke bɨr nɨŋebɨm,” agak.

40 Nɨb aglɨg gɨ, ñɨnmagɨl tob ne okok kɨrop yomak. 41 Nɨg gek, kɨri mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, gos par lɨlɨg gɨ, ak Jisas nep aka agɨl, gos omal nɨŋel nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop agak, “Tap ñɨŋeb nɨbi ognap sɨŋaul mɨdeb aka?” agak. 42 Agek, nop kɨbsal dagɨl lɨlak alap ñɨlak. 43 Kɨri nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne kɨbsal nɨbak dɨ ñɨŋak.

44 Pen Jisas kɨrop agak, “Ned yad nɨbep eip mɨdɨl, mɨñi yɨp geb aknɨb rek ak gɨnɨgab, agɨl, nɨbep ag ñölɨgɨpin. Mosɨs yɨp mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak, bɨ God mɨnɨm agep yɨp mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak, God Mɨnɨm dai Sam ak yɨp mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak, yɨp ñu kɨl tɨklak rek nep magɨlsek aknɨb rek nep gɨnɨgab, agɨl, nɨbep ag ñɨ tep gɨnek,” agak.

45 Nɨb agɨl, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak nɨŋ tep gɨlaŋ, agɨl, gos tep yɨb ak kɨrop ñak. 46 Ne nɨg gɨl, kɨrop agak, “Ned okok ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Mesaia ak yur kɨb dɨl kɨmek, tɨgel gel, ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab. 47 Nɨb ak, mɨnɨm tep ne ak karɨp lɨm Jerusalem wagɨn gɨ ag ñɨl, ag ñɨ damɨl, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek ag ñel amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, Krais nop cɨg gel nɨŋlɨg gɨ, tap tɨmel acɨr kɨrop ak lɨg gɨ yoknɨgab,’ aglak. 48 Pen yɨp gak nɨbak udɨn magɨl nɨbi ke nɨpɨm. 49 Pen Bapi yad mɨnɨm ned ag lak rek, yad nɨbep ñɨnɨgain. Nɨb ak, nɨbi taun kɨb sɨŋaul nep mɨdɨl, kod mɨdenɨmɨb. Seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb kɨlɨs ke apɨl nɨbep goŋ lenɨgab ak nɨŋɨl amnɨgabɨm,” agak.

Jisas ap ran jak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amnak

(Mak 16:19-20; Apo 1:9-12)

50 Jisas nɨb agɨl, kɨrop poŋɨd damɨl, Jerusalem kɨrɨg gɨl, karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani ulep sɨŋak amɨl, God kɨrop kod mɨdeŋ, agɨl, ñɨnmagɨl ne dap ranɨl, God nop sobok gak. 51 Jisas nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, God nop dam ap ran jak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak. 52 Nɨg gek, kɨrop tep gek nɨŋlɨg gɨ, yɨb ne ak agel ar amek nɨŋlɨg gɨ, adɨk gɨ Jerusalem amnɨlak. 53 Amɨl, per per nep God nop sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, God yɨb ne agel ar amolɨgɨp.

Copyright information for `KMHM