Luke 3

Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb mɨnɨm ag ñak

(Mat 3:1-12; Mak 1:2-8; Jon 1:19-28)

Rom gapman bɨ kɨb yɨb Sisa Taibirias karɨp lɨm okok okok kod mɨdolɨgɨp, mɨ yɨn lak aknɨb ajɨp pɨs adaŋ (15). Pen ne par okok mɨdɨl, bɨ kod mɨdep nab pɨyak ne ognap ag lek, am karɨp lɨm ognap kod mɨdelɨgɨpal. Bɨ ne Podias Pailot karɨp lɨm Judia bin bɨ okok kɨrop kod mɨdolɨgɨp. Bɨ ne Herod karɨp lɨm Galili bin bɨ okok kɨrop kod mɨdolɨgɨp. Herod nɨmam ne Pilip karɨp lɨm Ituria bin bɨ okok abe, karɨp lɨm Trakonaitis bin bɨ okok abe kɨrop kod mɨdolɨgɨp. Bɨ ne Laisenias karɨp lɨm Abilini bin bɨ okok kɨrop kod mɨdolɨgɨp. Pen magɨl nɨbak, bɨ nak Anas eip, Kaiapas eip, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb omal Jerusalem mɨdölɨgɨpir.

Pen ñɨn nab nɨbak, Sekaraia ñɨ ne Jon, bin bɨ koŋai ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab sɨŋak kɨn mɨdolɨgɨp. Nab okok kɨn mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God ne Jon nop gos ñek,
karɨp lɨm ñɨg Jodan gol okok okok ajolɨgɨp nɨŋlɨg bin bɨ okok apel, kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp, “Tap si tap tɨmel gɨpɨm okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl kɨrɨg gɨl yɨp apem yad nɨbep ñɨg pak ñen, God tap si tap tɨmel gɨpɨm okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab,” agolɨgɨp. Jon kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia bɨrarɨk nep gɨnɨgab agɨl, ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Aisaia mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ alap, karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdebal, mɨñ mab kab nep mɨdeb
nab sɨŋak am mɨdɨl, sɨk agɨl agnɨgab,
‘Bɨ Kɨb ak apeb, agɨl,
nop kod mɨdenɨmɨb!
Nɨb ak, kanɨb mak kɨlan kɨyan gɨnɨmɨŋ okok,
dɨm gol pɨlɨs gɨnɨmɨŋ okok, pɨŋɨl pag tep gɨ mɨdenɨmɨb.
Nɨb ak, lɨm ban gɨp okok pɨŋɨl pag tep gɨnɨmɨb,
dɨm okok pɨŋɨl pag tep gɨnɨmɨb,
kanɨb yɨk mayɨk gɨnɨmɨŋ okok, yɨpɨd gɨl gɨnɨmɨb,
kab okok dɨ yok tep gɨl mɨdenɨmɨb.
Nɨg gɨl me, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋnɨgal,
God ne titi gɨl kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab,’ agnɨgab,” agak.
Jon ne Aisaia mɨnɨm ñu kɨl tɨkak nɨbak rek ag ñek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep ne mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Cɨnop ñɨg pak ñɨnɨmɨn,” aglak. Jon kɨrop sɨlɨk ag gɨl agak, “Nɨbi soiŋ ñɨ pai sɨŋ aul! Gos tari nɨŋɨl pɨrɨk gɨ opɨm? ‘Ñɨg pakon, God bin bɨ ognap kɨrop ag gɨnɨgab ñɨn ak, cɨnop ma ag gɨnɨgab,’ agɨl, pɨrɨk gɨ opɨm ar? Nɨbi ñɨg paknɨg gɨnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel gɨpɨm okok tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨg gem me, bin bɨ nɨŋnɨgal, nɨbi tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm okok kɨrɨg gɨpɨm. Pen nɨbi gos alap nɨŋɨl, ‘Cɨn based acɨk Ebraham ñɨ pai ne mɨdobɨn,’ agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Cɨn Ebraham ñɨ pai ne mɨdobɨn apɨm ak tap yokop! God kab sɨŋ aul dɨl, Ebraham ñɨ pai ne okok gɨ lin, agɨl, gɨ lɨnɨgab! Nɨŋ tep gɨnɨmɨb! God mab ak wagɨn sek tɨb junɨg, tu ak mab wagɨn eyaŋ kɨd gɨ mɨdeb. Mab alap, magɨl ñɨŋeb tep ognap ma pɨlnɨgab ak, tɨb paŋɨl dɨ mab yɨneb eyaŋ yoknɨgab,” agak.

10 Jon mɨnɨm nɨbak rek agek, kɨri nop pen ag nɨŋɨl aglak, “Cɨn tari gɨn, agɨl, nɨb ageban?” aglak. Agel, Jon kɨrop agak,

11 “Bin bɨ sior omal mɨdonɨmɨŋ ak, sior alap dɨ bin bɨ sior ma mɨdonɨmɨŋ okok kɨrop ñɨnɨmel. Pen bin bɨ tap magɨl mɨdonɨmɨŋ ak, bin bɨ tap magɨl ma mɨdonɨmɨŋ okok kɨrop ognap nonɨm lɨ ñɨnɨmel,” agak.

12 Pen bɨ takɨs dep okok, Jon cɨnop ñɨg pak ñaŋ, agɨl, apɨl nop ag nɨŋɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, cɨn tari gɨn?” aglak.

13 Agelak, Jon kɨrop agak, “Takɨs ak dɨnɨg gɨnɨmɨb, gapman apal rek nep dɨnɨmɨb. Yokop ognap ma dɨnɨmɨb,” agak.

14 Pen ami bɨ ognap Jon nop mɨnɨm nɨbak rek nep ag nɨŋɨl aglak, “Cɨn tari gɨn?” aglak.

Agelak, Jon kɨrop agak, “Nɨbi mɨnɨm tom agɨl bin bɨ okok mani kɨrop si ma dɨnɨmɨb. Mɨnɨm tom agɨl bin bɨ okok mɨnɨm kɨb ma agnɨmɨb. Wög saj dɨnɨgabɨm ak alap sek dɨn, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb,” agak.

15 Pen nɨg gɨl mɨd damɨl bin bɨ okok gos ar alap nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbaul Krais per kod mɨdobɨn ak rek lɨp,” aglak. 16 Agelak, ne mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl kɨrop pen agak, “Mer! Yad nɨbep yokop ñɨg nep pak ñebin, pen yɨp sain onɨgab bɨ ak, ne yad rek mer; ne bɨ kɨb yɨb, yad bɨ sɨkol. Yad nop nɨŋen nabɨŋ gɨnɨgab. Tob tɨrɨp ne ak nag dɨ wɨsɨbnɨm rek ma lɨp,” agak. Bɨ nɨbak ne apɨl, nɨbep Kaun Sɨŋ ak nep pak ñɨl, mab mɨlaŋ pak ñɨl gɨnɨgab. 17 “Ne wid magɨl pok gek, tɨk dap pakpal rek ak gɨnɨg geb. Wid magɨl ñɨŋeb okok ke lɨl, wid cög dai dai okok ke lɨl gɨnɨgab. Nɨg gɨl, wid magɨl ñɨŋeb okok dam karɨp ñɨlɨk mɨgan ne lɨnɨgab; pen dai dai okok dam mab per yɨn mɨdeb ak dagɨlnɨgab,” agak.

Herod Jon nop mɨñ lak

18 Jon, bin bɨ okok kɨrop God mɨnɨm tep ak ognap sek ag ñen nɨŋ tep gɨlaŋ, agɨl, kɨrop mɨnɨm tep nɨbak rek sɨkol ma agolɨgɨp. 19 Pen gapman bɨ kɨb Herod, tap si tap tɨmel okok gɨ damɨl, kɨsen nɨmam Pilip bin ne Herodias nop dɨ gek, Jon ak tep ma gɨp, agak. 20 Jon mɨnɨm nɨb agek, Herod nɨŋɨl, tɨmel gak ar alap sek gɨl, Jon nop dam nag lak.

Jon Jisas nop ñɨg pak ñak

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Pen Herod Jon nop mɨñ ma lak magɨl ak, Jon ne bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñolɨgɨp. Jisas nop abe ñɨg pak ñak. Jisas nop ñɨg pak ñek, ne Nap God nop sobok gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, seb kab ar alaŋ sɨŋak lɨlɨg gɨ pɨs pɨs amek, kɨjoŋ yɨkek, Kaun Sɨŋ ne yakɨr tɨbaglem rek ulek lɨl, Jisas nop ug gɨ owak. Nɨg gɨl apek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb apɨl agak, “Nak Ñɨ mɨdmagɨl yad yɨb. Nep nɨŋen, yɨp tep yɨb gɨp,” agak.

Jisas nɨsed sɨkop

(Mat 1:1-17)

23 Pen Jisas mɨ ne aknɨb ñɨnjuɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (30) amek nɨŋlɨg gɨ, ne wagɨn gɨl bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ag ñak. Bin bɨ okok Jisas nop, nap ne ak bɨ nak Josep, ag gos nɨŋlak.

 • Josep nap ne ak Heli.
24 
 • Heli nap ne ak Matat.
 • Matat nap ne ak Lipai.
 • Lipai nap ne ak Melkai.
 • Melkai nap ne ak Janai.
 • Janai nap ne ak Josep.
 • 25 
 • Josep nap ne ak Matataias.
 • Matataias nap ne ak Emos.
 • Emos nap ne ak Neham.
 • Neham nap ne ak Esli.
 • Esli nap ne ak Nagai.
 • 26 
 • Nagai nap ne ak Mead.
 • Mead nap ne ak Matataias.
 • Matataias nap ne ak Semein.
 • Semein nap ne ak Josek.
 • Josek nap ne ak Joda.
 • 27 
 • Joda nap ne ak Joanan.
 • Joanan nap ne ak Resa.
 • Resa nap ne ak Serababel.
 • Serababel nap ne ak Sialtiel.
 • Sialtiel nap ne ak Nerai.
 • 28 
 • Nerai nap ne ak Melkai.
 • Melkai nap ne ak Adai.
 • Adai nap ne ak Kosam.
 • Kosam nap ne ak Elmadam.
 • Elmadam nap ne ak Er.
 • 29 
 • Er nap ne ak Josua.
 • Josua nap ne ak Eliesa.
 • Eliesa nap ne ak Jorim.
 • Jorim nap ne ak Matat.
 • Matat nap ne ak Lipai.
 • 30 
 • Lipai nap ne ak Simion.
 • Simion nap ne ak Juda.
 • Juda nap ne ak Josep.
 • Josep nap ne ak Jonam.
 • Jonam nap ne ak Eliakim.
 • 31 
 • Eliakim nap ne ak Melea.
 • Melea nap ne ak Mena.
 • Mena nap ne ak Matata.
 • Matata nap ne ak Natam.
 • Natam nap ne ak Depid.
 • 32 
 • Depid nap ne ak Jesi.
 • Jesi nap ne ak Obed.
 • Obed nap ne ak Boas.
 • Boas nap ne ak Salmon.
 • Salmon nap ne ak Nason.
 • 33 
 • Nason nap ne ak Aminadap.
 • Aminadap nap ne ak Admin.
 • Admin nap ne ak Arni.
 • Arni nap ne ak Hesron.
 • Hesron nap ne ak Peres.
 • Peres nap ne ak Juda.
 • 34 
 • Juda nap ne ak Jekop.
 • Jekop nap ne ak Aisak.
 • Aisak nap ne ak Ebraham.
 • Ebraham nap ne ak Tera.
 • Tera nap ne ak Nahor.
 • Nahor nap ne ak Seruk.
 • 35 
 • Seruk nap ne ak Rehu.
 • Rehu nap ne ak Pelek.
 • Pelek nap ne ak Eber.
 • Eber nap ne ak Sela.
 • 36 
 • Sela nap ne ak Kenam.
 • Kenam nap ne ak Apaksad.
 • Apaksad nap ne ak Sem.
 • Sem nap ne ak Noa.
 • Noa nap ne ak Lemek.
 • 37 
 • Lemek nap ne ak Metusela.
 • Metusela nap ne ak Inok.
 • Inok nap ne ak Jaret.
 • Jaret nap ne ak Malelael.
 • Malelael nap ne ak Kenan.
 • 38  Kenan nap ne ak Inos. Inos nap ne ak Set. Set nap ne ak Adam. Adam nap ne ak God.
  Copyright information for `KMHM